Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.11.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.11.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška,  Páchnik, Farbula, Badinský

Prítomný ONLINE: Suchý

Pozvaný: Štofík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie miesta konania konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie členov volebnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie organizovania ZT dorastu – p. Jánošík

6, Schválenie zástupcu BFZ v komisii ženského futbalu SFZ – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu ocenení – p. Jánošík

8, Informácia k priebehu súťaží a prípravy pohára BFZ seniorov – p. Štofík

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.11.2021 – p. Jánošík

10, Rôzne

11,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ ),Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie miesta konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Požiadal o zmenu miesta konania volebnej konferencie BFZ z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. Miesto hotela Senec navrhuje Hotel Bratislava v pôvodne schválenom termíne 29.1.2022 o 10:00 hod.

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje zmenu miesta konania volebnej konferencie tak, ako navrhol predseda BFZ. Miestom konania bude kongresová sála hotela Bratislava v pôvodne schválenom termíne 29.1.2022 o 10:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: , Schválenie členov volebnej komisie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. K schválenému predsedovi volebnej komisie BFZ boli doručené návrhy na členov volebnej komisie z ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek pp. Milana Lônčíka a Kamila Kyselicu. ObFZ Bratislava – mesto zaslal návrh aj na náhradníka v osobe p. Borisa Šimoniča. Predseda RK BFZ p. Badinský navrhol, aby členmi volebnej komisie boli členovia revíznej komisie BFZ pp. Pavlík a Kyselica. Po diskusii členov VV BFZ sa hlasovalo samostatne k obom návrhom a boli prijaté uznesenia

Uznesenie 2/42

VV BFZ schvaľuje za členov volebnej komisíie BFZ pp. Lônčíka a Kyselicu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 3 , Proti :   0 , Zdržal sa: 4

Návrh nebol schválený

Uznesenie 3/42

VV BFZ schvaľuje za členov volebnej komisie BFZ pp.Pavlíka  a Kyselicu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 5 , Proti : 1 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie organizovania ZT dorastu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol organizáciu ZT dorastu v prípade, že pandemická situácia bude priaznivá. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/42

VV BFZ schvaľuje organizovanie ZT dorastu v prípade priaznivej pandemickej situácie. Štartovný vklad do ZT schvaľuje vo výške 250€/ družstvo. Termín podania prihlášok prostredníctvom ISSF systému je 10.12.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie zástupcu BFZ v komisii ženského futbalu SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválením predsedu komisie ženského futbalu SFZ navrhuje za člena komisie ŽF SFZ za BFZ p. Ivanu Balážikovú, ktorá súhlasí s kandidatúrou.

Uznesenie 4/42

VV BFZ schvaľuje navrhnúť p. Ivanu Balážikovú za členku komisie ženského futbalu SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na SFZ do termínu 25.11.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu ocenení

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje oceniť nasledovných  jubilantov pri príležitosti ich životných jubileí a p. Pavlíkovú pri príležitosti ukončenia aktívnej rozhodcovskej kariéry.

Zlatý odznak SFZ : Alexander Marczell,

Strieborný odznak SFZ : Miroslav Jablonický,

Bronzový odznak SFZ: Petra Pavlíková, Ladislav Čas, Karol Puhovich, Michal Vlček

Plaketa BFZ: Karol Puhovich, Darina Deáková, Dušan Šebok,

Uznesenie 5/42

VV BFZ schvaľuje ocenenia tak, ako boli navrhnuté.

Zlatý odznak SFZ : Alexander Marczell,

Strieborný odznak SFZ : Miroslav Jablonický,

Bronzový odznak SFZ: Petra Pavlíková, Ladislav Čas, Karol Puhovich, Michal Vlček

Plaketa BFZ: Karol Puhovich, Darina Deáková, Dušan Šebok,

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k priebehu súťaží a prípravy pohára BFZ seniorov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ nebola podaná informácia k priebehu súťaží BFZ, ale vedúci sekretár BFZ informoval, že do pohára BFZ sa prihlásilo 14 seniorských družstiev a navrhol schváliť ich zaradenie. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 6/42

VV BFZ schvaľuje zaradenie všetkých prihlásených družstiev do pohára BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.11.2021

Informáciu z VV SFZ, konaného dňa 02.11.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 02.11.2021

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k pripravovaným pracovným stretnutiam prezidenta SFZ so zástupcami FK v pôsobnosti ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu o neorganizovaní ZT seniorov

K bodu 11: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.12.2021 o 15:00 hod. V Loko pube, Černockého 2, Bratislava

Bratislava, 15.11.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI