Úradná správa č.46 zo dňa 29.5.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 29.5.2015 (piatok) nebude prístupný pre FK, nakoľko sa vedúci sekretár zúčastní pracovného zasadnutia v Nitre.

Oznamujeme FK, že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 466: Martin Lettava/1184654/ (FK Stupava, S3BA) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 25.05.2015./10.-€/

U.č. 467: Pavol Štroffek/1212884/ (FK K. Limbach S4B), vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre silnou intenzitou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP, čl. 49/1b,2b od 25.05.2015./10.-€/

U.č. 468: Viktor Čemez /1311305/ (ŠK Vrakuňa SD3R), vylúčený za kopnutie súpera zo zadu bez snahy hrať s loptou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 45/1,2a od 28.05.2015./ 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

č. 469: Roman Jajcay /1251651/ (FK Štart Nepočujúci S4A) od 25.5.2015./10.-€/

č. 470: Tomáš Uhler /1169832/ (FK Vajnory S4A) od 25.5.2015./10.-€/

č. 471: Aurel Krajčovič /1243557/ (ŠFK P. Jablonec S4B) od 25.5.2015./10.-€/

č. 472: Ondrej Bobovnický /1240299/ (SDM Domino BA S4A) od 28.5.2015./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

č. 473: Jozef Krajčovič/1150196/ (ŠK Tomašov S3BA) od 25.5.2015

č. 474: Michal Polovka/1098505/ (FK Štart Nepočujúci S4A) od 25.5.2015

č. 475: Jakub Hollý/1142380/ (FK Lamač S4A) od 25.5.2015

č. 476: Tomáš Wallner/1234588/ (FK Lamač S4A) od 25.5.2015

č. 477: Tibor Peller/1196701/ (TJ Malinovo S4A) od 25.5.2015

č. 478: Peter Jakubec/1175231/ (TJ Dubová S4B) od 25.5.2015

č. 479: Michal Ondrejka/1205163/ (SDM Domino S4A) od 28.5.2015

č. 480: David Giertli/1258796/ (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) od 28.5.2015

č. 481: Lukáš Vacula/1263002/ (FK BCT BA SD3R) od 28.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

č. 482: Michal Ulrich/1230389/ (TJ Sl. Viničné S3BA) od 25.5.2015

č. 483: Marek Weber/1142525/ (FK ŠK Danubia S4A) od 24.5.2015

č. 484: Peter Beník/1085799/ (SFC Kalinkovo S4A) od 25.5.2015

č. 485: Štefan Kovárik/1149224/ (FC Malacky S4B) od 25.5.2015

č. 486: Kristián Rybár/1295628/ (FC Rohožník SD3R) od 28.5.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 487: Doručené stanovisko z klubu MŠK Kráľová pri Senci, kde uvádzajú, že počas ich prítomností, nedošlo k žiadnemu poškodeniu dverí. DK na základe listu zastavuje šetrenie  vo veci poškodenia majetku – dvere na šatni domáceho klubu, po stretnutí staršieho dorastu L. D.N.Ves- Kráľová pri Senci, dňa 23.4.2015 a zároveň upozorňuje kluby na nutnosť prehliadky kabíny hráčov domácim funkcionárom a zástupcom hosťujúceho klubu pred a po stretnutí, aby sa podobné prípady neopakovali.

U.č. 488: Michal Hudec /1312019/(FK Lamač S4A),asistent trénera 1, vykázaný z lavičky     za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí Lok. D. N. Ves – FK Lamač, dňa 24.5.2015.           DO: DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie asistenta trénera a styku s delegovanými osobami od 25.5.2015           a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko k vykázaniu do 3.6.2015,  podľa DP čl. 43/1, 2a.

U.č. 489: Miroslav Petriľák /1029577/(FK BCT BA SD3R), tréner, vykázaný z lavičky      za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí FC Ružinov – FK BCT, dňa 27.5.2015.                    DO: DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie trénera a styku s delegovanými osobami od 28.5.2015                          a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko k vykázaniu do 3.6.2015,  podľa DP čl. 43/1, 2a.

U.č. 490: DK na základe podnetu VV BFZ začína disciplinárne konanie vo veci odhlásenia družstva ŠK Tomašov – MD3R  e-mailom zo dňa 14.5.2015, nenastúpenie družstva na stretnutie III. ligy MD BFZ dňa 17.5.2015 a listu zo dňa 20.05.2015, ktorý požaduje neakceptovanie pôvodnej žiadosti a družstvo ŠK Tomašov bude pokračovať v súťaži. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 4.6.2015 o 16,15 hod. zástupcu klubu p. Alexandra Nagya, p. Maroša Jakima – trénera a p. Miroslava Bertoka – vedúceho družstva.

U.č. 491: Erik Havrila /1208268/ (FC Ružinov Bratislava S4A), žiadosť o podmienečné odpustenie od výkonu disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia t.j. jeden týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41/2 do 30.8.2015 – uvoľnená športová činnosť od 29.5.2015. /10.-€/

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Nasledujúce  zasadnutie DK bude dňa  04.06.2015  od 16,00 hod.

Športovo – technická komisia:

Berie na vedomie:

Žiadosť o zníženie poplatku FC Rohožník za nenastúpenie na stretnutia MZRL a SZRL, ktoré bolo uverejnené v úradnej správe č.44 z 15.5.2015. Uvedené poplatky sú v súlade s RS čl.3.5.

Oznamuje:

Na základe rozhodnutia VV BFZ sa finálové stretnutie pohára BFZ uskutoční dňa 10.6.2015 o 17,30 hod. na ihrisku v Čunove. Finalisti sú FC Rohožník a ŠK Tomášov.

 

Nariaďuje odohrať:

S4A 26.kolo ŠK Danubia – FK Lamač 6.6. o 17,00 hod. z dôvodu jednotného hracieho času

S4B 26.kolo FC Ružinov – SFC Kalinkovo 7.6. o 17,00 hod.z dôvodu jednotného hracieho času

MD3R 28.kolo FK Rača – FC Zohor 6.6. o 13.00 hod.

SZRL+MZRL 28.kolo FK Rača – D. Lužná 7.6. o 10.30-12.15 hod. z dôvodu kolízie stretnutí s S3BA

 

Schvaľuje dohody:

S3BA: 27.kolo Inter – Sl.Grob 3.6. o 18,00 hod.

S4B: 26.kolo Závod – Šenkvice 6.6. o 17,00 hod.

SD3R:

26.kolo Ružinov – Domino 3.6. o 17,30 hod.

26.kolo Kr. pri Senci – Petržalka 3.6. o 17,30 hod.

MD3R:

26.kolo Ružinov – DNV 2.6. o 17,30 hod.

26.kolo Šamorín/Hamuliakovo – Stupava 10.6. o 18,00 hod.

30.kolo FC Petržalka akadémia – Žolík Malacky 9.6. o 18,00 hod. v Rusovciach

SZRL+MZRL:

26.kolo D. N. Ves – Ružinov  9.6. 18.00 st.-16.30 ml.

26.kolo PŠC Pezinok – Rača  3.6. 17.30 st. – 16.00 ml.

26.kolo Vrakuňa – D. Lužná  3.6. 17.30 st. – 16.00 ml.

MZRL:

26.kolo Rusovce – Žolík Malacky  9.6. 17.30 ml.

 Kontumuje:

S3BA 27.kolo ŠK Bernolákovo – FC Rohožník 0:3 podľa SP 100/h,Prípad  odstupujeme na doriešenie DK.

MD3R 25.kolo FC Petržalka akadémia – ŠK Tomášov 3:0 podľa SP 100/b, ŠK Tomášov bude mať zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 200 €.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok bol predbežne určený na 2.6.2015 o 18.00 na atletickom štadióne Mladá garda (zraz účastníkov je o 17.30). Pozvaní sú nasledujúci rozhodcovia: T. Berner, D. Dujava, Ľ. Čižmár, B. Zálesňák, L. Koštrna, M. Křivan a J. Somoši. Zúčastniť sa môžu aj ďalší dlhodobo ospravedlnení rozhodcovia. Limity a rozpis behov budú menovaným poslané dodatočne.

Predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ bol stanovený na 29.7.2015. Miesto a program budú spresnené v pozvánke.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.5. o 17.30 P. Gažiho, M. Ruca a D. Bláhu.

Ospravedlnenia: Minárik 28.-31.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

 

 

 

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U15 (nar. po 1.1.2000) na priateľské stretnutie s výberom ZsFZ 2. júna 2015 vo Viničnom

Hráči:

HEGYI Samuel          ŠK Senec     HARAMIJA Patrik                ŠK Slovan

HRONČEK  Martin  ŠK Slovan    KORENAČKA Samuel        ŠK Slovan

VÁRADY Patrik     ŠK Senec          NAGY  Tomáš                       ŠK Slovan

RUŽIČKA  Matej   ŠK Senec          HABODÁSZ Samuel                        ŠK Slovan

KOPŠÍK Samuel   ŠK Senec            ČECH Adam                         ŠK Slovan

POTOMA Denis   ŠK Slovan    POCHYLÝ  Nicolas                          ŠK Slovan                          JELÍNEK Tomáš  ŠK Slovan    BOROVSKÝ Daniel            ŠK Slovan

HIRKO Jakub      ŠK Slovan      TRNOVSKÝ Martin             ŠK Slova

ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan     BRUNNER Martin                FK Inter           

KOZÁK Maximilián     FKM Karlova Ves            LEGINUS Lukas                  ŠK Slovan

Náhradníci:

KOPILEC Adam          ŠK Senec                            HORVÁTH Alan                   ŠK Senec

NAGY Richard             ŠK Slovan                          SCHWARTZ Štefan                        FK Inter

ŠVIHEĽ Erik                FK Inter                            

REGIONÁLNY TRÉNER :             NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI: GÁLA Vladimír,           BOBÍK Igor

VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej        MASÉR:  MICHALOVICH  František                          

Plán stretnutia:
Dátum                     Zraz                  Stretnutie                 Obed        Predpokladané ukončenie

2. 6. 2015                   11:30               13:00 – 15:00           15:30              16:30

Priniesť si treba športovú výstroj (tričko pod dres, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, iné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.

V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

————————————————————————————————————————-

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

 

 

 

   

1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015   13:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 :  výber JmFS (Brno) – výber BFZ  – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

Komisia mládeže :

KM opätovne žiada FK aby si pred každým stretnutím nahrali v ISSF zápasovú súpisku,

    každý hráč, ktorý má v stretnutí nastúpiť musí byť zapísaný v zápise o stretnutí.

1. KM BFZ zverejňuje kategorizáciu hráčov v súťažiach prípraviek pre súť.ročník 2015/2016

    U11 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1.2005 a mladší

    U10 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1. 2006 a mladší

    U  9 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1.2007 a mladší

    Povolený štart hráčok – dievčát v kategorii chlapci – prípravky

    U11 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2004 a mladšie

    U10 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2005 a mladšie

    U  9 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2006 a mladšie

2. Termíny odložených stretnutí / nehrali sa pre nepriaznivé počasie /

PMA1 – 16.kolo: FA Bratislava – Senec – ŠT 4.6. o 15,30 hod.

PMB1 – 16.kolo: FA Bratislava – Senec – ŠT 4.6. o 16,30 hod.

PMC  – 16.kolo: FA Bratislava – Senec – ŠT 4.6. o 17,30 hod.

PMA2 – 16.kolo: BCT – Z.Bystrica – UT 2.6. o 17,00 hod.

PMB2 – 16.kolo: Štart – Z.Bystrica – UT 2.6. o 17,00 hod.

PrPK – 18.kolo: Šenkvice – PŠC Pezinok – ŠT 28.5. o 17,00 hod.

PrSC – 21.kolo: Kraľova A – Kalinkovo – PI 29.5. o 18,00 hod

PrSC – 21.kolo: Malinovo – Čataj – ŠT 28.5. o 18,00 hod.

PrMA – 16.kolo: Láb – Jakubov – ŠT 4.6. o 17,30 hod..

PMA2 – 16.kolo: Žolík – Š.Hamuliakovo – ŠT 28.5. o 18,00 hod.

PMB2 – 16.kolo: FC Malacky – Š.Hamuliakovo – ŠT 28.5. o 18,00 hod.

PMC  – 16.kolo: Domino – K.Ves – UT 2.6. o 16,00 hod.

3. Odložené stretnutia / nehrali sa pre nepriaznivé počasie /

16.kolo: ŠKP – DNV / PMB1, PMC /

Žiadame FK o urýchlené nahlásenie termínov dohrávok

4. Schválené dohody klubov

PMA2 – 18.kolo: Ivanka – Iskra – SO 6.6. o 10,30 hod.

PMB2 – 18.kolo: Ivanka – Iskra – NE 7.6. o 10,30 hod.

5. Schválená zmena s poplatkom

PMB1 – 18.kolo: Ružinov – DNV – PI 5.6. o 16,00 hod.

PMC  – 18.kolo: Ružinov – DNV – PI 5.6. o 16,00 hod.

FC Ružinov Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10€ / RS čl.3.4 /

6. Odložené stretnutia

PMA2 – 17.kolo: K.Ves B – FA Bratislava B / 30.5. sa nehrá /

PMB2 – 17.kolo: K.Ves B – FA Bratislava B / 30.5. sa nehrá /

Žiadame FK o nahlásenie termínu dohrávky

FA Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10€ / RS čl.3.4 /

Komisia ženského futbalu

Schvaľuje zmenu termínu stretnutia  RL žiačok ŠK Slovan Bratislava –  ŠK Svätý Jur . Stretnutie sa odohrá dňa 4.6.2015 o 17:30 na štadióne Rapidu Bratislava

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretariát OBfZ Bratislava – vidiek oznamuje, že dňa 29.5.2015 nebude prístupný pre FK, nakoľko sa sekretár ObFZ zúčastní pracovného zasadnutia v Nitre

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:

S5VC 22. kolo Hr. Šúr – N. Dedinka dňa 3.6.2015 o 18:00 hod.

SD4VA 19. kolo Jakubov – Láb dňa 4.6.2015 o 18:00 hod.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:

S5VA 22. kolo Gajary – Marianka dňa 6.6.2015 UHČ

S5VB 26. kolo Modra – Grinava dňa 13.6.2015 UHČ

S5VC 26. kolo Blatné – Igram dňa 13.6.2015 UHČ

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 176 : Jozef Gabaš  1002741 ( S5VA – OFK Vysoká pri Morave ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b  a  finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 24.5.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 177 : Peter Jankovič 1090589 ( S5VC – ŠK Čataj-FK ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1, 45/2a  od 25.5.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 178 : Viktor Tomčík 1358367 ( SZV A – OŠK Marianka ) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera  rukami v jasnej gólovej príležitosti, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a  od 25.5.2015 ( 5€ )

 Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn.č. 179 : Martin Viger 1202486 ( S5VA – TJ NV Pernek ) od 25.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 180 : Jakub Tardík 1296144 ( S5VA – FC Rohožník B ) od 25.5.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 181 : Ján Ščepánek 1111446 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B ) od 24.5.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a

Uzn.č. 182 : Adam Mackovič 1224336 ( S5VA – OFK Vysoká pri Morave ) od 24.5.2015 (10 €)

Uzn.č. 183 : Marek Jablonický 1192393 ( S5VA – FK Borinka ) od 25.5.2015 (10 €)

Uzn.č. 184 : Adam Holíč 1235923 ( S5VA – FC Rohožník B) od 25.5.2015 (10 €)

Uzn.č. 185 : Martin Hasák 1174070 ( S5VB – FC Slovan Modra ) od 24.5.2015 (10 €)

Oznamy :

V dôsledku administratívnej chyby prišlo v ÚS č.45 k nesprávnemu označeniu uznesení v časti Oznamy. Namiesto pôvodných uznesení č. 167-170,  platia čísla uznesení č. 172-175.

Uzn.č. 186 : FK Kuchyňa – neoznačená US v stretnutí 19.kola medzi družstvami FK Kuchyňa – OŠK Marianka. DK opätovne  ukladá klubu FK Kuchyňa povinnosť poslať  podrobné písomné stanovisko vo veci do 2.6.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 187 : TJ NV Pernek – neoznačená US v stretnutí 19.kola medzi družstvami TJ NV Pernek – FK Záhorská Ves.  DK obdržala podrobné písomné stanovisko  klubu TJ NV Pernek   a udeľuje DO – pokarhanie v zmysle DP čl.11 ( 10€ )

Uzn.č. 188 : Ján Ščepánek 1111446 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B ) za HNS voči R po udelení ČK,  v stretnutí 23.kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Modra – ŠK Svätý Jur B, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 2.6.2015, podľa DP čl. 43/1,2a  ( 10€ )

Uzn.č. 189 : CFK Pezinok-Cajla – za HNS divákov CFK Pezinok-Cajla v stretnutí 23.kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Slovan Vištuk, DK ukladá klubu CFK Pezinok-Cajla  povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 2.6.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 190 : TJ Slovan Vištuk – za HNS divákov TJ Slovan Vištuk v stretnutí 23.kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Slovan Vištuk, DK ukladá klubu TJ Slovan Vištuk povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 2.6.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 191 : Miroslav Kocian ( Hlavný usporiadateľ – TJ Hrubý Šúr ) DK obdržala písomné stanovisko klubu TJ Hrubý Šúr, klubu ŠKO Miloslavov a rozhodcu stretnutia p. Kováča a udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie  Hlavného usporiadateľa a styku s delegovanými osobami po dobu 4 mesiacov podľa DP čl. 48/1c a 48/2b a finančnú pokutu vo výške 30€  podľa DP čl. 12 a čl. 36/2a,b a čl. 36/5, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 11.5.2015  ( 10€ )

Uzn.č. 192:  Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub  – 1923 ), DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO, podľa DP čl. 41/1,2,3,4 do 29.8.2015,  športová činnosť uvoľnená dňom 29.5.2012 ( 10€ )

Uzn.č. 193 : Peter Krasňanský 114631 ( S5VB – Grinavský futbalový klub  – 1923 ), DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO, podľa DP čl. 41/1,2,3,4 do 29.8.2015, športová činnosť uvoľnená dňom 29.5.2012 ( 10€ )

Uzn.č. 194 : Andrej Čechovič 1173704 ( S5VB – Grinavský futbalový klub  – 1923 ), DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO, podľa DP čl. 41/1,2,3,4 do 29.8.2015, športová činnosť uvoľnená dňom 29.5.2012 ( 10€ )

Uzn.č. 195 : Jakub Krchňák 1217820 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ), DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO, podľa DP čl. 41/1,2,3,4 do 29.8.2015, športová činnosť uvoľnená dňom 29.5.2012 ( 10€ )

Uzn.č. 196 : Matej Vandák 1178214 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ), DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta  ( 10€ )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 3.6.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov

 Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 02.06.2015, t.j. v utorok, o 17:00 hod. na atletickej  dráhe Mladá Garda v Bratislave.

Zasadnutie komisie KR a D bude dňa 2.6.2015, t.j. v utorok o 17:00 hod. na atletickom štadióne Mladá Garda.

 Komisia mládeže

 KM oznamuje FK, že od 1.7.2015 bude v platnosti nový súťažný poriadok / SP /,

   po jeho zverejnení na stránke BFZ odporúčame FK vzhľadom k nedostatku hráčov

   v jednotlivých vekových kategóriach starších a mladších žiakov zamerať sa na

   článok 28/4,5 – spájanie sa FK.

1. KM zverejňuje vekové kategórie hráčov – žiakov v súťažiach starších a mladších

žiakov pre nový súťažný ročník 2015/2016 / podľa nového SP čl.27/4 /

starší žiaci U15 : hráči narodení od 1.1.2001 do 31.12.2002

V súťažiach U15 môžu štartovať aj hráči narodení od 1.1.2003 do 31.12.2003

/ ide o hráčov, ktorí v roku 2016 končia v kategorii mladší žiaci /, podmienka

ich štartu v kategorii U15: súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie lekára / pediatra /

mladší žiaci U13: hráči narodení od 1.1.2003 do 31.12.2004

V súťažiach U13 môžu štartovať aj hráči narodení od 1.1.2005 do 31.12.2005

/ ide o hráčov, ktorí v roku 2016 končia v kategorii prípravka U 11/, podmienka

ich štartu v kategorii U13: súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie lekára / pediatra /

2. Dodatočne schválené zmeny

SZV B – 19.kolo: Budmerice – Malinovo – SO 30.5. o 14,00 hod.

SZV B – 19.kolo: Šenkvice – Dubova – ST 3.6. o 17,00 hod.

3. Termíny dohrávok / nehralo sa pre nespôsobilý terén /

SZV B – 18.kolo: Malinovo – Kraľova – ST 27.5. o 18,00 hod.

4. Schválená dohoda

SZV A – 18.kolo: Závod – Zohor – SO 6.6. o 14,00 hod.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI