Úradná správa č.10 zo dňa 6.9.2013

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4A 4. kolo Čunovo – Danubia dňa 8. 9. o 16:30 hod. (ihr. Čunovo) – zmena ihríska.Družstvu
S4A 5. kolo Danubia – Kalinkovo dňa 15. 9. o 16:00 hod. (ihr. Rapid Bratislava) – zmena ihriska
SZRL+MZRL 2. kolo Rusovce – FA Bratislava dňa 19. 9. o 15:30 (MZRL) a 17:00 (SZRL), ihr. Rusovce
pohár BFZ seniori 2. predkolo Stupava – Karlova Ves dňa 18. 9. o 17:00 (ihr. Stupava) – zmena ihriska.
Pohár BFZ dorast ŠK Igram – ŠK Báhoň dňa 19.9.2013 o 17:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
Pohár BFZ dorast ŠK Šenkvice – ŠK Svätý Jur dňa 19.9.2013 o 17:00ohd.(kolízia Pohár BFZ seniori).
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána FC Ružinov Bratislava vznesenú po stretnutí 4. kola MRB ŠK Bernolákovo – FC Ružinov Bratislava. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána FK Rača vznesenú po stretnutí 3. kola MZRL FK Rača Bratislava – PSC Pezinok. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa družstiev FC Ružinov
MRB . FC Ružinov SOBOTA 10:30hod od 7.kola
SZRL,MZRL – FC Ružinov NEDEĽA 9:30hod.(SZRL),11:30hod.(MZRL) od 5.kola.
ŠTK oznamuje,že 12.kolo SZRL,MZRL sa odohrá v termíne 11.9.2013 o 15:30hod.(MZRL) a 17:00hod.(SZRL).

Chýbajúce zápisy
MRB 3. kolo Sv. Jur – Bernolákovo (R. Parilák)
SZRL 3. kolo K. Ves – Rusovce (R Ralbovský)
Menovaných R odstupujeme na KraD.

ŠTK na základe rozhodnutia VV SFZ oznamuje novelizáciu SP:
Nové znenie SP čl.35/1
„(1) Bez platného registračného  preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v ods. 2. Hráč, ktorý je už registrovaný ako člen v klube a ktorý podal žiadosť o vydanie nového plastového registračného preukazu prostredníctvom elektronickej podateľne Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“), je oprávnený nastúpiť na stretnutie aj bez registračného preukazu pod podmienkou, že podanie žiadosti o vydanie nového registračného preukazu je overiteľné buď priamo v ISSF, alebo predložením vytlačeného detailu hráča z ISSF. Rozhodca stretnutia, v ktorom takýto hráč nastúpi, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí.“.

Disciplinárna komisia:

U.č. 39 Longjie Xia / ŠKP Inter Dúbravka / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,podľa 1/5/a od 29.08.2013 (10.-€)
U.č. 40 Kotula Viliam / FC Ružinov / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,podľa 1/5/a od 05.09.2013 (10.-€)
U.č. 41 Raček Alexander / FC Ružinov / vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu, 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 05.09.2013 (10.-€)
U.č. 42 Gabriel Marek / MŠK Králová pri Senci / vylúčený za udretie súpera v súboji o loptu – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 01.09.2013 (10.-€)
U.č. 43 Lindovský Ivan / LP Domino BA / vylúčený za kopnutie súpera mimo súboja o loptu – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/1b od 02.09.2013 (10.-€)
U.č. 44 Senaši Jakub / ŠK Bernolákovo / vylúčený za kopnutie súpera mimo súboja o loptu – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/1b od 02.09.2013 (10.-€)
U.č. 45 Tvrdoň Michal / TJ Čunovo / vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre, 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/1b od 02.09.2013 (10.-€)
U.č. 46 Janotík Marek / PŠC Pezinok / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 02.09.2013 (10.-€)
U.č. 47 Černay David / ŠK Šenkvice / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 02.09.2013 (10.-€)
U.č. 48 Martinec Jozef /Záhoran Jakubov/ vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,podľa 1/5/a od 02.09.2013 (10.-)
U.č. 49 Kurilla Filip / FC Ružinov- SD3R / vylúčený za zadržanie súpera za dres v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 01.09.2013 ( 5.-€)
U.č. 50 DK BFZ udeľuje klubu ŠKP Inter Dúbravka BA, za porušenie nariadenia RS čl. 2.1– nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne peňažitú pokutu 10.-€ + 10.-€ za prerokovanie, spolu 20.-€
U.č. 51 DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie klubu ŠK Vrakuňa a trénera družstva p. Jána Beniaka za vykázanie z ľavičky dňa 25.8.2013. DK uvoľňuje p. Beniakovi činnosť dňom 6.9.2013 a udeľuje mu peňažitú pokutu 20.-€ + 10.-€ za prerokovanie, spolu 30.-€.
U.č. 52 DK na základe článku 5.2.5 RS zastavuje pretekársku činnosť družstvám :
ŠK Rača Bratislava – SD3R a SFM Senec – MD3R od 31.8.2013, nakoľko neboli preddavkové faktúry v termíne splatnosti 30.8.2013 pripísané na účet BFZ.
DK žiada uvedené kluby o predloženie dokladu o úhrade faktúry na sekretariát BFZ. Na základe dokladu DK uvoľní pretekársku činnosť k dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet BFZ. Družstvá sú povinné odohrať majstrovské stretnutia podľa vyžrebovania.
FC Petržalka 1898 – neuhradená preddavková faktúra k termínu 30.8.2013.
Klub nie je v štruktúre súťaží BFZ seniorov a dorastu pre ročník 2013/14.
V prípade nesplnenia si úhrady bude klub FC Petržalka 1898 odstúpený na riešenie DK SFZ.
U.č. 53 DK BFZ dňa 23.8. 2013 začala disciplinárne konanie voči klubom za nepredloženie licencii trénerov TMK BFZ v termíne do 21.8.2013. V termíne stanovenom DK do 30.8.2013 si splnili povinnosť tieto kluby:
S4A : ŠK Vrakuňa, S4B : ŠK Gajary
SD3R : FK Rača, MD3R: ŠK Nová Dedinka, FC Zohor
SZRL: FK Rača a OFK Dunajská Lužná
MZRL: FK Rača, FC Ružinov a OFK Dunajská Lužná.
DK BFZ udeľuje klubom peňažitú pokutu 5.-€:
ŠK Vrakuňa, ŠK Gajary, FK Rača, ŠK Nová Dedinka, FC Zohor,
OFK Dunajská Lužná a FC Ružinov

Nepredložené licenčné preukazy trénerov do 2.9.2013:
MRB : ŠK Bernolákovo
S4A : TJ Čunovo, ŠK Danubia
SD3R : ŠK Bernolákovo, MD3R : ŠK SFM Senec, ŠK Gajary
SZRL: FA Bratislava, FC Slovan Modra, MFK Rusovce
MZRL: FA Bratislava, FC Slovan Modra, MFK Rusovce
Za nesplnenie si povinnosti čl. 12.2 RS, DK zastavuje dňom 6.9.2013 matričnú činnosť klubom :
ŠK Bernolákovo, TJ Čunovo, ŠK Danubia, ŠK SFM Senec,
ŠK Gajary, FA Bratislava, FC Slovan Modra a MFK Rusovce.
Matričná činnosť bude klubom uvoľnená po predložení preukazov na TMK.
Za nepredloženie preukazov DK udeľuje klubom peňažitú pokutu 20.-€

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje, že na nominačnú listinu delegátov BFZ boli po schválení VV BFZ zaradení páni Šuniar Ján, Elefant Marián, Sochor Ivan a Páchnik Pavol.
Upozorňuje rozhodcov na zmenu Súťažného poriadku týkajúcu sa možnosti nastúpiť bez registračného preukazu za presne stanovených podmienok.
Upozorňuje rozhodcov na pokyny pre súťaže mladších žiakov (U13 a U12) a prípraviek uverejnené na webovej adrese http://www.futbalsfz.sk/slovensko/mladez/model-20132014.html. Zvlášť je potrebné dbať na kontrolu počtu hráčov a správnosti prípravy hracej plochy. Kompletný metodický materiál bol rozhodcom poslaný mailom.

Nedoručené DVD zo stretnutí 3. kola MRB: Domino Bratislava, ŠK Lozorno. Žiada o doručenie do 10.9. V opačnom prípade odovzdá kluby na riešenie DK.
Pozýva na zasadnutie dňa 13.9. o 17.30 P. Cvengroša.
Ospravedlnenia: Bohun 7.9.; Lauer 11.9., 25.9.; Smirnov 8.-10.9.; Hádek 4.-6.9.; Lackovič 8.9.; Ježík 14.9.; Martinkovič 13.-15.9.; Laciňák 13.9.-31.1.2014; Hrazdira 2.-8.9.; Pacalaj 3.9.; Dávid M. 1.9.-1.10.; Dujava 3.9.; Orlický 21.9.; Melíšek od 14.9. do prihlásenia; Dadykin 13.-16.9.; Minarovič 15.9., 28.9.; Truchlý 15.9., 21.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
K 06.9.2013 eviduje TMK BFZ prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013
Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B), D. Federl (U B) (11)

NOMINÁCIE VÝBEROV BFZ :

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 ) na družobné stretnutie
BFZ U13 – výberu JmKFS U13 v stredu 18.9.2013 vo Viničnom.

Hráči:
Patrik KUKLA ŠKP Bratislava                  Dominik MEZOVSKÝ ŠK Bernolákovo
Adam KUNŠTEK ŠKP Bratislava            Patrik PROCHÁZKA ŠK Bernolákovo
Lukáš CSANO FC Ružinov                       Martin LACKO ŠK Šenkvice
Ladislav NAGY FA Bratislava                   Viktor VONDRYSKA Slovan Ivanka
Samuel ARVA FA Bratislava                     Lukáš LOVAS Slovan Ivanka
Sebastian KESZEI FA Bratislava             Rastislav JENDRUŠ OFK D.Lužná
Kristián MESAROŠ FK Rača                    Matej DOLNÍK OFK D.Lužná
Timotej UHRÍN FKM Karlova Ves           Matej KUDRNÁČ PŠC Pezinok
Lukáš LETENAY FKM Karlova Ves         Adam HOUDEK OFK Vysoká
Matúš MOLNÁR DNV                                 Tomáš Hrebeň ŠK Lozorno
Marko ŽVÁČ Žolík Malacky
Náhradníci:
Jozef VLAŠIČ ŠKP Bratislava                  Richard BIKSADSKÝ Žolík Malacky
Adam KORMANÍK ŠKP Bratislava         Juraj JÁNOŠÍK Slovan Ivanka
Tomáš ŠVAGERKO FC Ružinov              Richard RUBIN PŠC Pezinok
Martin BILSKÝ PŠC Pezinok
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK, Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných je v stredu 18.9.2013 o 9,30 hod. na štadione vo Viničnom.
Výstroj hráčov? Kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p. PORVAZNÍK 0903 641544 / .
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia
zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.
Nominácia je ospravedlnením hráča na školskom vyučovaní.

 

NOMINÁCIA hráčov U14 (nar. po 1.1.2000) výberu BFZ na KZ 9.–11.9.2013 v Senci/Viničné.

Hráči:
HEGYI Samuel Petržalka                         POCHYLÝ Nicolas Inter
ČECH Adam Petržalka                              RUŽIČKA Matej Ivánka
HABODÁSZ Samuel Petržalka                TAKÁCS Dávid SFM Senec
JELÍNEK Tomáš Karlová Ves                 VÁRADY Patrik SFM Senec
HIRKO Jakub ŠK Slovan                           HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan                 ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                      HORVATH Adam ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan                     KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                           NAGY Richard ŠK Slovan
Náhradníci:
SADOVSKÝ Adam ŠK Slovan                  MAJCHER Patrik Lamač
BALÁŽ Samuel ŠK Slovan                        BRUNNER Martin FA Bratislava
FEJDA Martin ŠK Slovan                          ŠKODA Matej SFM Senec
VOŠTINÁR Šimon ŠK Slovan                  RUSNÁK Adam SFM Senec
KOBAL Michal ŠK Slovan                         ČAHOJ Michal Karlová Ves
GVORA Anton ŠK Slovan                          WIESNER Frederik SFM Senec
UHER Enrico Petržalka                             VAJDA Martin Petržalka
VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR : MICHALOVICH František

Zraz nominovaných je dňa 09.09.2013 (pondelok) o 14,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 11.09.2013 (streda cca o 14,00 hod.) v Bratislave . Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, aj lisované kopačky), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).
Po ukončení zrazu bude spresnená nominácia na PZ BFZ – Brno (18.8.2013) a RT v Senci (22.-25.9.2013)

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

Upozorňujeme FK,že v majstrovských stretnutiach prípraviek môžu štartovať žiaci -hráči až po dovršení 6.roku veku!
Štart žiačok – hráčok v súťažiach prípraviek:
PMA 1, PMA 2, PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC – hráčky narodené od 1.1.2002 a mladšie / 6.rok veku /
PMB 1, PMB 2 – hráčky narodené od 1.1.2003 a mladšie / 6.rok veku /
PMC – hráčky narodené od 1.1.2004 a mladšie / 6.rok veku /

2. v súvislosti s častými telefonnymi otázkami ako postupovať v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu vydáva KM nasledujúce pokyny:
– vytlačiť zápasovú súpisku s ISSF / v prípade problémov s Internetom písať zápis starým spôsobom PC /
– v zápise musíte uvádzať registračné čísla hráčov, nie rodné čísla, resp. dátumy narodenia
– po stretnutí vypísať všetky predpísané kolonky v zápise / výsledok, polčasový výsledok, strelcov golov, počet divákov, meno rozhodcu laika, prípadné námietky, OT, podpisy kapitánov a vedúcich družstiev /
– domáci FK do 48 hodín doručí originál zápisu na BFZ
– domáci FK je povinný ihneď po stretnutí formou SMS nahlásiť výsledok stretnutia niektorému správcovi súťaží prípraviek: Ivan Konečný – 0914 173242, 0902 544371, Pavel Príkopa – 0903 718455, 0905 474471
– zápisy zo stretnutí uzatvorí v stredu jeden zo správcov súťaží

3. Oprava v RS
Žiadame FK hrajúce súťaž PMA 3, aby si v RS strana 42 pod číslo 7 FK Dúbravka vynačili tento správny hrací deň, čas a ihrisko: FK Dúbravka – nedeľa 9,30 hod., ihrisko ul.K horárskej studni

4. Zmena hracieho času
PrPK: Karpaty Limbach – nedeľa 10,00 hod. Zmena platí od 8.9.2013 a je už upravená v ISSF.

5. Schválené zmeny termínov stretnutí
PMC – 2.kolo: ŠK Slovan – FK Rača, streda 11.9.2013 o 17,00 hod.
PMA 2 – 1.kolo: Lokomotíva DNV – ŠK Vrakuňa, štvrtok 26.9.2013 o 17,00 hod.
PrMA  – 3.kolo: Veľké Leváre – FC Rohožník, nedeľa 15.9.2013 o 13,30 hod. / hody – predzápas S4B /
PrPK – 5.kolo: ŠK Svätý Jur – PŠC Pezinok, sobota 5.10.2013 o 11,30 hod. / z dôvodov kolízie stretnutí /

6. Oprava chyby z US zo dňa 30.8.2013
Správne znenie o zmene termínov odohratia stretnutí ma byť.
PMA 1 – 11.kolo, NE 10.11.: LP Domino – ŠK Slovan o 10,00 hod.
PMB 1 – 11.kolo, NE 10.11.: LP Domino – ŠK Slovan o 10,00 hod.
PMC   –  11.kolo, NE 10.11.: LP Domino – ŠK Slovan o 11,00 hod.
Všetky schválené zmeny/ hracie dni a časy / odohratia stretnutí nájdete na stránke www.futbalnet.sk

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

FO ŠK Šenkvice – s okamžitou účinnosťou nahradil doterajšieho predsedu p. Róberta Benčúrika p. Ján Belko – mobil: 0944 545149.

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov
SD4VB 9.kolo Sl. Grob – Budmerice dňa 26.10.2013 UHČ
SD4VB 3.kolo Modra – Viničné dňa 12.9.2013 (štvrtok) 14,00 hod
2. ŠTK kontumuje stretnutie SD4VB 1.kolo Budmerice – Viničné v prospech Budmeríc podľa SP čl. 100/e a výsledok 8:0 zostáva v platnosti
3. Chýbajúce zápisy:
S5VA 2.kolo Pernek – Borinka R: Habo
SD4VA 1.kolo Lozorno – Malacky R: Berner
4. ŠTK oznamuje klubom, že v SP článok 35 ods. 1 znie: bez platného registračného  preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v ods. 2. Hráč, ktorý je už registrovaný ako člen v klube a ktorý podal žiadosť o vydanie nového plastového registračného preukazu prostredníctvom elektronickej podateľne Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“), je oprávnený nastúpiť na stretnutie aj bez registračného preukazu pod podmienkou, že podanie žiadosti o vydanie nového registračného preukazu je overiteľné buď priamo v ISSF, alebo predložením vytlačeného detailu hráča z ISSF. Rozhodca stretnutia, v ktorom takýto hráč nastúpi, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí.“.

Disciplinárna komisia:

U.č.11
DK za umožnenie neoprávneného štartu hráčovi Jakubovi Haraslínovi ( FK Stupava ) udeľuje následovné DO :
a ) Ján Katona ( FK Stupava ) vedúci družstva starších žiakov – zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva po dobu 1 mesiaca od 5.9.2013, podľa čl. 1/9/2b. ( 5 € )
b ) Jakub Pavlačič ( FK Stupava ) tréner družstva starších žiakov – zákaz viesť družstvo z lavičky po dobu 1 mesiaca od 5.9.2013, podľa čl. 1/9/2b. ( 5 € )
c ) Jakub Haraslín ( FK Stupava ) – zastavená pretekárska činnosť na 1 mesiac nepodmienečne od 26.8.2013, podľa čl. 1/9/1b. ( 5 € )
U.č.12
Kanich Juraj ( ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO : DK mení DO menovaného na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 5.9.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť. (10 €)

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 11.9.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Dôležité:
Žiadame nasledovných rozhodcov, aby čo najskôr dodali „Potvrdenie o návšteve školy“ na sekretariát BFZ, pani Ščibranyovej. Sú to:
Kardelis Milan, Olša Dušan, Olša Marcel, Opálek Peter, Polakovič Andrej, Strapek Jakub, Martinka Ľubomír.

Komisia R a D oznamuje:
– Zasadanie komisie R a D bude každý štvrtok o 18:00 hod.
– K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že ako rozhodcovia môžete byť obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
– Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
– Kto má záujem o vystavenie nového plastového preukazu, aby mohol využívať výhody nákupu, napr. notebooku, či tabletu, napíšte do 15.09.2013 na adresu pincek.j@centrum.sk
– Bol vykonaný pohovor s rozhodcom Boškom.

– Ospravedlnenia: Rybár 07.09. a 08.09., Randa 07.09. a 14.09., Farbula 13.09. –22.09.

Komisia mládeže:

Uznesenie KM ObFZ č.5
V súlade s RS čl.3.6 za odhlásenie družstva starších žiakov OŠK Chorvátsky Grob zo súťaže SZV SC bude OŠK Chorvátsky grob započítaný do mesačnej  zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.

2. V súvislosti s bodom 1 bude súťaž SZV SC prelosovaná na štvorkolový systém. Pokyny boli FK
hrajúcim túto súťaž zaslané mailom. Odhlásenie družstva OŠK Ch.Grob je zaevidovanév ISSF.
Zároveň sa ruší dohrávka 1.kola Malinovo – Ch.Grob / 12.9.2013 o 17,00 hod. /

3. v súvislosti s častými telefonnymi otázkami ako postupovať v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu vydáva KM nasledujúce pokyny:
– vytlačiť zápasovú súpisku s ISSF / v prípade problémov s Internetom písať zápis starým spôsobom PC /
– po stretnutí vypísať všetky predpísané kolonky v zápise / výsledok, polčasový výsledok, strelcov golov, počet divákov, meno rozhodcu laika, prípadné námietky, OT, podpisy kapitánov a vedúcich družstiev /
– domáci FK do 48 hodín doručí originál zápisu na BFZ
– domáci FK je povinný ihneď po stretnutí formou SMS nahlásiť výsledok stretnutia správcovi súťaží
: Ivan Konečný – 0914 173242, 0902 544371
– zápisy zo stretnutí uzatvorí v stredu správca súťaží

4. V súvislosti s rozhodnutím VV SFZ zo dňa 4.9.2013 o novelizácii SP čl 35 vydáva KM nasledujúce rozhodnutie: Hráč môže v stretnutí nastúpiť len na platný nový RP / plastovú kartu /, v prípade, že RP / plastová karta / nebola hráčovi ešte dodaná, hráč môže v stretnutí nastúpiť len pokiaľ je na stránke www.futbalnet.sk / matrika / jasný dôkaz o tom, že hráč si podal žiadosť o vydanie plastovej karty a má tam aj vyvesenú svoju fotografiu. Predloženie akéhokoľvek iného dokladu totožnosti / OP, pas, karta poistenca / je už neplatné. Za oprávnenosť štartu hráča je zodpovedný príslušný FK / trener, vedúci /.

5. Dohrávka stretnutia 13.kola SZV MA
Veľké leváre – Jabloňové – sobota 14.9.2013 o 14,30 hod.

6. Zmena hracieho času
V súvislosti z rozdielnym UHČ medzi ObFZ Bratislava vidiek a ZsFZ , KM mení hrací čas družstva FC Pusté Uľany / MZV / na 2,5 hod.pUHČ / hrací deň sobota sa nemení /. FK hrajúce súťaž MZV boli o zmene vyrozumené mailom. Úprava bola vykonaná aj v ISSF:

7. KM dôrazne upozorňuje p.Magdalénu Zábojníkovú / ŠK Malacky FO / na uvádzanie pravdivých údajov v zápise o stretnutí – na základe tel. rozhovoru s p.Tiborom Kozmom bolo zistené, že menovaný nepôsobí ako trener družstva starších žiakov, z toho dôvodu nemôže byť uvádzaný v zápise o stretnutí. Ďalej upozorňujeme menovanú, že sa množia telefonické sťažnosti ohľadne nešportového správania sa hráčov / st.žiakov / počas stretnutí ako aj v polčasovej prestávke / používanie vulgárných slov, fajčenie počas polčasových prestávok /. Žiadame menovanú aby zjednala nápravu.

8. Žiadame KR aby poučila R Kristiána Chrupku na povinnú konfrontáciu hráčov v stretnutiach mládeže.
/ 14.kolo SZV MA: Žolík Malacky B – ŠK Malacky FO – konfrontácia nevyžiadaná /.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI