Úradná správa č. 19 zo dňa 7.11.2014

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 07.12.2014

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U.č. 193: Jozef Husarčík /1144780/ (ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava S4A) – vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti , DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 2.11.2014./10.-€/
U.č. 194: Marek Maľa /1151398/ (FK Lamač Bratislava S4A) vylúčený za HNS – voči rozhodcovi. , DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP čl. 48/1c,2b od 2.11.2014. ./10.-€/
U.č. 195: Jozef Duducz /1068522/ (Danubia Bratislava S4A) vylúčený za HNS – opľutie súpera v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace nepodmienečne podľa DP, čl. 47/1b,2b od 2.11.2014. ./10.-€/
U.č. 196: Pavel Bezděk/1184505/ (SDM Domino Bratislava S4A) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v PÚ v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 3.11.2014. ./10.-€/
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U. č. 197: Peter Beník /1085799/ (SFC Kalinkovo S4A) od 3.11.2014
U. č. 198: Martin Lonský /1165267/ (SFC Kalinkovo S4A ) od 3.11.2014
U. č. 199: Vojtech Kišš /1049910/ (TJ Malinovo S4A) od 3.11.2014
U. č. 200: Martin Hodulík /1229640/ (ŠK Báhoň III. liga) od 2.11.2014
U. č. 201: David Donáth /1230359/ (ŠK Bernolákovo III. liga) od 2.11.2014 Menovaní zaplatia poplatok ./10.-€/
U.č. 202: ŠK Svätý Jur / III. Liga/ zaslal písomné vyjadrenie a stanovisko k nezabezpečeniu stanoveného počtu členov US, k neprítomnosti podávačov lôpt a k nezabráneniu nešportového správania divákov hostí v stretnutí ŠK Svätý Jur – FK Slovan Most pri Bratislava.  Uvedené stanovisko HU a klubu považuje DK za dostatočné. DO: pokuta klubu ŠK Svätý Jur – 100.-€, podľa RS, čl.2 a DP, čl.57/1a, 2. /10.-€/
U.č. 203: FK Slovan Most pri Bratislava / III. Liga/ – dostavil sa zástupca klubu p. Rendek, ktorý osobne prezentoval udalosti a HNS divákov hostí v stretnutí ŠK Svätý Jur – FK Slovan Most pri Bratislava. DO: pokuta klubu FK Slovan Most pri Bratislava – 200.-€, podľa DP, čl.44 a 57/1a, 2 a udeľuje klubu ochranné opatrenie, ktoré spočíva v príkaze, že klub počas jarnej časti ročníka zabezpečí dvoch členov US na všetky stretnutia hraných u súpera, kde bude minimálne 20 priaznivcov klubu, podľa DP čl.43/1,2j . /10.-€/
U.č. 204: DK na základe odstúpenia ŠTK za porušenie SP čl. 100/i a 35/2b udeľuje klubu FK ŠK Danubia finančnú pokutu 20.-€, podľa DP čl.53/1a. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
U.č. 205: DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie RS, čl.2 – nedostatočný počet usporiadateľov v súťažných stretnutiach udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok finančnú pokutu 20.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
U.č. 206: DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie RS,čl.15 – nezabezpečenie podávačov lôpt v súťažných stretnutiach udeľuje klubu TJ Malinovo finančnú pokutu 20.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
U.č. 207: DK na základe odstúpenia ŠTK za nevyhotovenie video záznamu, žiada kluby: MŠK Králová pri Senci o predloženie lekárskej správy p. Dugoviča, ktorý sa nedostavil na stretnutie pre zdravotné problémy a TJ Záhoran Kostolište – písomný záznam o nehode z polície, prípadne z poisťovne v termíne do 12.11.2014.
U.č. 208: DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK voči klubu FK Štart Nepočujúci BA za opakované nedodržanie RS čl.2 – nezabezpečenie zastrešeného miesto pre DS. Žiadame klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k nedodržaniu RS v termíne do 12.11.2014.
U. č. 209: DK začína disciplinárne konanie za nedoručenie videozáznamu voči klubom: ŠK Bernolákovo z 13. kola s ŠK Tomašov TJ Dubová z 10 kola s FC Malacky ŠKP Inter Dúbravka z 9.kola s MFK Rusovce a 11. kola s ŠK Vrakuňa. DK žiada uvedené kluby o zaslanie písomného stanoviska k nedoručeniu video záznamu z hore uvedených stretnutí v termíne do 12.11.2014.
U. č. 210: DK za neplnenie si povinností voči BFZ, udeľuje finančnú pokutu 10.-€ rozhodcom: Peter Janco, Michal Martiška, Tomáš Mosor, Marcel Olša, Boris Parilák, Lenka Sobolová a Lukáš Žilavý. Menovaní zaplatia finančnú pokutu 10.-€ na sekretariáte BFZ p. Darine Ščibranyovej v termíne do 14.11.2014, podľa DP čl.64/1a.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
Pohár BFZ 1.kolo FK ŠK Danubia – TJ Rovinka dňa 15.11.2014 o 13:00hod.(Ihrisko ROVINKA).
ŠTK oznamuje: že v mesiacoch január, február a marec usporiada tradičný Zimný turnaj seniorov o pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja je na stránke zväzu v sekcii ŠTK. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu:darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com do 26.11.2014. Propozície do turnaja spoločne s výškou štartovného budú zverejnené v US po zaevidovaní všetkých prihlášok.
ŠTK berie na vedomie prihlášky družstiev do ZT seniorov:
TJ Jakubov
FC Lokomotíva Devínska Nová Ves
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Lamač Bratislava
FA Bratislava
ŠK Lozorno
ŠTK oznamuje, že plánuje usporiadať zimný turnaj dorastu o pohár predsedu BFZ. Turnaj by sa odohral v mesiacoch február a marec podľa počtu prihlásených družstiev.Prihláška do turnaja je na stránke zväzu v sekcii ŠTK. Termín zaslania prihlášky ŠTK stanovuje na 20.11.2014.Minimálny počet prihlásených družstiev je 10.Na základe prihlásených družstiev bude ŠTK informovať, či sa turnaj uskutoční alebo nie.

ŠTK berie na vedomie prihlášky družstiev do ZT dorastu:
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
OFK Dunajská Lužná
FC Lokomotíva Devínska Nová Ves
FK Rača Bratislava
FK BCT Bratislava
MŠK Iskra Petržalka
ŠTK upozorňuje MFK Rusovce a FK Štart Nepočujúci (S4A) na dodržiavanie RS čl.15(zberači lôpt v stanovenom počte) počas celého stretnutia.
ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Závod (S4B) na dodržiavanie RS čl.15(zberači lôpt v stanovenom počte) počas celého stretnutia.
ŠTK upozorňuje ŠK Tomášov (S3BA) na dodržiavanie RS čl.15(zberači lôpt v stanovenom počte) počas celého stretnutia.
ŠTK upozorňuje PŠC Pezinok (S4B) na dodržiavanie RS čl.2(Stanovený počet usporiadateľov).
ŠTK za opakované porušovanie RS čl. 2 a čl.15 odstupuje na DK ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká (S4B).
ŠTK za porušenie RS čl. 2.1.(nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia) odstupuje na DK s návrhom pokuty 80€ podľa RS čl. 2.1 tieto FK:
FK ŠK Danubia Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Vyjadrenie k námietke Lokomotíva Devínska Nová Ves v stretnutí 11. kola MZRL FC Ružinov Bratislava – Lokomotíva D.N. Ves: námietka nie je v súlade s článkom 11.1 Rozpisu súťaží BFZ.
Ospravedlnenia: Kroneraff 15.-16.11.; Hudy 15.11.; Dujava 14.-19.11.; Olša 13.-17.11.; Dadykin 15.-18.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale.
Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za „A“ reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave.
V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze.

TMK BFZ organizuje dňa 24.1.2015 od 12:00 hod. v Dome športu SZTK na Junáckej ul., Bratislava, seminár pre mládežníckych trénerov na tému: „Športová príprava mládeže podľa vekových kategórií“ (prax, teória). Za účasť na seminári získajú 50 % kreditných bodov slúžiacich k predĺženiu UEFA licencií. Poplatok je stanovený na 10,- eur. Prihlásiť sa možno elektronickou poštou, formou písomných prihlášok, ktoré nájdete na stránke BFZ v trénerskej sekcii. Prihlášky je potrebné poslať na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 15.12.2014.

TMK BFZ oznamuje, že k 7.11.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod.. Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B) (19)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč (13)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, (3)

NOMINÁCIA
hráčov U-14 ( nar. po 1.1.2001 ), výberu BFZ na halový turnaj Karlovka CUP
v sobotu 15.11.2014 v ŠH Dom Športu Bratislava

HRÁČI:
Denis GIESSER ŠK SLOVAN              Dávid STRELEC ŠK SLOVAN
Michal HORNYAK ŠK SLOVAN          Ladislav NAGY ŠK SLOVAN
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN                Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN
Samuel BENOVIČ ŠK SENEC             Denis LOVASZ ŠK SENEC
Filip NAGY ŠK SENEC                          Lukáš TVAROH FKM K.VES
Tomáš HREBEŇ FK INTER                  Patrik SLÁDEČEK FK INTER
Marko ŽVÁČ FK INTER                         Lukáš CSANO FK INTER
Samuel LAVRINČÍK PETRŽ. F. A.
NÁHRADNÍCI:
Pablo POLONYI PETRŽ. F. A.              Patrik BUKOVINSKÝ PETRŽ. F.A.
Samuel ARVA ŠK SENEC                     Matúš MOLNÁR DNV
Dominik MEZOVSKÝ ŠK BERNOLÁKOVO
REALIZAČNÝ TÍM:
REG.TRENER: Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ , Walter RISCHER
VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ
MASÉR: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných hráčov na halový turnaj je 15.11.2014 ( sobota ) o 8,30 hod. v Dome Športu Bratislava na Junáckej ulici.
Priniesť si treba :halovú obuv / nie čierna podrážka /, chrániče, hygienické potreby a preukaz poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr p. Rovenskému 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia akcie a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15,
U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001,
R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linku http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hosťovania hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Schválené zmeny
PMB 1 – 9.kolo: Rača – Inter 9.11. o 15,30 / zmena hracieho dňa a času /
PMC   – 9.kolo: Rača – Inter 8.11. o 10,45 / zmena hracieho času /
PMA2 – 9.kolo: Hargašova Z.Bystrica – Š.Hamuliakovo 8.11. o 10,00 hod.
PMB2 – 9.kolo: Hargašova Z.Bystrica – Š.Hamuliakovo 8.11. o 11,30 hod.
PMA2, PMB2 – 8. kolo: Dun. Lužná – Hargašova Z. Bystrica 10.11. /PON/ o 17,00 hod. – súbežne.
PrMA  – 9.kolo: Sološnica – Vysoká 8.11. o 10,00 / dohoda klubov /
PrSC  – 9.kolo: Malinovo – Most 9.11. o 9,30 v Moste / zmena ihriska a hracieho času /
2. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstiev budú spracované propozície halového turnaja.
Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky FK dodatočne do 9. 11. 2014 /predlžený termín/ na pracovníka BFZ p. Príkopu /e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk/ a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihláška je na webe BFZ pod ŠTK-KM. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Evidencia doteraz prihlásených FK:  st. žiaci: FK Vrakuňa, FC Lamač, D.N.Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, Žolík Malacky, FK BCT, FK Bernolákovo, FK Dúbravka, ŠK Slovan dievčatá, Vysoká p/M., ŠK Šamorín-Hamuliakovo, FK Vajnory
Ml. žiaci: FK Rača, ŠK Vrakuňa, D.N. Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, FA BA, Žolík Malacky, FC Lamač, Hargašová Z. Bystrica, ŠK N. Dedinka, Jarovce, Rovinka, ŠK Slovan dievčatá, FK Vajnory

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstiev budú spracované propozície halového turnaja.
Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky FK dodatočne do 9. 11. 2014 /predlžený termín/ na pracovníka BFZ p. Príkopu /e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk/ a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihláška je na webe BFZ pod ŠTK-KM. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Evidencia doteraz prihlásených FK:  st. žiaci: FK Vrakuňa, FC Lamač, D.N.Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, Žolík Malacky, FK BCT, FK Bernolákovo, FK Dúbravka, ŠK Slovan dievčatá, Vysoká p/M.,ŠK Šamorín-Hamuliakovo, FK Vajnory
Ml. žiaci: FK Rača, ŠK Vrakuňa, D.N. Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, FA BA, Žolík Malacky, FC Lamač, Hargašová Z. Bystrica, ŠK N. Dedinka, Jarovce, Rovinka, ŠK Slovan dievčatá, FK Vajnory

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
Uzn. č. 67 : Marek Jablonický 1192393 ( S5VA – FK Borinka ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1b, 48/2a od 3.11.2014. ( 10 € )
Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 68 : Dominik Ralbovský 1221264 ( S5VA – FC Rohožník B ) od 3.11.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 69 : Jaroslav Tomáš 1260412 (SD4VA – TJ Jarovce Bratislava od 2.11.2014 ( 5 € )
Uzn. č. 70 : Jakub Dolina 1265132 ( SD4VA – TJ Záhoran Jakubov ) od 3.11.2014 ( 5 € )
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :
Uzn. č. 71 : Jakub Paríšek 1314686 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) od 3.11.2014 ( 10 € )
Oznamy :
Uzn. č. 72 : Miroslav Totka – asistent trénera ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) za HNS voči R a následnému vykázaniu z lavičky náhradníkov v stretnutí 10. kola S5VB medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a Grinavský futbalový klub 1923, DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera, asistenta trénera, zákaz styku s delegovanými osobami na 2 mesiace od 6.11.1014 podľa DP čl. 48/1c, 48/2b s prerušením podľa DP čl. 34/7. Súčasne udeľuje klubu Grinavský futbalový klub 1923 finančnú pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 48/4. ( 10 € )
Uzn. č. 73 : DK na základe odstúpenia ŠTK ObFZ BA vidiek po kontumácii stretnutia S5VA 10.kolo Rohožník B – Marianka v prospech družstva Rohožníka B udeľuje DO – pokarhanie družstvu OŠK Marianka za svojvoľné opustenie HP, podľa DP čl. 11/1 a čl.60. ( 10 € )
Uzn. č. 74 : DK na základe nejasností v zápise o stretnutí a správe delegáta v stretnutí 12.kola S5VC medzi družstvami ŠKO Miloslavov a TJ Hrubý Šúr odstupuje na KRaD rozhodcov Ľubomíra Kováča a Petra Gajdošíka a delegáta stretnutia Vladimíra Randu z dôvodu nemožnosti začatia disciplinárneho konania voči hráčom a funkcionárom klubu v zmysle DP čl. 71/1, 71/2a, 71/2b.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 12.11.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK kontumuje stretnutie: SD4VB 3.kolo Cajla-Pezinok – Viničné 3:0k v prospech družstva Cajla-Pezinok podľa SP čl. 100/b (nedostavenie sa na stretnutie). Družstvu Viničného bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 50,-€ podľa RS 3.5

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia
S5VA 4.kolo Rohožník B – Pl.Mikuláš dňa 9.11.2014 UHČ
S5VB 13.kolo Vištuk – Doľany dňa 9.11.2014 UHČ
S5VB 5.kolo Grinava – Modra dňa 16.11.2014 UHČ
S5VC 13.kolo Igram – Ch.Grob dňa 9.11.2014 UHČ
S5VC 5.kolo Igram – Miloslavov dňa 15.11.2014 (sobota) UHČ
3. ŠTK na základe lekárskeho potvrdenia o vírusovom ochorení hráčov Perneka odkladá stretnutie S5VA 4.kolo Marianka – Pernek. Termín stretnutia určí ŠTK

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D predvoláva na svoje zasadnutie rozhodcov Kováča, Gajdošíka a delegáta stretnutia Randu.
Najbližšie zasadnutie KR a D bude dňa 11.11.2014, t.j. v utorok o 18:00 hod.

Komisia mládeže:

Odloženie stretnutia
Z dôvodov zvýšenej chorobnosti mladších žiakov MŠK Kraľova pri Senci sa stretnutie 10.kola MZV B medzi družstvami MŠK Kraľova pri Senci – ŠK Nová Dedinka odohrá v stredu 12.11. o 16,30 hod.

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI