Zápisnica č. 2 zo dňa 10.3.2014

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  10. marca 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Paška, Ferik, Kružliak, Lônčík, Badinský, Farbula, Ščibranyová
Ospravedlnení: pp. Baxa, Medveď

Program :

 1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. vyhodnotenie ZHL starších a mladších žiakov, prípraviek + príprava mládežníckych družobných stretnutí s JmFZ
 4. vyhodnotenie ZT seniorov 2014, príprava Aktívu BFZ, schválenie termínov Superpohára – 2014
 5. schválenie členov pracovnej skupiny k reorganizácii súťaží v rámci BFZ a ObFZ
 6. návrh na zrušenie Uzn.35/5 a schválenie čl. 2.1 Videozáznam RS 2013/2014
 7. schválenie predsedu LPK BFZ
 8. schvaľovanie členov jednotlivých komisií BFZ
 9. návrh zástupcu BFZ do komisie R a D SFZ
 10. návrh zástupcu BFZ za VV SFZ ako člena komisie R a D SFZ
 11. návrh zástupcu BFZ do DK SFZ
 12. príprava zasadnutia VV BFZ a predsedov komisií a zamestnancov
 13. návrh  DK BFZ na udelenie amnestie za ŽK v jesennej časti súť.ročníka 2013/2014
 14. príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
 15. vyhodnotenie seminára delegátov a rozhodcov BFZ
 16. predloženie súpisu majetku športového skladu
 17. návrh na ocenenie cenou fair-play Mudr. Ivana Chodáka pre p. Mariána Horského
 18. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
Uzn. 1/1 – úloha trvá (predseda BFZ predloží úlohu na nasledujúcom zasadnutí VV SFZ)

Bod 3 – vyhodnotenie ZHL starších a mladších žiakov, prípraviek
Predložil p. Konečný
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie ZHL starších a mladších žiakov a prípraviek BFZ

Bod 4 – vyhodnotenie ZT seniorov 2014, príprava Aktívu BFZ, schválenie termínov  Superpohára – víťazi 2013 a 2014, pasportizácia ihrísk
Predložil p. Farbula
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie ZT seniorov 2014

VV BFZ berie na vedomie informáciu, že Aktív BFZ pred jarnou časťou súť. ročníka 2013/2014 sa konať nebude

Uzn. 2/1
VV BFZ schvaľuje predbežný termín Superpohára víťazov 2014 na 21.06.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – schválenie členov pracovnej skupiny k reorganizácii súťaží v rámci BFZ a ObFZ
Predložil p. Farbula
Uzn. 2/2
VV BFZ schvaľuje členov pracovnej skupiny k reorganizácii súťaží v rámci BFZ, za ObFZ Ba – mesto pp. Michala Vlčeka a Pavla Šuniara a za ObFZ Ba – vidiek pp. Štefana Hilku a Mariána Vašša.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6návrh na zrušenie Uzn.35/5 a schválenie čl. 2.1 Videozáznam RS 2013/2014
Predložil p. Farbula
Uzn. 2/3
VV BFZ ruší Uzn. 35/5 a schvaľuje návrh predsedu ŠTK dodržať v RS čl. 2.1 – vytvorenie videozáznamu v stretnutiach S4A a S4B s okamžitou platnosťou.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7schválenie predsedu LPK BFZ
Predkladá – p. Jánošík
Uzn. 2/4
VV BFZ schvaľuje za predsedu LPK BFZ p. prof. Jána Ciráka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie členov jednotlivých komisií BFZ

Uzn. 2/5
VV BFZ schvaľuje členov jednotlivých odborných komisií

Disciplinárna komisia
Predložil Miroslav Bóc – predseda

Adrián Darlea – podpredseda
Peter Mazanec
Ľubomír Fojtík
Štefan Konkoly
Anton Herhonek
Imrich Košťál
Lukáš Tománek
Peter Chudina
Baltazár Dubeň

Športovo – technická komisia
Predložil Ján Farbula – predseda

Martin Hajnala – podpredseda ŠTK BFZ – referent MZRL
Monika Vargová – referent MRB
Marián Vašš – referent S4A
Michal Múčka – referent S4B
Anton Greguš – referent SD3R
Ľubomír Mydlárik – referent MD3R
Ladislav Dovrtil – referent SZRL

Komisia rozhodcov a delegátov
Predložil Ivan Kružliak – predseda

Ján Fašung – úsek delegátov, podpredseda KRaD BFZ
Jozef Keller– technický úsek , podpredseda KRaD BFZ
Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ
Pavol Páchnik – školský a pravidlový úsek
Ivan Kružliak ml. – úsek Talent – Mentor
Michal Smolák  – súťažný úsek (seniori)
Juraj Pinček  – súťažný úsek (mládež)
Jozef Pavlík  – obsadzovací úsek
Peter Bóllo – organizačný úsek                                             

Trénersko – metodická komisia
Predložil Michal Salenka – predseda

Rudolf Novák – podpredseda TMK – vedúci reprezentačného úseku
Dušan Jacko – vedúci úseku analýzy súťaží
Ivan Kolembus – úsek analýzy súťaží
Vladimír Gála – reprezentačný úsek, úsek analýzy súťaží
Martin Hasprun – vzdelávací úsek
Milan Gabura – úsek analýzy súťaží
Vojtech Varadin – úsek analýzy súťaží, vzdelávací úsek
Alexandra Števaňáková – úsek analýzy súťaží
Peter Kopúň  – vzdelávací úsek, futsal
Branislav Petrovič – úsek pre ženský futbal
Justin Javorek – čestný člen
Igor Bôbik – reprezentačný úsek – prizývaný na TMK

Komisia mládeže
Predložil Ivan Konečný – predseda

Pavel Príkopa – zástupca predsedu
Dušan Noga
Martin Hrmo
Marianna Orlíková
Stanislav Ondruš
Dušan Černay

Komisia ženského futbalu
Predložil Ivan Georgiev – predseda

Martin Orlický
Peter Horváth
Roman Jasovský
Petra Chudá

Matričná komisia
Predložil Branislav Straka – predseda

Pavel Príkopa – tajomník
Alexander Berkovič
Emil Stranianek

Ekonomická komisia
Predložil Ondrej Trnovský – predseda

Dušan Chvíla
Mikuláš Tarči

Legislatívno – právna komisia
Návrh členov na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Cirák

Tlačový hovorca BFZ – Radovan Pavlík
Manažér komunikácie PR BFZ – Milan Valko

Pracovná skupina na prípravu Kroniky BFZ
Predložil Mikuláš Bojko – predseda

Štefan Chovanec
Vladimír Wänke
Peter Špilák
Jozef Kšiňan

Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Odvolacia komisia – členovia schválení Konferenciou BFZ dňa 31.01.2014
Predložil Kamil Somoláni  – predseda

Marek Špaček
Marián Dobrovský

Revízna komisia – členovia schválení Konferenciou BFZ dňa 31.01.2014
Predložil Dušan Badinský  – predseda

Radovan Pavlík
Kamil Kyselica

Bod 9 – návrh zástupcu BFZ do komisie R a D SFZ
Predkladá – p. Jánošík
Uzn. 2/6
VV BFZ schvaľuje za zástupcu BFZ do komisie R a D SFZ p. Ľubomíra Udvardyho
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – návrh zástupcu BFZ za VV SFZ ako člena komisie R a D SFZ
Predkladá – p. Jánošík
Návrh bol stiahnutý

Bod 11 – návrh zástupcu BFZ do DK SFZ
Predkladá – p. Jánošík
Uzn. 2/7
VV BFZ schvaľuje za zástupcu BFZ do DK SFZ p. Róberta Dadykina
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – príprava zasadnutia VV BFZ, predsedov komisií a zamestnancov
VV BFZ berie na vedomie pripravované stretnutie – 17.03.2014 o 17,00 hod.

Bod 13 – návrh  DK BFZ na udelenie amnestie za ŽK v jesennej časti súť.ročníka 2013/2014
Predložil – p. Bóc
Uzn. 2/8
VV BFZ neschvaľuje udelenie amnestie za ŽK v jesennej časti súť. ročníka 2013/2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 14 – príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
VV BFZ berie na vedomie prípravu Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017

Bod 15 – vyhodnotenie seminára delegátov a rozhodcov BFZ
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára delegátov a rozhodcov BFZ predloženého p. Kružliakom

Bod 16 – predloženie súpisu majetku športového skladu
Presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 17 – návrh na ocenenie cenou fair-play Mudr. Ivana Chodáka pre p. Mariána Horského
Uzn. 2/9
VV BFZ schválil návrh na ocenenie zlatým odznakom SFZ pre p. Mariána Horského
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 18 – rôzne

 • odstúpenie žiadosti FK Rača
  Uzn. 2/10
  VV BFZ berie na vedomie a dáva za úlohu predsedovi BFZ doriešiť žiadosť na SFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0
 • žiadosť o finančný príspevok Rača CUP 2014
  Zostáva v platnosti Uzn. 24/4 zo dňa 04.12.2012, ktoré ruší Uzn. 13/9 – odsúhlasenie dotácii pre kluby na mládežnícke turnaje
 • Termín nasledujúceho zasadnutia je 07.04.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI