FIFA prijala pravidlá o štatúte a prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine a vedie k pretrvávajúcej a znepokojujúcej humanitárnej kríze, sa predsedníctvo Rady FIFA rozhodlo v koordinácii s UEFA dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým subjektom.

Zásady sú stanovené vo forme dočasnej prílohy k FIFA RSTP (Príloha č. 7 – viď príloha nižšie) s názvom „Dočasné pravidlá na riešenie výnimočnej situácie vyplývajúcej z vojny na Ukrajine“.

Na základe uvedeného boli príslušnými orgánmi FIFA prijaté nasledovné rozhodnutia:

(i) s cieľom poskytnúť hráčom a trénerom možnosť pracovať a poberať mzdu a zároveň chrániť ukrajinské kluby, pokiaľ sa zmluvné strany v príslušnej zmluve výslovne nedohodnú inak, všetky pracovné zmluvy zahraničných hráčov a trénerov s klubmi pridruženými k Ukrajinskej futbalovej asociácii (UAF) sa budú považovať za automaticky pozastavené do konca sezóny na Ukrajine (30. júna 2022), bez toho, aby v tomto zmysle museli strany podniknúť akékoľvek kroky;

(ii) s cieľom uľahčiť odchod zahraničných hráčov a trénerov z Ruskej federácie v prípade, že kluby pridružené k Futbalovej únii Ruska (FUR) nedosiahnu vzájomnú dohodu so svojimi príslušnými zahraničnými hráčmi a trénermi pred alebo do 10. marca 2022 a pokiaľ nemajú inak písomne ​​dohodnuté, zahraniční hráči a tréneri budú mať právo jednostranne prerušiť svoje pracovné zmluvy s príslušnými klubmi Futbalovej únii Ruska (FUR) do konca sezóny v Rusku (30. júna 2022).

Pozastavenie zmluvy podľa vyššie uvedeného bude znamenať, že hráči a tréneri budú považovaní za „nezmluvných“ do 30. júna 2022, a preto budú môcť podpísať zmluvu s iným klubom bez toho, aby čelili následkom akéhokoľvek druhu.

(iii) Okrem vyššie uvedeného, s cieľom poskytnúť flexibilitu hráčom, ktorých registrácia bola v Ukrajinskej futbalovej asociácii (UAF) alebo Futbalovej únii Ruska (FUR) a ktorí opustili alebo môžu mať v úmysle opustiť územie Ukrajiny alebo Ruskej federácie v dôsledku situácie na Ukrajine; zahraniční hráči, ktorých predchádzajúca registrácia bola u Ukrajinskej futbalovej asociácii (UAF) alebo Futbalovej únii Ruska (FUR) bude umožnená registrácia aj v prípade, že registračné obdobie bude uzavreté na národnom futbalovom zväze klubu, s ktorým uzatvoria novú zmluvu.

Zároveň sa v záujme ochrany integrity súťaží zavádza nasledovné (k výnimke podľa bodu (iii)):

– aby bola táto výnimka uplatniteľná a aby sa ochránila integrita súťaží, registrácia v novom klube musí prebehnúť pred alebo do 7. apríla 2022;

– v záujme ďalšej ochrany integrity súťaží sú kluby oprávnené zaregistrovať maximálne dvoch hráčov, ktorí využili výnimku.

(iv) V súvislosti s ochranou neplnoletých osôb sa u maloletých utekajúcich z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu bude mať za to, že spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písm. d) FIFA RSTP, ktorý vyníma maloletých utečencov z pravidla zabraňujúceho medzinárodným prestupom hráčov pred dovŕšením 18. roku veku.

Všetky vyššie uvedené dočasné pravidlá FIFA RSTP sú účinné od 7. marca 2022.

Zdroj: www.futbalsfz.sk


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI