Uznesenie z Konferencie BFZ, konanej dňa 18. marca 2015

Konferencia BFZ konštatovala, že bola zvolaná v zmysle platných stanov BFZ a prijala nasledovné uznesenie :

Konferencia berie na vedomie :

 1. Správu o činnosti predsedu BFZ od predchádzajúcej konferencie BFZ 20.6.2014
 2. Správu o hospodárení v roku 2014
 3. Správu RK BFZ, za rok 2014
 4. Správu predsedov odborných komisií BFZ za rok 2014
 5. Správa mandátovej komisie.

Konferencia ukladá :

 1. Vyhodnotiť priebeh Konferencie a diskusné príspevky a prijať k ním prípadné uznesenia
 2. Predložiť návrh na prediskutovanie a pripomienkovanie dokumentu: „Strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ 2015-2018“ členom VV BFZ

Termín : na najbližšom zasadnutí VV                   Zodpovedný : predseda BFZ

Konferencia schvaľuje :

 1. Program konferencie zmenený na návrh p. Antona Herhonka
 2. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. Jánošík, Kliment, Suchý, Služanič, Medveď.
 3. Mandátovú komisiu v zložení : predseda : p. Bóc, členovia : pp. Straka, Peller
 4. Návrhovú komisiu v zložení :   predseda : p. Šimonič , členovia : pp. Kunst, Šebok
 5. Skrutátorov : pp. Smolíková, Matejová
 6. Zapisovateľ: p. Príkopa
 7. Overovateľov zápisnice: pp. Paška, Lônčík
 8. Rozpočet na rok 2015

 

V Bratislave 18.03.2015

Boris Šimonič v.r.
Predseda návrhovej komisie


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI