Zápis z aktívu ŠTK BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek k zahájeniu súť. ročníka 2013/2014

Termín konania:      8.8.2013, 17:00 hod

Miesto:                       Dom športu, Junácka 6

Prítomní:                   zástupcovia klubov BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek

Program:                   1. Úvod (predseda BFZ p.Jánošík)

2. Informácia ŠTK k zahájeniu s.r. 2013/14 ObFZ Ba-mesto (p.Šuniar)

3. Diskusia k prednesenému

4. Informácia ŠTK k zahájeniu s.r. 2013/14 ObFZ Ba-vidiek (p.Farbula)

5. Diskusia k prednesenému

6. Informácia ŠTK k zahájeniu s.r. 2013/14 BFZ (p.Farbula)

7. Diskusia k prednesenému

8. Záver  (predseda BFZ p.Jánošík)

Priebeh aktívu:

P. Jánošík privítal prítomných, oznámil, že boli pre malou chvíľou Konferenciou BFZ schválené nové stanovy BFZ, podľa ktorých sa budeme riadiť v nasledujúcom období a budú po zaevidovaní na MV SR umiestnené na www stránke BFZ.

 1. Slova sa ďalej ujal p.Šuniar (predseda ŠTK ObFZ Ba-mesto), ktorý informoval o hlavných úlohách, o počte prihlásených FK do súťaží a vyžrebovaní na nasledovný ročník, taktiež o tom, že v súťažiach ObFZ Ba-mesto sa môžu používať aj „staré“ registračné preukazy, počet riadených súťaží je 3:  5.liga seniorov a st.žiaci a ml.žiaci (súťaže prípraviek sú pod riadením Komisie mládeže BFZ)
 2. Diskusia (uvedené len body, ktoré sú dôležité z hľadiska organizácie súťaží ObFZ Ba-mesto a ktorými by sa mali príslušné orgány ďalej zaoberať) :
 3. Predseda ŠTK BFZ p.Farbula  ďalej predniesol informácie k zahájeniu ročníka 2013/14 v ObFZ Ba-vidiek (ospravedlnil p. Hílku za jeho neúčasť). Informoval o týchto dôležitých a aj iných bodoch:
 4. Diskusia (uvedené len body, ktoré sú dôležité z hľadiska organizácie súťaží ObFZ Ba-vidiek a ktorými by sa mali príslušné orgány ďalej zaoberať) :
 5. Informácie k zaradeniu a vyžrebovaniu družstiev v súťažiach riadených BFZ a dôležité fakty k tomu uviedol p.Farbula:
  1. Diskusia (uvedené len body, ktoré sú dôležité z hľadiska organizácie BFZ a ktorými by sa mali orgány BFZ ďalej zaoberať):
  • p. Straka (Rusovce): predniesol otázku dokedy sa budú používať „staré“ preukazy a prečo sa dávajú na ŠTK papierové súpisky aj s lekárskou prehliadkou, keď BFZ to nevyžaduje
  • p. Šuniar: odpovedal, že do konca sezóny 2013/14 (treba si postupne pripraviť nové „plastové“ RP), lekárske prehliadky si žiadame ako každý rok, je to v zmysle SP
  • p. Medveď – doplnil, že všetky potrebné informácie budú zverejnené v úradných správach na www stránke ObFZ Ba-mesto
  • počet prihlásených v jednotlivých súťažiach seniorov, dorastu a žiakov – celkovo 8 súťaží (prípravky sú už riadené komisiou mládeže BFZ – p.Konečný)
  • termíny zahájenia a vyžrebovanie sú uvedené v rozpise súťaží na s.r. 2013/14 (bol zverejnený na web stránku BFZ dňa 8.8.2013 o 13:00 hod a v knižnej podobe bude od pondelka 12.8.2013 k dispozícii v sídle BFZ – informácia bude zverejnená aj v ÚS v piatok 9.8.2013
  • vysvetlil, prečo je vyžrebovanie také, aké je (vplyv územného členenia, a pod.)
  • p.Baxa – vysvetlil, prečo je vo vyžrebovaní napr. 5.ligy v skupine A len 11 družstiev a v skupine B až 16 – osobne oslovil všetky kluby, nikto nemal záujem doplniť skupinu A.
  • p.Herhonek – žiada, aby aj úradných správach ObFZ Ba-vidiek vychádzali dôležité informácie z rokovania VV ObFZ Ba-vidiek a to tie, ktoré sú pre riadenie a priebeh ročníka a hlavne pre kluby dôležité
  • p.Farbula – to bolo treba povedať p.Baxovi, pokiaľ tu bol, ale povieme mu to.
  • p.Farbula ďalej upresnil niektoré body z vyžrebovania a zaradenia v súťažiach, žiada nahrať v ISSF súpisky družstiev do systému ISSF do stanovených termínov, termínom zasadnutí DK ObFZ Ba-vidiek je streda od 14:30 hod a ŠTK ObFZ Ba-vidiek je streda od 16:00 hod v novom sídle zväzu
  •  vysvetlil prečo v  MRB je 17 družstiev (prihlášku do MRB podalo aj LP DOMINO a OŠK Slov. Grob nereflektoval na uvoľnené miesto v III.LZ) a prečo v súťaži  SD3R je 15 družstiev ( neprihlásili sa FK Dúbravka a FC Petržalka B a zostal tam aj ŠK Svätý Jur.
  • Vysvetlil, prečo meškalo vyžrebovanie – čakalo sa na rozhodnutie Odvolacej  komisie BFZ (kluby: ŠKP Inter Dúbravka, ŠFK Prenaks Jablonec) a prihlášky FK – termín sa posunul z 28.6 na 8.7.2013 + oneskorene doručená prihláška FC Rohožník a TJ Veľké Leváre
  • pripomína, že bude prísne sledované dodržovanie RS – hlavne v bodoch usporiadateľskej služby a VIDEO nahrávok v MRB a zavádza sa povinnosť nahrávať VIDEO aj na stretnutiach 4.ligy sk.A a sk. B (bolo to avizované už na aktíve ŠTK v marci t.r.)
  • informoval o zásadách vyžrebovania a termínoch pohára BFZ a zaradení družstiev do pohára BFZ
  • st. a ml. žiaci – fungujú ako dvojičky – do súťaže SZRL a MZRL bola zaradená Modra, lebo splnila požiadavky (N.Dedinka nemala ml.žiakov),
  • vysvetlil, prečo na BFZ a ObFZ Ba-vidiek treba mať nové „plastové“ RP (rozhodol tak VV BFZ a ObFZ Ba-vidiek)
  • prečo súpisky len v ISSF – myslenie dopredu – povinnosť lekárskych prehliadok je na kluboch, FK zodpovedajú za zdravotný stav hráčov a licencie trénerov v MRB, 4.ligách a 2.lige žiakov si overí aj tak TMK
  • súpisky treba nahrať do ISSF – povinnosť pred 1.kolom – ŠTK prekontroluje a potvrdí
  • p.Straka (Rusovce)

–          prečo treba video, prečo sme to nevedeli skorej až teraz, kedy a kde to bolo zverejnené ?

–          prečo nie je tolerancia, keď sa niečo nestihne, hneď tresty ?

–          kde je hodnotenie rozhodcov delegátom, kde to nájdeme v ISSF ?

–          radi by sme vedeli kto z rozhodcov postúpi vyššie a kto nižšie na základe výkonnosti ?

–          prečo bolo LP Domino zaradené do MRB – keď odíde sponzor, odíde aj klub ? A vy ho zaradíte tam kde on chce ? Nech ide pekne do 5.ligy.

–          navrhujeme, aby sa v tejto sezóne ešte video nepoužívalo, spravte anketu medzi klubmi, podľa toho rozhodnite vo VV BFZ, my sme kluby a vy by ste nám mali slúžiť a nie my vám, čo sa vy rozhodnete to budeme musieť robiť – nech sa kluby rozhodnú, sú v tom financie a nemalé

 • p.Zábojníková (Malacky) – a kto nebol na aktíve, ako sa to mal dozvedieť ?
 • p.Černai (Šenkvice): –  a na čo sú potom delegované osoby, ktoré zodpovedajú za kontrolu stretnutí a rozhodcov, a ešte treba aj video ? Čo tam potom oni robia a ešte ich aj platíme.
 • p.xxx (Lozorno):

–          mali tam aj video z našich stretnutí a predsa neboli rozhodcovia potrestaní – je to nanič, video nepovie nič.

–          pri elektronickom zápise sa klub nemôže vyjadriť na výkon rozhodcu ihneď po zápase, je to nanič.

 • p.Farbula – odpovedal:

–          tí čo nechodia na aktívy ŠTK sa nič nedozvedia, majú chodiť, nato to je.

–          o používaní videa rozhodol VV BZF

–          aj v elektronickom zápise je možnosť podania na komisie a má túto možnosť aj klubový ISSF manažér

 • p.Herhonek (Sv.Jur):

–          kto hodnotí rozhodcov v 5.lige na vidieku, keď nie je delegát – rozhodca si môže robiť čo chce a nemá kontrolu, veľa klubov sa na to sťažuje, nemôžu kluby ohodnotiť rozhodcu (oba aj D aj H) a poslať to na BFZ ?

–          a kto môže kontrolovať rozhodcov, či je schopný rozhodovať (v pravidlách je, že musí byť schopný …)? Pýta sa predsedu  komisie RaD ObFZ Ba-vidiek p. Minárika !

–          na jeho odpoveď, že už nie je predsedom, hovorí – prečo to ako kluby nevieme, v RS je čo napísané, kde je uvedená zmena ?

 • p.Páchnik (zástupca KRaD):

–          správa delegáta hodnotiaca rozhodcov sa nezverejňuje, rozhodnutie UEFA

–          video pomáha aj rozhodcom – na aktíve RaD bolo premietnuté množstvo vídeí a rozhodcom sme vysvetlili, kde robia chyby a verte, boli tam chyby – rozhodcovia sa musia tiež učiť

 • p.Peller (Malinovo):

–          za video treba platiť, delegát je predĺžená ruka zväzu, kontrolu robí pre zväz a na nariadenie zväzu – nech ho teda platí zväz, prečo kluby, keď výsledok jeho pozorovania a práce kluby nemôžu vidieť, ale zaplatiť ho musia, v Maďarsku nie sú žiadni delegáti, načo je to u nás, keď to pre kluby je tabu, keď to niekto chce, nech si to platí ?

 • p.Farbula – odpovedal:

–          ak sa tak rozhodne, pozastavíme účinnosť potreby videa až do rozhodnutia VV  BFZ, ale potom ho už bude treba vyhotovovať

–          RS BZF je platný a záväzný a je to tam napísané a je schválený VV BFZ, nemôžeme tu teraz o tom rozhodnúť

 • p.Paška (Ivanka p.D.):

–          všetky kluby aj v MRB majú problémy s videom, keď zrušiť, potom aj v MRB a nielen v 4.lige ! Treba to prehodnotiť komplexne.

 • p.Dolinský (Kráľová p.S.):

–          prečo by sa malo toto video zrušiť, my sme si už na to zvykli, pomáha nám to, po stretnutí sa s delegátom stretne HU a vysvetlíme si nedostatky na oboch stranách a pomáha nám to aj pri hodnotení na záver sezóny v klube, kto nemá zariadenie a chuť robiť to, čo sa má v MRB alebo 4.lige (je to určitá úroveň), nech ide do 5.ligy – my sme za to, aby to platilo a zostalo to – aj my za to platíme

 • p.Huska (CFK Pezinok – Cajla):

–          pýta sa, či je tá suma 80,- € pevne stanovená a či to nie je maximálna

–          čo keď sa pokazí kamera alebo je nejaký technický problém, čo potom máme robiť, bude pokuta ?

 • p.Farbula – odpovedal:

–          treba oznámiť delegátovi, ak je technický problém, potom sa to dá uznať, ale len raz a mimoriadne a nie 10 x za sezónu, že je technický problém, treba o tom vedieť počas stretnutia a nie až potom

–          ako je to s preukazmi, keď hráčom ešte nedodali, môžu hrať, čo treba robiť

 • p.Farbula – odpovedal:

–          fotografia aj objednávka preukazov je v možná systéme ISSF, treba, aby hráč mal doklad totožnosti (OP, PAS, VODIČÁK a pod.

 • p.Graus (Modra):

–          budú sa nahlasovať výsledky ?

 • p.Farbula – odpovedal:

–          nie netreba, keď sa používa ISSF, všetko je tam, netreba, bolo to zrušené

 • p.Černai (ŠK Šenkvice):

–          a čo keď nepríde rozhodca, ako sa spraví elektronický zápis, my nemáme jeho heslo ?

 • p. Farbula – odpovedal:

– treba vytlačiť len zápasovú súpisku, tú vyplniť, popodpisovať a poslať na BFZ

 • p.Herhonek (ŠK Svätý Jur):

–          hovoríme o Rozpise súťaží, ale ešte sme ho nevideli, odporúčal som na marcovom aktíve, dať návrh RS na nový ročník mesiac vopred pred podaním prihlášok a nechať pripomienkovať klubmi a funkcionármi – lebo tak ako stanovy sa pripomienkovali aj RS by bolo, keď ho niekto vidí – potom ho to napadne, my všetci máme aj iné povinnosti, neriešime denne a stále futbal.

–          mňa stále trápi, keď sa prihlasujeme do súťaže a nevieme do čoho sa vlastne prihlasujem – potom sa tam niečo objaví, čo sme nepredpokladali (ako dnes napr. to video pre 4. ligu) – pri podávaní prihlášok treba, aby bolo tých cca 30 – 40 strán textu RS bolo aj ako návrh na internete a knižka môže byť po rozlosovaní – treba aj v tomto myslieť trochu dopredu – nech to nie je 100 rokov tak, lebo „vždy to tak bolo, tak to tak musí byť“. Skostnatelosť nie je dobrá a p. Jánošík tvrdí, že ako región musíme napredovať a potom bude futbal napredovať aj na Slovensku – teda napredujme a nestojme a neprešľapujme na mieste – kráčajme s dobou !

–          máme ťažké srdce na distribúciu prihlášok do súťaží v rámci BFZ – naša mala prílohu k časti „požiadavky klubov…“ a tú už na ŠTK ObFZ Ba-vidiek a ani na ŠTK BFZ a ani do KM ObFZ Ba-vidiek nikto neposunul – nepozornosťou som musel kontaktovať p. Hilku, a chcel by som mu poďakovať, že nakoniec splnil naše požiadavky, p.Farbula a Konečný si ju pýtali a dostali ju neskôr

–          informácie pre kluby sú záväzné iba v ÚS a preto by tam mali aj byť všetky a to aj rozhodnutia VV BFZ – zápisnice VV BFZ nie sú pre kluby záväzné – tak to je v RS BFZ

–          od roč. 20214/15 má byť reorganizácia súťaží v rámci SFZ a pyramídovo dolu (tak to je v RS SFZ) a týka sa to aj nás v BFZ – kde je to uverejnené, pretože by sme to podľa SP už mali vedieť – veď musíme vedieť o čo bojujeme – prosím o uverejnenie do ÚS, je niečo aj v RS BFZ ?

–          kedy budú prvé zálohové faktúry za rozhodcov (za chvíľu bude polovica augusta, aby sa nebolo treba vyhovárať na sťahovanie sídla, ak to kluby nedostanú včas a nezaplatia, lebo nevieme sumy, kto ich generuje ?) – treba sumy dať na internet, veď za to firme platíme, či nie ?

 • p.Bóc (DK-BFZ) :

–          žiada, aby boli uverejnené na internete v úradných správach rozhodnutia odvolacej komisie teraz napr. v „probléme“ ŠFK Prenaks Jablonec a v budúcnosti všetky, lebo nie je to kde zistiť

–          pripomenul, že červené karty a disciplinárne opatrenia za ne z uplynulého ročníka 2012/13 sa musia tzv. odstáť aj pri prestupe do iného klubu na rovnakej úrovni súťaží a žlté karty sa kompletne zmazávajú – naďalej platí pravidlo, že pri udelení dvoch žltých kariet v jednom stretnutí a následne červenej sa tieto žlté karty do štatistiky nezapočítavajú

–          evidenciu udelených červených a žltých kariet majú kluby tiež prístupné na internete a ISSF manažéri klubov si ich môžu pozrieť v „REPORTOCH“ pre všetky družstvá klubu, ale aj na disciplinárnej  komisii v deň rokovania (štvrtok od 16:00 hod.)

 • p.Trnovský (EK BFZ):

–          prvá FA má splatnosť 30.8.2013, jej distribúcia bude v najbližších dňoch, splatnosť je deň, kedy musia byť peniaze na účte BFZ, inak budú sankcie

 • p.Farbula – odpovedal:

–          vysvetlil stručne postup pri reorganizácii súťaží riadených SFZ a to čo sa bude týkať FK v rámci BFZ, závisí to aj od toho, kto z klubov, ktoré sú vyššie z BFZ príp. vypadne, potom sa doplní len chýbajúci počet do II. príp. do III. ligy. – do II. ligy z MRB nikto ale do III. ligy môže až 10 družstiev.

–          o tomto budú kluby podrobne informované po rozhodnutiach SFZ

 • p.Príkopa (Matrika BFZ):

–          od novej sezóny v BFZ majú platiť len „plastové“ RP (okrem ObFZ Ba-mesto)

–          treba transféry a registrácie realizovať v čo možno v najväčšom rozsahu cez ISSF, na ten účel treba vytvárať kontá hráčov, treba ich k tomu viesť, môžu prísť aj k nemu na matriku pre vytvorenie svojho konta, je to jednoduché a zjednodušuje to ďalší postup pri jeho prestupoch a hosťovaní

–          pri študijných hosťovaniach majú hráči do poznámky pri elektronickom transfere napísať „študent VŠ“

–          základná registrácia sa dá robiť elektronicky z domu, netreba chodiť na matriku, v ISSF sa to veľmi zjednodušilo

 • p.Kukľa (FC Ružinov):

– je nový „plastový“ registračný preukaz majetok hráča a či si ho má zaplatiť ?

 • p.Farbula – odpovedal:

–          je to tak – RP je majetkom hráča, zvykom však je, že pri odchode z klubu si to hráči musia zaplatiť, ak tak nespravil pri jeho dodaní (teda ak FK uhradil vystavenie RP) – je to vec klubov, ako si to dohodnú

 

8.  Záver:

 • p.Jánošík:

–          odovzdal poháre FAIR-PLAY v sezóne 2012/13 pre tieto družstvá zástupcom klubov

 • MRB – FK Rača
 • S4A – FK Vajnory
 • S4B – PŠC Pezinok
 • p.Jánošík:

–          pripomenul, že do nového súťažného ročníka pohára BFZ boli zvýšené dotácie na odmeny a finalisti získajú pohár a odmeny:

 • SENIORI – víťaz 500,- €, porazený finalista – 300,- €
 • DORAST – víťaz 300,- €, porazený finalista – 200,- €

–          oznámil zvýšenie dotácie pre BFZ od BSK na ročník súťaží na 18 tis. €

–          ďalej VV BFZ zvažuje pomoc klubom nákupom zdravotníckych pomôcok a pod.

–          poďakoval všetkým prítomným za účasť, diskutujúcim za príspevky – bude sa nimi zaoberať VV BFZ a ospravedlnil niektoré nedostatky v organizácii

–          na záver zaželal všetkým veľa úspechov v novom súťažnom ročníku futbalových súťaží a zdravie hráčom, funkcionárom a všetkým účastníkom futbalového hnutia

 

Zapísal:  Anton Herhonek

tajomník ŠK Svätý Jur


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI