Zápisnica č. 3 zo dňa 24.3.2014

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 24. marca 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kružliak, Lônčík, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Ferik

Program :
1. otvorenie
2. schválenie programu
3. návrh kandidátov za predsedov komisií SFZ a členov do komisií SFZ za BFZ (menovaní musia dať potvrdenie o súhlase s kandidatúrou)
4. návrh na schválenie ocenení v rámci SFZ pre pp. Otta Kremmera – 70 rokov, Miloša Straku – 80 rokov
5. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík

Bod 2 – Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – návrh kandidátov za predsedov komisií SFZ a členov do komisií SFZ za BFZ
Uzn. 3/1
VV BFZ súhlasí s návrhom kandidátov do komisií SFZ za BFZ:
Revízna komisia – Eugen Cirák – člen
Disciplinárna komisia – 1. Róbert Dadykin, 2. Miroslav Jablonický – členovia
Odvolacia komisia – Ladislav Polka – člen
Odvolací orgán licenčného konania – Boris Kordoš – člen
Komisia delegátov – František Košičár – predseda, Vladimír Ondrušek – člen
Komisia futsalu – Martin Mlynarovič – predseda, Marcel Laurinský – člen
Komisia pre štadióny a ihriská – Ladislav Lipták – predseda, Jozef Chocholouš – člen
Legislatívno – právna komisia – Jozef Malich – predseda, Miroslav Bobák a Jozef Čorba – členovia
Licenčná komisia – Dušan Huňady – člen
Komisia partnerov – Boris Šimonič – člen
Matričná komisia – Branislav Straka – člen
Športovo – technická komisia – 1. Ján Šuniar, 2. Miroslav Richtárik – členovia
Zmierovacia komisia – Rudolf Janček a Ján Čapkovič – členovia
Komisia rozhodcov – Ľubomír Udvardy – člen za región BFZ
Roman Csabay – návrh zástupcu BFZ za VV SFZ ako člena komisie R a D SFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – návrh na schválenie ocenení v rámci SFZ
Uzn. 3/2
VV BFZ schválil návrh na ocenenie zlatým odznakom SFZ pre pp. Otta Kremmera – 70 rokov, Miloša Straku – 80 rokov a Kazimíra Gajdoša – 80 rokov
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – rôzne
Uzn. 3/3
VV BFZ schválil odmenu pre p. Jozefa Pavlíka za prípravu zápasov do ISSF v období 15 týždňov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 3/4
VV BFZ súhlasí s pridelením mobilného telefónu p. Štefanovi Ľuptákovi, len na účely obsadzovania mládežníckych súťaží v rámci BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 3/5
VV BFZ nesúhlasí s návrhom SFZ na zjednotenie podmienok odmeňovania v súťažných kategóriach ženského futbalu a zotrváva na odmenách uvedených v RS BFZ pre súťažný ročník 2013/2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Termín nasledujúceho zasadnutia je 07.04.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI