Úradná správa č. 7 zo dňa 15.8.2014

BFZ

Sekretariát:

upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj boli vyplatené dnešným dňom.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.8.2014 !

Ekonomická komisia:

Upozornenie pre futbalové kluby ohľadom platenia poplatkov v mesačných zberných faktúrach:

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných  faktúr (v ISSF – typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.

Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v 1. pracovný deň kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po fakturačnom období, za ktoré sa mesačná zberná faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je 10 dní, okrem prípadov, že deň splatnosti vychádza na piatok alebo deň pracovného pokoja. V tomto prípade sa splatnosť predlžuje do 1. pracovného dňa nasledujúceho po piatku alebo dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok).

Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú. Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP.

V prípade, ak klub neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií, v zmysle čl. 16, ods. 4 stanov SFZ. Automatickým športovo-technickým dôsledkom je zastavenie súťažnej činnosti „A“ družstva dospelích a matričnej činnosti futbalového klubu, s účinkom od dňa nasledujúceho po dni splatnosti mesačnej zbernej faktúry, až do doby pripísania dlžnej sumy na centrálny účet uvedený na faktúre. Okrem športovo technických dôsledkov za nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ oprávnený fakturovať klubu poplatok (3,- EUR) za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom mesiaci.

Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet.

Poznámka: Ďalšie informácie ohľadom platenie poplatkov nájdete v rozpise republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2014/2015 článok 29.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 8:
Igor Katreniak /1230767/ ( ŠK Báhoň, III.L) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera v gólovej situácii mimo PÚ, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a, od 11.8.2014.
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 9:
Martin Lalik /1196809/ ( ŠK Báhoň, III.L ) od 11.8.2014
U. č. 10:
František Hurban /1122828/ TJ Záhoran Jakubov, S4B,) – žiadosť o zmenu trestu. DK žiadosť zamieta čl. 38/4.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK prijala list FC Petržalka Akadémia a na základe rekonštrukcie priestorov šatní nariaďuje odohrať stretnutia FC Petržalka Akadémia na ihriskách súperov.
S4A 3.kolo ŠK Danubia – FK Vajnory dňa 31.8.2014 UHČ na ihrisku FK Vajnory.
SD3R 3.kolo FC Petržalka Akadémia – ŠK Vrakuňa dňa 30.8.2014 o 14:30hod. Na ihrisku ŠK Vrakuňa.
MD3R 3.kolo FC Petržalka Akadémia – Slávia Ekonóm Bratislava dňa 31.8.2014 p UHČ. Na ihrisku Slávia Ekonóm.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa FK Stupava (MD3R) – NEDEĽA pUHČ
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4A 3.kolo FK Štart Nepočujúci – TJ Malinovo dňa 29.8.2014 o 17:00hod.
MD3R 1.kolo ŠK Tomášov – FK Stupava dňa 4.9.2014 o 17:00
ŠTK oznamuje postupujúce družstvá z BFZ do 3.kola Slovnaft Cup
TJ Rovinka, FK Rača Bratislava, OFK Dunajská Lužná, FC Rohožník, FK Inter Bratislava, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Báhoň, ŠK Lozorno.
ŠTK berie na vedomie: Odhlásenie družstva MFK Rusovce zo súťaže MD3R.Družstvá, vyžrebované s MFK Rusovce budú mať voľný žreb. MFK Rusovce bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa 3.6 vo výške 400€.
ŠTK obdržala: Potvrdenie o ochorení hráčov PŠC Pezinok (MD3R) a preto odkladá stretnutie 1.kola MD3R FC Ružinov – PŠC Pezinok, ktoré sa malo odorať dňa 16.8.2014 o 15:00 na neurčito.
ŠTK upozorňuje FK na nahratie sezónnej súpisky:
S4A – FK ŠK Danubia Bratislava
SD3R – ŠK Báhoň
MD3R – TJ Slávia Ekonóm Bratislava, FC Petržalka Akadémia, FK BCT Bratislava
ŠTK upozorňuje, že videozáznam z domáceho stretnutia sú FK povinné doručiť v 2 kópiach.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín) a 2.10. (náhradný termín). V tejto súvislosti dôrazne upozorňuje tých rozhodcov, ktorí doteraz nepredložili platné potvrdenie o lekárskej prehliadke, aby tak urobili do 22.8. V opačnom prípade nebudú môcť absolvovať fyzické previerky s dôsledkami pre ich obsadzovanie.
Žiada rozhodcov a delegátov aby až do odvolania neposielali žiadne podklady pre dohody o pracovnej činnosti so ZsFZ.
Ospravedlnenia: Rozinek M. od 23.8.2014-do prihlásenia, Bródy M. st. 3.9.-12.9.2014, Mazanec P. 17.8-31.8.2014, Minárik P.27.8-2.9.2014

Trénersko – metodická komisia:

TMK a KM BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2003) a starších žiačok U16 (nar. po 1.1.1999), aby sa prihlásili písomne do 20.8.2014 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .
Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 9.9.2014 (termín – deň bude spresnený) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 30.9.-1.10.2014 vo Zvolene. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.
K 15.8.2014 prihlásené družstvá : FK Rača

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ oznamuje, že k 15.08.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány (7)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný, R. Bestro, P. Kovaľ, V. Milošovič (10)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B) (6)

NOMINÁCIA hráčov výberu U-14 ( nar. po 1.1.2001 ) na kontrolný zraz
19.8.2014 (utorok) o 13,00 hod. na ihrisku ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

HRÁČI:
Denis GIESSER PETRŽALKA                                    Adam KURUC PETRŹALKA
Dominik TANGLMAYER PETRŽALKA                      Patrik BUKOVINSKÝ PETRŽALKA
Samuel LAVRINČÍK PETRŽALKA                              Pablo POLONYI PETRŽALKA
Juraj MAZÚR PETRŽALKA                                          Lukáš CSANO FC RUŽINOV
Denis LOVASZ ŠK SENEC                                          Samuel BENOVIČ ŠK SENEC
Samuel ARVA ŠK SENEC                                            Filip NAGY ŠK SENEC
Lukáš LETENAY FKM K. VES                                      Dávid STRELEC ŠK SLOVAN
Samuel SIEKEL FKM K. VES                                      Christián ČERNÁK ŠK SLOVAN
Lukáš TVAROCH FKM K. VES                                    Andrej KRAJČÍK ŠK SLOVAN
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN                                        Ladislav NAGY ŠK SLOVAN
Michal HORŇÁK ŠK SLOVAN                                    Alexander TOTH ŠK SLOVAN
Peter FEDORONKO ŠK SLOVAN                             Viktor HRŽIČ ŠK SLOVAN
Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN                             Marko ŽVÁČ INTER BA
Tomáš HREBEŇ INTER BA
NÁHRADNÍCI:
Timotej UHRIN FKM K. VES                                    Juraj JAMRICH PETRŽALKA
Adam KORMANÍK ŠKP DÚBRAVKA                      Adam KUNŠTEK ŠKP DÚBRAVKA
Matúš MOLNÁR D. N. VES                                       Marek GAJDOŠ ROVINKA
Rastislav JENDRUŠ D. LUŽNA                               Patrik SLÁDEČEK INTER
REALIZAČNÝ TÝM:
ŠÉFTRÉNER: Rudolf NOVÁK TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ MASÉR: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných hráčov na kontrolný zraz je o 13.00 na ihrisku ZŠ Kalinčiakova, Bratislava. Ukončenie zrazu je naplánované o 15.30.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák a preukaz poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr p. Rovenskému 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.
———————————————————————————————————————————–

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

28.7.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – ZŠ Kalinčiakova
31.7.2014 Turnaj – výber U 14 (R 2001) – org. MFK K. Ves
13.8.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
19.8.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – FŠ Kalinčiakova
25.– 29.8.2014 RT memoriál G. Princa – U 15 – (R 2000) – Kačín, odch. na turnaj – Košice, okolie
26.8.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ BCT
8. a 11.9.2014 Mini Champions liga SR – U 12 (R 2003) – malé UT – miesto bude dodatočne určené
1.- 3.9.2014 Sústredenie výberu U 14 (R 2001) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
2.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Inter
17.9.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
18.9.2014 Prípravný zraz výberu U 15 (R 2000) – FŠ Slovan
21. – 24.9.14 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2001) – Senec, okolie
26.-28.9.2014 1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK – podľa záujmu
2.-5.10.14 1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci +
dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
20.-22.10.14 2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK – podľa záujmu
27.-30.10.14 2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
23.-25.11.14 3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
12.12.2014 4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
záverečné skúšky
POZNÁMKA – ak sa neprihlási dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia budú presunuté
na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ, trénerskej sekcii.
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–
Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001,
R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať. Najbližší prestupový termín začal od 1. júla 2014.
Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže :

1. Úprava RS
bod 9.1.2 “ organizácia súťaže prípraviek “
Veta: “ v prípade porušenia pravidla o malej domov zahráva sa priamy voľný kop “
úprava znenia:  v prípade porušenia pravidla o malej domov zahráva sa nepriamy voľný kop “
Záverečné ustanovenia
Veta: “ za víťazstvo a remízu sa neprideľujú body, tabuľka sa nezverejňuje “
úprava znenia: “ za víťazstvo a remízu sa prideľujú body, tabuľka sa zverejňuje “
2. Doplnenie RS
bod 9.1.2 “ organizácia súťaže prípraviek “
minimálny počet hráčov na ihrisku v stretnutí: 4 hráči a brankár / v prípade menšieho počtu sa stretnutie končí / vylúčenie hráča z hry: platia platné PF – družstvo, ktorého hráč je vylúčený z hry hrá oslabené / nenastupuje žiaden náhradník, hráč nie je vylúčený z hry na určitý čas /
3. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezónnej súpiske musí byť 10. Sezónne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /.
Súpisky prípravky súťaže PrSC sa budú schvaľovať od 26.8. do 29.8.2014 / táto súťaž začína už 30.-31.8.2014 /
Súpisky prípravky súťaže PrPK sa budú schvaľovať od 29.8. do 3.9.2014 / súťaž začína 4.9.2014 – vložené kolo /
4. Vekové kategórie pre súťaže prípraviek v súťažnom ročníku 2014/2015
súťaže PMA 1, PMA 2, PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC:
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2004 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2003 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaže PMB1, PMB 2
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2005 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2004 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaž PMC
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2006 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2005 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
5. Družstvá A resp. B
Upozorňujeme FK, ktoré majú v súťažiach prípraviek družstvá A a družstvá B, že hráči, ktorí sú uvedení na súpiske
A družtstva nemôžu štartovať za B družstvo.
v súťažiach PMA 1 a PMA 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMB 1 a PMB 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMA 1 a PMA 3 ide o družstvá: FK Inter Bratislava, ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
v súťažiach PMA 1 a PrSC ide o družstvo: ŠK SFM Senec A a ŠK SFM Senec B
v súťaži PrSC ide o družstvo: MŠK Kraľova pri Senci A a B

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Od 19. 8. do 22. 8.2014  je sekretár ObFZ Bratislava-vidiek Rudolf Hupka na riadnej dovolenke. Má so sebou počítač i mobil. V prípade nutnosti treba kontaktovať.

upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: S5VA 1.kolo Borinka – Rohožník B dňa 9.11.2014 UHČ (pôvodne 24.8.2014). Družstvu FK Borinka bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu ŠK Záhorák Pl. Mikuláš zo súťaže SD4VA. Družstvu ŠK Záhorák Pl. Mikuláš bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 200 € podľa RS čl.3.6
3. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu ŠK Gajary zo súťaže SD4VA. Družstvu ŠK Gajary bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 200 € podľa RS čl.3.6
4. ŠTK vzhľadom k odhláseniu družstiev dorastu zo súťaže a zníženiu počtu účastníkov pristúpi k novému rozlosovaniu súťaže. Termín začiatku súťaže zostáva v platnosti, t.j. 30.-31.8.2014. Pridelené čísla družstvám bude oznámené v nasledujúcej ÚS.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D opätovne pozýva všetkých rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára na zasadnutie dňa 21.8.2014 o 18:30 hod. v sídle zväzu na Súmračnej ul., č.27 v Bratislave.
V prípade neúčasti rozhodcu nebude takýto rozhodca nominovaný na žiadne stretnutia riadené ObFZ Bratislava-vidiek !!!
KR a D berie na vedomie email od OŠK Chorvátsky Grob.
KR a D berie na vedomie email od TJ Slovan Vištuk.
K R a D opätovne upozorňuje tých rozhodcov, ktorým bol zaslaný e-mail ohľadom potvrdenia dohôd pre potreby SFZ, aby vyplnené dohody zaslali e-mailom na adresu pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že po prerokovaní s predsedom ObFZ Bratislava vidiek , členmi VV a sekretárom ObFZ Bratislava vidiek upravuje vekové kategórie starších a mladších žiakov v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek pre súťažný ročník 2014/2015 nasledovne:
starší žiaci – chlapci: hráči narodení od 1.1.2000 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /
starší žiaci – dievčatá: hráčky narodené od 1.1.1999 a mladšie / dovŕšený 6.rok veku /
mladší žiaci – chlapci: hráči narodení od 1.1.2002 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /
mladší žiaci – dievčatá: hráčky narodené od 1.1.2001 a mladšie / dovŕšený 6.rok veku /
Podmienky štartu: platný RP / plastová karta /, platná lekárska prehliadka / pediater /
2. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek.
Upozorňujeme FK hrajúce súťaž starších žiakov SZV B / okresy Pezinok, Senec /, aby si nezabudli včas nahrať sezónnu súpisku hráčov, nakoľko 23.-24.8.2014 začína jesenná časť tejto súťaže.
3. KM ObFZ Bratislava vidiek na základe viacerých žiadostí FK a po odsúhlasení členmi VV / perrolam / stanovuje počty hráčov na sezónnej súpiske nasledovne:
starší žiaci: minimálny počet 13
mladší žiaci: minimálny počet 11
Pri menšom počte hráčov nebude sezónna súpiska správcom súťaže schválená
4. KM upozorňuje FK, ktoré majú družstvá prípraviek, že súťaže PrMA, PrPK a PrSC neriadi ObFZ Bratislava vidiek a jeho KM / RS bod.1.1.3 /, tieto súťaže spadajú do kompetencie BFZ a jeho KM / RS bod 1.1.1 /. Všetky náležitosti ohľadne súťaží prípraviek je potrebné sledovať v US – časť Komisia mládeže BFZ.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI