Zápisnica č. 11 zo dňa 16.12.2014

Zápisnica č. 11
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 16. decembra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová, Príkopa
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Bóc, Vorčák, Somoláni, Novák, Pavlík, Hupka
Ospravedlnení: pp. Baxa, Salenka, Konečný, Cirák, Chvíľa
Neospravednení: pp. Straka, Georgiev

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. schválenie odmien pre zamestnancov BFZ – p. Jánošík
4. schválenie cestovného na Turnaj rozhodcov v Brne – p. Jánošík
5. schválenie rozpočtu na ZT BFZ seniorov – p. Farbula
6. schválenie rozpočtu na ZT BFZ dorastu – p. Farbula
7. Ples BFZ + 11-tka roka – schválenie rozpočtu – p. Jánošík
8. návrh rozpočtu na rok 2015 – p. Trnovský
9. informácia o vydaní príkazu predsedu BFZ o vykonaní inventarizácie majetku BFZ – p. Jánošík
10. športový materiál – dar SFZ pre BFZ – p. Jánošík
11. informácia o možnom novom sídle BFZ – p. Jánošík
12. plán zasadnutí VV BFZ
13. informácia z Konferencie SFZ a VV SFZ – p. Jánošík
14. rôzne
15. vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií – predsedovia komisií

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 11/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – schválenie odmien pre zamestnancov BFZ
Uzn. 11/2
VV BFZ schvaľuje odmeny pre zamestnancov BFZ .
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – schválenie cestovného na Turnaj rozhodcov v Brne
Uzn. 11/3
VV BFZ schvaľuje cestovné na Turnaj rozhodcov v Brne vo výške 290,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – schválenie rozpočtu na ZT BFZ seniorov
Uzn. 11/4
VV BFZ schvaľuje rozpočet na ZT BFZ seniorov, predložený predsedom ŠTK, p. Farbulom.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – schválenie rozpočtu na ZT BFZ dorastu
Uzn. 11/5
VV BFZ schvaľuje rozpočet na ZT BFZ dorastu, predložený predsedom ŠTK, p. Farbulom a schvaľuje štartovné vo výške 230,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – Ples BFZ + 11-tka roka – schválenie rozpočtu
Uzn. 11/6
VV BFZ schvaľuje rozpočet na 1.ples BFZ spojený s 11-tkou roka 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0

Bod 8 – návrh rozpočtu na rok 2015
Uzn. 11/7
VV BFZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2015, predložený predsedom EK p. Trnovským.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – informácia o vydaní príkazu predsedu BFZ o vykonaní inventarizácie majetku BFZ
Uzn. 11/8
VV BFZ schvaľuje Príkaz predsedu BFZ o vykonaní inventarizácie majetku BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – športový materiál – dar SFZ pre BFZ
Uzn. 11/9
VV BFZ berie na vedomie zoznam športového materiálu, darovaného zo SFZ pre BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – informácia o možnom novom sídle BFZ
Uzn. 11/10
VV BFZ schvaľuje zámer vybudovania nového sídla BFZ v areáli Novomestského športového klubu 1922 v Bratislave.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – plán zasadnutí VV BFZ
Uzn. 11/11
VV BFZ schvaľuje plán zasadnutí VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – informácia z Konferencie SFZ a VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie z Konferencie SFZ a VV SFZ

Bod 14 – rôzne
– informácie o ZHL starších a mladších žiakov – p. Príkopa
– informácia z turnaja Blava CUP 2014
– pasportizácia ihrísk, schválený manuál – p. Vorčák
– Uzn. 11/12
VV BFZ schvaľuje prerozdelenie lôpt č. 3, ktoré BFZ darovala firma Demisport s.r.o.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 12.01. 2015

Bod 15 – vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií BFZ

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI