Úradná správa č. 6 zo dňa 7.8.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá v súťažnom ročníku 2014/2015, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 8: Matej Hanúsek /1174056/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves,S3BA)     od 3.08.2015. / 10.-€/

U. č. 9: Marián Tóth /1093268/ (FC Rohožník,S3BA) tréner, vykázaný z lavičky v stretnutí Rohožník – Kráľová p/Senci dňa  2.08.2015. Po stretnutí sa ospravedlnil rozhodcom za svoj výrok. DK udeľuje trénerovi Mariánovi Tóthovi peňažnú pokutu 50.-€, podľa čl. 12 DP, uvoľňuje menovanému činnosť od 7.08.2015.           / 10.-€ za DP/

U.č. 10: DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Závod za porušenie povinností organizátora v stretnutí ŠK Závod – FC Malacky, dňa 2.8.2015. Žiada klub o písomné vyjadrenie k situácii, keď po stretnutí 2 cudzie neidentifikovateľné osoby vnikli do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby a pokúsili sa napadnúť rozhodcov stretnutia. Písomné vyjadrenie dodajte na sekretariát BFZ v termíne do 12.8.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Nariaďuje:
● vedúcim družstiev a ISSF manažérom, aby uvádzali do zápisu o stretnutí len osoby
fyzicky zúčastnené na stretnutí (napr.: ak je tréner v treste, alebo nieje fyzicky prítomný na
stretnutí, kolonka “tréner” v zápise o stretnutí zostane prázdna)
● AR1 vykonať pred začiatkom stretnutia kontrolu fyzicky prítomnných osôb na lavičke
náhradníkov podľa zápisu o stretnutí a v zmysle noriem
● R stretnutia uvádzať v zápise o stretnutí hráčov, ktorí v danom stretnutí štartujú na
iný doklad totožnosti ako je RP. Taktiež uviesť v zápise o stretnutí dôvod, prečo
hráč neštartoval na RP.
Žiada:
● všetky FK (FO), ISSF manažérov, aby všetky podania na komisiu ŠTK, či už žiadosti resp.
dohody medzi klubmi podávali výhradne cez elektronickú podateľňu. Inú formu podania
ŠTK nemusí akceptovať.
Schvaľuje:
● S3BA 6.kolo Tomášov Rohožník  5.9.2015 o 15,30 hod.
● SD3R 2.kolo MŠK I.Petržalka – FC Rohožník 8.9. o 17,00 hod. z dôvodu kolízie
● SD3R 6.kolo NMŠK 1922 Bratislava – ŠK Lozorno v pôvodnom termíne 6.9.2015 o 15,00 hod, ale na ihrisku Nepočujúcich
● SD3R 7.kolo MŠK I.Petržalka – Lok.DNV v pôvodnom termíne 12.9.2015, ale o 13,00 hod. z dôvodu kolízie
● MD3R 2.kolo NMŠK 1922 Bratislava –  FA Bratislava odohrať stretnutie 6.9.2015 o 10,00 hod. na ihrisku Nepočujúcich
Zamieta:
● SZRL + MZRL 1.kolo ŠK Vrakuňa –  Lok.DNV preložiť stretnutie z 22..8.2015 na 23.9.2015

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 21.8.2015 o 16.30 v zasadacej miestnosti BFZ. Pozvaní sú: D. Bláha, M. Dobrovský, M. Ďurčo, P. Ježík, L. Lauer, V. Martiš, B. Parilák, K. Smolíková, P. Augustovič, A. Gosiorovský, M. Kardelis, G. Matejová, M. Jablonický a R. Dadykin.

Žiada rozhodcov delegovaných na stretnutia súťaží riadených SFZ (najmä mládeže), aby venovali pozornosť aj úradnej správe SFZ (časti týkajúcej sa rozhodcov).

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka: 3.9.2015.

Pozýva na zasadnutie dňa 14.8. o 17.45 M. Fischera a M. Brodyho st.

Ospravedlnenia: Černý od 3.8.; Ruc 15.-16.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné : najneskôr do 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov; do 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu; do 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov a do 27.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

FK, ktoré si takto nesplnia „Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ“  (viď RS BFZ 2015/2016, č. 12.2.)  budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

 TMK BFZ upozorňuje kluby na nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti, ktorú k  1.-2.8.2015 nesplnili družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov, ide o :

III. ligaPSČ Pezinok, FK Slovan Most pri Bratislave, FK Slovan Ivanka pri Bratislave, ŠK Báhoň, ŠK  Lozorno, TJ Slovan Viničné, FK Inter Bratislava, PSČ Pezinok, ŠK Bernolákovo, OŠK Slovenský Grob

IV.liga – FK Lamač Bratislava, SFC Kalinkovo, FK Stupava, TJ Čunovo, FK Vajnory, FK Karpaty Limbach,  TJ Veľké Leváre, ŠK Šenkvice

TMK BFZ upozorňuje kluby, že ak do 12.8.2015 nepredložia licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži, budú postúpené kluby na doriešenie DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 07.08.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, Terlanda (8)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT)  (16)

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C) (11)

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-13 ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v tréningovom

centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji v pondelok  17.8.2015 o 17,00 hod.

HRÁČI:

Samuel ŠULC          FK INTER           Marek KÉRY         FKM K.VES

Stanislav TURČÁNIK       FK INTER                      Richard LICHNER      FKM K.VES

Tomáš DRGA                     FK INTER                      Šimon REXA                 FKM K.VES

Samuel HASOŇ                 FK INTER                      Martin MAKUCH        FKM K.VES

Boris STRUHÁR                FK INTER                      Samuel HOMOLA        FKM K.VES

Tobias ČONGRÁDY          FK INTER                      Peter KRUTIL               FKM K.VE

Martin NEMEC                  FK INTER                      Matúš KOSEČEK         FKM K.VES

David PACKA                    FC PETRŽALKA           Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBR.

Marco DANIEL                  FC PETRŽALKA            Damián RACZ               FKP DÚBR.

Dominik VÉGH                  FC PETRŽALKA           Filip ZÁVODSKÝ        FKP DÚBR.

Peter DORNAI                    NMŠK 1922 BRATISL.  Rastislav HARAMIA    ŽOLÍK MALAC.

Thomas PETROVSKÝ       SLOVAN IVANKA         Daniel JANŠÁK             OFK D.LUŽNÁ

Patrik SABO                       ŠK N.DEDINKA

REALIZAČNÝ TÝM:                   

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI:            Walter RISCHER, Rudolf BOŽIK

VEDÚCI:                   Ivan KONEČNÝ

MASÉR:               Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Zraz nominovaných hráčov: pondelok 17.8.2015 o 16,30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Koniec tréningového zrazu je o 19,00 hod. Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Walterovi Rischerovi 0903 160663. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na celodenný tréningový zraz v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji v pondelok  17.8.2015 o 9,00 hod.

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK      FC PETRŽALKA                 Patrik SLÁDEČEK      FK INTER

Samuel BARTOŠ             Š.HAMULIAKOVO             Tomáš MERY              FK INTER

Lukáš LETENAY             FKM K.VES                          Samuel IVANIČ           FK INTER

Lukáš TVAROH              FKM K.VES                          Filip NAGY                  ŠK SENEC

Timotej UHRÍN              FKM K.VES                         Alexej ANTAL             ŠK SENEC

Roman BEKO                 ŠK SLOVAN                          Peter POLAKOVIČ    ŠK SLOVAN

Samuel STOLÁRIK        ŠK SLOVAN                          Adam PLEVÁK           ŠK SLOVAN

Ladislav NAGY                ŠK SLOVAN                          Michal HORNYAK     ŠK SLOVAN

Alexander TOTH             ŠK SLOVAN                          Radovan VALENTIN  ŠK SLOVAN

Denis GIESSER               ŠK SLOVAN                   Dávid STRELEC         ŠK SLOVAN

Tomáš HREBEŇ              ŠK SLOVAN                 Patrik FARKAŠ          ŠK SLOVAN

Náhradníci:

Martin UŽÍK                     ŠK SLOVAN                          Samuel BENOVIČ       ŠK SENEC

Adam KURUC                  ŠK SLOVAN                         Samuel ORSÁG            ŠK SENEC

Kristián ČERNÁK            ŠK SLOVAN                         Zolt BEKE                    ŠK SENEC

Adam KORMANÍK          FK INTER                            Daniel LEGINUS          ŠK SENEC

Matúš MOLNÁR              FKM K.VES                         Erik REINDL                ŠK SENEC

Samuel SIEKEL               FKM K.VES                          Erik MRÁZ                  FC PETRŽALKA

REALIZAČNÝ TÝM:  RT : Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ

MASÉR:  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 17.8.2015 o 8,30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Koniec tréningového zrazu je o 16,00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v utorok 18.08.2015 na štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan        Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Kristián ČABALA     ŠK Slovan         Roman ČEREPKAI              ŠK Slovan

Viliam DUFFEK        ŠK Slovan        Gabriel HORNYÁK              ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan          Dominik JANKOVIČ            ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK         ŠK Slovan         Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Adrián PANČÍK        ŠK Slovan         Michal POLČIC                      ŠK Slovan

Adam TUČNÝ          ŠK Slovan           Adam ZBUDILA                    ŠK Slovan

Juraj BORČIN         FKM Karlova Ves      Patrik BRUKKER           FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK      FKM Karlova Ves      Samuel GBELEC            FKM Karlova Ves

Lukáš JELÍNEK        FKM Karlova Ves      Jozef JUCK                     FKM Karlova Ves

Jakub KLIMENT       FKM Karlova Ves      Michal MATTA              FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                FKM Karlova Ves      Radovan STANČÍK          FKM Karlova Ves

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Ján BOLF                         FK Inter Bratislava

Oliver FANDEL        FK Inter Bratislava    Matúš MATICH               FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Branislav ŠTEVAŇÁK     FK Inter Bratislava

Peter BELKO            ŠK Senec                    Mário PILÁCIK                    ŠK Senec

Pavol ŠIMONČIČ     ŠK Senec                    Ľuboš ŠLÉZ                          ŠK Senec

Marek TALAMON    ŠK Senec                    Timotej FOLTÝN                  Žolík Malacky

Adam DRUNEK       Domino Bratislava     Martin MIKUŠKA                Domino Bratislava

REALIZAČNÝ TÝM :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj /podľa počasia/, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Zraz nominovaných je v utorok 18.08.2015 o 12,00 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 15,00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

 Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (29.7.2015)

03.8.2015        TZ/ TC – Ivanka pri Dunaji                                U15 BFZ

10.8.2015        TZ/TC – NŠK Bratislava                                      U12-13 BA mesto

17.8.2015        celodenný TZ/ TC – Ivanka pri Dunaji              U15 BFZ

17.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                   U13-14 BFZ

18.8.2015        TZ výber  17 – miesto bude určené                    U 17 BFZ

23.-28.8.15      RT memoriál G. Princa – Košice                       U15 BFZ

24.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                   U12-13 BA vidiek

31.8.2015        TZ výber  17 – miesto bude určené                     U 17 BFZ

7.9.2015           TZ/TC – NŠK Bratislava                                       U12-13 BA mes.

8.9.2015          Mini Champions liga – zák. kolo                         U12 – FK

8.9.2015          PZ výberu  17 – miesto bude určené                    U 17 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                     U13-14 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                     U12-13 BA vid.

15.9.2015        Družobné stretnutia – BFZ, ZsFZ, JmKFS, SmKFS  (FŠ TJ Slovan Viničné, MŠK Kráľova P. Senci)                                                                                                    U 17 BFZ

22.9.2015        Mini Champions liga – finále                                U12 – FK

23.9.2015        Družobné stretnutia s JmKFS – FŠ Viničné       U13-14 BFZ

26.-30.9.15      RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                      U14 BFZ

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                           U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                         U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                           U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U12-13 BA vid.

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                          U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                       U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                            ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                        U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                    U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu     BFZ

4.4.2016         TZ/TC – NŠK Bratislava                                            U12-13 BA mes.

4.4.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U12-13 BA vid.

4.4.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U 14 BFZ

7.4.2016         turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid              U12-FK, výbery

15.4.2016       PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                 U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                              U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                          U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                          U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                               U12-13 BA mes.

14.-18.5.15    RT – Senec a okolie                                                       U14 BFZ

16.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                          U13 BFZ

16.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                          U12-13 BA vid.

V./2016          Družobné stretnutia s JmKFS                                    U13-14 BFZ

IV.-VI./16      ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                    U13 – školy

IV.-VI./16      ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                         U12-13 BFZ

6.6.2016         TZ/TC – NŠK Bratislava                                              U12-13 BA mes.

6.6.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                          U12-13 BA vid.

19.-25.6.16     LŠS – Stupava (h. Park, FŠ FK Stupava)                  U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom “amatéra”: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015) – ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár“Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ :http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Športovo – technická komisia:

Oznamuje stretnutia preložené na sobotu z dôvodu nedostatku rozhodcov:

 

S5V

Jeseň 2015

 1. kolo Jablonec – Kostolište
 2. kolo Borinka – Pernek
 3. kolo Kostolište – Pl. Mikuláš
 4. kolo Zohor – Borinka

Jar 2016

 1. kolo Gajary – Jablonec
 2. kolo Dubová – Pl. Štvrtok
 3. kolo Pl. Mikuláš – Zohor
 4. kolo Cajla – Sv. Jur B
 5. kolo Vištuk – Pl. Mikuláš
 6. kolo Sv. Jur B – Modra
 7. kolo Modra – Borinka
 8. kolo Budmerice – Pl. Štvrtok

Okrem toho je hracím časom domácich zápasov Pl. Štvrtku sobota ÚHČ.

S6V

Jeseň 2015

 1. kolo Malé Leváre – Suchohrad
 2. kolo Záhorská Ves – Častá
 3. kolo Vysoká – Studienka
 4. kolo Grinava – Malé Leváre
 5. kolo Rohožník – Vysoká
 6. kolo Doľany – Suchohrad
 7. kolo Studienka – Doľany
 8. kolo Vysoká – Vinosady
 9. kolo Vinosady – Malé Leváre
 10. kolo Suchohrad – Grinava
 11. kolo Grinava – Studienka
 12. kolo Častá – Vysoká

Jar 2016

 1. kolo Studienka – Vinosady
 2. kolo Kuchyňa – Grinava
 3. kolo Záhorská Ves – Kuchyňa
 4. kolo Doľany – Záhorská Ves
 5. kolo Kuchyňa – Malé Leváre
 6. kolo Vinosady – Vysoká
 7. kolo Suchohrad – Rohožník B
 8. kolo Rohožník B – Studienka
 9. kolo Častá – Malé Leváre
 10. kolo Malé Leváre – Doľany

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov OBFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 7.8.2015 (piatok) o 17:00 v Dome športu. Program seminára bude zaslaný elektronickou poštou.

KR a D  žiada všetkých rozhodcov a delegátov  ktorým sa zmenili kontaktné údaje (tel.číslo,emailová adresa)aby mi tieto zmeny zaslali na adresu  – pincek.j@centrum.sk ,

Komisia mládeže:

 Oznam pre FK:

Sezónne súpisky nie je potrebne pred súťažou nahadzovať do ISSF.

Zmena termínu stretnutia

SZMA – 1.kolo:

ŠK Lozorno – ŠK Láb – ST 9.9. o 17,00 hod. / obojstranná dohoda klubov /

MZV – 5.kolo

TJ Závod – Karpaty Limbach – SO 26.9. o 13,00 hod. / požiadavka TJ Závod – hody /

Hracie dni a časy – súťaž mladší žiaci vidiek – MZV

1. OŠK Slovenský Grob           SO 10,00

2. Karpaty Limbach                 SO 10,30

3. ŠK Lozorno                           SO 12,00

4. TJ Družstevník Závod        NE  3 hod. pÚHČ

5. OFK Vysoká pri Morave     NE pÚHČ

6. CFK Pezinok – Cajla            SO 11,30

7. ŠK Svätý Jur                        SO 11,30

8. voľný žreb

9. TJ Záhoran Jakubov          NE pÚHČ

10. FK Studienka                      NE pÚHČ

11. Slovan Viničné                    NE pÚHČ

12. FK Jabloňové                      NE 10,30

Žiadame FK, aby si skontrolovali na stránke “ nový futbalnet.sk „ vylosovanie svojich stretnutí, prípadné zmeny , resp. úpravy hracích dní a časov zašlite mailom  do 20.8.2015 na sekretariát ObFZ.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI