ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 29.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 01.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

III. liga

15.kolo SFC Kalinkovo – ŠK Bernolákovo 13.11. o 13:30

U17 A

11.kolo PŠC Pezinok – OFK Dunajská Lužná 17.11. o 10:30

13.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Vrakuňa Bratislava 14.11. o 9:00

U15/U13

11.kolo PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava 4.11. o 15:00

Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

10.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok 13.11. U15 o 10:00 / U13 o 12:00

11.kolo MFK Rusovce – FKP Bratislava 13.11. U15 o 9:30 / U13 o 11:15

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U151: Filip Novotný 1343075 ( ŠK Bernolákovo SD3R ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl.49 /1b. DS pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2 DP, od 24.10.2021.

U152: Marek Malík 1242304 (ŠK Závod, IV. liga) – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 25.10.2021.

U153: Tomáš Lopoš 1311045 (ŠK Závod, IV. liga), vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl.48/1c DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.10.2021.

U154: Igor Turinič 1177882 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za HNS, pokus o udretie diváka nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 18.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U155: Viktor Kálmán 1249581 (ŠK Tomášov, lll. liga), od 25.10.2021.

U156: Samuel Rak 1303695 (ŠK Svätý Jur, IV. liga), od 24.10.2021

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U157: Tomáš Rišo 1295602 (FC-Žolík Malacky, Ill. liga), od 25.10.2021.

U158: Branislav Hulák 1160634 (PŠC Pezinok, Ill. liga), od 24.10.2021.

U159: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, Ill. liga), od 24.10.2021.

U160: Juraj Borčin 1304488 (SFC Kalinkovo, Ill. liga), od 24.10.2021.

U161: Tomáš Lukáč 1272539 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, Ill. liga), od 23.10.2021.

U162: Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 25.10.2021

U163: Martin Petrík 1229776 (ŠK Závod, IV. liga), od 25.10.2021

U164: Lukáš Szabo 1245436 (TJ Jarovce Bratislava, IV. liga), od 25.10.2021

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U165: FK Jablonové, lV. liga. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu   ( U145), k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk ( hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera) a ukladá DS – finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 57/1a, 57/2  a čl. 12/6 DP.

U166: TJ Slovan Vištuk, lV. liga. Berie na vedomie písomné aj osobné stanovisko zástupcu klubu k U146 na zasadnutí komisie a za odmietnutie družstva nastúpiť do druhého polčasu, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€ , podľa čl. 60 DP.

U167: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. Liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U48  (hrubé nešportové prejavy člena US voči delegovanej osobe ) v stretnutí 11. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Tomašov a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/2c a čl. 12/6 DP.

U168: FC Rohožník, MD3R-U17.  Klub nezaslal požadované stanovisko k porušeniu RS BFZ, bod 9.2 ( na stretnutí nebol zdravotník, napriek tomu, že bol uvedený v ZoS v 7. kole FC Rohožník – FK Inter Bratislava B, kde prišlo k vážnemu zraneniu hráča ) a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/1a a 64/4 DP.

U169: FC Ružinov, II liga žiaci-U13. Berie na vedomie osobné stanovisko zástupcu klubu k U150 a za porušenie SP bod 82/1f v stretnutí 8. kola FC Ružinov – ŠK Bernolákovo, ukladá DS – UPOZORNENIE, podľa čl. 53/4 a čl. 10 DP.

U170: FK Lamač Bratislava, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 11. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U171: Martin Duračka 1259209 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U133 a žiadosť zamieta.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4

B/ MFK Záhorská Bystrica – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ FK FK Malé Leváre – 30.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko )

F/ FC Rohožník – 31.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ FC Slovan Modra – 31.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M / MŠK Kráľova – 30.10. od 9.00 hod.

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4

B/ MFK Záhorská Bystrica – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

C/ SDM Domino – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FC IMAS – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Slovenský Grob – 30.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

I/ SFC Kalinkovo B – 31.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Kaplná – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ FC Slovan Ivanka – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ SFC Kalinkovo A – 31.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov

aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára.

c / zmeny ( jesenné prázdniny, pandemické opatrenia )

PMA1 – 8.kolo: MŠK Senec – SFA, 6.11. o 11.00 hod. ( Hrubý Šúr )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 8.kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B , 6.11. o 13.00 hod.

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb , 6.11. o 10.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 13.11. o 13.00 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FK Dúbravka B – PŠC Pezinok, 3.11. o 17.30 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo ( nahlásiť termín )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Rača – FK Dúbravka B ( nahlásiť termín )

PMA1 – 9.kolo: Sv.Jur – Vrakuňa ( nahlásiť termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje na predbežný dátum konania licenčného seminára na získanie / obnovenie licencie A delegáta stretnutia, ktorý sa v spolupráci so SFZ bude konať v dňoch 15.-16.1.2022. Podrobnejšie informácie budú uverejnené na stránke Bratislavského futbalového zväzu. Seminár bude určený pre nových záujemcov o vykonávanie funkcie delegáta, ako aj pre všetkých delegátov kmeňovo príslušných k Bratislavskému futbalovému zväzu, vrátane delegátov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

E.Bogdáň – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

R.Mikulecký – v zázname rozhodcu chýba popis priestupku pri udelení OT-ŽK trénerovi D;

M.Dubravec – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK.

Ospravedlnenia: Szakáll 6.-7.11; Polakovič od 25.10.; Pavlík R. 13.11., 20.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI