Zápisnica č.19 zo zasadnutia VV BFZ dňa 6.7.2015

Zápisnica č. 19
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 6. júla 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferík, Badinský , Farbula,Prikopa, Richtárik, Trnovský, Bóc, Chvíla, Salenka,

Pozvaní: Predsedovia odborných komisií

Ospravedlnení : Baxa, Suchý, Straka, Somoláni. Georgiev

Neprítomny bez ospravedlnenia: Konečný

O 19:00 hod. pozvaní  členovia DK, ktorí  ukončujú svoju činnosť v komisii (Fojtík, Dubeň, Konkoly, Koštál, Mazanec P.)

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

 1. Informácia zo zasadnutia VV SFZ – p, Jánošík
 2. Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Kružliak 5. Schválenie  rozpisu súťaže pre ročník 2015/2016 – p. Richtárik
 3. Schválenie zaradenia družstiev do súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik
 4. Informácia o príprave medzinárodného turnaja U17 – p. Novák, p. Badinský
 5. Schválenie dotácie na výrobu publikácie pre TMK – p. Salenka
 6. Schválenie nového člena komisie pre marketing a partnerov– p.Chvíľa
 7. Správa o hospodárení BFZ za 1, polrok 2015 – p. Trnovský
 8. Vyhodnotenie činnosti odborných komisií za ročník 2014/2015 – predsedovia komisií
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválenie programu bez zmien.

VV schvaľuje predložený program zasadnutia

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení –

Uznesenie 11/8, 11/9 – trvá, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6  , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4– Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Predseda KRaD  predložil návrh nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/1

VV schvaľuje návrh nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016 tak ,ako ho predkladá predseda K R a D bez pripomienok.

Rozhodcovia S3BA

Bláha David, Bohun Mário, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Dobrovský Marián, Dujava Daniel ,Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Chromý Andrej, Ježík Peter, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter ml., Martiš Viktor, Martiška Michal, Orlický Martin,Parilák Boris, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Polomský Stanislav, Ruc Marián, Smolíková Katarína, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Tanglmayer Rastislav, Zálesňák Boris.

Rozhodcovia S4A

Abrman Martin, Augustovič Peter ml., Brejcha Milan, Černý Pavol, Dávid Dušan, Fischer Marián, Franek Matej, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hrazdira Miroslav, Chálka Igor, Choreň Matej, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kočický Igor, Koštrna Lukáš, Križko Milan, Křivan Martin, Laciňák Jozef, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter st., Matejová Gabriela, Olša Dušan, Polakovič Andrej, Ralbovský Tomáš, Somoši Ján, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Valko Juraj.

  Delegáti S3BA

Beňo Karol, Brody Milan st., Darlea Adrián, Hájek Anton, Chladek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Ľupták Štefan, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Príkopa Pavel, Richtárik Miroslav, Somoláni Kamil, Truchlý Miroslav.

  Delegáti S4A

Banič Alojz, Dadykin Róbert, Elefant Marián, Farbula Ján, Lazar Rudolf, Marczell Alexander, Minárik Pavol, Mydlárik Ľubomír, Pinček Juraj, Slezák Jozef, Šuniar Ján.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5 – Schválenie rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/2

VV poveruje predsedu ŠTK zapracovaním pripomienok do 13.7.2015 do rozpisu súťaží pre ročník 2015/2016 a zaslať členom VV na schválenie per rollam.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/3

VV schvaľuje predložený návrh zaradenia družstiev do súťaží pre ročník 2015/2016 nasledovne:

III. liga Bratislava

FC RohožníkFK Rača Bratislava, MŠK Kr.pri Senci, FK Slovan Most pri Bratislave, FK Inter Bratislava, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, ŠK Lozorno, ŠK Tomášov, ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, OŠK Sl.Grob, TJ Slovan Viničné, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lok. Dev.Nová VesPŠC Pezinok

 IV.liga Bratislava

 SFC Kalinkovo, FC RužinovSDM Domino Bratislava, MFK Rusovce, TJ Čunovo, FK Vajnory, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač Bratislava, FK Stupava, FK JablonovéFK Karpaty LimbachFC Malacky, ŠK Závod, ŠK ŠenkviceTJ V. Leváre, TJ Záhoran Jakubov

III.liga dorast SD3R

FC Ružinov, MŠK Kráľová pri Senci, Lokomotíva Dev. Nová Ves, FC Rohožník, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, FK Rača, Novomestský športový klub, OFK D. Lužná, Slovan Modra, FK Jabloňové , ŠK Šenkvice , ŠK Lozorno, ŠK Igram

III.liga mladší dorast MD3R:

FK Rača, Lok. Dev. Nová Ves, Novomestský športový klub, PŠC Pezinok, FC Petržalka Akadémia ,CFK Pezinok – Cajla , TJ Veľké Leváre , OŠK Mariathal Bratislava, ŠK Šamorín – Hamuliakovo , ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vsoká , FC Ružinov, FA Bratislava

II.liga starší a mladší žiaci SZRL, MZRL

Lok.Dev. Nová Ves, ŠK Vrakuňa, Ivanka pri Dunaji, FK Rača, OFK D. Lužná, FC Ružinov, SDM Domino, Novomestský športový klub, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, ŠK Bernolákovo, Žolík Malacky, FKP Bratislava , ŠK Šenkvice.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0, zdržal sa  – 0,

K bodu 7 –  Informácia o príprave  medzinárodného turnaja U17

Uznesenie 19/4

VV schvaľuje termín štvor – stretnutia  U17 BFZ, ZsFZ, JmKFS, SmKFS na termín 15.9.2015, ubytovanie si budú hradiť jednotlivé družstvá samostatne. Stretnutia sa odohrajú na štadiónoch okresu Senec a okresu Pezinok, ktoré budú vybrané .

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Schválenie dotácie na výrobu publikácie pre TMK

Uznesenie 19/5

 VV schvaľuje náklady na výrobu publikácie pre TMK BFZ v sume 500€ a sumu 200€ brutto pre autora publikácie p. Salenku. Publikácia bude na predaj v cene 3€/ks.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 9 – Schválenie nového člena komisie pre marketing a partnerov

Uznesenie 19/6

VV schvaľuje návrh predsedu komisie pre marketing a partnerov prijať nového člena komisie p.Vladimíra Hrončeka.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 10 –  Správa o hospodárení BFZ za 1, polrok 2015

Prekladá sa na zasadnutie 3.8.2015

K bodu 11 –  Vyhodnotenie činnosti odborných komisií za ročník 2014/2015

Predsedovia jednotlivých komisií predložili VV hodnotiace správy za súťažný ročník 2015/2016

Uznesene 19/7

VV berie na vedomie správu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2014/2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Člen Matričnej komisie p. Príkopa požiadal v mene predsedu matričnej komisie o prijatie nového člena do komisie p. Rastislava Kunsta namiesto p. Emila Stranianeka.

Uznesenie 19/8

VV schvaľuje požiadavku predsedu matričnej komisie za prijatie nového člena namiesto p. Emila Stranianeka prijať p. Rastislava Kunsta

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Predseda KRaD predložil štatút  pre R a D pre súťažný ročník 2015/2016.

Uznesenie 19/9

VV schvaľuje predložený štatút R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 12 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol odvolať z funkcie predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 19/10

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ o odvolaní predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného z funkcie ku dňu 6.7.2015 a  poveruje predsedu BFZ navrhnutim nového kandidáta na funkciu predsedu KM BFZ do termínu najbližšieho zasadnutia VV t. j. do 3.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť o zakúpenie nového motorového vozidla pre účely BFZ a tiež predložil cenovú ponuku spoločnosti KIA D. Lužná a BMC Nitra.

Uznesenie 19/11

VV  schvaľuje nákup vozidla zn. KIA CEED zo spoločnosti BMC Nitra na základe predloženej ponuky a dohodnutej reklamy v RS pre ročník 2015/2016.

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

 Uznesenie 19/12

VV shvaľuje finančný dar vo výške 200€ netto pre J. Pavlíka pri príležitosti uzatvorenia manželstva

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 3.8.2015 v sídle BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI