Úradná správa č. 11 zo dňa 11.9.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 57 : Dávid Valent /1306057/ ( FC Petržalka akadémia SZRL) – vylúčený, za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 7.9.2015./5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.58 : Dávid Andruško/1335224/ (TJ Veľké LeváreMD3R) od 7.9.2015./5.-€ /

U.č. 59 :Adam Tavaly/1303231/ (FC Slovan Modra SD3R) od6.9.2015/5.-€/

U.č. 60 :JiřiCibulya/1228796/ (FK Slovan Most pri Bratislave S3BA) od 7.9.2015/10.-€ /

U.č. 61 :Roman Ševčík /1196713/ (FK Slovan Most pri Bratislave S3BA od 7.9.2015/10.-€ /

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 62: Daniel Dugovič/(ŠK Šenkvice SZRL),asistent trénera1, vykázaný z lavičky hostí   v stretnutí ŠK Bernolákovo – Šenkvice, dňa 5.9.2015. Po stretnutí sa ospravedlnil rozhodcom za svoj výrok.DO: DK udeľuje trénerovi Danielovi Dugovičovi pokarhanie podľa DP čl.11/1.V prípade opakovaného priestupku DK uloží prísnejšie disciplinárne opatrenie. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 63: Peter Kučerka/(ŠK Svätý Jur S3BA) asistent trénera 2, na podnet správy delegáta stretnutia,  za HNS na adresu AR1 v stretnutí FK Inter Bratislava – ŠK Svätý Jur, dňa 6.9.2015. DO:  DK ukladá Petrovi Kučerkovi  zákaz  výkonu funkcieasistenta trénera a viesť družstvo  z priestorov lavičky náhradníkov na 2 súťažné stretnutia  od 7.9.2015, podľa DP, čl. 48/1b,2a. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 64: Patrik Gašparík/1293801/ (FC Slovan Modra SD3R). DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe čl. 37/6 DP od 11.9.2015,s podmienečným odkladom do 11.12.2015.Poplatok za prerokovanie  5.-€.

U.č.65:  DK berie na vedomie vyjadrenie TJ Slovan Viničné (S3BA).DO: DK udeľuje v zmysle RS BFZ čl.2 pokutu 80.-€ za dodanie nepoužiteľného videozáznamu zo stretnutia TJ Slovan Viničné – ŠK Báhoň, ktorý nebolo možné použiť pri riešení disciplinárneho priestupku v danom stretnutí. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č.66: Maroš Jakim,trénerŠK Tomášov (S3BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č.67: Klub ŠK Bernolákovo (S3BA) nezaslal písomné vyjadrenie k incidentu – umožnenie vhodenia nepovoleného predmetu na HP počas stretnutia  ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 30.8.2015. DO: DK za nezaslanie písomného stanoviska v stanovenom termíne ukladá klubu ŠK Bernolákovo pokutuvo výške 50.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 68: ŠK Bernolákovo (S3BA), DO: Za porušenie povinnosti organizátora, nezabránenie vhodenia cudzieho predmetu na HP (ktorý síce neohrozil zdravie žiadneho účastníka podujatia), neidentifikovanie vinníka, neumiestnenie člena US pri fanúšikoch hostí. DO: DK udeľuje pokutu vo výške 150,-€,  podľa čl. 57/1a,2 a 58/2f. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 69: DK berie na vedomie vyjadrenie klubuFK Slovan Most pri Bratislave (S3BA) k incidentu-umožnenie vhodenia nepovoleného predmetu na HP,identifikácii diváka a nešportového správania sa divákov počas stretnutia  ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 30.8.2015. DO:za nešportové správanie divákov ukladá pokutu 50.-€, podľa  čl.58/2a a 3 a OO: klubFK Slovan Most pri Bratislave musí zabezpečiť na stretnutie, kde budú hosťujúcim klubom, vlastnú označenú usporiadateľskú službu podľa čl. 43/j. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

Predložené LP trénerov k termínu 9.9.2015:

III. liga  starší dorast (S3BA) :

U.č. 70: ŠK Igram ( 3.9.2015)– poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 71:FK Jabloňové (4.9.2015) – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 72:ŠK Lozorno (8.9.2015) – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 73:FC Rohožník (9.9.2015) – poplatok za prerokovanie 10.-€.

 U.č. 74:FC Ružinov Bratislava (14.8.2015 ) – Upustené od poplatku.

III. liga  mladší dorast MD3R):  

 U.č. 75:FC Ružinov Bratislava(14.8.2015) – Upustené od poplatku.

U.č. 76:FK Rača Bratislava (3.9.2015) – poplatok za prerokovanie 10.-€.

II.liga  M/SŽ (MZRL/SZRL):

U.č. 77:FK Rača Bratislava( 30.8.2015)  poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 78:FC Ružinov Bratislava(4.9.2015) poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 79:OFK Dunajská Lužná (7.9.2015) poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Upozorňuje:
● že SZRL+MZRL 12. kolo sa hrá 15.9. v jednotných hracích časoch (ako je na futbalnete) a hrá sa v poradí mladší žiaci (15,30) a starší žiaci (17,00), ako v pracovný deň (opakovanie z predošlej ÚS)
● všetky FK a zároveň ich žiada dodržiavať RS čl. 2 ako aj zákon SR č.1/2014, §14 odst.2, písm.h (usporiadateľ musí mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom USPORIADATEĽ …) Za nedodržiavanie RS budú FK odstúpené k riešeniu na DK a následne za nedodržanie zákona SR č. 1/2014 môžu byť odstúpené orgánu činnom v trestnom konaní, nakoľko sa jedná o priestupok.
Oznamuje:
● MD3R PŠC Pezinok zmenu hracieho času v pôvodnom termíne v sobotu, ale vždy o 9,30 hod.(pôvodne pUHČ)
● MD3R FC Petržalka akadémia zmenu ihriska z Rusoviec na M.C.Sklodowskej, termín nedeľa pUHČ zostáva nezmenený s účinnosťou od 13.9.2015
Zamieta:
● MD3R PŠC Pezinok žiadosť o preloženie stretnutia 8.kola s FC Ružinov pretože:
1) chýba súhlas súpera,

2) žiadosť bola podaná menej ako 10 dní pred termínom odohratia (RS 3.4),

3) takéto stretnutie sa v 8.kole nehrá

4) 16.9. sa hrá vložené 10.kolo, čiže by hrali dva dni po sebe
Schvaľuje:
● SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ.
Žiada:
● SFC Kalinkovo o dodržiavanie RS čl. 12 zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia v zmysle SP čl. 56/d (nedostatky v stretnutí 6.kola Kalinkovo – Vrakuňa)
● Všetkých R, aby uvádzali v Zápise o stretnutí (v časti záznam R) ak na stretnutí nebol prítomný lekár (zdravotník), delegát stretnutia to uvádza vo svojej správe
Nariaďuje:
● S3BA 6.kolo ŠK Báhoň – OŠKSl.Grob odohrať stretnutie 16.9.2015 o 16,30hod. (dohrávka zdôvodu hromadného ochorenia hráčov OŠK)
● S3BA 8.kolo ŠK Báhoň – FCRohožník odohrať stretnutie 20.9.2015 o 16,00 hod. (dohoda klubov z dôvodu dohrávky ŠK Báhoň)
● MD3R 1.kolo ŠK Šamorín Hamuliakovo – OŠK Mariathal odohrať stretnutie 23.9.2015 o 17,00 hod. z dôvodu obsadenia ihriska v pôvodnom termíne 9.9. (opakovanie z predošlej ÚS)
● SZRL+MZRL 12.kolo PŠC Pezinok – FC Ružinov odohrať stretnutia 16.9. o 15,30 hod. mladší a 17,00 hod. starší žiaci, z dôvodu celodennej organizácie regionálneho turnaja BFZ dňa 15.9. na ihrisku PŠC Pezinok (opakovanie z predošlej ÚS)
Kontumuje:
● SD3R 5.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FCSlovan Modra 5 : 0 podľa SP čl. 87/g a prípad odstupuje k riešeniu DK BFZ, ŠTK ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku SP čl. 12/3

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov 1.10.2015. Miesto a čas budú spresnené. Pozvaní rozhodcovia: P. Augustovič, P. Černý, R. Hádek, M. Hrazdira, M. Kardelis, M. Křivan.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (29.8.-6.9.): Choreň, Straka T. (nedostatočný popis priestupkov); Bohun, Fischer (nedostatočný popis overovania totožnosti hráčov v ISSF); Malárik, Martinkovič st., Hajnala, Ďurčo M., Kachnič, Kočický, Lackovič (administratívne nedostatky).

Ospravedlnenia: Čižmár 3.9.; Ralbovský 19.-20.9.; Zálesňák od 9.9.; Hudy 19.9., 20.9. (do 13.00); Strapek 19.9., nedelegovať v pracovných dňoch; Minárik 12.-15.9.; Jablonický 17.-19.9., 3.-4.10.; Farbula 19.-20.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné  najneskôr do :

– 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov;

– 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu;

– 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov

– 28.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

TMK BFZ upozorňuje na kluby pre nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti, ktorú k  1.8.2015, 15.8.2015, 20.8.2015, resp. k 28.8.2015 nesplnili družstvá hrajúce v III. lige staršieho a mladšieho dorastu a starších a mladších žiakov.

K 09.09.2015 – 16:00 hod. túto povinnosť ešte splnili / nesplnili kluby :

III. liga starší dorast   – Igram (predložil LP – 3.9.), Jabloňové (predložil LP – 4.9.), Lozorno

(predložil LP – 8.9.), Rohožník (predložil LP – 9.9.), Modradoposiaľ

                                           nepredložili LP

III. liga mladší dorast –  Rača (predložil LP – 3.9.), Mariathal BA, FA Bratislava – doposiaľ

nepredložili LP  –  FC Ružinov (starší aj mladší dorast) – predložil LP trénera – už 14.8.2015

II.liga M/SŽ Rača (predložil LP – 30.8.), Ružinov (predložil LP – 4.9.), D. Lužná (predložil LP

– 7.9.)  Bernolákovo a Šenkvice  – doposiaľ nepredložili LP

TMK BFZ upozorňuje uvedené kluby, že keďže nepredložili licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži v stanovenom termíne, opätovne postúpené na doriešenie DK BFZ, na jej zasadnutie 10.09.2015.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 28.08.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok (12)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský, D. Ščibrány, M. Lipták, M. Uhrín, R. Balaščík, D.Kasal, E. Čikoš, M. Marko, I. Gutléber, L. Grofčík, M. Jánoš (30)

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C)   (18)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na celodenný tréningový zraz v pondelok 14.09.2015 na štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan                  Viliam DUFFEK                   ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK         ŠK Slovan                  Adrián PANČÍK                   ŠK Slovan

Michal POLČIC         ŠK Slovan                  Adam TUČNÝ                      ŠK Slovan

Adam ZBUDILA      ŠK Slovan                  Juraj BORČIN                       FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK      FKM Karlova Ves      Lukáš JELÍNEK                    FKM Karlova Ves

Jozef JUCK                FKM Karlova Ves      Jakub KLIMENT                   FKM Karlova Ves

Matej KOLLÁTH      FKM Karlova Ves      Filip RÁCZ                            FKM Karlova Ves

Radovan STANČÍK  FKM Karlova Ves      Tomáš BENKE                      FK Inter Bratislava

Ján BOLF                   FK Inter Bratislava    Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Oliver FANDEL        FK Inter Bratislava    Branislav ŠTEVAŇÁK         FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Peter BELKO                        ŠK Senec

Mário PILÁCIK        ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj /podľa počasia/, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v pondelok 14.09.2015 o 8,30 hod. na štadióne FK Ivanka pri Dunaji. Ukončenie tréningového zrazu bude o 17,00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-13 ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v pondelok 14.9.2015 o 14,30 hod. v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:           

Samuel ŠULC                 FK INTER                    Marek KÉRY               FKM K.VES

Stanislav TURČÁNIK    FK INTER                    Richard LICHNER     FKM K.VES

Tomáš DRGA                 FK INTER                    Šimon REXA              FKM K.VES

Samuel HASOŇ              FK INTER                    Martin MAKUCH      FKM K.VES

Boris STRUHÁR            FK INTER                    Samuel HOMOLA      FKM K.VES

Tobias ČONGRÁDY     FK INTER                    Peter KRUTIL             FKM K.VES

Martin NEMEC               FK INTER                    Matúš KOSEČEK      FKM K.VES

Dávid PACKA                FC PETRŽALKA        Martin ŽILAVÝ         FK STUDIENKA

Marco DANIEL              FC PETRŽALKA        Peter KYSELICA       ŠK Sv.JUR

Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBRAVKA     Mário GUŠTAFÍK      S.VINIČNÉ

Peter DORNAI                NMŠK 1922 BA          Dávid ĎUGEL            ŠK BERNOLÁKOVO

Rastislav HARAMIA     ŽOLÍK MALACKY    Marco GÁL                 ŠK BERNOLÁKOVO

Thomas PETROVSKÝ  FK S.IVANKA

REALIZAČNÝ TÝM:

Regionálny tréner mládeže : Rudolf  NOVÁK    

Tréneri:  Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci:  Ivan KONEČNÝ                          

Masér:  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: brankári vlastnú treningovú výstroj, biele tričko, kopačky, chrániče,  vlastné štucne, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 14.9.2015 o 14,30 hod. , začiatok TJ je o 15,00 hod.,ukončenie TJ je o 17,00 hod. Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trenerovi p.Rischerovi Walterovi 0903 160663. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U17 (nar. po 1.1.1999) na medzinárodný turnaj U17       hraný pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša dňa 15. 9. 2015 na FŠ v Pezinku a Kráľovej pri Senci

Hráči:

Sekot Patrik               FC Ružinov                   Kozák Maximilián       FKM K. Ves

Vanko Matej              FC Ružinov                    Drobný Marek FK Inter

Gála Adam                 FC Ružinov                    Blanár Adam   FK Inter

Zelenay Juraj             FC Ružinov                    Chudík Lukáš  FK Inter

Sirota Martin             Žolík Malacky                Šimončič Marko            FK Inter

Lorinczi Mário               Žolík Malacky            Petriľák Erich                NMŠK 1922 Bratislava

Foltýn Samuel               Žolík Malacky             Pupák Matej                  FC Petržalka akadémia

Držka Adrian                Žolík Malacky              Kristín Lukáš                 FC Petržalka akadémia

Korienek Martin            SDM Domino             Csontoš Richard            OFK Dunajská Lužná

Náhradníci:

Križan Daniel                SDM Domino                 Graus Branislav             FK Inter

Žembery Andrej            SDM Domino                 Hronský Ondrej            FK Rača

Fraňo Martin                 Žolík Malacky

REGIONÁLNY TRÉNER :NOVÁK  Rudolf

TRÉNER : GÁLA Vladimír

ASISTENT TRÉNERA:ŠTEFÁNIK Daniel

VEDÚCI DRUŽSTVA:TRNOVSKÝ Ondrej

MASÉR:HORNYAK Gabriel

Dátum                        Zraz                            1. zápas                       Predpokladané ukončenie

15.9. 2015                  8:30                              10:00                               18:30

Pezinok                    Pezinok                       Pezinok

Priniesť si treba športovú výstroj (tričko pod dres, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, ponožky, iné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. Všetci hráči a realizačný tím majú zabezpečené stravovanie a pitný režim v priebehu celého dňa.  V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (11.9.2015)

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

14.9.2015               TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U13 BFZ

14.9.2015              TZ/TC – Ivanka pri Dunaji – celodenný zraz                           U14 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

15.9.2015        Medzinárodný turnaj U 17 – pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša –  výbery BFZ,

ZsFZ, JmKFS, Györu  (FŠ PŠC Pezinok, MŠK Kráľova pri Senci)                       U 17 BFZ

22.9.2015        Mini Champions liga – finále – FŠ ŠK Slovan- Rapid                    U12 – FK

23.9.2015        Družobné stretnutia s JmKFS – FŠ Viničné                                    U13-14 BFZ

26.-30.9.15      RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                                                   U14 BFZ

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                        U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                                     U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                     U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                                  U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                                                    U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                                U11 BFZ

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                         U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                            U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                               U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                           U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                           U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                                U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                                 U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                 U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                              U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                             U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                          U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                             U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  ktoré nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.  V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom „amatéra“: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom augusta 2015 (Odstupne bude až vo faktúre za august 2015 vystavenej 1.9.2015).

UPOZORNENIE PRE KLUBY!!!

Od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. 

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:“Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016. V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár „Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Žiadosť o transfér amatéra sa podáva do 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ Zmena termínu stretnutia bez poplatku / RS čl.3.4. – lehota 21 dní /

PMA1 – 6.kolo: Domino – Vrakuňa – NE 4.10. o 12,30

PMA1 – 10.kolo: Domino – Šamorín – NE 8.11. o 11,45

PMA2 – 6.kolo: Ivanka – ŠK Hargašova – NE 4.10. o 10,00

PMB2 – 6.kolo: FK Dúbravka – Rusovce – SO 3.10. o 11,00

b/ Zmena termínu stretnutia:

PMB2 – 1. kolo Dun. Lužná – Iskra Petržalka – UT 22.9. o 17,00

c/ Zmena hracieho dňa a času

PrSC: MŠK Kraľova A – sobota 9,30

PrSC: MŠK Kraľova B – nedeľa 9,30

PrSC: ŠK Bernolákovo – nedeľa 3 hod.pUHČ

d/ Nariadená zmena stretnutia

PrPK – 4.kolo: Grinava – Budmerice – SO 19.9. o 13,30

Stretnutie sa hrá ako predzápas S6V

e/ Zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PMA1 – 4.kolo: K.Ves – Senec – SO 19.9. o 11,30

PMA2 – 3.kolo: Ivanka – FA Bratislava – ST 23.9. o 17,00

PrSC – 11.kolo: Rovinka – Bernolákovo – ST 16.9. o 17,30

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

f/ Poplatky za zmeny / RS čl.3.4 /

ŠK Senec – 20€

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – 20€

ŠK Bernolákovo – 20€

Poplatky budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát                           

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravideľne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 Športovo – technická komisia       

Akceptuje vyjadrenie klubu TJ Doľany k zapríčineniu neskorého začiatku stretnutia Vysoká p/M – Doľany.

Upozorňuje kluby, že pri nasadení „ostaršeného“ dorastenca (staršieho ako 16 a mladšieho ako 18 rokov) za družstvo seniorov sú povinné predložiť riadiacemu orgánu písomný súhlas rodičov (resp. zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára (podľa SP čl. 46). V opačnom prípade bude takýto štart považovaný za neoprávnený.

 Disciplinárna komisia                     

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 17 – Andrej Wirth 1221992 (S5V – ŠK Gajary) – vylúčený za HNS – napadnutie súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 7. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 18 – Filip Baričič 1173232 (S5V – FC Slovan Modra) – vylúčený za HNS – napadnutie súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 7. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 19 – Peter Masný 1152516 (S5V – TJ Dubová) – vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 46/1a, 46/1c  od 7. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 20 – Patrik Phan 1256802 (S6V – FK Malé Leváre) – vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1, 45/2a  od 7. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 21 – Patrik Žonda 1262611 (S6V – FK Kuchyňa) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a  od 7. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 22 – Martin Žonda 1245335 (S6V – FK Kuchyňa) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 7. 9. 2015

(10 €);

Uzn. č. 23 – Patrik Kulich 1294177 (SD4V – TJ Rovinka) – vylúčený za HNS – pokus o udretie súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP 49/1b, 49/2b od 7. 9. 2015 (5 €);

Uzn. č. 25 – Marek Dávid 1173742 (rozhodca) – DK na základe odstúpenia KRaD ObFZ Bratislava – vidiek udeľuje DO – pokarhanie, podľa DP čl. 62 a čl. 11. (10 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 24 – Peter Prívrel 1224246 (S6V – FK Studienka) od 7. 9. 2015 (10 €);

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16. 9. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                                      

1) KM predložil FK CFK Pezinok Cajla dohody o povolenom striedavom štart dievčat v kategórii chlapcov – súťaž MZV. Dohody spĺňajú všetky náležitosti RaPP. Na základe uvedeného považujeme námietku ŠK Svätý Jur za neopodstatnenú. Výsledok dosiahnutý na ihrisku v pomere 1:0 v prospech CFK Pezinok Cajla zostáva v platnosti.

2) Zmena termínu stretnutia: MZV – 10. kolo: Slov.Grob – Studienka – ŠT 17.9. o 17.00.

3) Poplatky za zmenu termínov stretnutí (RS čl.3.4): FK Studienka (MZV) – 20 €. Poplatok bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

4) Nariadené zmeny termínov stretnutí (predzápasy seniorov):

SZPK – 5. kolo: Doľany – Dubova – SO 26. 9. o 14.00;

SZPK – 15. kolo: Častá – Budmerice – SO 7. 11. o 11.30;

MZV – 6. kolo: Studienka – Modra – SO 3. 10. o 13.30;

MZV – 7. kolo: Vysoká – Lozorno – SO 10. 10. o 13.30;

Uvedené stretnutia sa hrajú ako predzápasy S6V.

5) Rozpis stretnutí od 19. 9. – do 24. 9. 2015:

Súťaže riadené KM ObFZ Bratislava – vidiek

Starší žiaci U15 SZMA 2.kolo – dohrávka

23.9. 16.00 Láb – Zohor

4.kolo

19.9. 11.30 Žolík B – Lozorno

19.9. 11.30 Rohožník – V. Leváre

20.9. 13.00 Z. Ves – Láb

Starší žiaci U15 SZPK: 4.kolo

19.9. 10.30 Jablonec – Budmerice

20.9. 10.00 Dubová – Častá

20.9. 14.00 Sv. Jur – Doľany

Mladší žiaci U13 MZV: 4.kolo

19.9. 10.30 Limbach – Lozorno

19.9. 11.30 Jakubov – Sv. Jur

20.9. 10.00 Slov. Grob – Závod

20.9. 10.30 Jabloňové – Modra

20.9. 14.00 Studienka – Cajla

20.9. 14.00 Viničné – Vysoká

Súťaže riadené KM BFZ

Prípravka U11 PrMA 4.kolo

19.9. 10.30 Kostolište – Láb

19.9. 16.00 Studienka – Sološnica

20.9. 10.00 Rohožník – Vysoká

20.9. 14.00 Jakubov – Lozorno

Prípravka U11 PrPK 4.kolo

19.9. 9.00 Cajla – Modra

19.9. 9.30 Šenkvice – Vištuk

19.9. 10.30 Báhoň – Sv. Jur

19.9. 11.00 Viničné – Limbach

19.9. 13.30 Grinava – Budmerice

20.9. 10.00 Častá – Slov. Grob

20.9. 14.30 Jablonec – PŠC Pezinok

13.kolo – ŠTVRTOK 24. 9.

24.9. 17.00 Slov. Grob – Šenkvice

24.9. 17.00 Sv. Jur – Limbach

24.9. 17.00 Vištuk – PŠC Pezinok

24.9. 17.00 Báhoň – Budmerice

24.9. 17.00 Častá – Modra

24.9. 17.00 Viničné – Cajla

24.9. 17.00 Jablonec – Grinava

Prípravka U11 PrSC 4.kolo

19.9. 14.00 Kalinkovo – Bernolákovo

20.9. 9.30 Most – Kráľova B

20.9. 10.00 Čataj – Kráľova A

20.9. 10.00 Blatné – Tomášov

20.9. 10.30 Malinovo – Rovinka

20.9. 12.00 N. Dedinka – MŠK Senec

20.9. 14.00 Ch. Grob – Miloslavov

13.kolo – ŠTVRTOK 24. 9.

24.9. 17.00 Kráľova B – Ch. Grob

24.9. 17.00 Rovinka – Kráľova A

24.9. 17.00 Miloslavov – Tomášov

24.9. 17.00 Malinovo – Bernolákovo

24.9. 17.00 Most – MŠK Senec

24.9. 17.00 Čataj – N. Dedinka

24.9. 17.00 Blatné – Kalinkovo

 Komisia rozhodcov a delegátov   

Oznamuje, že zasadnutia komisie KRaD budú vždy v stredu o 17.00 h. 

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!!!

Pozýva na zasadnutie dňa 16. 9.2015 o 17.10 h R Parackovú, o 17.15 h R Mičuru a Patleviča, o 17.45 h R Durča Petra a delegáta p.Lukeša, o 18 .00 h R Gajarského.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.

Najbližšie zasadnutie komisie bude 16. 9. 2015 o 17.00 h.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI