Úradná správa č. 50 zo dňa 27.6.2014

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že tento víkend budú posielané vyúčtovacie faktúry za rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014, so splatnosťou 15.07.2014.

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.6.2014 !

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:

VV BFZ schválil na svojom zasadnutí termín podania prihlášok do nového ročníka 2014/2015 pre súťaže, riadené ŠTK BFZ. Termín doručenia riadne vyplnených prihlášok s podpismi štatutárnych zástupcov klubu a pečiatkou klubu je 30.6.2014 do 14:00hod.!!! na sekretariát BFZ. Podmienkou zaradenia družstiev do súťaží je požadovaný počet mládežníckych družstiev

III.liga – 2 mládežnícke družstvá

IV. liga – 1 mládežnícke družstvo

Prihláška do súťaže je dostupná na stránke www.futbalbfz.sk

ŠTK oznamuje predbežné zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník  2014/2015. O konečnom zaradení rozhodne VV BFZ na svojom zasadnutí 1.7.2014 podľa doručených prihlášok a splnení podmienok účasti v jednotlivých súťažiach.

III. liga

OFK Dunajská Lužná

FK Rača Bratislava

FC Petržalka 1898

FK Inter Bratislava

FC Rohožník

ŠK Svätý Jur

MŠK Králová pri Senci

TJ Rovinka

OŠK Slovenský Grob

ŠK Lozorno

ŠK Bernolákovo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Stupava

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Tomášov

TJ Slovan Viničné

IV. liga sk. A

FC Ružinov Bratislava

SDM Domino Bratislava

ŠKP Inter Dúbravka Bratislava

FK Vajnory

SFC Kalinkovo

Lokomotíva D.N. Ves

ŠK Vrakuňa

MFK Rusovce

FK ŠK Danubia Bratislava

FK Lamač Bratislava

TJ Malinovo

TJ Čunovo

ŠK Štart  Nepočujúci 1947 Bratislava

ŠK Krasňany

IV. liga sk. B

ŠK Báhoň

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

FK Karpaty Limbach

ŠFK Prenaks Jablonec

PŠC Pezinok

FK Jablonové

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Závod

TJ Veľké Leváre

FC Zohor

FC Družstevník Budmerice

TJ Dubová

FC Malacky 2010

SD3R

FKM Karlova Ves

SDM Domino Bratislava

FK Rača Bratislava

ŠK Báhoň

FC Ružinov Bratislava

PŠC Pezinok

MŠK Iskra Petržalka

FK BCT Bratislava

OFK Dunajská Lužná

ŠK Bernolákovo

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC Rohožník

ŠK Žolík Malacky

MŠK Králová pri Senci

Do súťaže MD3R budú zaradené družstvá podľa prihlášok do súťaže.

SZRL,MZRL

FC Petržalka

ŠK Žolík Malacky

FK Rača Bratislava

Lokomotíva D. N. Ves

FC Ružinov Bratislava

SDM Domino Bratislava

Slovan Ivanka pri Dunaji

FA Bratislava

PŠC Pezinok

OFK Dunajská Lužná

MFK Rusovce

FK BCT Bratislava

ŠK Slovan Bratislava „C“

ŠK Šamorín – Hamuliakovo

ŠTK oznamuje termíny začiatku nového ročníka 2014/2015:

III. liga Bratislava  2- 3.8.2014

IV. liga sk. A, B  16-17.8.2014

SD3R,MD3R  16-17.8.2014

SZRL,MZRL  23-24.8.2014

ŠTK oznamuje:

V ročníku 2014/2015 budú družstvá III. a IV. Ligy BFZ zaradené do Slovnaft Cupu, riadeného SFZ.

1.kolo – Do 1. Kola budú zaradené družstvá IV. Ligy BFZ podľa  zaevidovaných prihlášok do súťaže. 1.kolo sa odohrá v termíne 26-27.7.2014

Vyžrebovanie 1.kola bude zverejnené v nasledujúcej ÚS.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014.
Žiada rozhodcov o nahlásenie prípadných zmien v údajoch uvádzaných v Rozpise súťaží na mail sekretára KRaD BFZ do 30.6.2014.
Ospravedlnenia: Vašš 29.6.-24.7.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 27.06.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš (6)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B), D. Kir (C) (2)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek Rudolf Hupka je v dňoch 30. 6. – 11. 7. 2014 na riadnej dovolenke. Nástup po dovolenke 14. 7. 2014. V čase pobytu na dovolenke je na mailoch a mobile 0948 699588.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK kontumuje stretnutie S5VB 30.kolo Vištuk – Miloslavov 3:0k  v  prospech družstva Vištuka podľa SP čl.100/i. (hráč Miloslavova Horný Ján – 5 ŽK)
2. ŠTK berie na vedomie list p.Ješka Matúša z Doľan – riešenie prípadu patrí do kompetencie DK
3. Chýbajúce zápisy: S5VB 30.kolo Vištuk – Miloslavov R: Kučera
4. ŠTK uzatvorila jednotlivé súťaže ročníka 2013/2014:
S5VA FC Malacky
S5VB TJ Dubová
SD4VA Žolík Malacky
SD4VB MŠK Králová p. Senci
5. Neodkladný termín prihlášok do súťaží ročníka 2014/2015 je 30. júna 2014 do 14.00 hod. Prihláška musí obsahovať dve mená štatutárnych zástupcov a ich vlastnoručné podpisy (nemusia byť overené), pečiatku FK a doklad o zaplatení štartovného poplatku vo výške 230 € na účet ObFZ Bratislava-vidiek: VÚB Bratislava, č.ú. 1652432356/0200.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI