Úradná správa č. 35 zo dňa 14.3.2014

BFZ

Sekretariát:

žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje klubom S4A a S4B, že na základe rozhodnutia VV BFZ zo dňa 10.3.2014 je povinnosťou dodržiavať RS čl.2.1 (VIDEOZÁZNAM). FK v súťaži MRB,S4A a S4B sú povinné vyhotovovať súvislý obrazový a zvukový záznam transformovateľný na DVD nosič s dátumom a časomierou z každého domáceho majstrovského stretnutia. Záznam musí byť vykonávaný z kamery umiestnenej na statíve čo najbližšie k stredu hracej plochy a na vyvýšenom mieste. Vyhotovený videozáznam je potrebné doručiť na sekretariát zväzu do najbližšej stredy pre potreby komisií. Videotechnik vyhotovuje záznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej čiary na hr. plochu pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu a stretnutia sníma videotechnik odchod rozhodcov z hracej plochy až do priestorov, ktoré sú kamerou dosiahnuteľné. Tento videozáznam môže byť použitý na prípadné riešenie sťažnosti pri porušení športových noriem v danom stretnutí. FK (FO), ktorý podáva sťažnosť, je povinný uhradiť na účet zväzu poplatok vo výške 40,- € a predložiť sťažnosť v zmysle SP.

ŠTK berie na vedomie: Dohodu klubov FK BCT Bratislava a FKM Karlová Ves a oznamuje, že FKM Karlová Ves (S4A) odohrá svoje domáce majstrovské stretnutia počas jarnej časti na ihrisku FK BCT Bratislava – hrací deň NEDEĽA UHČ.
ŠTK nesúhlasí:
15.kolo S4A 30.3.2014 UHČ FKM Karlová Ves – FK BCT Bratislava (Porušenie SP čl. 58). ŠTK žiada o nahlásenie štadióna pre odohratie stretnutia do 20.3.2014.
ŠTK berie na vedomie: List ŠK Danubia Bratislava (S4A) a oznamuje, že ŠK Danubia Bratislava (S4A) odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku FC Artmedia Rapid v Prievoze.
ŠTK oznamuje: Klubu ŠK Danubia Bratislava (S4A), že v mesiacoch máj a jún nie je možné odohrať majstrovské súťažné stretnutie na ihrisku s umelou trávou.
ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
23.kolo MRB FC Ružinov – TJ Rovinka dňa 17.4.2014 o 16:30hod.
ŠTK nesúhlasí zo žiadosťou o zmeny termínu:
15.kolo MD3R ŠKP Inter Dúbravka – FK BCT Bratislava
17.kolo MD3R ŠKP Inter Dúbravka – FK Šamorín – Hamuliakovo
19.kolo MD3R ŠKP Inter Dúbravka – SDM Domino Bratislava
Žiadosť nespĺňa náležitosti RS čl.3.4
ŠTK oznamuje zmenu hracieho času pre jarnú časť súťaže:
FC Ružinov Bratislava – SZRL SOBOTA 13:30hod.
FC Ružinov Bratislava – MZRL SOBOTA 15:30hod.
25.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa dňa 7.6.2014 o 12:00hod. (SZRL) a 14:00hod.(MZRL).
ŠTK oznamuje zmeny hracích časov:
20.kolo SD3R FC Ružinov – Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 12.4.2014 o 10:30hod.
22.kolo SD3R FC Ružinov – ŠK Báhoň dňa 26.4.2014 o 17:00hod.
26.kolo SD3R FC Ružinov – ŠK Bernolákovo dňa 17.5.2014 o 17:00hod.
15.kolo FA Bratislava – MFK Rusovce dňa 29.3.2014 o 12:00hod.(SZRL) a 14:00hod.(MZRL).
17.kolo FA Bratislava – ŠK Žolík Malacky dňa 12.4.2014 o 12:30hod.(SZRL) a 14:30hod.(MZRL).
19.kolo FA Bratislava – Slovan Ivanka pri Dunaji 26.4.2014 o 12:30hod.(SZRL) a 14:30hod.(MZRL).
ŠTK berie na vedomie: Odhlásenie družstva FC Slovan Modra zo súťaže MZRL. Výsledky družstva FC Slovan Modra sa anulujú, družstvá vyžrebované s FC Slovan Modra budú mať voľný žreb. Klubu FC Slovan Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 200,- €.
ŠTK žiada : FK v súťažiach MRB,S4A,S4B,SD3R,MD3R,SZRL,MZRL, aby zaslali súpisky družstiev v papierovej forme na sekretariát alebo email: jan.farbula@gmail.com z dôvodu, že sezónne súpisky v ISSF systéme už boli potvrdené a úpravy môžu vykonávať iba správcovia súťaží.

Disciplinárna komisia:

U.č. 224
Majdák Pavel – 1059187 / ŠK Tomašov – S4A /, žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia.
DK na základe článku 40/1,2,3 DP súhlasí a uvoľňuje menovanému činnosť  od 14.03.2014, výkon zvyšku DO ( 1 súťažné stretnutie )  podmienečne odkladá do 30.04.2014. ( 10.-€)
U.č. 225
Surovič Erik – 1235035 / TJ Z. Jakubov – S4B /, žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia.
DK na základe článku 40/1,2,3 DP súhlasí a uvoľňuje menovanému činnosť  od 14.03.2014, výkon zvyšku DO ( 1 súťažné stretnutie )  podmienečne odkladá do 30.04.2014. ( 10.-€)
U.č. 226
Hurban Jaroslav –/ ŠK Gajary – S4B /, žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia zamieta. ( 10.-€)
U.č. 227
FK Karpaty Limbach – zaslal vyjadrenie – DK berie na vedomie, FK Stupava nezaslal vyjadrenie k nenastúpeniu družstva na stretnutia ZT BFZ o ktoré boli požiadané v US zo dňa 6.3.2014.
DK BFZ udeľuje klubom:
FK Stupava pokutu 100.-€ a FK Karpaty Limbach 100.-€ za nenastúpenie v stretnutí ŠK Lozorno – FK Stupava – 4. kolo a za nenastúpenie v 5. kole FK Vajnory – FK K. Limbach. /organizácia a náklady na HP /
U.č. 228
Oprava U.č. 223 zo dňa 6.3.2014:
Disciplinárne opatrenia prenášajúce sa do jarnej časti ročníka 2013/14:
Horvát Daniel / ŠK Lozorno / 4 s.s.nepodmienečne.
U.č. 229
DK BFZ v jarnej časti ročníka bude pracovať v tomto zložení:
Bóc Miroslav – predseda
Darlea Adrián – podpredseda
Ľubomír Fojtík – správca MRB
Peter Mazanec – správca S4A
Štefan Konkoly – správca S4B
Anton Herhonek – správca SD3R
Lukáš Tománek – správca MD3R
Imrich Košťál – správca SZRL
Baltazár Dubeň – správca MZRL
Peter Chudina – člen zodpovedný za US

Základná informácia pre kluby o novelizovanom Disciplinárnom poriadku, ktorý je platný od 1.1.2014. Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré nový Disciplinárny poriadok prináša, patria: – úprava počítania napomenutí (ŽK), ktorá sa zmierňuje v prospech toho, aby hráči viac hrali ako „stáli“ (hráči budú mať pozastavenú športovú činnosť na 1 majstrovské stretnutie po 5, 9, 12. napomenutí a po každom ďalšom treťom napomenutí v tom istom súťažnom ročníku, v pohárových stretnutiach po každom treťom napomenutí) Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri prestupe alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša. Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená karta ruší napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú. Ak bol hráč v jesennej časti majstrovskej súťaže súťažného ročníka 2013/2014 napomenutý štyrikrát a v jarnej časti ročníka dôjde k 5. napomenutiu, hráč bude hrať v nasledujúcom stretnutí a k pozastaveniu činnosti dôjde až po 9. napomenutí. Počet udelených ŽK a ČK si môžu kluby prostredníctvom klubového manažéra zistiť v ISSF v PRACOVNEJ PLOCHE klubového ISSF manažéra v záložke REPORTY. Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, hráč bude mať pozastavenú činnosť v nasledujúcom ročníku. Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe. Napomenutia z jesennej časti ročníka 2013/2014 sa prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka. Disciplinárne opatrenia uložené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto DP ostávajú v platnosti.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka: 29.4.2014. Miesto konania a čas začiatku budú oznámené neskôr.
Pozýva na zasadnutie dňa 21.3. o 17.30 G. Chladeka a J. Vyletela.
Ospravedlnenia: Smolíková 13.-17.3.; Orlický 22.-23.3.; Bláha 22.3. a 12.4. (predpoludním); Vyletel do prihlásenia; Rášo 22.-3.3.; Hájek 17.-23.3.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 06.3.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak, G. Chudoba, P. Bartaloš, M. Bognár, A. Dávid, P. Ivanecký, Wolák P., S. Skačan (20)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín leto 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
25.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Kontrolný zraz
31.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Prípravný zápas
15.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ BCT – Kontrolný zraz
29.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ : výber BFZ – JmFS U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
24.3.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
14.4.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
28.- 30.4.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
11.- 14.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
31.3.2014 – 16,30 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
14.4.2014 – 17,00 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
06.5.2014 – 15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 14 (narodených po 1.1.2000) na KZ BFZ na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky, dňa 24.3.2014

Hráči :
ČECH Adam Petržalka                 HABODÁSZ Samuel Petržalka
BELÁK Tomáš Petržalka             MIHÓK Marko Petržalka
UHER Enrico Petržalka                MILKO Karol Petržalka
HEGYI Samuel Petržalka             KOPŠÍK Samuel Petržalka
RUŽIČKA Matej SFM Senec        TAKÁCS Dávid SFM Senec
ŠKODA Matej SFM Senec              WIESNER Frederik SFM Senec
VÁRADY Patrik SFM Senec          RUSNÁK Adam SFM Senec
KOZÁK Maximilián FA Bratislava       BRUNNER Martin FA Bratislava
KONEČNÝ Ivan Žolík Malacky              VÍTKOVIČ Patrik Dev. Nová Ves
GREGOR Michal FK Inter                         POCHILÝ Nicolas FK Inter
JELÍNEK Tomáš FKM K.Ves                   PFAFF Oliver FKM K.Ves
SEDLÁČEK Juraj FKM K.Ves                  HOLEC Richard PSČ Pezinok
REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR : MICHALOVICH František
Plán KZ:
Dátum              Zraz           Tréning                     Ukončenie
24.3.2014       12.30         13.00 – 14.30        15.00
Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, ostatné oblečenie podľa počasia), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.
—————————————————————————————————————————

Nominácia hráčov výberu BFZ U 15 (nar. po 1.1.1999) na prípravné zrazy dňa 25.3.2014 (utorok) o 13,00 hod. a 31.3.2014 (pondelok) o 13,00 hod. na FŠ ŠK Slovan, Rapid – Prievoz.
Hráči :
Dávid ŠTEVÍK SDM DOMINO                         Dominik ŠPIRIAK SFM SENEC
Adam SITH D. N. VES                                       Jozef TORNYAI SFM SENEC
Patrik BORIS D. N. VES                                    Dávid SLAMKA PETRŽALKA
Erik BAKOŠ D. N. VES                                        Marko ŠIMONČIČ PETRŽALKA
Ondrej HRONSKÝ FK RAČA                           Michal MACO PETRŽÁLKA
Matej ŠIMKO FK RAČA                                     Marek ŽIVICKÝ INTER
Mario LORINCZI Ž. MALACKY                     Martin GREGOR INTER
Samuel FOLTÝN Ž. MALACKY                      Michal ŽÁKOVIĆ INTER
Kevin HLAVATÝ SFM SENEC                        Martin MICHAL FKM K. VES
Daniel GOGA SFM SENEC                                 Jakub ČIŽNÁR FKM K. VES
Náhradníci:
Samuel SLOBODA – SDM Domino, Dominik ŠUSTA – INTER, Michal KASSAJ – FC RUŽINOV,
Marián SÝKORA a Ján PROCHÁZKA – FKM K. VES, Juraj MARTÍŠEK – IVÁNKA p. Dunaji
RT :
VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário, RISCER Walter;
VEDÚCI DRUŽSTVA : KAČEŇÁK Róbert, MASÉR : MAREŠ Marián

Zraz nominovaných hráčov na .kontrolný zraz ( KZ ) je v utorok 25.3.2014 o 13.00 hod.
Ďalší KZ je naplánovaný na 31.3.2014 o 13.00, kde by sa mal konať PZ proti ŠK Slovan BA U 15.
Obidva KZ sa budú konať na ihrisku ŠK Slovan ( v Prievoze, Rapid ) a budú trvať cca 2 hodiny do 15.00.
Po tomto zápase sa nominuje 18 hráčov na KZ 15.4.2014. Kontrolné zrazy sú prípravou na PZ proti
výberu JmFZ, ktorý sa bude konať 29.4.2014.. .
Táto nominácia slúži aj ako ospravedlnenie zo školy.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť p. Rovenskému 0908 726 884.
———————————————————————————————————

N O M I N Á C I A širšieho výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 ) na kontrolný zraz
dňa 31.03.2014 na futbalovom štadióne PŠC Pezinok o 16,30 hod..
Hráči:
Patrik KUKLA ŠKP Bratislava                         Stanislav UHER FKM K.Ves
Adam KUNŠTEK ŠKP Bratislava                    Lukáš LETENAY FKM K.Ves
Jozef VLAŠIČ ŠKP Bratislava                          Timotej UHRÍN FKM K.Ves
Adam KORMANÍK ŠKP Bratislava                Kristián MESAROŠ FK Rača
Lukáš CSANO FC Ružinov                                 Matúš MOLNÁR DNV
Filip ŽILAVÝ FC Ružinov                                 Filip DRGOŇA SDM Domino
Tomáš ŠVAGERKO FC Ružinov                      Filip ADÁMEK SDM Domino
Ladislav NAGY FA Bratislava                        Marek GAJDOŠ TJ Rovinka
Sebastián KESZEI FA Bratislava                     Adam HOUDEK ŠK Pl.Štvrtok
Dávid KADLEC FA Bratislava                          Kristián PETÁK K.Limbach
Samuel ÁRVA FA Bratislava                           Marko ŽVÁČ Žolík Malacky
Martin LACKO ŠK Šenkvice                              Patrik WALTER Žolík Malacky
Filip JURAN ŠK Šenkvice                                  Richard BIKSADSKÝ Žolík Malacky
Rastislav JENDRUŠ OFK D.Lužná                  Juraj JÁNOŠÍK Slovan Ivanka
Matej DOLNÍK OFK D.Lužná                            Viktor VONDRYSKA Slovan Ivanka
Dominik MEZOVSKÝ ŠK Bernolákovo         Lukáš LOVÁS Slovan Ivanka
Patrik PROCHÁZKA ŠK Bernolákovo            Richard RUBÍN PŠC Pezinok
Martin BILSKÝ PŠC Pezinok                             Matej KUDRNÁČ PŠC Pezinok

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK , Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v pondelok 31.3.2014 o 16,15 hod. / 16,30 hod. začína treningová
jednotka /
Výstroj hráčov: tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, lopta, hygienické potreby,
karta poistenca
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p.PORVAZNÍK 0903 641544 .
P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14
Január, február 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK –
R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014 finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14 ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika BFZ :

Odporúčame FK, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu pred začiatkom jarnej časti súťaže. Prestupový termín /prestupy a hosťovanie hráčov/ trvá do 31.3.2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné
spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1.  Aktualizácia sezónnych súpisiek
Súťažný úsek KM a ŠF BFZ oznamuje FK, že doplnenie hráčov do sezónnej súpisky môžu vykonávať len správcovia súťaží. Na základe toho žiadame FK, ktoré potrebujú doplniť svoju sezónnu súpisku o nových hráčov, aby urýchlene zaslali menné zoznamy na uvedené mailové adresy:
Ivan Konečný – ivan.konecny@centrum.sk
Pavel Príkopa – pavel.prikopa@futbalsfz.sk, pavel.prikopa@centrum.sk
2. Zmena hracieho dňa a hracieho času
Na základe schválenej žiadosti oznamujeme, že družstvo ZŠ Kalinčiakova v jarnej časti sezóny 2013/2014 odohrá svoje domáce stretnutia v súťaži PMA3 v sobotu o 10,00 hod na ihrisku ZŠ Kalinčiakova.
3. Schválené zmeny stretnutí
PMB1 – 22.kolo: FA Bratislava – FC Petržalka – piatok 6.6.2014 o 17,00 hod./ihr. ZŠ Bieloruska/
PMA 3 – 10.kolo: ŠK Danubia – FK Scorpions – sobota 29.3.2014 o 11,30 hod. /ihr. Domino/
PMA 3 – 12.kolo: ŠK Danubia – ZŠ Kalinčiakova – sobota 26.4.2014 o 14,00 hod. /ihr. Domino/
PMA 3 – 14.kolo: ŠK Danubia – MFC Z.Bystrica – sobota 10.5.2014 o 17,00 hod. / ihr. Domino/
PMA 3 – 16.kolo: ŠK Danubia – MFK Rusovce – sobota 24.5.2014 o 17,00 hod. /ihr. Domino/
PMA 3 – 18.kolo: ŠK Danubia – FC Petržalka – sobota 7.6.2014 o 17,00 hod. / ihr. Domino /
4. Oprava chybných hracích dní, resp. hracích časov v ISSF
PMA 1 – 22.kolo: FA Bratislava – FC Petržalka – nedeľa 8.6.2014 o 9,00 hod./ihr.ZŠ Bieloruska/
PMA1 – 17.kolo: FC Petržalka – FK Rača – nedeľa 4.5.2014 o 9,00 hod. /ihr. ZŠ Pankúchova/
PMB1 – 17.kolo: FC Petržalka – FK Rača – nedeľa 4.5.2014 o 10,00 hod. /ihr. ZŠ Pankúchova/
PMC   – 17.kolo: FC Petržalka – FK Rača – nedeľa 4.5.2014 o 11,00 hod. /ihr. ZŠ Pankúchova/
Všetky uvedené zmeny stretnutí sú už upravené  v ISSF
5. Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že v dňoch 17.3. – 21.3.2014 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnia základné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže MC Donald´s podľa zaslaných propozícií na základe prihlásených ZŠ. V súťaži štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2003 a mladšie. Z každej skupiny / celkove je ich 14/ postupujú prvé dve družstvá do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.-11.4. 2014.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať nedohraté stretnutie 8.kola S5VA Sološnica – Pernek dňa 23.3.2014 UHČ ( 15,00 hod) na ihrisku v Sološnici.
2. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa S5VA 12.kolo TJ Borinka – FC Malacky na deň 1.5.2014 o 15,00 hod. Družstvu TJ Borinka bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,00 € podľa RS čl. 3.4
3. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa S5VB 21.kolo ŠK Sv. Jur „B“ – TJ Dr. Doľany na deň 25.4.2014 (piatok) o 17,30 hod z dôvodu mestskej hodovej akcie na ihrisku v nedeľu 27.4.2014
4. ŠTK súhlasí so zmenou miesta majstrovských stretnutí družstva dorastu ŠK Žolík Malacky na ihrisku v Zámockom parku, z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy ŠK Žolík Malacky. Hrací deň je sobota UHČ.

Komisia rozhodcov a delegátov:
K R a D pripomína :
Termín zimného seminára pre rozhodcov a delegátov je 15.3.2014 so začiatkom o 08:00 hod.
Miesto konania – Spojená škola (bývalá PTŠ) ulica SNP 30 , Ivanka pri Dunaji.
Program seminára bol každému zaslaný e-mailom. Absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie fungovanie R a D. Dúfame, že ste si svoje povinnosti zariadili tak, aby ste sa seminára mohli zúčastniť.
Na seminár si treba priniesť lekárske potvrdenie a písacie potreby.

Komisia mládeže:
KM zverejňuje zloženie komisie tak ako ju schválil VV ObFZ dňa 4.3.2014

Predseda:
Ivan Konečný – riadenie komisie a správca súťaží, zároveň zodpovedá za súťaž st.žiaci SZV MA
kontakt: 09014/173242, 0902/544371   mail: ivan.konecny@centrum.sk
Člen a zástupca predsedu:
Stanislav Baxa – referent súťaže st.žiaci SZV PK
kontakt: 0902/137654    mail: stanislav.baxa@gmail.com
Člen:
Marcel Olša – referent súťaže st.žiaci SZV SC
kontakt: 0902/265059  mail: brumibrumibrum@gmail.com
Člen:
Dušan Olša – referent súťaže mladší žiaci MZV
kontakt: 0910/180277  mail: dusanolsa9@gmail.com
Člen:
Ing.Pavol Minarik – spolupráca s TMK ObFZ, výbery ObFZ Bratislava vidiek
kontakt: 0911/397156  mail – práca: Pavol.Minarik@mod.gov.sk, mail – domov: minarikp4458@azet.sk

2. Zmena ihriska
KM oznamuje FK hrajúcim súťaž starší žiaci SZV MA, že družstvo ŠK Žolík Malacky B odohrá svoje domáce
stretnutia v jarnej časti súť. ročníka 2013/14 na ihrisku FK Malacky / Zámocký park /. Hrací deň a čas – NE 10,00 sa nemení.
Dôvod zmeny: úmyselné poškodenie trávnatého ihriska
3. Zmena hracieho času
SZV MA – 16.kolo: V.Leváre – Pl.Štvrtok B , NE 23.3.2014 o 11,30 hod.
SZV MA – 23.kolo: ŠK Závod – Veľké Leváre, SO 10.5.2014 o 14,00 hod. / Dôvod zmeny: kolízia stretnutí – dorast, starší žiaci /
4. Aktualizácia sezónnych súpisiek
KM ObFZ upozorňuje, že úpravy už schválených sezonnych súpisiek môže vykonávať len správca súťaží. Na základe
toho žiadame všetky FK hrajúce súťaže starších a mladších žiakov v pôsobnosti ObFZ BA vidiek, aby urýchlene zaslali
správcovi súťaží: Ivan Konečný – ivan.konecny@centrum.sk, všetky požiadavky na úpravu svojej sezonnej súpisky pred jarnou časťou súť.ročníka 2013/2014.
5. Schválená a upravená aktualizácia sezonnej súpisky
Správca súťaží vykonal dňa 12.3.2014 úpravu sezonnej súpisky družstva st.žiakov ŠK Závod
6. Nominácia hráčov výberu U 12 / roč.2002 / na 1.KZ / kontrolný zraz / dňa 19.03.2014 o 16,30 hod. na FŠ v Dunajskej Lužnej
Nominovaní hráči
————————
Ondrej    HLAVENKA              V.Leváre                                   Patrik       KAŇKA                FC Rohožník
Samuel  MIFKOVIČ                 FC Zohor                                  Adrian      FARBULA            Karpaty Limbach
Filip       DUFEK                     ŠK Láb                                     Dávid       KIMLIČKA            ŠK Pl.Štvrtok
Kristián  HREBEŇ                   ŠK Láb                                     Jakub      MIKLÁNEK           SFC Kalinkovo
Adam     KEREKEŠ                OFK D.Lužná                            Tomáš     OŠKERA             CFK Cajla
Filip       HUBERT                   OFK D.Lužná                             Marek     STANEK              Slovan Modra
Matúš    KUMA                       Žolík Malacky                            Ondrej    KUBOVČÁK         MŠK Kráľová pri Senci
Timotej  FOLTÝN                     Žolík Malacky                           Daniel     PREISACH           Slovan Ivanka
Patrik    KARMAN                   Žolík Malacky                           Erik Damián KORČUŠKA     Slovan Ivanka
Miroslav KORIČÁR                  Žolík Malacky                            Maximilián TRAUTLEIN        PŠC Pezinok
Pavol     ŠIMONČIČ                 PŠC Pezinok                             Peter         BELKO              PŠC Pezinok
Samuel  ESCHER                   PŠC Pezinok

Trener: Rudolf BOŽIK  / 0905 269329 – hlásiť ospravedlnenia hráčov /
Asistent: Marek DUFEK
Vedúci: Ing.Pavol MINARIK

Zraz nominovaných hráčov: streda 19.03.2014 o 16,30 hod. na FŠ OFK Dunajská Lužná
Výstroj hráčov: treningová výstroj podľa počasia, kopačky , resp. turfy / na UT /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca / fotokópia /
Dôležité upozornenie: Nakoľko sa jedná o prioritný výber pre rok 2014 žiadame FK o zabezpečenie hráčov na KZ.
Uvedená nominácia hráčov bola zaslaná v súlade s RS čl.16.3 na príslušné FK dňa 11.3.2014


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI