Úradná správa č. 14 zo dňa

BFZ

Sekretariát:

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravil na deň 20.10.2014 o 19,00 hod. divadelné predstavenie „Rozhodcovia“, spojené s recepciou po predstavení, ktorè sa bude konať v DK Ružinov. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a ďalší hostia.
O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice.
Bežná cena vstupenky je 12 eur – pre členov futbalovej obce je jednotná cena vstupenky 8,- eur/ kus. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie záujmu o účasť na tejto akcií do termínu 12.10.2014.
Zároveň vyzývame všetkých, ktorí si vstupenky už objednali, aby si ich prišli vyzdvihnúť a zaplatiť na sekretariát BFZ, Súmračná 27 (u p. Ščibranyovej, mobil 0903/ 718 450) od pondelka, 06.10.2014.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 99: Ľuboš Samsely /1156128/ (FK Stupava III. liga) – vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 29.9.2014.
U. č. 100: Adam Janoviček /1241630/ (ŠK Tomášov III. liga) – vylúčený za HNS – podrazenia súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 29.9.2014.
U. č. 101: Michal Malecký /1218483/ (ŠK Tomášov III. liga) – vylúčený za HNS – prudké vrazenie do súpera v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2a od 29.9.2014.
U. č. 102: Dominik Teraz /1196666/ (OFK Dunajská Lúžna III. liga) – vylúčený za HNS – vrazenie do súpera v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2a od 29.9.2014.
U. č. 103: Marek Zechmeister /1232009/ (ŠKP Inter Dúbravka Bratislava S4A) – vylúčený za HNS – sotenie do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2a od 28.9.2014.
U. č. 104: Martin Kovačič /1240102/ (SFC Kalinkovo S4A) – vylúčený za HNS voči rozhodcovi, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia podľa DP čl. 48/1,2a od 28.9.2014.
U. č. 105: Martin Krč /1208949/ (TJ Malinovo S4A) – vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti – kopnutie súpera mimo PÚ, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 28.9.2014.
U. č. 106: Kevin Jozef Póša /1258731/ (FC Petržalka akadémia SD3R) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 29.9.2014.
U. č. 107: Peter Pernecký /1177350/ (ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave S4B) – vylúčený za HNS – zmarenie gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 2.10.2014.
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 108: Samuel Kolláth /1294072/ (ŠK Báhoň SD3R) od 28.9.2014
U. č. 109: Martin Král /1107311/ (ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava S4A) od 30.9.2014
U. č. 110: Tomáš Kelemen /1230040/ (FK Slovan Most pri Bratislave III. liga) od 2.10.2014
U. č. 111: Radovan Koňařik /1298699/ (MFK Rusovce SZRL) od 28.9.2014
U. č. 112: Hacaj Samuel /1220162/ (ŠK Šenkvice S4B) od 2.10.2014
U. č. 113: Peter Turek /1128082/ (Karpaty Limbach S4B) od 31.9.2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,
podľa DP, čl. 37/5a :
U. č. 114: Michal Tomášek /1182049/ (FC Zohor S4B) od 28.9.2014
U. č. 115: DK začína disciplinárne konanie voči klubu OŠK Dunajská Lužná a vedúcemu družstva p. Karolovi Puchnerovi za HNS voči AR2 v stretnutí Tomášov – Dunajská Lužná III. liga. DO: Karol Puchner , pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 02.10.2014. DK BFZ predvoláva p.Karola Puchnera a rozhodcov stretnutia p. Ďurča Martina, Hajnalu Martina a Tanglmayera Rastislava na svoje zasadnutie dňa 09.10.2014 o 17,00 hodine. Zároveň berie na vedomie list OFK Dunajská Lužná.
U. č. 116: DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠFC Prenaks Jablonec a asistentovi trénera p. Pociskovi Slavomírovi, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí 5.kola S4B TJ Družstevník Závod – ŠFK Prenaks Jablonec. DO: Pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 02.10.2014. DK žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do 8.10.2014.
U. č. 117: DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava na základe správy D zo stretnutia 5.kola Štart Nepočujúci- SFC Kalinkovo ( dohrávka zo dňa 1.10 2014), kde došlo k HNS po stretnutí voči rozhodcom – opľutiu R jedným z hráčov D družstva, ktorého sa nepodarilo identifikovať. DK žiada klub a HU p. Martina Bokroša o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS hráča a činnosti US (p. Jaroslav Macák a p. Ján Rampáček, ktorí boli určení ako usporiadatelia dohliadajúci na bezpečný odchod rozhodcov z HP ) v termíne do 8.10.2014.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána hostí v stretnutí 5. kola S4B Závod – Jablonec. Námietka je neopodstatnená.
ŠTK žiada klub ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava o vyjadrenie k HNS po stretnutí (opľutie rozhodcov stretnutia) a o nahlásenie vinníka do 8. 10.2014
ŠTK upozorňuje klub FK ŠK Danubia Bratislava na dodržiavanie RS čl. 2 (fungujúci rozhlas).
ŠTK upozorňuje klub ŠKP INTER Dúbravka Bratislava na dodržiavanie RS čl. 2 (počet usporiadateľov a ich označenie), čl. 12.1 (zdravotníka počas celého stretnutia) a čl. 15 (zberači lôpt).
ŠTK upozorňuje klub FK Karpaty Limbach na riadne vykonávanie video záznamu, teda na snímanie hry. V prípade opakovania uvedeného nedostatku bude takýto záznam považovaný za nevyhotovený a klub bude odstúpený na DK.
ŠTK upozorňuje ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave na dodržiavanie RS čl. 2 (označenie US).
ŠTK upozorňuje kluby Jablonec a TJ Čunovo na dodržiavanie RS čl. 7.2 (právo voľby farby dresov).
ŠTK upozorňuje Slovan Bratislava C (SZRL+MZRL) na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo SP čl. 44/1g (zabezpečenie šatní pre súpera a rozhodcov) s dostatočným predstihom (60 min.) pred stretnutím.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Určila náhradný termín fyzických previerok rozhodcov na 27.10.2014 o 16.00. Pozýva naň T. Bernera, R. Smirnova, R. Ščepána, P. Gráca, V. Jendruša, M. Kroneraffa, A. Pirníka a J. Valka. Miesto konania oznámi pozvaným dodatočne mailom.
Berie na vedomie sťažnosti FC Závod (S4B, 6. kolo, Limbach – Závod) a OFK Dunajská Lužná (S3BA, 9. kolo, Tomášov – D. Lužná). Odpovie na ne písomne po zhliadnutí videozáznamov.
Berie na vedomie pochvalu FC Ružinov Bratislava rozhodcom M. Bohunovi, P. Martinkovičovi st. a Ľ. Čižmárovi za ich pôsobenie v stretnutí SD3R FC Petržalka akadémia – FC Ružinov.
Ospravedlnenia: Cvengroš 4.10.; Kroneraff 4.10.; Martiška 10.-13.10.; Jendruš do prihlásenia; Ralbovský 18.10.; Hudy 15.10., 25.10.; Grác od 22.9.; Dujava 18.10, 19.10. do 14.00; Augustovič ml. 11.10., 18.10.; Pirník 2.10.; Strapek 7.-8.10.; Mosor 7.10.; Martinkovič st. 10.-12.10.; Ondrušek 4.-5.10., 9.-12.10.; Beňo 10.-12.10.; Ľupták 1.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 03.10.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jar 2015 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ),
J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics (12)

Rekvalifikácia trénerov z III. C licencie (SFZ) na UEFA B licenciu : – posledné organizované školenie
Termín : 16.- 17.11.2014 – prihlášky posielať na : rudolf.novak@futbalsfz.sk – do 27.9.2014 !!!!!
Prihlásený : Krička Martin, Kapusta Martin

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :
Termín – 7.2.2015 : P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), Huňady F. (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), Belko M. (B), Tóth M. (B) (12)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linku http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Podľa Legislatívneho poriadku SFZ pripomienkové konanie trvá 15 pracovných dni.
Pripomienky k návrhu Registračného a prestupového poriadku SFZ je možné zasielať do 8.10.2014 na emailovu adresu: rapp@futbalsfz.sk .
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú menovaného hráča.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Odložené stretnutie na neurčito / z dôvodov zvýšenej chorobnosti hráčov D.N.Vsi /:
PMA1 – 5.kolo: DNV – Domino / malo sa hrať 5.10. o 9,00 hod./.
2. Zmena ihriska:
PrPK – 8.kolo: Vištuk – Jablonec 26.10. o 12,00 hod. / ihrisko Jablonec /
3. Termíny dohrávok neodohratých stretnutí:
PMA2 – 2.kolo: K.Ves B – Hargašova Z.Bystrica 8.10. /STR/ o 17,15 hod.
PMA2 – 2.kolo: BCT – Š.Hamuliakovo 8.10. /STR/ o 16,00 hod.
PMB2 – 2.kolo: K.Ves B – Hargašova Z.Bystrica 8.10. /STR/ o 17,15 hod.
PMB2 – 2.kolo: Štart nepočujúci – Š.Hamuliakovo 8.10. /STR/ o 16,00 hod.
4. Chýbajúce termíny dohrávok:
PMA2 – 2.kolo: Iskra Petržalka – D.Lužná
PMB2 – 2.kolo: Iskra Petržalka – D.Lužná
PrSC – 3.kolo: Bernolákovo – Tomášov
Žiadame uvedené FK, aby do 6.10.2014 nahlásili termíny uvedených dohrávok. V prípade nenahlásenia termínu, bude termín určený KM.
5. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK“. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2014, január a február 2015 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl. /plánujeme 7 kôl do 15.2.2015/. Finálová časť bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 25 : Peter Horný 1207228 ( S5VC – ŠKO Miloslavov ) od 28.9. ( 10 € )
Uzn. č. 26 : Martin Petráš 1114673 ( S5VA – FC Suchohrad ) od 29.9. ( 10 € )
Oznamy :
Uzn. č. 27 : Martin Petráš 1114673 ( S5VA – FC Suchohrad) za HNS voči R po vylúčení po 2 napomenutí ŽK a za opľutie rozhodcu pri odchode z HP po skončení stretnutia, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace podľa DP čl. 48/1c,2b. DO menovaný vykoná po výkone Uzn. č. 26.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 08.10.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
SD4VA 1.kolo Pl.Štvrtok – Jakubov dňa 15.11.2014 pUHČ
S5VA 9.kolo Pl. Mikuláš – OFK Vysoká p.M dňa 18.10.2014 UHČ
2. ŠTK opätovne žiada FK o zaslanie ZS do 7.10.2013 z nasledovných stretnutí:
SD4VB 1.kolo Viničné – Doľany
SD4VA 1.kolo Láb – Jablonové
SD4VA 5.kolo Pl.Štvrtok – Jarovce
SD4VA 5.kolo Jakubov – Láb
3. ŠTK berie na vedomie sťažnosť ŠK Láb v stretnutí SD4VA 5.kolo Jakubov – Láb dňa 27.9.2014 a na budúce zasadnutie dňa 8.10.2014 na 16,30 hod pozýva zástupcov klubov: ŠK Láb p.Strolku a TJ Záhoran Jakubov – hl. usporiadateľa (zástupcu klubu) a trénera dorastu p. Šimka

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D vykonala pohovor s R Miškom a Ďurišom.
KR a D pozastavuje činnosť R Gajarskému a Rozborovi.
KR a D odstupuje R Gilana, Žilavého, Konečného na DK a predbežným opatrením pozastavuje činnosť až do úplného vyriešenia prípadu.
Najbližšie zasadnutie KR a D bude 9. 10. 2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. KM žiada FK o dôkladné dodržiavanie RS čl.3.4 – žiadosti o zmenu termínov odohratia stretnutí, žiadosti kratšie ako 10 dní sú spoplatňované v zmysle platného RS.
2. Zmena ihriska
SZV B – 8.kolo: Vištuk – Kraľova 19.10.2014 o 12,30 / ihrisko MŠK Kraľova /
3. Zmena hracieho času – kolízia stretnutí
MZV B – 6.kolo: Malinovo – Čataj 4.10. už o 13,00 hod.
4. KM obdržala písomné stanoviská TJ Doľany, ŠK Bernolákovo , rozhodcu Miška vo veci podozrenia neoprávneného štartu hráča na RP Jaroslava Halača, po dôkladnom prešetrení prípad uzavrela s tým, že nedošlo k neoprávnenému štartu hráča, v stretnutí hral skutočne hráč Jaroslav Halač. Výsledok  v pomere 3 : 6 dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.
5. Na základe pripomienky ŠK Bernolákovo, ohľadne aktualizácii fotiek hráčov – žiakov / žiaci sa fyzimonicky menia a ich súčasná podobizeň nekorešpodentuje s fotografiou na súčasnom platnom RP / sa bude KM v spolupráci s matrikou BFZ a oddelením IT SFZ zaoberať a hľadať riešenie, aby v ďalšej sezóne boli na sezónnych súpiskách aktuálne fotografie hráčov – žiakov.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI