Zápisnica č. 10 zo dňa 11.11.2014

Zápisnica č. 10
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11. novembra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Špilák, Trnovský, Salenka, Novák, Konečný, Príkopa
Ospravedlnení: pp. Badinský, Farbula

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. príprava Kroniky BFZ – p. Špilák
4. odmeny pre zamestnancov BFZ
5. návrhy KRaD – p. Kružliak
6. preukazy pre členov TMK – p. Salenka
7. informácie o príprave turnaja Bratislava CUP – p. Novák
8. informácia o halovom turnaji žiakov „O Pohár FKM Karlová Ves“ – výber U14 – p. Novák
9. rozdelenie lôpt pre prípravkárske kategórie (Demišport) – p. Konečný
10. informácia predsedu KM o činnosti komisie – p. Konečný
11. informácie o príprave ZHL starších a mladších žiakov – p. Príkopa
12. informácia o úhradách zberných FA – september, október – p. Trnovský
13. príprava ZT BFZ seniorov, dorastu – p. Farbula
14. informácia o príprave Pohára BFZ seniorov – p. Farbula
15. príprava 1. reprezentačného plesu BFZ – zodpovední p. Chvíľa a p. Ščibranyová
16. príprava 11-tky roka 2014 – zodpovedný p. Paška
17. žiadosť o dotáciu na 8.ročník Turnaja rozhodcov
18. podanie žiadosti o dotáciu na BSK
19. pozvánka na Halový turnaj v Brne
20. informácia z VV SFZ
21. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 8 schválený:
za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – príprava Kroniky BFZ
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Kroniky BFZ

Bod 4 – odmeny pre zamestnancov BFZ
Uzn. 10/1
VV BFZ navrhuje dopracovať návrh odmien a odkladá na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – návrhy KRaD – p. Kružliak
Uzn. 10/2
VV BFZ súhlasí s doplnením a vyradením z nominačných listín podľa predloženého návrhu predsedu KRaD.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 10/3
VV BFZ súhlasí so schválením odmeny pre sprevádzajúceho funkcionára, ktorý absolvuje stretnutie v JmFKS, a to na úrovni delegáta stretnutia súťaže S3BA, vo výške 16 + 39 eur z prostriedkov BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – preukazy pre členov TMK
Uzn. 10/4
VV BFZ schvaľuje vstup členov TMK riešiť formou rozpočtu TMK a následným preplácaním lístkov predložených na zasadnutiach TMK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – informácie o príprave turnaja Bratislava CUP
Uzn. 10/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave turnaja Bratislava CUP
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o halovom turnaji žiakov „O Pohár FKM Karlová Ves“ – výber U14
Uzn. 10/6
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave turnaja žiakov „O Pohár FKM Karlová Ves“ – výber U14 a schvaľuje štartovný poplatok vo výške 50,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – rozdelenie lôpt pre prípravkárske kategórie (Demišport)
Uzn. 10/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení lôpt pre prípravkárske kategórie s pripomienkami a ukladá p. Konečnému predložiť návrh na schválenie na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia predsedu KM o činnosti komisie
VV BFZ berie informáciu o činnosti Komisie mládeže na vedomie

Bod 11 – informácie o príprave ZHL starších a mladších žiakov
Uzn. 10/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave ZHL starších a mladších žiakov a schvaľuje nový názov „O Pohár ZSE, a.s.“
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia o úhradách zberných FA – september, október
Uzn. 10/9
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhradách zberných faktúr.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – príprava ZT BFZ seniorov, dorastu
VV BFZ berie informáciu o príprave ZT BFZ seniorov a dorastu na vedomie.

Bod 14 – informácia o príprave Pohára BFZ seniorov
VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu Pohára BFZ seniorov

Bod 15 – príprava 1. reprezentačného plesu BFZ
Uzn. 10/10
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave 1. reprezentačného plesu BFZ a schvaľuje p. Chvíľu predsedom organizačného výboru.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16 – príprava 11-tky roka 2014
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave 11-tky roka 2014.

Bod 17 – žiadosť o dotáciu na 8.ročník Turnaja rozhodcov
Uzn. 10/11
VV BFZ schvaľuje dotáciu na 8.ročník Turnaja rozhodcov vo výške prenájmu telocvične.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 18 – podanie žiadosti o dotáciu na BSK
VV BFZ berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o dotáciu na BSK

Bod 19 – pozvánka na Halový turnaj v Brne
Uzn. 10/12
VV BFZ berie na vedomie pozvánku na Halový turnaj v Brne, odstupuje na KRaD a súhlasí so štartovným vo výške 55,- eur.
Zodpovedný: p. Kružliak
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 20 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie z VV SFZ

Bod 21 – rôzne
– VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie divadelného predstavenia
– VV BFZ berie na vedomie list p. Prívrackého (Slávia Ekonóm) a presúva na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
– Uzn. 10/13
VV BFZ schvaľuje účasť predsedu ObFZ Bratislava – mesto + jedného člena a predsedu ObFZ Bratislava – vidiek + jedného člena a jedného člena za BFZ na kvalifikačné medzištátne zápasy (mimo SK) na Euro 2016.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 15.12. 2014 (16.12.2014)
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI