Zápisnica č. 13 zo dňa 09.02.2015

Zápisnica č. 13
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. februára 2015 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Bóc, Novák, Farbula, Príkopa, Chvíľa
Ospravedlnení: pp. Baxa, Ferik, Farbula

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. informácia o úhrade štartovného za ZT BFZ seniorov a dorastu a ZHL st. a ml. žiakov – pp. Trnovský, Farbula
4. informácia o neskorej úhrade zberných FA klubov ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo – pp. Trnovský, Bóc a Farbula
5. Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2020 – p. Novák
6. informácia z vyhlásenia 11-tky roka 2014 a Plesu 2015 – p. Chvíľa
7. návrh ocenení v rámci SFZ – BFZ schválenie štartovného poplatku v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
8. schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
9. doplnenie rozhodcu Pavla Piatku na nominačnú listinu rozhodcov SFZ – p. Kružliak
10. informácia zo stretnutia so zástupcami ZsFZ ohľadne obsadzovania rozhodcov a delegátov – p. Kružliak
11. informácia zo ZT BFZ seniorov a dorastu – p. Farbula
12. informácia zo ZHL st. a ml. žiakov – p. Príkopa
13. informácia z medzinárodného turnaja Attract Kerobaj
14. príprava Konferencie BFZ
15. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 13/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami k Uzn. 12/2 a k spôsobu vykonávania kontroly plnenia uznesení.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – informácia o úhrade štartovného za ZT BFZ seniorov a dorastu a ZHL st. a ml. žiakov
Uzn. 13/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhrade štartovného za ZT BFZ seniorov a dorastu ukladá sekretariátu BFZ urgovať FC Šamorín s okamžitou úhradou poplatku 230,- eur s upozornením.
VV BFZ schvaľuje vrátenie 50% štartovného vo výške 115,- eur FK Slovan Ivanka pri Dunaji.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 4 – informácia o neskorej úhrade zberných FA klubov ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo
Uzn. 13/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu o neskorej úhrade zberných faktúr klubov ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018
Uzn. 13/4
VV BFZ súhlasí s predloženou koncepciou Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018 a následne odporúča Konferencii BFZ na schválenie a v druhej polovici roku 2016 vyhodnotiť plnenie koncepcie Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia z vyhlásenia 11-tky roka 2014 a Plesu BFZ 2015
Uzn. 13/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu z vyhlásenia 11-tky roka 2014 a 1. reprezentačného plesu BFZ 2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – návrh ocenení v rámci SFZ – BFZ
Uzn. 13/6
VV BFZ schvaľuje návrh ocenení v rámci SFZ – BFZ – strieborný odznak: p. Michal Uhrín a bronzový odznak: pp. Stanislav Baxa a Ľudovít Horník
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie štartovného poplatku v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
Uzn. 13/7
VV BFZ ukladá predsedovi ŠTK predložiť návrh výšky štartovného na súťažný ročník 2015/2016
Termín: aprílové zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
Uzn. 13/8
VV BFZ presúva schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – doplnenie rozhodcu Pavla Piatku na nominačnú listinu rozhodcov SFZ
Uzn. 13/9
VV BFZ schvaľuje výsledky hlasovania per rollam na zaradenie Pavla Piatku na nominačnú listinu SFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – informácia zo stretnutia so zástupcami ZsFZ ohľadne obsadzovania rozhodcov a delegátov
Uzn. 13/10
VV BFZ schvaľuje nomináciu 21 rozhodcov a 8 delegátov BFZ na stretnutia II. LSDZ a II. LMDZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia zo ZT BFZ seniorov a dorastu
Uzn. 13/11
VV BFZ berie na vedomie informáciu zo ZT BFZ seniorov a dorastu a ukladá predsedovi ŠTK doriešiť nedostatky na UT Montostroj.
Zároveň ukladá sekretariátu BFZ vykonať ekonomické čerpanie rozpočtu po skončení ZT BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – informácia zo ZHL st. a ml. žiakov
Uzn. 13/12
VV BFZ berie na vedomie informáciu zo ZHL starších a mladších žiakov a ukladá vykonať športovo – technické vyhodnotenie a ekonomické čerpanie rozpočtu.
Zodpovední: sekretariát BFZ a Pavel Príkopa termín: po skončení ZHL žiakov
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – informácia z medzinárodného turnaja Attract Kerobaj
VV BFZ berie na vedomie informáciu z medzinárodného turnaja Attract Kerobaj

Bod 15 – príprava Konferencie BFZ
VV BFZ sa zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 v aule Domu športu.

Bod 16 – rôzne

– VV BFZ berie na vedomie list FC Ružinov a na základe stanoviska KRaD odpovie listom predseda BFZ
– VV BFZ berie na vedomie mail ŠKP Inter Dúbravka
– Uzn. 13/13
VV BFZ odstupuje list od FK Senica Matričnej komisii BFZ na zaujatie stanoviska k odpovedi.
Termín: do 28.02.2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
– Uzn. 13/14
VV BFZ na svojom zasadnutí schválil cestovné náklady pre výber BFZ U15
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
– Uzn. 13/15
VV BFZ prerokoval predložený návrh KRaD na zaradenie na nominačnú listinu BFZ pre súťaže S4A a S4B pre jarnú časť súť. ročníka 2014/2015 rozhodcu Franeka Mateja.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 3      proti: 1      zdržal sa: 2
Návrh nebol schválený.
– VV BFZ berie na vedomie informáciu o nábore poistencov do zdravotnej poisťovne Dôvera
– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 09.03. 2015

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI