Úradná správa č. 3 zo dňa 17.7.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá v súťažnom ročníku 2014/2015, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že odmeny delegovaným osobám za 1. a 2. kolo SLOVNAFT CUP nebudú generované cez ISSF systém, ale domácim FK (FO) bude zaslaná faktúra na vyplatenie odmien z BFZ. Žiadame zástupcov FK (FO), ktoré sú v SLOVNAFT CUPE vyžrebované ako domáce, aby po stretnutiach potvrdili delegovaným osobám tlačivo o vyučtovaní odmien. Odmeny za 1. a 2. kolo SLOVNAFT CUP sú stanovené na úrovni IV. ligy sk. Bratislava.

Schválené zmeny stretnutí SLOVNAFT CUP

ŠK Závod – TJ Jablonové 25.7.2015 o 17:30hod. (ihrisko FK Jablonové)

FC Malacky – Záhoran Jakubov 26.7.2015 o 17:30hod. ( ihrisko ŠK Žolík Malacky).

SDM Domino Bratislava – SFC Kalinkovo 26.7.2015 o 17:30 hod. (ihrisko SFC Kalinkovo)

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že AKTÍV klubov BFZ  sa uskutoční dňa 28.7.2015(UTOROK) o 17:30 hod. v kongresovej sále Domu športu v Bratislave.

ŠTK oznamuje žrebovacie čísla súťaže MD3R

 1. NMŠK 1922 Bratislava
 2. FA Bratislava
 3. FC Petržalka akadémia
 4. FK Šamorín – Hamuliakovo
 5. ŠK Plavecký Štvrtok
 6. FC Ružinov
 7. TJ Veľké Leváre
 8. CFK Pezinok – Cajla
 9. FK MARIATHAL Bratislava
 10. PŠC Pezinok
 11. FK Rača Bratislava
 12. Lokomotíva D. N. Ves

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nominačné listiny R a D pre súťažný ročník 2015/2016, schválené VV BFZ dňa 6.7.2015

Rozhodcovia S3BA

Bláha David, Bohun Mário, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Dobrovský Marián, Dujava Daniel ,Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Chromý Andrej, Ježík Peter, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter ml., Martiš Viktor, Martiška Michal, Orlický Martin,Parilák Boris, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Polomský Stanislav, Ruc Marián, Smolíková Katarína, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Tanglmayer Rastislav, Zálesňák Boris.

 Rozhodcovia S4A

Abrman Martin, Augustovič Peter ml., Brejcha Milan, Černý Pavol, Dávid Dušan, Fischer Marián, Franek Matej, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hrazdira Miroslav, Chálka Igor, Choreň Matej, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kočický Igor, Koštrna Lukáš, Križko Milan, Křivan Martin, Laciňák Jozef, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter st., Matejová Gabriela, Olša Dušan, Polakovič Andrej, Ralbovský Tomáš, Somoši Ján, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Valko Juraj.

 Delegáti S3BA

Beňo Karol, Brody Milan st., Darlea Adrián, Hájek Anton, Chladek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Ľupták Štefan, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Príkopa Pavel, Richtárik Miroslav, Somoláni Kamil, Truchlý Miroslav.

 Delegáti S4A

Banič Alojz, Dadykin Róbert, Elefant Marián, Farbula Ján, Lazar Rudolf, Marczell Alexander, Minárik Pavol, Mydlárik Ľubomír, Pinček Juraj, Slezák Jozef, Šuniar Ján.

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov BFZ sa uskutoční 29.7.2015 (streda) o 16.30 v Dome športu. Program seminára bol pozvaným poslaný mailom.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu, ktoré budú platné na celý súťažný ročník 2015/2016.

Žiada delegátov / PR, ktorí rozhodujú žiacke stretnutia v súťažiach riadených BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s formuláciou: „Je schopný vykonávať funkciu futbalového rozhodcu pre mládežnícke stretnutia v súťažiach BFZ.“ V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní ako rozhodcovia na uvedené stretnutia.

Ospravedlnenia: Lauer 27.7.-6.8.; Parilák 27.7.-2.8.; Laciňák 24.-26.7.; Bláha 27.7.-2.8.; Martiška 18.-27.7.; Tanglmayer 30.7.-1.8.; Ľupták 24.7.-24.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránkeBFZ ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 10.07.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický  (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký  (12)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B)  (5)

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.  Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci e-mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

– Klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča.
– po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada.
– Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
– V prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ.
– V prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná, ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom, ako je uvedené v predchádzajúcom bode.
– Po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur. Položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF.
– Po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ.
– Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre – údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
– Ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016. V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár „Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v“dokumentoch”.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci e-mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

– klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča.
– po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške  Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada.
– Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
– v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ.
– v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná, ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom, ako je uvedené v predchádzajúcom bode.
– po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur.položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF.
– po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ.
– Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre – údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
– ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje, že vyžrebovanie súťaží ObFZ Bratislava-vidiek je dostupné na portály www.futbalnet.sk

Žiada kluby s družstvami zaradenými v súťažiach S5V a S6V o nahlásenie preferovaných termínov (S5V – 1  termín a S6V – 2 termíny) na odohranie domáceho stretnutia v sobotu na emailovú adresu marian.vass@gmail.com alebo na tel. č. 0908 122 798. Termíny môžu byť tak z jesennej ako aj z jarnej časti. Klubom, ktoré termíny nenahlásia do 2. 8., bude 1 stretnutie (S5V), resp. 2 stretnutia (S6V) presunuté na sobotu podľa potreby ŠTK.

Oznamuje, že súpisku družstiev nie je potrebné vytvárať. Tá sa automaticky vytvára a dopĺňa v ISSF pri každom štarte nového hráča. Kluby sú však zodpovedné za vykonanie lekárskej prehliadky svojich hráčov a ich nasadením do stretnutia potvrdzujú jej vykonanie (SP čl. 41 a 42).

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov OBFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 7.8.2015 (piatok) o 17:00 v Dome športu. Program seminára bude zaslaný elektronickou poštou.

KR a D  žiada všetkých rozhodcov a delegátov  ktorým sa zmenili kontaktné údaje (tel.číslo,emailová adresa)aby mi tieto zmeny zaslali na adresu  – pincek.j@centrum.sk ,

Komisia mládeže:

KM zverejňuje zaradenie družstiev starších a mladších žiakov do súťažného ročníka

    2015/2016 podľa pridelených čísel

Starší žiaci U15 súťaž SZV A / okres Malacky / – počet družstiev 7

súťaž sa bude hrať trojkolovým systémom

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

koniec jesennej časti: 8.11.2015

Stretnutia sa hrajú len počas víkendov / sobota, nedeľa /

Na jeseň sa budú hrať tieto kolá: 1.-10.kolo

1. voľný žreb

2. ŠK Žolík Malacky B           NE 11,30 hod.

3. ŠK Lozorno                       SO 10,00 hod.

4. FC Zohor                          SO UHČ

5. TJ Veľké Leváre                SO UHČ

6. ŠK Láb                             NE 11,00 hod.

7. FC Rohožník                    SO ppUHČ / 4,5 hod. /

8. FK Záhorská Ves              NE 3 hod. pUHČ

Starší žiaci U15 súťaž SZV B / okres Pezinok / – počet družstiev 8

súťaž sa bude hrať trojkolovým systémom

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

Stretnutia sa hrajú len počas víkendov / sobota, nedeľa /

Na jeseň sa budú hrať tieto kolá: 1.-7.kolo, 16.kolo / 18.10. /, 17.kolo / 25.10. /, 15.kolo / 8.11. /

1. ŠFK Prenaks Jablonec     SO 10,30 hod.

2. ŠK Báhoň                        NE 10,30 hod.

3. Slovan Modra                   SO 10,00 hod.

4. FC Budmerice                  NE pUHČ

5. FC Slovan Častá              NE pUHČ

6. TJ Doľany                        NE pUHČ

7. TJ Dubova                       NE 10,00 hod.

8. ŠK Svätý Jur                   NE pUHČ

Poznámka: pUHČ starších žiakov – 2 hod. pred ďaľším stretnutím

    Mladší žiaci U13 súťaž MZV / okresy Malacky a Pezinok / – počet družstiev 11

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

Vložené kolo: 10.kolo – UT 15.9.2015 / jednotný UHČ o 17,00 hod. /

1. OŠK Slovenský Grob    SO 10,00 hod.

2. Karpaty Limbach           SO 10,30 hod.

3. ŠK Lozorno                   SO 12,00 hod.

4. TJ Závod                      NE 3 hod. pUHČ

5. OFK Vysoká p/Morave   NE 2 hod. pUHČ

6. CFK Pezinok Cajla        SO 11,00 hod.

7. ŠK Svätý Jur                 SO 11,30 hod.

8. voľný žreb

9. Záhoran Jakubov           NE 2 hod. pUHČ

10. FK Studienka                NE 2 hod. pUHČ

11. Slovan Viničné              NE 2 hod. pUHČ

12. FK Jabloňové                NE 10,30 hod.

Sezonne súpisky

Pred začiatkom jesennej časti súťaže sú FK povinné nahodiť do ISSF sezónne  súpisky hráčov a realizačných tímov, minimálny počet hráčov je v počte 11.

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI