Úradná správa č. 38 zo dňa 12.4.2013

 

BFZ

ISSF
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný. Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná. Po akceptácii zmluvy Vás Telecom bude kontaktovať.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby som Vás touto cestou oboznámil aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály Biznis Star (po pristúpení k rámcovej zmluve) Podrobnosti k paušálom Biznis Star nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb.
Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:
– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Vyjadrenie k forme spracovania zápisu v ISSF a tým aj k rýchlejšiemu získaniu informácii o stretnutí.
Priatelia,
na rozhodcov sa väčšinou len nadáva a kritizujú sa pre chybné rozhodnutia pri hre.
Je pravdou, že veľakrát je čo kritizovať, ale som toho názoru, že aj kladné veci si treba všimnúť na nich.
Systém ISSF bol zavedený aj preto, aby sa rýchlejšie dostávali informácie o stretnutiach do verejnosti.
Príklad výbornej práce rozhodcu, ktorý som si ja všimol:
dňa 23.3.2013 o 16:00 hod bolo zahájenie stretnutie MRB OŠK Slovenský Grob – ŠK Svätý Jur – tradičné susedské derby. ŠK Svätý Jur v Grobe už niekoľko rokov neprehral, doma naopak už niekoľko rokov len prehráva.
Ale to je iná vec. Na stretnutie som nemohol ísť a tak som očakával nejakú informáciu zo stretnutia.
Telefonicky sa dá dostať k informáciám, ale sú to kusé, často ovplyvnené podávajúcim.
Teraz som čakal na koniec stretnutia v predstave, však sa to dozviem z ISSF systému – na to predsa je.
A mal som pravdu – o 17:10 som si otvoril stránku ISSF a našiel som tam už vyhotovený elektronický zápis z predmetného stretnutia, ktorý rozhodca Marian Vašš, uzavrel a dal podpísať kapitánom už o 17:05 hod. Je to výkon, ktorý treba pochváliť a dať ostatným za vzor.
Lebo doplniť potrebné údaje a skontrolovať za 15 minút – to je podľa predstáv autorov systému (lebo 5 min. si zrejme ešte ohrieval ruky a prsty).
Je to pravda ovplyvnené tiež aj dobrou prípravou od klubových a tímových manažérov a tiež prístupom domáceho klubu k príprave na stretnutie (výpočtová technika a pod).
Chcel by som touto cestou poďakovať rozhodcovi p. Vaššovi, predstaviteľom domáceho klubu a taktiež všetkým aktérom stretnutia, keď popri dobrom stretnutí ešte aj neopomenuli zásady ISSF, ktoré sa p. Letko a spol. snažia vštepiť funkcionárom klubov do povedomia,
aby stretnutia našich družstiev pri BFZ nielen prebiehali v rámci pravidiel ale aj podľa nových moderných zásad ISSF,
aby informovanosť širokej verejnosti o futbale na Slovensku bola na vyššej úrovni – takej, akú si moderná doba vyžaduje.
Vďaka p. rozhodca a vďaka všetkým aktérom stretnutia.

Anton Herhonek
klubový manažér ISSF
ŠK Svätý Jur

Sekretariát:
Nové znenie bodu 5.2. od časti Odmeny R, AR, DS v súťažiach BFZ sú nasledovné
Odmeny a ostatné náhrady R, AR, DS v súťažiach BFZ – Jar 2013
Súťaž                                    rozhodca                             asistent                                delegát
súťaž                           odmena    ost. náhr.     odmena    ost.náhr.      odmena    ost.náhr.
MRB                                 15,0 €        47,0 €          10,0 €        31,0 €            12,0 €      29,0 €
IV. liga                               8,0 €         41,0 €             8,0 €        27,0 €             8,0 €      27,0 €
III. liga SD + MD              5,0 €        11,0 €              5,0 €          6,0 €
SZ + MZ                              5,0 €         7,0 €               4,0 €         4,0 €
Prípravka                           3,0 €        5,0 €

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ.
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:
Súťaž                                           rozhodca                                  asistent
súťaž                                                 čiastočné ostatné náhrady
III. liga SD + MD                          7,00 €                                   3,00 €
SZ + MZ                                         5,00 €                                   2,00 €
Prípravka                                       3,00 €

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Znenie bodu 5.2.3 sa pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 nahrádza týmto znením:
Výška finančnej odmeny a ostaných náhrad a pokyny pre ich vyplácanie pre delegované osoby (R, AR a DS) v stretnutiach organizovaných a riadených SFZ a ÚLK sa vyplácajú podľa pokynov uvedených v jednotlivých úradných správach BFZ, zverejňovaných na stránke www.futbalbfz.sk, pre súťažný ročník 2012/2013.

Odmeny R, AR a DS v republikových súťažiach riadených SFZ s rozhodcami delegovanými BFZ
Súťaž                     rozhodca                                       asistent                                          delegát
súťaž            odmena    ost. náhr.                  odmena    ost.náhr.                 odmena    ost.náhr.
I. LSD            15,0 €          12,0 €                        7,0 €          17,0 €                       8,0 €        12,0 €
II. LSD          10,0 €          16,0 €                        7,0 €           16,0 €                       7,0 €       11,0 €
I. LMD           10,0 €         10,0 €                         7,0 €             5,0 €
II. LMD           10,0 €            5,0 €                         7,0 €             5,0 €
I. LSŽ 15r.       8,0 €         13,0 €                         5,0 €           10,0 €
I. LSŽ 14r.        8,0 €           8,0 €                          5,0 €             5,0 €
I. liga ženy        8,0 €         10,0 €                          4,0 €            9,0 €
II. liga ženy       5,0 €         10,0 €                         3,0 €            9,0 €
I. liga žiačky      4,0 €           7,0 €                         2,0 €             5,0 €
SP ženy              8,0 €            9,0 €                         5,0 €             7,0 €

Športovo – technická komisia:
ŠTK oznamuje termíny dohrávok stretnutí:
MRB 19.kolo ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Svätý Jur 17.4.2013 o 17:30hod.
MRB 19.kolo ŠK Lozorno – ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká 24.4.2013 o 17:30hod.
MRB 19.kolo Karpaty Limbach – MŠK Králová p.Senci 22.5.2013 o 17:30hod.
S4A 17.kolo FK Lamač – Lokomotíva D.N.Ves 24.4.2013 o 17:30hod.
S4A 17.kolo TJ Hrubý Šúr – ŠK Tomášov 24.4.2013 o 17:30hod.
S4B 17.kolo FC Budmerice – PŠC Pezinok 1.5.2013 o 16:00hod.
S4B 17.kolo FK Jablonové – ŠK Malacky 1.5.2013 o 17:00hod.
S4B 17.kolo Baník Pezinok – ŠK Šenkvice 1.5.2013 o 17:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
MRB 16.kolo všetky stretnutia na 16.6.2013 UHČ, nie 15.6.2013 (ÚS č.35).
MRB 21.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FC Rohožník 21.4.2013 o 17:00hod.(kolízia pohár BFZ).
SZRL 21.kolo FK Rača – Slovan Ivanka p.Dunaji 5.5.2013 o 15:30hod.(kolízia MRB,SD3R)
MZRL 21.kolo FK Rača – Slovan Ivanka p.Dunaji 5.5.2013 o 17:00hod.(kolízia MRB,SD3R)

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SD3R 20.kolo OFK D.Lužná – MŠK Iskra Petržalka 13.4.2013 o 11:00hod. MŠK Iskra poplatok do zbernej faktúry 5€.
MZRL 17.kolo FA Bratislava – MŠK Iskra Petržalka 24.4.2013 o 17:00hod.
ŠTK oznamuje zmenu farby dresov Tatran Stupava (MRB) pre domáce zápasy:
Dres – svetlo zelená
Trenírky – čierne
Štulpne – svetlo zelené
ŠTK oznamuje, že pripravuje rozpis súťaží na ročník 2013/2014. Námety a návrhy žiadame zaslať emailom na adresu: jan.farbula@gmail.com do 24.4.2013.

Disciplinárna komisia:
U.č. 232 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne
od 08.04.2013 Keil Tibor / FK Inter BA / poplatok- 10.-€
Konečný Matej / TJ Rovinka /
Ďuriš Martin / FK Rača /
Piaček Dušan / FC Zohor /
U.č. 233 Jankovič Andrej / FC Rohožník / vylúčený po 2 ŽK – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a a čl.23/d od 8.04.2013.
U.č. 234 Paraska Ľubomír / FK Slovan Ivanka pri Dunaji / vylúčený za podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 8.04.2013.
U.č. 235 Kaprál Martin / FC Ružinov / vylúčený za podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 8.04.2013.
U.č. 236 Nemček Mário / ŠFK Prenaks Jablonec / vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu neprimeranou silou – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 8.04.2013.
U.č. 237 FK Dúbravka zaslala písomné vyjadrenie k neoprávnenému štartu hráča Lukáša Fialu počas zastavenej činnosti za 4 ŽK. Zastavenie činnosti nebolo uverejnené v US, ale podľa DP je klub povinný viesť si vlastnú evidenciu žltých kariet. DK za neoprávnený štart v súťažnom stretnutí udeľuje hráčovi Lukášovi Fialovi disciplinárne opatrenie – zastavenie činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 25.3. do 24.4.2013.a vedúcemu družstva p. Meszárošovi Martinovi za umožnenie neoprávneného štartu, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 25.3 do 24.4.2013na základe DP, prílohy 1,čl.9/2. Za prerokovanie uhradí klub FK Dúbravka poplatok 5.-€
U.č. 238 DK BFZ začína disciplinárne konanie voči asistentovi klubu FK BCT Bratislava p. Kreppelovi Petrovi za hrubé nešportové správanie počas stretnutia 17. kola S4A ŠK Danubia – FK BCT Bratislava na základe písomného oznámenia výboru klubu ŠK Danubia Bratislava. DK ukladá klubu FK BCT Bratislava zaslať stanovisko a vyjadrenie klubu a p. Kreppela k HNS na hráčskej lavičke počas stretnutia v termíne do 17.4. 2013 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.
U.č. 239 DK na základe odstúpenia neoficiálneho listu ŠK Tomašov z VV BFZ, žiada TMK BFZ o uvedenie mena trénera ŠK Vrakuňa- seniori, ktorý je oficiálne vedený a schválený TMK BFZ pre jarnú časť ročníka 2012/13 v termíne do 17.4.2013.
U.č. 240 DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca.
Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Upozorňuje na zmenu termínu fyzických previerok rozhodcov, ktoré sa uskutočnia dňa 25.4.2013 (vo štvrtok) o 17.30. Štadión, program a rozpis behov budú poslané mailom.
Pozýva na zasadnutie dňa 12.4. P. Martinkoviča st., M. Martinkoviča ml., D. Kudlicu, M. Ráša, L. Koštrnu, I. Chalku, L. Lauera a J. Vyletela.
Ospravedlnenia: Martinka 20.4.; Bláha 23.4.-2.5.; Koštrna 23.4.-2.5.; Parilák 23.4.-2.5.; Smolíková 24.4.; Mazanec I. 27.4.; Likavský 21.4. do 14.00, 27.-29.4.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 28.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, (16)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko (7)
Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.1999), – na Regionálny turnaj v dňoch 14./17.04 2013 (zápasy od 10,00 hod. – 15.4. – D. Lužná; 16.4. – Tomášov; 17.4. – Vinočné)
Hráči:
Martin HATMÁNEK , Jakub LACKO, Filip ŠIMORA, Jakub BALÁŽ, Adam BEŇO, Martin VICIAN, Tamáš NÉMETH, Dominik KRATOCHVÍL – všetci ŠK Slovan
Tomáš RYBÁR , Dominik DANIŠ, Adam FRONC, Juraj KISS, Jakub VIDA – všetci FC Petržalka Jozef TORNYAI, Dominik ŠPIRIAK – SFM Senec
Samuel LIVORA – Karlova Ves; Juraj MARTIŚEK – Ivánka p. Dunaji, Mário LORINCZI – Žolík Malacky
Náhradníci:
Adam SITH, Patrik BORIS, Martin GREGOR – všetci FKM Karlova Ves
Richard CSONTOS, Marek DROBNÝ, Tomas VEBER, Oliver VECSEI – všetci ŠK Slovan
Jozef HERMAN – LP DOMINO; Pavel PACAL – FC Petržálka
RT : REG. TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Patrik LIPNICKÝ
VEDÚCI DRUŽSTVA: Daniel ŠTEFÁNIK; MASÉR: Marián MAREŠ

Zraz nominovaných hráčov na Regionálny turnaj je v nedeľu 14.04.2013 o 17.00 hod . v Senci (Penzión BAT). Ukončenie zrazu je 17.04.2013 cca 13.00 v Senci (Penzión BAT).
Priniesť si treba športovú, tréningovú výstroj, 2 x kopačky a plavky na regeneráciu..
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr na t. č. p. ROVENSKÝ 0908 726 884. P. LIPNICKÝ: 0908705008
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Matrika  BFZ :
Upozorňujeme FK, že žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplňujte na aktuálnych tlačivách (žiadosti), ktoré sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html. V tejto súvislosti ďalej upozorňuje, že žiadosti je nutné vypĺňať v počítači a takto upravené ich predkladať matrike BFZ (v záujme predísť nepresnostiam pri ich spracovaní). Žiadosti, na ktorých nebude vypísaný niektorý z povinných údajov (sú označené troma hviezdičkami), nebude matrika akceptovať. Zároveň matrika nebude akceptovať žiadosti o transfer /okrem elektronického transferu/, na ktorých bude chýbať overený podpis hráča, resp. zákonného zástupcu hráča, ktorý nedovŕšil plnoletosť.
Oznamujeme Vám, že matrika BFZ od 1.2.2013 prešla na mesačnú zbernú fakturáciu /platba za žiadosti o transfer hráča – prestupy, hosťovania a základná registrácia hráčov/ a o výške poplatkov budete vyrozumený cez ISSF. V praxi to znamená, že už poplatky neplatíte vopred šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub, budú Vaši kluboví ISSF manažéri informovaní pomocou e-mailu zo systému ISSF.
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ „Všeobecná faktúra“ a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne od seniorských súťaží /jar 2013/, potom k novému ročníku 2013/14 výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončili dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013.

Komisia mládeže:
KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov:
FK Inter – ŠK Slovan „B“ 17. kolo PMA1 hrá sa 24.4.2013 16,00 hod., PMB1 24.4.2013 o 16,00 hod., PMC 24.4.2013 o 17,30 hod., ihrisko Drieňová..
LP Domino – SFM Senec 18. kolo PMA1 hrá sa 4.5.2013 o 12,00 hod., PMB1 4.5.2013 o 12,00 hod., PMC 4.5.2013 o 13,oo hod.
FK Inter – Dev. N. Ves 16. kolo PMA2 + PMB2 hrá sa 18.4.2013 o 17,00 hod. Ihrisko Drieňová ul.
FK Scorpions – Iskra Petržalka 18. kolo PMA2 hrá sa 5.5.2013 o 9,00 hod. Ihrisko Polygraf /Pri seči/. KM oznamuje zmenu hracieho času FK Inter Bratislava : PMA2 – SOBOTA o 10,45 hod., PMB2 – SOBOTA o 12,15 hod., hod. Všetky stretnutia na ihrisku Drieňová ul. v Bratislave.

Dun. Lužná – Vajnory 16. kolo PMA2 hrá sa 18.4.2013 o 17,00 hod. ihrisko D. Lužná.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:
S okamžitou platnosťou bol zavedený systém zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené ObFZ Btaislava-vidiek od 02.01.2013 (poplatky a pokuty už neplatiť šekom ani v inej forme!!!).
Netýka sa to zálohových faktúr na rozhodcov, tie pokračujú vo forme ako doteraz!!!

Nové znenie bodu 5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových stretnutiach ObFZ Bratislava – vidiek:

Súťaž                                      Rozhodca                               Asistent R                       Delegát
súťaž                                  odmena    ON                        odmena     ON            odmena    ON
V. liga                                    10 €      28 €                           6 €         20 €                 7 €        19 €
Dorast                                      5 €       10 €                          4 €            6 €
Žiaci                                          3 €         9 €
Prípravka                                  3 €         5 €
ON – ostatné náhrady

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
(vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ. V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:

Súťaž                                           Rozhodca                                                     Asistent R
súťaž                                               ČON                                                                  ČON
Dorast                                             5 €                                                                      2 €
Žiaci                                                 6 €
Prípravka                                        2 €
ČON – čiastočné ostatné náhrady

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava-vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.
FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;
FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:
1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
SD4VB 14.kolo Modra – N.Dedinka 24.4.2013 o 16,30 hod
2. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutia zo dňa 6.-7.4.2013 pre nespôsobilý terén
S5VB 19.kolo Modra – Malinovo dňa 22.5.2013 o 17,30 hod
S5VB 19.kolo Sl.Grob „B“ – Častá dňa 22.5.2013 o 17,30 hod

Disciplinárna komisia:
U.č.151
Sumarizácia uznesení č. 147 – 150 z dôvodu zbernej faktúry. Menované FO v uvedených uzneseniach uverejnených v ÚS č. 34 a č. 36 budú mať zahrnuté poplatky a pokuty v najbližšej zbernej faktúre.
U.č.152
Frčo Vladimír ( MŠK Kráľová pri Senci „ B „ ) vylúčený za HNS voči R. Zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 11.4.2013 podľa čl. 1 / 3b.
Poplatok vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
U.č.153
Bublavý Peter ( TJ Slovan Vištuk ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 11.4.2013 podľa čl. 1/5a.
Poplatok vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
U.č.154
Bratina Peter ( OŠK Chorvátsky Grob „ B „ ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 11.4.2013 podľa čl. 1/5a.
Poplatok vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
U.č.155
DK trestá hráča Vandáka Jozefa ( TJ Družstevník Doľany ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 11.4.2013. Poplatok za jednotlivých hráčov vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
U.č.156
DK trestá hráča Manduľáka Matúša ( TJ Dubová ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 11.4.2013. Poplatok za jednotlivých hráčov vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Pozýva na zasadnutie komisie: – rozhodcov ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý sa nezúčastnili seminára.
Dňa 12. apríla 2013 (piatok) od 16.30 hod v zasadačke č. 39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – Habo R., Hušek J., Jaborek P., Kardelis M., Mrva P.,
Ďalšie stretnutie – školenie záujemcov o rozhodovanie sa uskutoční dňa 19.4.2013 o 16.30 hod v zasadačke č. 39 – 6. poschodie, BFZ Trnavská 100/II v Bratislave.
Delegáti:
Správu delegáta o priebehu stretnutia seniorov súťaží ObFZ Bratislava-vidiek (S5VA a S5VB) zasielajte elektronickou poštou na e-mailové adresy:
abanic@azet.sk a rudolf.hupka@futbalsfz.sk
Správu zasielajte ako prílohu k súboru :
SD S5VB 20 kolo Dubová Doľany XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXX = Priezvisko delegáta)
Ospravedlnení :
Huska – 13.4.2013, Pirník – 13.4.2013, Lieskovský – 13.4.2013, Zborovan – 13.4.2013, Strapek – 14.4.2013, Brejcha – 20.4.2013
Ospravedlnenia zasielajte na : peter.augustovic1@gmail.com mobil: 0908/556955 aj  minarikp4458@azet.sk, mobil: 0911/397156.

Komisia mládeže:
1. KM oznamuje FK hrajúcim súťaž SZV SC, že zo súťaže sa odhlásilo družstvo starších žiakov FK Blatné. Výsledky FK Blatné budú anulované a družstvá, ktoré majú hrať s FK Blatné budú mať voľno.
V súlade s RS čl.3.6 bude pokuta vo výške 100 EURO FK Blatné zahrnutá v zbernej faktúre.
2. Z dôvodov účasti hráčov – žiakov TJ Dubová na školskom zájazde v Anglicku KM súhlasí, aby sa stretnutie 10.kola SZV PK medzi družstvami TJ Dubová – Slovan Častá odohralo v stredu 15.5.2013 o 17,00 hod. V súlade s RS čl.3.4 bude TJ Dubová zaúčtovaný poplatok za prerokovanie vo výške 1,65 EURO v zbernej faktúre.
3. KM a TMK oznamujú FK, že v stredu 10.4.2013 odohral výber ObFZ U13 /ročník 2000/ turnaj 5 družstiev. Výsledky výberu:
ObFZ BA vidiek – FC Petržalka 1898 1:1 / gól dal Matej Ružička /
ObFZ BA vidiek – ŠK Slovan Bratislava 0:1
ObFZ BA vidiek – SFM Senec 0:0
ObFZ BA vidiek – ObFZ BA mesto 1:1 / gól dal Robert Gajduš
Ďakujeme hráčom, trénerom za dobrú reprezentáciu, FK za uvoľnenie hráčov a rodičom za zabezpečenie dopravy hráčov.
4. KM a TMK berú na vedomie ospravedlnenie sa zo zdravotných dôvodov na turnaji týchto hráčov:
Michal Skoršepa / Veľké Leváre – súťaž MZV /
Alex Novosádek / Žolík Malacky – súťaž MZRL /
Dominik Novoveský / ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká – súťaž MZV /
Upozorňujeme FK, že v súlade s RS čl.16.1/II bod.3 nesmú menovaní hráči nastúpiť na najbližšie majstrovské stretnutie.
5. Zasadnutie KM sa uskutoční v stredu 17.4.2013 o 14,30 hod.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI