Úradná správa č. 27 zo dňa 16.1.2015

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje všetkým, ktorí si doteraz nevyzdvihli zarezervované vstupenky na 1. Reprezentačný ples BFZ, spojený s vyhlásením 11-tky roka 2014, ktorý sa bude konať 23.01.2015 v hoteli Holiday Inn v Bratislave, nech si ich vyzdvihnú na sekretariáte BFZ najneskôr do 20.01.2015 do 16,00 hod.
Zároveň privítame, aby ktorýkoľvek účastník plesu alebo priateľ futbalu a BFZ prezentoval činnosť svojej firmy a poskytol podľa svojho zváženia cenu do tomboly.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

U.č. 255: DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začala 21.11.2014 disciplinárne konanie voči klubom FC Zohor, ŠK Šenkvice, FA Bratislava, ŠK Plavecký Štvrtok–OFK Vysoká, ŠK Báhoň, TJ Malinovo a TJ Dubová za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac október /u.č.233/. DK BFZ za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti dňa 10.11.2014, uvoľňuje pretekársku činnosť klubom FC Zohor dňom 24.11.2014 , ŠK Šenkvice dňom 25.11.2014, ŠK Plavecký Štvrtok–OFK Vysoká dňom 13.11.2014, ŠK Báhoň dňom 19.11.2014, TJ Malinovo dňom 17.11.2014 a TJ Dubová dňom 17.11.2014, kedy boli pripísané úhrady na účet BFZ a odstupuje kluby na ŠTK – uzavretie podľa RS čl.15.1.c. Klub FA Bratislava je v riešení OBFZ Bratislava-mesto.
U. č. 256: DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začína disciplinárne konanie voči klubom: ŠKP INTER Dúbravka Bratislava a ŠK Báhoň za včas a riadne neuhradenú mesačnú zbernú faktúru za mesiac november 2014. Kluby majú automaticky zastavenú činnosť dňom splatnosti lehoty faktúry. K termínu 11.01.2015 faktúry neboli uhradené. V prípade neuhradenia faktúry do 14 kalendárnych dní od oznámenia disciplinárneho rozhodnutia bude DK postupovať v zmysle ďalších opatrení, podľa DP.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

OV ZT Seniorov oznamuje:

Na vytvorenie súpisky družstva sa môže použiť staré tlačivo, ktoré sa používalo pred vstupom do ISSF systému.

Družstvá, hrajúce svoje stretnutia na ihrisku UT Montostroj majú šatne zabezpečené priamo na UT Montostroj a nie v NTC Senec, ako bývalo v minulosti.

OV ZT žiada všetky družstvá, aby sa na svoje stretnutia dostavili včas min. 60 min. pred začiatkom stretnutia.

Opätovne upozorňujeme FK, že v prípade štartu hráča na skúške z iného FK je povinné predložiť spolu zo súpiskou družstva dennému dozoru aj súhlas materského klubu s podpisom štatutárneho zástupcu FK a pečiatkou. V prípade nepredloženia súhlasu nebude umožnený štart hráča v stretnutí.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou.

Dohody o pracovnej činnosti
rozhodcov a delegátov na rok 2015 sa po dohode so sekretariátom BFZ budú vybavovať v dňoch 12.-21.1.2015. Žiada všetkých zainteresovaných, aby využili uvedený termín. Bez podpísanej dohody nebude možné delegovanie na žiadne stretnutia riadené BFZ vrátane Zimného turnaja BFZ seniorov a dorastu. Je potrebné priniesť so sebou prefotený OP z oboch strán a preukaz poistenca.

Berie na vedomie oznámenie J. Pogánya o ukončení činnosti delegáta stretnutia a pozorovateľa rozhodcov k 31.12.2014.

Predvoláva na zasadnutie KRaD dňa 6.2.2015 o 17,30 hod. p. Lackoviča a p. Gráca (vysvetlenie neuzavretie dohody o prac. činnosti)

Ospravedlnenia: Martinkovič ml. 15.-18.1., 22.-25.1.; Martinkovič st. 24.-25.1., 31.1.-1.2.; Strapek 24.-25.1.; Vašš 30.1.-15.2.; Keller 23.-25.1.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 16.01.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

TMK oznamuje, že „Seminár trénerov mládeže“ na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií plánovaný na deň 24.1.2015 od 12:00 hod., sa z dôvodov nedostatočného záujmu trénerov neuskutoční. TMK presúva časť tém na „Seminár trénerov k predĺženiu licencií“, ktorý bude usporiadaný 07.02.2015.
Na seminár 24.01.2015 boli prihlásení : Št. Gubrica, P. Cintula, R. Fabšo, M. Porvazník, P. Volf, R. Hudek, P. Čibík, M. Novotný, I. Konfráter, J. Šajánek, M. Skovajsa, R. Gajdúšek, L. Horváth, R. Anguš, A. Števaňáková, P. Andrejko, P. Fedor, P. Špak, J. Uhrín, M. Uhrín, R. Vajda, M. Lukáč, J. Prokop.
Menovaní tréneri sa majú možnosť prihlásiť sa na uvedený seminár 07.02.2015 písomne do 15.01.2015.

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :

Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica, R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B), L. Tanáč (UE B), R. Hudek (UE B), T. Horváth (UE B), M. Koršepa (UE B), P. Kotvas (UE B), O. Surmák (UE B), A. Bíró (UE B), K. Dvoran (UE B), T. Stúpala (B), J. Junek (UE B), V. Lovász (UE B), Z. Szórád (B), V. Kozubík (UE B), I. Konfráter (UE B), M. Hulák (UE B), A. Benčič (B), M. Janas (UE B), P. Pagáč (UE B), O. Sudimák (UE B), R. Török (B) (49)
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics,
T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci (20)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka (7)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Január, február 2015 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále Žiackej halovej ligy o pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:
http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka
Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Hosťovanie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Najbližší termín hosťovania je od 1.1.2015.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zasadnutie VV ObFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 27. 1. 2015 o 17.00 h v sídle BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzavretia dohody o vykonanej práce na rok 2015 .

Podpis dohody sa robí u  p.Ščibranyovej, sekretárky BFZ s ktorou si treba dohodnút termín. Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaný na žiadne stretnutia.

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI