Úradná správa č. 33 zo dňa 8.3.2013

ISSF:

– do ISSF boli aktuálne nasadené nasledovné veci:

1. Podania a uznesenia (tajomník komisie, má prístupné len jej „veci“ a môže len s nimi robiť; boli doplnené do vyhľadávanie uznesení a aj podaní filtre na komisiu a zväz; možnosť editácie podnetu na komisiu; „odomykanie“ uznesení a podaní)
2. Odomykanie zápisov kontumovaných stretnutí
3. Štadiony – nové riešenie
Od tohto momentu nie je možné aby si kluby registrovali sami do systému štadióny, každý klub, ktorý nemá v ISSF štadión si ho musí zaregistrovať u svojho správcu štadiónov. Slúži na to nove tlačivo (PDF formulár) ktoré je aj na www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty a aj v menu Dokumenty v ISSF (predposledné). Vypísať, vytlačiť, podpísať a zaslať na príslušný orgán.
Upozorňujem, že aj ihrisko na dedine / obci je v princípe štadión !
Pre regionálne súťaže je Správcom štadionov ŠTK daného RFZ, tam treba zasielať vyplnené a podpísané formuláre.
Pre oblastné súťaže je Správcom štadionov ŠTK daného RFZ pod ktorý patrí daný ObFZ, tam treba zasielať vyplnené a podpísané formuláre (NIE ŠTK ObFZ).

PRVÁ ZMENA,
Od dnešného dňa je možné si ku každému družstvu v klube (cez menu družstva – Vyhľadávanie družtiev a potom tlačítko Vyhľadať a Detail na konci riadku) priradiť jeden štadion z katalógu registrovaných štadionov (katalóg vzniká z registrácii štadionov). Ešte raz pripomínam že cez Detail družstva (na konci riadku pri výpise družstiev). Pokiaľ štadion v ponuke katalógu štadionov nie je, je nutne si ho zaregistrovať vyššie spomínaným spôsobom (najlepšie IHNEĎ).
Aj v informáciach O klube je možnosť priradiť štadion, tento sa však nikde nepoužije (ten pri Družstve sa v budúcej sezóne pri rozlosovani súťaži použije ako predvyplnený štadion na Zápise o stretnutí), je to len ako keby „Hlavný štadion“ klubu, bude zobrazený aj vo Futbalnete vo vizitke klubu.
každé družstvo má svoj štadion (jeden štadion môže mať aj viac družstiev, aj klubov samozrejme):
DRUHÁ ZMENA, prístupove práva:
Akékoľvek chyby prosím nahláste cez formulár Pomoc v Elektronickej podateľni. Videonávody upravím budúci týždeň.
Od dnešného dňa nemajú Kluboví, ani Timoví manažéri možnosť meniť štadion v ZÁPISE O STRETNUTÍ !!! Túto možnosť majú len SPRÁVCOVIA SÚŤAŽÍ (pri nahrávaní delegovaných osôb na Zápis o stretnutí to môžu zmeniť) alebo ROZHODCOVIA (zmeny štadionov na poslednú chvíľu).
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.

Sekretariát:

-VV BFZ na svojom zasadnutí schválil zavedenie systému zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené BFZ od 09.01.2013 (poplatky a pokuty už neplatiť šekom)

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MD3R 14.kolo FKM K.Ves – ŠK Vrakuňa 17.3.2013 o 14:30hod.
MD3R 14.kolo MŠK Iskra Petržalka – PŠC Pezinok 17.3.2013 o 10:30hod.
ŠTK opätovne nesúhlasí s dohodou klubov:
MRB 16.kolo ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká – FK Inter Bratislava (porušenie RS čl.3.4).
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FC Záhorská Ves zo súťaže S4B.Výsledky družstva sa anulujú a družstvá, vyžrebované s FC Záhorská Ves budú mať voľný žreb. FC Záhorská Ves zaplatí poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 500,- € do 15 dní.
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FC Zohor zo súťaže SD3R.Výsledky družstva sa anulujú a družstvá, vyžrebované s FC Zohor budú mať voľný žreb. FC Zohor zaplatí poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 350,- € do 15 dní.
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva OFK Dunajská Lužná zo súťaže MD3R.Výsledky družstva sa anulujú a družstvá, vyžrebované s OFK Dunajská Lužná budú mať voľný žreb. OFK Dunajská Lužná zaplatí poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 350,- € do 15 dní.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa družstva SD3R ŠK Vrakuňa – SOBOTA UHČ.
ŠTK na základe žiadosti schvaľuje ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká (MRB) náhradnú hraciu plochu (umelá tráva) do 15.4.2013. Upozorňuje, aby bola náhradná hracia plocha riadne pripravená na majstrovské stretnutie podľa ustanovení SP a RS (zabezpečený odchod delegovaných osôb, kryté striedačky, videozáznam, …).
ŠTK oznamuje klubom, ktoré pred aktívom BFZ nepredložili na schválenie súpisky družstiev, že náhradný termín potvrdzovania súpisiek bude 13.3.2013 od 16:30 hod.v sídle BFZ – 6.poschodie – zasadačka č.6.33. Na súpisku je potrebné písať za menom číslo preukazu (7-mietne) podľa ISSF systému, nie rodné číslo !!!
ŠTK oznamuje a pozýva zástupcov klubov, ktoré postúpili v súťaži Ppohár BFZ do štvrťfinále na žrebovanie, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2013 o 17:00 hod. v sídle BFZ – zasadačka č.6.33.
SD3R 16.kolo FKM K.Ves – FK Rača 16.3.2013 o 15:45hod.(zmena hracieho času).
Disciplinárna komisia:

U.č. 216 Zástupca klubu FC ŠKP Dúbravka p. Filan predložil doklady o úhrade poplatkov. DK BFZ dňom 7.3.2013 uvoľňuje klubu matričnú činnosť.
FC ŠKP Dúbravka za prerokovanie uhradí poplatok 10.-€.
U.č. 217 Oprava U.č 215 zo dňa 1.3.2013, kde boli nesprávne uvedené prenášajúce sa tresty, z dôvodu odohratia pohára BFZ po skončení jesennej časti ročníka 2012/2013.
Tresty prenášajúce sa do jarnej časti ročníka 2012/2013
1 s.s.nepodm. Cisár Andrej / OŠK SL. Grob /
Griga František / Slovan Viničné /
Čižmárik Martin / LP Domino B /
Emery Lembokoaly / FK Sl. Most pri Bratislave /
Krucký Tomáš / TJ Rovinka /
Štefanovič Kristián / FC Zohor /
1 m.s.nepodm. Marko Erik / TJ Rovinka /
Jankovič Andrej a Pelikán Andrej / FC Rohožník /
Žabár Daniel / FC Ružinov /
Bakyta Michal / FK K. Limbach /
Rechtorovič Patrik / FK Lamač /
Kotulič Martin / FK BCT /
Jasanovec Marián a Krajč Mário / TJ Hr. Šúr /
Abel Michal / ŠK Vrakuňa /
Oscity Ján / FC Dr. Budmerice /

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Berie na vedomie oznámenie V. Ižaia o ukončení aktívnej činnosti v súťažiach riadených BFZ.

Dôrazne upozorňuje tých rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nepodpísali dohodu o pracovnej činnosti na rok 2013, aby tak urobili najneskôr do stredy, 13.3., na sekretariáte BFZ. V opačnom prípade nebudú delegovaní na stretnutia.
Ospravedlnenia: Čižmár od 21.2.; Krč 28.2.-3.3.; Martinka 16.3., 23.3.; Smirnov 21.-26.3.; Orlický 27.-28.4.; Zálesňák 16.3.; Ležovič 28.3.-2.4.; Minárik 15.-18.3.; Jablonický 14.-18.3.; Beňo 15.3.-1.4.; Ľupták 16.3.

Matrika BFZ :

Upozorňujeme FK, že všetky poplatky za žiadostio transfer hráča /prestupy, hosťovanie a pod./, základná registrácia hráčov, nieje možné platiť od 11.1. 2013 cez poštové poukážky, nakoľko tieto poplatky sabudú platiť mesačnou zbernou fakturáciou, ktorá bude vystavená cez ISSFmesačne jednotlivým FK.

Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne od seniorských súťaží /jar 2013/, potom k novému ročníku 2013/14 výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek.

Pri každej žiadosti hráča /prestup, hosťovanie, prihláška k registrácii a pod./ je potrebný na tlačive overený podpis hráča, alebo zákonného zástupcu hráča /povinný do 18. rokov/, ak hráč žiadajúci o elektronický transfer nemá vytvorený účet v ISSF. Bez overeného podpisu hráča, alebo zákonného zástupcu nebude žiadosť o transfer /tlačivo/ prejednaná.

Oznam: nové informácie hlavne ohľadom elektronických transferov.

MK BFZ ďalej upozorňujeme FK, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) nasledovne:
článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „…perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo…“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“
článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“
článok 10, ods. c): nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“
článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku).
článok 11, ods. 2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“
Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk).
Upozorňuje kluby, že od 1.10.2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html. V tejto súvislosti ďalej upozorňuje, že žiadosti je nutné vypĺňať v počítači a takto upravené ich predkladať matrike BFZ (v záujme predísť nepresnostiam pri ich spracovaní). Žiadosti, na ktorých nebude vypísaný niektorý z povinných údajov (sú označené troma hviezdičkami), nebude matrika akceptovať. Zároveň matrika nebude akceptovať žiadosti o transfer /okrem elektronického transferu/, na ktorých bude chýbať overený podpis hráča, resp. zákonného zástupcu hráča, ktorý nedovŕšil plnoletosť.
Oznamujeme vám, že matrika BFZ od 1.2.2013 prešla na mesačnú zbernú fakturáciu /platba za žiadosti o transfer hráča – prestupy, hosťovania a základná registrácia hráčov/ a o výške poplatkov budete vyrozumený cez ISSF. V praxi to znamená, že už poplatky neplatíte vopred šekom, ale vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na váš klub, budú vaši kluboví ISSF manažéri informovaní pomocou e-mailu zo systému ISSF.
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ „Všeobecná faktúra“ a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti orekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA„B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Predpokladaný termín – apríl – jún 2013
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerskévzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01 Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk
TMK BFZ vyzýva trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára na predĺženie licencií, dňa 26.1.2013 a doposiaľ nevyplnili „Registračný formulár“ trénera v rámci evidencie ISSF SFZ, aby tak v čo najkratšom čase urobili. Vyplnenie je možné aj elektronickou formou (pokyny v ÚS BFZ) a zaregistrovanie každého trénera je podmienkou pre vydanie predĺženia jeho licencie.
TMK BFZ oznamuje klubom, že eviduje niekoľko trénerov, ktorí momentálne nepôsobia v kluboch.
V prípade záujmu o týchto trénerov, obráťte sa BFZ – R. Novák – 0902/937 055, kde Vám bude na nich poskytnutý kontakt.
TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 8.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), R. Grajciar, P. Maron, T. Bartoš, K. Schulz, P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, M. Hudec, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Halmeš, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ) (20)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, H. Benčík, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,
S. Angelovič (6)
Termíny školenia : 1. časť -22.-25.4.; 2. časť – 5.-8.5.; 3. časť – 27.-29.5. a skúšky – 17.6.2013
Menovaní tréneri musia potvrdiť svoju účasť e-mailom, príp. telefonicky na BFZ – do 10.3.2013
Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš (3)
Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.
Komisia mládeže:
oznamuje, že družstvo FKM Karlova Ves „B“ v súťaži prípravka PMB2 bude svoje domáce stretnutia hrávať v sobotu o 9,30 hod.
KM BFZ súhlasí s dohodou, stretnutie PMA2 – 12. kolo Vrakuňa – BCT sa odohrá dňa 20.3.2013 o 17, 00 hod. ihrisko ŠK Vrakuňa.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz  http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ BRATISLAVA – vidiek

Sekretariát:

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

Dňa 14. 3. 2013 o 17.00 h sa v Pezinku (v kultúrnom dome) uskutoční Aktív zástupcov FK V. líg ObFZ Bratislava-vidiek – trojhodinové školenie o organizovaní stretnutí.

OŠK Marianka usporiada v nedeľu 17. 3. 2013 od 8.45 h (záver 15.00 h) halový futbalový turnaj mladších žiakov v športovej hale ZŠ kpt. J. Nálepku na Školskej ul.32 v Stupave. Účastníci: Slávia Ekonóm, FCL Devínska Nová Ves, FK Lamač,LP Domino a OŠK Marianka.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje klubom, že potvrdzovanie súpisiek hráčov 5. ligy, sa uskutoční dňa 14.3.2013 od 16,30 hod v KD v Pezinku pred Aktívom zástupcov klubov 5. líg. Lekárske potvrdenie je potrebné predložiť len ku hráčom, ktorí prišli do klubu v zimnom prestupovom období.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Na seminár rozhodcov ObFZ Bratislava-vidiek, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2013 od 16.00 hod v zasadačka č. 33, 6. poschodie, Trnavská 100/II, 821 01 Bratislava si všetci rozhodcovia k uzatvoreniu dohody o pracovnej činnosti prinesú: – kópiu obč. preukazu, kópiu zdravotného preukazu, okrem toho študenti – potvrdenie o návšteve školy, dôchodcovia – kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Program: – prezentácia, organizačné pokyny, test z PF a SP, pokyny k jarnej časti súťaží.

Komisia mládeže:

1. KM upozorňuje všetky FK, ktoré majú starších žiakov, mladších žiakov a prípravky, že v jarnej časti
ročníka 2012/2013 musia byť všetci hráči – hráčky zaradení do ISSF. V prípade zistenia, že hráč
nebude zaradený do uvedeného systému a na stretnutie nastúpi, jeho štart sa bude považovať za
neoprávnený. FK ako aj samotný hráč sa vystavia športovo technickým a disciplinárnym dôsledkom.
2. KM oznamuje FK že pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 sa súpisky starších žiakov, mladších žiakov
a prípraviek nebudú potvrdzovať.
3. KM žiada nasledovné FK, aby do 15.3.2013 zaslali kópie súpisiek na sekretariát ObFZ.
SZV MA: ŠK Žolík Malacky B / A družstvo hrá SZRL /
MZV: ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká A, B / obe družstvá v rovnakej súťaži /
PrMA: ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká A, B / obe družstvá v rovnakej súťaži /
PrSC: SFC Kalinkovo A, B / obe družstvá v rovnakej súťaži /
MŠK Kráľová pri Senci A,B / obe družstvá v rovnakej súťaži /
4. Schválená zmena hracej plochy
KM na základe nahlásenia značného poškodenia hlavnej trávnatej plochy v Pl.Štvrtku povoľuje
družstvám ŠK Pl.Štvrtok A / súťaž MZV, súťaž PrMA / odohrať jarnú časť súťaží na UT v Pl.Štvrtku.
Hracie časy a dni sa nemenia.
5. KM žiada FK ŠK Žolík Malacky aby do 15.3. 2013 nahlásili miesto odohratia stretnutí v jarnej časti ročníka, nahlásiť treba aj hracie dni a časy.
dôvod nahlásenia: nové ihrisko ŠK Žolík Malacky nemá zatiaľ potvrdený a schválený pasport ihriska.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI