Úradná správa č. 33 zo dňa 28.2.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že „Potvrdenie o príjme za rok 2013“ si rozhodcovia a delegáti s trvalým bydliskom v Bratislave musia vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Ostatným bolo zaslané poštou na adresu trvalého bydliska.

žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje semifinále ZT BFZ:
1,semifinále ŠK Báhoň – ŠK Lozorno dňa 2.3.2014 o 10:00hod.
2, semifinále FK Vajnory – SFC Kalinkovo dňa 2.3.2014 o 12:00hod.
Obe stretnutia sa odohrajú na ihrisku NTC Senec.
ŠTK kontumuje:
ZT BFZ 4.kolo ŠK Lozorno – FK Stupava 3:0 kont. Podľa SP čl.100/b. Družstvo FK Stupava odstupujeme na DK.
ZT BFZ 5.kolo FK Vajnory – FK Karpaty Limbach 3:0kont. Podľa SP čl.100/b. Družstvo FK Karpaty Limbach odstupujeme na DK.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
Pohár BFZ 1.kolo ŠK Vrakuňa – ŠKP Inter Dúbravka dňa 9.3.2014 o 15:00hod.(ihrisko UT Rapid v Prievoze).

Disciplinárna komisia:

U.č. 220
Predložený doklad o úhrade preddavkovej a mesačnej faktúry z klubov:
ŠK Báhoň a TJ Malinovo. Za oneskorenú úhradu v mimo súťažnom období udeľuje DK BFZ klubom ŠK Báhoň a TJ Malinovo pokarhanie.
Za disciplinárne prejednanie uhradí klub ŠK Báhoň poplatok 10.-€ a klub TJ Malinovo 10.-€.
ŠK Nová Dedinka – pokuta zaplatená – nesprávne zaregistrovaná v ISSF.
DK zastavuje disciplinárne konanie, klub si splnil povinnosti voči riadiacemu orgánu v termíne splatnosti.
ŠK FO Malacky zaslal písomné vyjadrenie k neuhradeným poplatkom.
DK ukladá disciplinárne opatrenie – nepodmienečné zastavenie pretekárskej činnosti A družstvu seniorov ŠK FO Malacky od 28.02.2014 do predloženia dokladu o úhrade poplatkov a pokút za rok 2013. Na základe dokladu DK uvoľní pretekársku činnosť k dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet BFZ. ŠK FO Malacky je povinný odohrať majstrovské stretnutia podľa vyžrebovania.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Seminár delegátov BFZ sa uskutoční dňa 2.3.2014 v Bratislave (Dom športu), seminár rozhodcov BFZ v dňoch 8.-9.3.2014 v Senci (hotel Senec). Pozvánky a program boli poslané mailom. Účasť na seminári je nutnou podmienkou účinkovania v jarnej časti súťažného ročníka. Týka sa to aj dlhodobo ospravedlnených rozhodcov.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 28.2.2014 prihlášky trénerov na túto formu vzdelávania :

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak (13)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika BFZ :

Odporúčame FK, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu pred začiatkom jarnej časti súťaže. Prestupový termín /prestupy a hosťovanie hráčov/ trvá do 31.3.2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1. Zmena hracieho dňa a času stretnutí prípraviek 
KM BFZ schvaľuje žiadosť FK Inter Bratislava o zmenu hracích dní a časov pre stretnutia prípraviek v jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014. Jednotlivé družstvá odohrajú svoje domáce stretnutia nasledovne:
PMA 1 – hrací deň nedeľa, hrací čas o 9,00 hod.
PMB 1 – hrací nedeľa, hrací čas o 9,00 hod.
PMC   – hrací deň nedeľa, hrací čas o 11,00 hod.
PMA 3 – hrací deň štvrtok, hrací čas o 16,30 hod.
2. Schválené zmeny stretnutí
PMA 3 – 13.kolo: FK Inter Bratislava – TJ Čuňovo Bratislava – streda 30.4.2014 o 17,00 hod.
PrPK   – 13.kolo: ŠK Svätý Jur – ŠFK Prenaks Jablonec – sobota 3.5.2014 o 9,30 hod.
PrPK   – 18.kolo: ŠK Svätý Jur – CFK Cajla – nedeľa 8.6.2014 o 15,00 hod.
3. Všetky uvedené zmeny sú už upravené aj v ISSF
4. Žiadame FK, aby do 8.3.2014 zaslali prípadné zmeny hracích dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka.
Zmeny zašlite na mailové adresy: ivan.konecny@centrum.sk, pavel.prikopa@futbalsfz.sk

 ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk/ )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek R. Hupka je od 21. 2. do 2. 3. 2014 na riadnej dovolenke. V súrnych prípadoch využite nižšie uvedené spojenie.

Zasadnutie VV ObFZ Bratislava-vidiek sa bude konať 4. marca o 16.30 h na BFZ, Súmračná ul. 27 v Bratislave, aj za účasti predsedov komisií.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava–vidiek zvolený na Konferencii ObFZ 17. 1. 2014:
Predseda ObFZ – Miroslav Baxa   0903 219736; 0911 014593      baxa.miroslav001@gmail.com
Jaroslav Ferenčák       0907 130824      tj.jakubov@gmail.com
Jozef Hlavenka             0908 764944      jozefhlavenka@gmail.com
Tibor Peller                    0907 751739      peller66@gmai.com
Dušan Petráš               0918 708217      dusan.petras@cofely-prs.sk
Juraj Pinček                  0905 787199      juraj.pincek@centrum.sk
Viktor Riegel                 0904 444777      riegelviktor@gmail.com

E-mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek:
Predseda RK – Kamil Kyselica          0944 352190      kkyselica@gmail.com
Predseda DK – Róbert Dadykin         0905454250      robert.dadykin@gmail.com
Predseda ŠTK – Štefan Hilka              0919 177540      s.hilka@centrum.sk
Predseda KM – Ivan Konečný             0914 173242      ivan.konecny@centrum.sk
Predseda TMK – Ivan Kolembus        0903 705159      kolembusivan@gmail.com
Predseda OK – Marián Dobrovský     0918 663482      dobrovsky.m@gmail.com

Sekretár ObFZ Rudolf Hupka 0948 669558 rudolf.hupka@fulbalsfz.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI