Úradná správa č. 25 zo dňa 19.12.2014

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2014

Bratislavský futbalový zväz pozýva predstaviteľov futbalových klubov na 1. Reprezentačný ples BFZ, spojený s vyhlásením 11-tky roka 2014, ktorý sa bude konať 23.01.2015 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.
Vzhľadom k tomu, že sa spomínaný ples koná po prvýkrát potešilo by nás, keby sa na ňom stretla celá „futbalová rodina“. Srdečne sú vítaní nielen predstavitelia klubov, funkcionári, hráči, ale aj Vaša rodina a priatelia.
O príjemnú zábavu sa postarajú moderátori Ľuboš Hlavena, Miroslav Michalech a hudobné skupiny Kortina a Čaplák.
Večer bude spestrený kultúrnym programom a bohatou tombolou.
Zároveň privítame, aby ktorýkoľvek účastník plesu alebo priateľ futbalu a BFZ prezentoval činnosť svojej firmy a poskytol podľa svojho zváženia cenu do tomboly.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Športovo – technická komisia:

OV ZT BFZ oznamuje:
Na základe rozhodnutia VV BFZ stanovuje OV ZT BFZ štartovný vklad do turnaja takto:
SENIORI 515€
DORAST 230€
Úhrada štartovného vkladu je výlučne vkladom na účet najneskôr do 16.1.2015. Číslo účtu zväzu :  SK6402000000000182937012
Doklad o úhrade štartovného žiadame predložiť na sekretariát BFZ do 21.1.2015.
OV ZT BFZ v kategórii dorastu na základe prihlášok zmenil propozície turnaja v počte družstiev zaradených do skupín. Propozície k turnajom sú zverejnené v oznamoch na stránke zväzu.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou.

Dohody o pracovnej činnosti rozhodcov a delegátov na rok 2015 sa po dohode so sekretariátom BFZ budú vybavovať v dňoch 12.-21.1.2015. Žiada všetkých zainteresovaných, aby využili uvedený termín. Bez podpísanej dohody nebude možné delegovanie na žiadne stretnutia riadené BFZ vrátane Zimného turnaja BFZ seniorov a dorastu.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom stretnutí a pozorovateľom rozhodcov za ich činnosť v roku 2014. Želá im príjemné a pokojné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych a veľa zdravia v roku 2015.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 19.12.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod..
Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.
Prihlásení : Št. Gubrica, P. Cintula, R. Fabšo, M. Porvazník, P. Volf, R. Hudek, P. Čibík, M. Novotný,
I. Konfráter, J. Šajánek, M. Skovajsa, R. Gajdúšek, L. Horváth, R. Anguš, A. Števaňáková, (14)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko, (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica, R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B), L. Tanáč (UE B), R. Hudek (UE B), T. Horváth (UE B), M. Koršepa (UE B), P. Kotvas (UE B), O. Surmák (UE B), A. Bíró (UE B), K. Dvoran (UE B), T. Stúpala (B) (38)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics,
T. Máhr (17)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek (5)

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U13 (nar. od 1.1.2002) na halový turnaj o Pohár primátora mesta Pezinok,

dňa 20.12.2014 (sobota) od 7,15 hod.

Hráči :
Filip DUFEK ŠK Láb                                              Kristián HREBEŇ ŠK Láb
Dávid KIMLIČKA OFK Vysoká pri Morave       Filip HUBERT OFK D. Lužná
Lukáš Hrančo OFK D. Lužná                               Marek STANEK FK Inter Bratislava
Oliver Mana FK Inter Bratislava                          Branislav ŠTEVAŇÁKFK Inter Bratislava
Oliver Šouc FK Inter Bratislava                            Patrik Brukker FKM Karlova Ves
Tomáš Benke FKM Karlova Ves                          Jozef Juck FKM Karlova Ves
Michal Matta FKM Karlova Ves                           Peter Čekaňák FKM Karlova Ves
Náhradníci:
Jakub Miklánek SFC Kalinkovo                          Oliver Fandel FK Inter Bratislava
RT : Vedúci tréner : Rudolf NOVÁK Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA
Vedúci: Pavol MINÁRIK
Zraz nominovaných je v sobotu 20.12.2014 o 07:15 hod. v športovej hale SOU, Komenského 26, Pezinok. Ukončenie HT je naplánované na 14:00 hod.
Priniesť si treba športovú výstroj do haly – tenisky /halovky/, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

20.12.2014 Vianočný HT o pohár primátora mesta Pezinok 2014 – U 13 (R 2002) – Pezinok
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky

POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenie trénerov UEFA B licencie, školenie bolo presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
24.1.2015 Seminár trénerov BFZ – Príprava mládeže podľa vekových kategórii – od 12,00 hod.
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále Žiackej halovej ligy o pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:
http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka
Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Hosťovanie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Najbližší termín hosťovania je od 1.1.2015. V momentálnej dobe je
možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk//)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI