Zimný doškoľovací seminár delegátov BFZ 2015

V nadväznosti na zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ, ktorý sa konal v dňoch 28.2. – 1.3.2015 v Senci, sa v nedeľu 8. marca 2015 v Bratislave (v Dome športu) uskutočnil zimný doškoľovací seminár delegátov BFZ.

Hlavným cieľom tohto seminára bolo pripraviť delegátov BFZ na náročnú jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015. Témy, ako aj preverovanie vedomostí a stav pripravenosti delegátov BFZ boli zvolené kontinuálne s obsahovou náplňou a spôsobom testovania na predchádzajúcom seminári rozhodcov. Tak ako u rozhodcov odznela aj na tomto seminári prednáška P. Páchnika o interpretácii a aplikácii PF. Delegáti BFZ vo funkcii pozorovateľov rozhodcov musia vlastne kontrolovať a spravodlivo ohodnotiť nielen organizáciu a zabezpečenie majstrovských stretnutí, ale aj to, ako rozhodcovia na hracej ploche tieto poznatky aplikujú a či správne interpretujú PF. Preto aj delegáti absolvovali písomný test z PF, ostatných predpísaných noriem a pokynov riadiaceho orgánu. V ďalšom priebehu nasledoval video test, ktorý nadväzoval na prednášku vedúceho školského úseku KRaD BFZ P. Páchnika. Technický úsek komisie rozhodcov pripravil a prostredníctvom vedúceho tohto úseku M. Smolákom aj prezentoval video analýzu situácií z jesennej časti bratislavských súťaží. Hosťom seminára bol predseda BFZ Juraj Jánošík, ktorý vo svojom príhovore poďakoval prítomným delegátom za odvedenú prácu v doterajšom priebehu súťažného ročníka, v jeho jesennej časti. Venoval sa aj blížiacej sa reorganizácii súťaží a požiadal prítomných delegátov BFZ k dôslednému vykonávaniu svojich úloh a povinností a tým k zabezpečeniu hladkého priebehu jarnej časti tohto súťažného ročníka. Účastníkov seminára pozdravil aj predseda ŠTK Ján Farbula. V odpoludňajšom programe vystúpil z prednáškou Komisie delegátov SFZ Vladimír Ondrušek. Bola zameraná na správu delegáta BFZ v systéme ISSF so zameraním na organizáciu, bezpečnosť a zabezpečenie hladkého priebehu majstrovského stretnutia a tiež technikou a spôsobmi popisu prípadných, zistených nedostatkov. Správou pozorovateľa rozhodcov v ISSF sa zaoberali vo svojom príspevku členovia úseku delegátov KRaD BFZ Miloš Kopča a Miroslav Richtárik. S podrobným vyhodnotením jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 a s pokynmi pre jarnú časť tohto súťažného ročníka vystúpil vedúci úseku delegátov KRaD BFZ Ján Fašung. Zároveň vyhodnotil aj výsledky testovania delegátov BFZ na tomto seminári (písomný test a video test). V záverečnom zhodnotení seminára poďakoval predseda Komisie rozhodcov a delegátov Ivan Kružliak st. delegátom za prácu, ktorú odviedli v jesennej časti a požiadal ich o dôsledné vypracovávanie správ zo stretnutí ako po odbornej tak i obsahovej stránke, poprial prítomným delegátom veľa zdravia a čo najviac bezproblémových stretnutí v jarnej časti tohto súťažného ročníka. Vyslovil presvedčenie, že aj tento seminár prispel k ich odbornému napredovaniu a tým potvrdeniu zlepšujúcej sa úrovne práce delegátov BFZ a  tým aj dôvery zväzových a klubových funkcionárov.

FOTO: Adrián Darlea


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI