Zápisnica č.20 zo zasadnutia VV BFZ dňa 3.8.2015

Zápisnica č. 20
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 3. augusta 2015 v Bratislave, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Richtárik,Trnovský,

Ospravedlnení: Baxa, Trnovský

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2.  kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula  ( inventarizácia skladu, turnaj U17, Návšteva z FZ Belehrad –  program)
 3. Informácia z aktívu klubov – p. Richtárik
 4. Schválenie odmien pre účastníkov finále pohára BFZ a pre usporiadateľa finále – p. Richtárik
 5. . Schválenie nominácie výberu BFZ U15 na memoriál G. Princa – p. Novák

 6. Schválenie dejiska turnaja U17 – p. Badinský

 7. . Schválenie nového člena LPK – p. Jánošík
 8. . Správa o hospodárení za 1.polrok 2015 – p. Trnovský
 9. Rôzne

 10. Diskusia
 11. Záver

 Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválenie programu. Predseda navrhol zmenu programu o vynechanie bodov 5 a bodu 8.

K bodu 5 – Nominácia U17 bude predložená po kontrolných zrazoch

K bodu 8 – Správa o hospodárení bude predložená po uzávierke za 1. polrok

VV schvaľuje predložený program zasadnutia s vynechaním bodu 5 a bodu 8

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 11/8, 11/9 – trvá, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Schvaľuje termín predloženia  inventarizácie skladu  ku dňu  31.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 7

Za – 7  , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia z aktívu klubov

Predseda ŠTK podal informáciu o aktíve klubov, vyslovil nespokojnosť s účasťou zástupcov FK, ktorý sa zúčastnili v malom počte. Boli podané informácie k organizácii stretnutí na všetkých úrovniach súťaží. Taktiež bola podaná informácia o nedostatkoch v RS, preto bolo navrhnuté doplniť RS dodatkom k RS.

Uznesenie 20/1

VV berie na vedomie informáciu z aktívu klubov a schvaľuje návrh spracovania dodatku k RS a jeho uverejnenia na web BFZ do 7.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4– Schválenie odmien pre účastníkov finále pohára BFZ a pre usporiadateľa finále

Predseda ŠTK navrhol VV termín prihlášok do pohára BFZ do 30.9.2015 odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ v nasledovnej podobe:

Víťaz pohára BFZ – 700€ finančná odmena a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista a porazený vo finále pohára BFZ – 500€ finančná odmena a sada dresov zn. JAKO

Organizátor finále – 150€ finančná odmena a 5ks lôpt

Uznesenie 20/2

VV Schvaľuje termín podania prihlášok a odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ v súťažnom ročníku 2015/2016 nasledovne:

Termín podania prihlášok do termínu 30.9.2015

Víťaz pohára BFZ – 700€ finančná odmena a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista a porazený vo finále pohára BFZ – 350€ finančná odmena a sada dresov zn. JAKO

Organizátor finále – 250€ finančná odmena a 5ks lôpt. Usporiadateľ má nárok na výber vstupného zo stretnutia.

VV poveruje  predsedov KRaD a ŠTK vypracovaním návrhu odmien pre delegované osoby na úrovni medzi IV. a V. ligou Termín: nasledujúce zasadnutie VV

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie dejiska turnaja U17

Člen organizačného výboru k turnaju U17 p. Badinský navrhol pre usporiadanie turnaja nasledovné štadióny: Králová pri Senci a Viničné

Uznesenie 20/3

VV schvaľuje HP  MŠK Králová pri Senci a TJ Slovan Viničné na usporiadanie turnaja U17

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 7 – Schválenie nového člena LPK BFZ

Predseda BFZ predložil návrh na schválenie nového člena LPK BFZ p. Milana Romana:

Uznesenie 20/4

 VV schvaľuje p. Milana Romana za člena LPK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 9 –  Rôzne

VV obdržal listy od p. Nováka a p. Príkopu o záujme odkúpenia vozidla Škoda Fabia za odkupnú cenu 700€

Uznesenie 20/5

VV schvaľuje odpredaj vozidla zn. Škoda Fabia  pre p. Rudolfa Nováka

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -1

Člen VV p. Vladimír Medveď požiadal VV o schválenie obsadenia R z SAE na 2 stretnutia v III. Lige sk. Bratislava

Uznesenie 20/6

VV schvaľuje delegovanie R zo SAE na 2 stretnutia v III. Lige sk . Bratislava v termíne 9.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

Predseda BFZ navrhol poveriť vedením KM BFZ p. Pavla Príkopu do doby definitívneho vyriešenia nového predsedu KM BFZ.

Uznesenie 20/7

VV poveruje  p. Pavla Príkopu športovo – technickým  riadením súťaží prípraviek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

 Uznesenie 20/8

VV schvaľuje zakúpenie smútočného venca pre zosnulého p. Štefana Farkaša.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

 Predseda KRaD informoval o skutočnosti, že neprišlo k dohode zo ZsFZ o uzatvorení dohôd s R a o obsadzovaní súťaží, riadených ZsFZ. Navrhol VV negenerovať stretnutia súťaží ZsFZ pre delegované osoby a fakturácia bude zabezpečená cez sekretariát BFZ. Tiež  požiadal o schválenie odmeny pre p. Jozefa Pavlíka za nahrávanie rozhodcov do ISSF systému tak, ako bolo schválené v minulosti

Uznesenie 20/9

VV schvaľuje odmenu pre p. Jozefa Pavlíka tak, ako v minulej sezóne za každé kolo počas súťažného ročníka 2015/2026  za nahrávanie rozhodcov do ISSF systému

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 7.9.2015 v sídle BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI