Uznesenie z Konferencie BFZ, konanej dňa 20.06.2014. o 17.30 hod. v Bratislave

Uznesenie z Konferencie Bratislavského futbalového zväzu konanej dňa 20.06.2014. o 17 .30o hod. v Bratislave , Junácka 6.

A) Konferencia schválila :

1. Prehlásenie delegátov konferencie , že konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov Bratislavského futbalového zväzu.
2. Pracovné predsedníctvo konferencie v zložení : predseda – Juraj Jánošík, členovia : Miroslav Baxa, Ľubomír Suchý, Milan Lônčik, Dušan Paška a Ján Farbula.
3. Program konferencie , tak ako bol navrhnutý výkonným výborom BFZ so zmenou poradia bodu č.8.
4. Návrh na reorganizáciu súťaží od súťažného ročníka 2015/2016
5. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2014.
6. Správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti BFZ od poslednej konferencie.
7. Správu predsedu revíznej komisie BFZ od poslednej konferencie
8. Správu o hospodárení BFZ za rok 2013

B) Konferencia zvolila :

1. Mandátovú komisiu v zložení : predseda : Bóc, členovia : Tóth, Šebok
2. Návrhovú komisiu v zložení : predseda Kyselica, členovia : Vlček,Vajda
3. Zapisovateľa konferencie : D.Ščibranyovú
4. Skrutátorov konferencie : T. Maretta, Dávid Bláha
5. Overovateov zápisnice : Dušan Paška, Juraj Jánošík

C) Konferencia zobrala na vedomie :

1. Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie.
2. Informáciu o príprave strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2014 až 2017.

D) Konferencia ukladá :

1. VV BFZ spracovať závery konferencie a v zmysle platných predpisov, ktorými sa BFZ riadi, uviesť do realizácie.
Zodp. :predseda BFZ a VV BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI