Úradná správa č. 20 zo dňa 14.11.2014

BFZ

Sekretariát:

Vážení členovia SFZ,
vzhľadom k tomu, že pre veľký záujem športovej ale aj laickej verejnosti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo predĺžiť termín na vyplnenie ankety/dotazníka k príprave nového Zákona o športe (do 17.11.2014), dovoľujeme si vás týmto opätovne osloviť so žiadosťou o jej vyplnenie, ak ste tak doposiaľ neurobili, na tejto webovskej stránke:

https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform

Zároveň uvítame, keby ste sprostredkovali anketu/dotazníka aj vašim členom, hráčom, funkcionárom či fanúšikom.

SFZ je aktívne zapojený do činnosti odbornej pracovnej skupiny, ktorá návrh zákona pripravuje, preto zapojenie sa do ankety zo strany „futbalových“ respondentov vnímame ako dôležitú podporu našej práce za účelom rozvoja športu a tým aj futbalu na Slovensku.

Viac informácii nájdete na webovskej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/msvvs-pre-velky-zaujem-predlzilo-anketu-o-zakone-o-sporte.html

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2014

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa DP čl. 9/2bii a DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 211: Miroslav Repiský/1177494/ (ŠK Lozorno III. liga) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera bez možnosti hrať s loptou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 10.11.2014./10.-€/
U. č. 212: Róbert Benčúrik /1124016/ (ŠK Šenkvice S4B) – vylúčený za HNS – prudké vrazenie do súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2a od 10.11.2014. /10.-€/
U. č. 213:Christián Horňák /1310645/ (FK Slovan Ivanka pri Dunaji SD3R) vylúčený za HNS voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP 48/1c,2b a čl. 34/7 s prerušením v zimnej prestávke od 09.11.2014. / 5.-€/
U. č. 214:Miloš Máťuš/1259515/ (FK Rača SD3R) vylúčený za HNS voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP čl. 48/1c,2b a čl. 34/7 s prerušením v zimnej prestávke od 10.11.2014. / 5.-€/
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U.č.215: Peter Krasňanský/1146431/(TJ Slovan Viničné III. liga) od 10.11.2014./10.-€/
U. č.216: Tomáš Matúška /1210234/(ŠK Vrakuňa BA S4A) od 9.11.2014. /10.-€/
U. č.217: Ján Oscity/1118258/(FC Družstevník Budmerice S4B) od 10.11.2014. Za HNS voči R po udelení ČK na HP pozastavenie výkonu na 2 s.s. nepodmienečne, po odstáti disciplinárneho opatrenia- vylúčenia po 2 ŽK, podľa DP čl.48/1a,2a./10.-€/
U. č.218: Alex Makýš/1299348/(PŠC Pezinok MD3R) od 10.11.2014./ 5.-€/
U. č.219: Igor Turinič/1177882/(FC Družstevník Budmerice S4B) od 10.11.2014./10.-€/
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U. č.220: Michal Ulrich/1230389/(TJ Viničné III. liga) od 10.11.2014./10.-€/
U. č.221: Ľubomír Mazura/1202640/(SK Bernolákovo III. liga) od 10.11.2014./10.-€/
U. č.222: Kristián Rybár/1295628/(FC Rohožník SD3R) od 9.11.2014./ 5.-€/
Ďalšie DO za previnenia podľa DP:
U.č. 223 : Branislav Straka – asistent trénera MFK Rusovce. Písomné vyjadrenie doručené. DO: DK za HNS a vyhrážanie počas stretnutia FK Vajnory – MFK Rusovce k R a následné vykázanie z lavičky udeľuje menovanému  finančnú pokutu 100.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U. č. 224 : Robert Rajt – tréner FK Slovan Ivanka pri Dunaji/SD3R/. DO: DK za HNS počas stretnutia TJ Záhoran Kostolište – FK Sl. Ivanka pri Dunaji k R a následne za opätovné HNS po vykázaní z lavičky, udeľuje menovanému  finančnú pokutu 50.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U. č. 225 : Anton Benčič – tréner OFK Dunajská Lužná /SD3R/. DO: DK za NS počas stretnutia OFK Dunajská Lužná – FK Rača k R a následné vykázanie z lavičky udeľuje menovanému  finančnú pokutu 20.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U.č. 226: MŠK Králová pri Senci  predložila lekársku správu neprítomného videotechnika p. Dugoviča, ktorý sa nedostavil na stretnutie pre zdravotné problémy. DK na základe správy zastavuje disciplinárne konanie a žiada klub, aby na každé domáce stretnutie bol pripravený náhradný videotechník. Odporúča aj ostatným klubom. V prípade nedodržania upozornenia, DK v budúcnosti bude postupovať v zmysle RS. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U.č. 227: TJ Záhoran Kostolište predložil písomný záznam o nehode neprítomného videotechnika, ktorý sa nedostavil na stretnutie pre automobilovú nehodu. DK na základe správy zastavuje disciplinárne konanie a žiada klub, aby na každé domáce stretnutie bol pripravený náhradný videotechnik. Odporúča aj ostatným klubom V prípade nedodržania upozornenia, DK bude postupovať v zmysle RS. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U.č. 228: FK Štart Nepočujúci BA zaslal vyjadrenie k zabezpečeniu vhodného miesta pre delegáta. Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť zastrešené miesto na sedenie s dobrým výhľadom na každé súťažné stretnutie. V prípade nesplnenia si povinnosti, budú voči klubu vyvodené disciplinárne opatrenia. Za prejednanie zaplatí klub poplatok 10.-€
U. č. 229: DK opätovne žiada kluby o doručenie videozáznamu – viď u.č.209 – ŠK Bernolákovo , TJ Dubová a ŠKP Inter Dúbravka v termíne do 19.11.2014.
U. č. 230: DK začína disciplinárne konanie voči Petrovi Martinkovičovi – vedúci družstva a asistent trénera FK Stupava – prípravka, za umožnenie neoprávneného štartu hráča Erika Maleca na cudzí RP a iný klub. DK žiada p. Martinkoviča o písomné vyjadrenie a stanovisko k umožneniu neoprávneného štartu v termíne do 19.11.2014.
U.č. 231: DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie čl.2 a 15 RS – nedostatočný počet usporiadateľov a nezabezpečenie zberačov v súťažných stretnutiach udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok finančnú pokutu 40.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
U.č. 232: DK na základe odstúpenia ŠTK za nevyhotovenie videozáznamu na základe správy DS, pozýva DS p. Minárika na svoje zasadnutie dňa 20.11.2014 o 16,30 hod. Zástupca klubu FK Danubia prehlásil, že videozáznam bol odovzdaný na sekretariát a preto DK žiada sekretárku BFZ o preverenie a zapožičanie DVD na zasadnutie dňa 20.11.2014.
U.č. 233: DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začala disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac september /u.č.191/. DK BFZ za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti dňa 10.10.2014, uvoľňuje pretekársku činnosť klubu ŠK Bernolákovo dňom 18.10.2014 , klubu TJ Malinovo dňom 21.10.2014, kedy boli pripísané úhrady na účet BFZ a odstupuje kluby ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo na ŠTK – uzavretie podľa RS čl.15.1.c.
U.č. 234 : Za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy S4B TJ Záhoran Kostolište – TJ Veľké Leváre  odohraného dňa 9.11.2014, DK udeľuje klubu TJ Záhoran Kostolište peňažitú pokutu 80.-€ + 10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov
Pohár BFZ 1. kolo SDM Domino – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 8. 3. 2015 o 15:00 hod.
Pohár BFZ 1. kolo FC Ružinov – MŠK Kráľová pri Senci dňa 15. 11. 2014 o 10:30 hod. (zmena UHČ)
SZRL/MZRL 13. kolo SDM Domino – Lokomotíva Devínska Nová Ves dňa 17. 11. 2014 o 10:00 hod. (SZRL) a 11:30 (MZRL) (ihr. UT Mladá Garda)
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
MD3R 13. kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – SDM Domino dňa 23. 11. 2014 o 10:00 hod.
ŠTK berie na vedomie list ŠK Bernolákovo a akceptuje neúčasť družstva seniorov v pohári BFZ. Družstvo FC Malacky postupuje do 2.kola pohára BFZ.

ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT BFZ v kategórii seniorov
ŠK Lozorno
FA Bratislava
Záhoran Jakubov
FK Lamač
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Malacky 2013
Družstevník Blatné
ŠK Báhoň
MŠK Kráľová pri Senci
FK Jablonové
TJ Čunovo
Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠK Pusté Úľany

ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT BFZ v kategórii dorastu
ŠK Vrakuňa
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Ružinov 1
FC Ružinov 2
MŠK Kráľová pri Senci
FK Jablonové
Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠK Nová Dedinka
ŠTK 1914 Šamorín
OFK Dunajská Lužná
FK Rača
FK BCT
MŠK Iskra Petržalka

ŠTK upozorňuje FC Rohožník (S3BA) na dodržiavanie RS čl. 7.2 (právo voľby výstroja hráčov).
ŠTK upozorňuje OŠK Slovenský Grob (S3BA) na dôslednú prípravu na majstrovské stretnutie (RP a dresy).
ŠTK upozorňuje FK Dúbravka (S4A) na dodržiavanie RS čl. 15 (zberači lôpt v stanovenom počte).
ŠTK odstupuje za opakované porušenie RS čl. 2.1 (nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia) na DK s návrhom pokuty 80e podľa RS čl. 2.1 TJ Záhoran Kostolište (S4B).
ŠTK odstupuje za opakované porušenie RS čl. 2 (počet členov US a ich označenie) na DK.
ŠTK upozorňuje klub FC Zohor na dodržiavanie RS čl. 15 (zberači lôpt).
ŠTK upozorňuje klub FC Budmerice (S4B) na riadne dodržiavanie RS čl. 2 (činnosť hlásateľskej služby).
ŠTK upozorňuje klub FC Budmerice (S4B) na dodržiavanie RS čl. 8.3 (včasné nahranie nominácie na stretnutie do ZoS).

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 7.-8.3.2015 v Senci. Program bude poslaný mailom.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 14.11.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod.. Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.
Prihlásený : Št. Gubrica (1)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B),
M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko
(B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica (22)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul (14)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, (3)

NOMINÁCIA
hráčov U-14 ( nar. po 1.1.2001 ), výberu BFZ na halový turnaj Karlovka CUP
v sobotu 15.11.2014 v ŠH Dom Športu Bratislava

HRÁČI:
Denis GIESSER ŠK SLOVAN                           Dávid STRELEC ŠK SLOVAN
Michal HORNYAK ŠK SLOVAN                      Ladislav NAGY ŠK SLOVAN
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN                             Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN
Samuel BENOVIČ ŠK SENEC                           Denis LOVASZ ŠK SENEC
Filip NAGY ŠK SENEC                                       Lukáš TVAROH FKM K.VES
Tomáš HREBEŇ FK INTER                               Patrik SLÁDEČEK FK INTER
Marko ŽVÁČ FK INTER                                      Lukáš CSANO FK INTER
Samuel LAVRINČÍK PETRŽ. F. A.
NÁHRADNÍCI:
Pablo POLONYI PETRŽ. F. A.                           Patrik BUKOVINSKÝ PETRŽ. F.A.
Samuel ARVA ŠK SENEC                                  Matúš MOLNÁR DNV
Dominik MEZOVSKÝ ŠK BERNOLÁKOVO
REALIZAČNÝ TÍM: REG.TRENER: Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ , Walter RISCHER
VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ
MASÉR: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných hráčov na halový turnaj je 15.11.2014 ( sobota ) o 8,30 hod. v Dome Športu Bratislava na Junáckej ulici.
Priniesť si treba :halovú obuv / nie čierna podrážka /, chrániče, hygienické potreby a preukaz poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr p. Rovenskému 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia akcie a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A
výberu BFZ hráčov U15 (nar. po 1.1.2000) na KZ 18. novembra 2014 v Dome športu SZTK

Hráči:
HEGYI Samuel ŠK Senec                              MILKO Karol FC Petržalka akadémia
HORVÁTH Alan ŠK Senec                           RUŽIČKA Matej ŠK Senec
BELÁK Tomáš FC Petržalka akadémia      NAGY Tomáš ŠK Slovan
MIHOK Marko FC Petržalka akadémia      HABODÁSZ Samuel ŠK Slovan
POTOMA Denis ŠK Slovan                           POCHYLÝ Nicolas ŠK Slovan
JELÍNEK Tomáš ŠK Slovan                           LEGINUS Lukas ŠK Slovan
BOROVSKÝ Daniel ŠK Slovan                     HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan                      ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan                 KOBAL Michal ŠK Senec
KOZÁK Maximilián FKM Karlova Ves          MÁNIK Richard FK Inter
Náhradníci:
KOPILEC Adam ŠK Senec                              SÁDOVSKÝ Adam ŠK Slovan
KRISTÍN Lukáš FC Petržalka akadémia      BALÁŽ Samuel ŠK Slovan
VÁRADY Patrik ŠK Senec
REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf
TRÉNERI: GÁLA Vladimír
ASISTENT TRÉNERA: BOBÍK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:
Dátum              Zraz      Tréning           Ukončenie
18. 11. 2014   13:00   13:30-15:00         15:30

Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov, pred turnajom Bratislava cup, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2014 v Bratislave.
Ďalší KZ je naplánovaný na 3. 12. 2014 v športovej hale Domu športu v Bratislave na Junáckej ulici so zrazom o 13.00. Nominácia bude samostatne spresnená.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, tričko pod dres, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, športovú obuv do haly, ostatné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava15.11.2014 Halový turnaj – starší žiaci – o pohár FKM Karlová Ves – výber BFZ U 14
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hosťovania hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1.Kontumácia stretnutia
PrMA – 9.kolo: Závod – Stupava 3 : 0 k v prospech Dr.Závod aj s priznaním 3 bodov – porušený SP čl.100/i
FK Stupava bude zahrnutá v zbernej faktúre pokuta 50€ / RS čl. 7 /
2.KM BFZ odstupuje na doriešenie DK BFZ vedúceho družstva a zároveň asistenta trenera p.Petra Martinkoviča za umožnenie štartu hráča z iného FK na cudzí RP.
3. KM BFZ odstupuje na doriešenie DK ObFZ Bratislava mesto hráča ŠK Hargašova Záhorská Bystrica / súťaž MZM / Erika Maleca č.RP 1304406 za neoprávnený štart v inom FK a na cudzí RP.
4. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Propozície ZHL budú zaradeným družstvám zaslané do 18.11.2014. Žiadame FK, ktoré ešte nezaplatili štartovné, aby zaplatili účastnícky poplatok vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 18.11. 2014 na účet BFZ: 182937-012/0200, kópiu o zaplatení zaslať na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk., Finálová časť turnaja: dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Zaradené FK:  st. žiaci: FK Vrakuňa, Lok. Dev..N. Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, ŠK Žolík Malacky, FK BCT, SDM Domino, ŠK Šamorín-Hamuliakovo, FK Dúbravka, FC Lamač, ŠK Slovan dievčatá, FK Vajnory, FK Scorpions, OFK Vysoká p/M, ŠK Šenkvice, FK Bernolákovo,
Ml. žiaci: FK Rača, ŠK Vrakuňa, D.N. Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, FA BA, Žolík Malacky, SDM Domino „A“ a „B“, FC Lamač, FK Vajnory, Hargašová Z. Bystrica, Jarovce, FK Scorpions, ŠKP Dúbravka „A“ a „B“, ŠK Slovan- dievčatá, ŠK N. Dedinka, Rovinka, ŠK Šenkvice.
5. ZHL prípraviek sa uskutoční v ŠH Šenkvice so začiatkom v sobotu 6.12.2014, FK sa môžu prihlásiť na e-mailovú adresu: ivan.konecny@centrum.sk, kde je potrebné uviesť názov klubu a kontaktnú adresu.
Hracie dni: sobota a nedeľa od 8,30 hod. do 12,40 hod. Podľa záujmu FK je možné hrať aj medzi Vianočnými a Novoročnými sviatkami / 27. – 28.12.2014, resp. 3. – 4.1.2015 /.
Evidencia doteraz prihlásených FK:   TJ Dr..Závod, ŠK Nová Dedinka, Slovan Vištuk, Slovan Viničné, ŠK Senec B, Slovan Modra, ŠK Šenkvice.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Propozície ZHL budú zaradeným družstvám zaslané do 18.11.2014. Žiadame FK, ktoré ešte nezaplatili štartovné, aby zaplatili účastnícky poplatok vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 18.11. 2014 na účet BFZ: 182937-012/0200, kópiu o zaplatení zaslať na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk., Finálová časť turnaja: dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Zaradené FK:  st. žiaci: FK Vrakuňa, Lok. Dev..N. Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, ŠK Žolík Malacky, FK BCT, SDM Domino, ŠK Šamorín-Hamuliakovo, FK Dúbravka, FC Lamač, ŠK Slovan dievčatá, FK Vajnory, FK Scorpions, OFK Vysoká p/M, ŠK Šenkvice, FK Bernolákovo,
Ml. žiaci: FK Rača, ŠK Vrakuňa, D.N. Ves, FK Ivanka p/D., OFK D. Lužná, FA BA, Žolík Malacky, SDM Domino „A“ a „B“, FC Lamač, FK Vajnory, Hargašová Z. Bystrica, Jarovce, FK Scorpions, ŠKP Dúbravka „A“ a „B“, ŠK Slovan- dievčatá, ŠK N. Dedinka, Rovinka, ŠK Šenkvice.
5. ZHL prípraviek sa uskutoční v ŠH Šenkvice so začiatkom v sobotu 6.12.2014, FK sa môžu prihlásiť na e-mailovú adresu: ivan.konecny@centrum.sk, kde je potrebné uviesť názov klubu a kontaktnú adresu.
Hracie dni: sobota a nedeľa od 8,30 hod. do 12,40 hod. Podľa záujmu FK je možné hrať aj medzi Vianočnými a Novoročnými sviatkami / 27. – 28.12.2014, resp. 3. – 4.1.2015 /.
Evidencia doteraz prihlásených FK: TJ Dr.Závod, ŠK Nová Dedinka, Slovan Vištuk, Slovan Viničné, ŠK Senec B, Slovan Modra, ŠK Šenkvice.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
Uzn. č. 75 : Adam Mackovič 1224336 ( S5VA – OFK Vysoká pri Morave ) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 9.11.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 76 : Peter Petrík 1238864 ( S5VA – FK Kuchyňa ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 10.11.2014 s prerušením podľa DP čl. 34/7. ( 10 € )
Uzn. č. 77 : Jakub Vandák 1188802 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za udretie súpera neprimeranou silou v prerušenej hre, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 10.11.2014 s prerušením podľa DP čl. 34/7. ( 10 € )
Uzn. č. 78 : Peter Mruškovič 1142761 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1b, 48/2a od 10.11.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 79 : Tomáš Fajmon 1214580 ( S5VC – ŠK Čataj ) vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 10.11.2014 ( 10€ )
Uzn. č. 80 : Miroslav Seňan 1156448 ( S5VC – ŠKO Miloslavov ) vylúčený za prudké sotenie do súpera v neprerušenej hre, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia , podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 10.11.2014 ( 10 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 81 : Pavol Tardík 1244775 ( S5VA – FC Rohožník B ) od 10.11.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 82 : Matej Cíferský 1185045 ( S5VB – FC Slovan Častá ) od 10.11.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 83 : Jaroslav Vaculík 1263169 (SD4VA – TJ Jarovce Bratislava) od 9.11.2014 (5 € )
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a
Uzn. č. 84 : Michal Zeman 1151737 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) od 10.11.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 85 : Jakub Borovský 1202250 ( S5VC – ŠK Igram ) od 10.11.2014 ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 19.11.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutie S5VA 4.kolo Marianka – Pernek dňa 15.11.2015 (sobota) UHČ
2. ŠTK upozorňuje, že odložené stretnutie SD4VA 1.kolo Pl.Štvrtok – Závod sa odohrá na UT (je potrebné si zabezpečiť zodpovedajúcu obuv)

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D na svojom zasadnutí dňa 10.11.2014 vykonala pohovor s predvolanými rozhodcami: p.Kováčom, p.Gajdošíkom a p.Polakovičom a delegátmi: p.Random a p.Farkašom a upozornila ich na nedostatky.
Najbližšie zasadnutie KR a D bude dňa 20.11.2014, t.j. vo štvrtok o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

Termíny dohrávok
SZV A – 8.kolo: Láb – V.Leváre 15.11. o 10,00 hod.
MZV A – 8.kolo: PŠC Pezinok B – V.Leváre 16.11. o 10,00 hod.
MZV B – 9.kolo: Bernolákovo – Kalinkovo 15.11. o 11,30 hod.
MZV B – 9.kolo: N.Dedinka – Čataj 16.11. o 10,00 hod.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI