Zápisnica č. 12 zo dňa 12. 01. 2015

Zápisnica č. 12
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  12. januára 2015 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Bóc
Ospravedlnení: p. Baxa

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. informácia o neuhradených faktúrach za rok 2014 – p. Trnovský
 4. návrh rozpočtu na rok 2015 – p. Trnovský
 5. ocenenia v rámci SFZ – BFZ
 6. Pohár BFZ – výška odmeny pre víťaza a finalistu
 7. informácia o ZT seniorov, dorastu – p. Farbula
 8. návrh rozhodcov a delegátov na predlicenčný seminár – p. Kružliak
 9. informácia z turnaja rozhodcov – p. Kružliak
 10. Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018 – p. Novák
 11. Ples BFZ + 11-tka roka 2014
 12. určenie termínu Konferencie BFZ
 13. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 12/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 3 – informácia o neuhradených faktúrach za rok 2014
Uzn. 12/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o neuhradených faktúrach FK za rok 2014 a odstupuje menované FK na riešenie DK BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 4 – návrh rozpočtu na rok 2015
Uzn. 12/3
VV BFZ VV BFZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2015 a odporúča ho Konferencii BFZ na schválenie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – ocenenia v rámci SFZ – BFZ
Uzn. 12/4
VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie: zlatý odznak – p. Mikuláš Tarči
strieborný odznak – pp. Ján Švehlík, Rudolf Líška, Miloš Kopča, Juraj Pogány a Kamil Somoláni
bronzový odznak – pp. Miroslav Baxa, Alexander Nagy, Eduard Chmela a Fridrich Hubert.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – Pohár BFZ – výška odmeny pre víťaza a finalistu
Uzn. 12/5
VV BFZ schvaľuje výšku odmeny pre víťaza vo výške 500,- eur a finalistu vo výške 300,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o ZT seniorov, dorastu
Uzn. 12/6
VV BFZ berie na vedomie informácie o ZT seniorov a dorastu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – návrh rozhodcov a delegátov na predlicenčný seminár
Uzn. 12/7
VV BFZ schvaľuje návrh rozhodcov, delegátov a licenčných komisárov na predlicenčný seminár, predložený predsedom KRaD p. Kružliakom
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – informácia z turnaja rozhodcov
Uzn. 12/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu z turnaja rozhodcov, konaného dňa 06.01.2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018
Uzn. 12/9
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018 a schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: pp. Novák, Ferik, Lônčík a Ščibranyová.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 11 – Ples BFZ + 11-tka roka 2014
Uzn. 12/10
VV BFZ berie na vedomie informácie k pripravovanému Plesu BFZ s vyhlásením 11-tky roka 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – určenie termínu Konferencie BFZ
Uzn. 12/11
VV BFZ určuje termín Konferencie BFZ dňa 18.03.2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 13 – rôzne

Uzn. 12/12
VV BFZ schvaľuje vrátenie finančnej časti štartovného ŠK Lozorno a FK Vajnory za neodohraté stretnutia ZT BFZ 2014 v čiastke 80,- eur / FK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 09.02. 2015

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI