Zápisnica z Konferencie BFZ zo dňa 18.3.2015

Zápisnica z konferencie Bratislavského futbalového zväzu,  konanej dňa 18. marca 2015 o 18.00 h v aule Domu športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave.  

Prítomní: VV BFZ, hostia, delegáti z FK podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami BFZ.
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu konferencie.
4.Odovzdanie ocenení.
5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ.
6.Správa o hospodárení BFZ za rok 2014.
7. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ a predsedov odborných komisií za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ.
8. Návrh Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2015 – 2018.
9. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2015.
10. Správa mandátovej komisie.
11. Diskusia.
12. Schválenie návrhu uznesenia.
13. Záver.

Bod 1 – Otvorenie konferencie vykonal p. Vladimír Medveď a skonštatoval, že Konferencia BFZ bola zvolaná v zmysle platných Stanov Bratislavského futbalového zväzu, čo prítomní delegáti schválili počtom 55 hlasov.

Bod 2 – Konferencia schválila:
Pracovné predsedníctvo v zložení: predseda – Juraj Jánošík, členovia: Ľubomír Suchý, Jozef Kliment , Vladimír Medveď a Milan Služanič.
Mandátovú komisiu v zložení: predseda – p. Bóc, členovia: pp. Straka, Peller.
Návrhovú komisiu v zložení: predseda – p. Šimonič, členovia: pp. Kunst, Šebok.
Skrutátorov v zložení: pp. Smolíková, Matejová.
Overovateľov zápisnice v zložení: pp. Paška, Lônčík.

Zapisovateľ: p. Príkopa.

Z počtu prítomných – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 3 – Program konferencie navrhnutý VV BFZ bol so zmenou poradia bodu č. 9 na bod č. 6 na návrh p. A. Herhonka schválený. Pred schvaľovaním vystúpili s príhovormi hostia a to generálny sekretár SFZ p. Jozef Kliment s informáciou o plnení úloh v SFZ a p. Čiernik, zástupca spoločnosti FIT CLINIC.

Z počtu prítomných – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 4 – Odovzdanie ocenení: členovia pracovného predsedníctva odovzdali postupne ocenenia členom BFZ pri príležitosti významných osobných jubileí.

Bod 5 – Konferencia zobrala na vedomie správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti BFZ od poslednej konferencie.

Z počtu prítomných v čase hlasovania – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 6 – Konferencia zobrala na vedomie Správu o hospodárení za rok 2014 predloženú predsedom EK p. Trnovským.

Z počtu prítomných – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 7 – Správa predsedu Revíznej komisie BFZ a predsedov odborných komisií za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ. Predsedovia odborných komisií predniesli správy, ktoré konferencia zobrala na vedomie.

Z počtu prítomných v čase hlasovania – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 8 – Návrh Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2015 – 2018.

Na návrh p. A. Herhonka konferencia odporučila širšiu diskusiu k uvedenému materiálu a odložila jeho schvaľovanie na najbližšiu konferenciu.

Bod 9 – Návrh rozpočtu BFZ na rok 2015 – Návrh rozpočtu predniesol p. Trnovský v podrobnom analytickom a strediskovom členení. Po doplňujúcich vysvetleniach na základe otázok z pléna konferencia navrhnutý rozpočet schválila.

Z počtu prítomných v čase hlasovania – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 10 – Správa mandátovej komisie. Mandátová komisia konštatovala, že z pozvaných 124 delegátov konferencie, z toho 65 s hlasom rozhodujúcim a 59 hostí je prítomných 60 delegátov s hlasom rozhodujúcim (čo je 92% delegátov a 33 hostí. Z čoho vyplýva že konferencia je uznášaniaschopná. Správu zobrala konferencia na vedomie.

Bod 11 – Diskusia.

Do diskusie sa prihlásili viacerí diskutéri s podnetnými návrhmi:

Anton Herhonek – obšírnejšie sa v diskusii zameral na pripomienky doplňujúceho charakteru k Strategickému plánu a celé ich znenie poskytol VV BFZ v písomnej podobe ako aj širšiemu futbalovému plénu. Okrem iného žiadal sprístupniť hodnotenie rozhodcov, pripraviť základný rozpis súťaže – jeho textovú formu 1 mesiac pred prihláškami, znížiť sankcie za neskorú úhradu faktúr – neaplikovať odrátanie bodov ale penalizovať vo finančnom vyjadrení a zamerať sa intenzívnejšie na dorasty.

 1. Šebok – žiadal zachovať zaradenie mužstiev podľa súťaží – úlohou sa bude zaoberať ŠTK.
 2. Šimončič – upozornil na úskalia nového registračného poriadku a spýtal sa p. Klimenta, či bude k nemu vykonávací predpis zo strany SFZ. Na jeho pripomienky reagoval p. Kliment.
 3. Peller – zniesol požiadavku, aby konferencia prijala uznesenia o anuláciii odpočtu bodov za neskoré úhrady faktúr. Členovia odborných komisii vysvetlili, že počas prebiehajúceho ročníka to nie je možné.

Do diskusie sa zapojili ešte p. Novotný, p. Suchý a to ohľadom novej pasportizácie ihrísk. Pán Suchý vysvetlil, že príslušný Oblastný futbalový zväz nemá legislatívne páky pri rušení ihrísk tak, ako sa to dialo v Bratislave.

Bod 12 – Schválenie návrhu uznesenia.
Konferencia BFZ schválila návrh uznesenia s malými doplnkami, a to počtom 60 hlasov.

Bod 13 – Záver.
Konferenciu BFZ ukončil s poďakovaním prítomným delegátom p. V. Medveď.

 

Zapísal: Pavel Príkopa


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI