Uznesenie zo zasadnutia Rady ObFZ Bratislava-vidiek zo dňa 10. 12. 2013

Uznesenie  zo zasadnutia  Rady ObFZ Bratislava-vidiek zo dňa 10.12.2013

 

Uznesenie č. 1.: Rada ObFZ Bratislava-vidiek (ďalej len „rada“) konštatuje:

 1. Zvolanie rady bolo vykonané v súlade splatnými stanovami ObFZ Bratislava-vidiek.
 2. Vzhľadom na počet prítomných členov rady 5 je uznášaniaschopná a a kvalifikovaná na prijímanie záväzných uznesení.

Uznesenie č. 2.: Rada berie na vedomie:

1. Správu predsedu VV o činnosti ObFZ od jej posledného rokovania.

Uznesenie č. 3.:  Rada schvaľuje:

a)      Zvolanie riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek (ďalej len ObFZ) na deň 17. 1. 2014 o 17.00 h, ktorá sa bude konať v Dome športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave a bude zároveň volebnou konferenciou. Týmto akceptuje návrh VV, ktorý ho schválil a bol informatívne zverejnený v úradnej správe č. 22 dňa 29. 11. 2013 pod: ObFZ Bratislava-vidiek odsek Sekretariát.

b)      Aby v jej mene p. Miroslav Baxa oficiálne oznámil zvolanie konferencie (viď. bod a) tohto uznesenia na webovej stránke BFZ a zároveň schvaľuje program konferencie a oficiálne znenie pozvánky na konferenciu.

c)      Návrh nových stanov ObFZ a ukladá p. Baxovi a p. Hupkovi aby zabezpečili do 3 pracovných dní jeho zverejnenie na webovej stránke BFZ ako aj mailovou formou odoslanie členom ObFZ.

d)     Uzávierku pre podávanie návrhov pripomienok k novým stanovám na deň 3. 1. 2014 do 14.00 h a to na mail sekretára ObFZ alebo fyzickým doručením do nového sídla ObFZ na Súmračnú ul. v Bratislave a poveruje pánov M. Baxu, K. Kyselicu a R. Hupku spracovaním hore uvedených pripomienok, ktoré nesmú byť v rozpore s právnymi normami BFZ, SFZ, UEFA, FIFA a právnym poriadkom SR. Konečný návrh stanov musí byť zverejnený najneskôr 10. 1. 2014 na web stránke BFZ.

e)      Volebný poriadok konferencie a časový harmonogram prác na prípravu konferencie.

f)       Aby posledným termínom na podávanie návrhov na voľbu funkcionárov ObFZ na konferencii bol 3. 1. 2014 do 14.00 h. Návrhy podané po tomto termíne nebudú akceptované a to aj s ohľadom na technické zabezpečenie volieb (spracovanie a výroba volebných lístkov a pod.). Zároveň poveruje p. Hupku, aby návrhy skontroloval a spracoval na ich realizáciu (tlač volebných lístkov a pod.).

g)      Poverenie VV ObFZ ďalšou prácou na prípravných prácach na príprave konferencie a schvaľovaním konečného znenia materiálov, ktoré bude konferencia prerokovávať a schvaľovať.

V Bratislave dňa 10. 12. 2013

Za správnosť Rudolf Hupka                                                Miroslav Baxa, v.r.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI