KONFERENCIA BFZ dňa 18.marca 2015 /streda/ o 18,00 hod.

KONFERENCIA BFZ  dňa 18.marca 2015 /streda/ začiatkom o 18,00 hod.

Miesto konania: aula Domu Športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

Program:

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Odovzdanie ocenení
 5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Správa predsedu Revíznej komisie a predsedov odborných komisií BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ.
 7. Návrh Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2015-2018
 8. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2015
 9. Správa o hospodárení BFZ za rok 2014
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Diskusia
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

Predkladá: Juraj Jánošík

V Bratislave, dňa 10. 2. 2015


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI