Zápisnica č.24 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.12.2015

Zápisnica č. 24
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11.decembra 2015, Budmerice

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní: Teleky, Richtárik, Trnovský, Predsedovia odborných komisií

Ospravedlnení:
Program :
1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík                                                                               2,kontrola plnenia uznesení – p. Farbula                                                                                       3,,informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 04.12. 2015  – p. Jánošík                                                         4,Schválenie člena RK SFZ za BFZ – p. Jánošík                                                                                                 5,Schválenie štartovného poplatku za ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik                           6,Informácia o priebehu ZHL žiakov a prípraviek – p.Teleky                                                               7,Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1. Polrok 2016   – p. Farbula                                                       8,Rôzne                                                                                                                                                                   9,Záver

 Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Pred začiatkom zasadnutia predseda BFZ požiadal šlenov VV BFZ o schválenie, či sa zasadnutia môžu zúčastniť p. Valko a p. Príkopa, ktorý boli pozvaný na 19:30.

Hlasovanie k prítomnosti p. Valka a p. Príkopu k účasti na zasadnutí VV BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 1

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá, uznesenie 2/22 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Počet prítomných v čase hlasovania – 8

Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4 –  Schválenie člena RK SFZ za BFZ

Podpredsedovia  BFZ  navrhli na funkciu člena RK SFZ za BFZ p. Ivana Čuhara, ktorý generálnym sekretárom Slovenského futsalu a prejavil záujem pracovať v RK SFZ.

 Uznesenie 1/24

 VV súhlasí s návrhom podpredsedov BFZ a navrhuje p. Ivana Čuhara za člena RK SFZ za BFZ

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil rozpočet na ZT seniorov a dorastu a navrhol výšku štartovného poplatku na 540€ pre seniorov a 225€ pre dorast a požiadal o schválenie futsalového družstva Slov – Matic FOFO Bratislava o zaradenie do ZT seniorov miesto odhláseného družstva FC Malacky.

Uznesenie 2/24

 VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK na zaradenie futsalového družstva Slov – Matic FOFO Bratislava do ZT BFZ v kategórii seniorov a taktiež schvaľuje návrh predsedu ŠTK na základe rozpočtu štartovný vklad  na ZT BFZ nasledovne:

Seniori  540 €/ družstvá BFZ  a 640€/ družstvá mimo BFZ

Dorast  225 € / družstvo

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

Za – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0

Bod  6 – Informácia o priebehu ZHL žiakov a prípraviek

Predseda KM BFZ p. Alexander Teleky informoval vo všeobecnosti o turnaji v Šenkviciach za účasti družstiev zo SR a ČR, MHT Bratislava cup 2015 a o dlhodobom turnaji – Zimnej halovej ligy žiakov a prípraviek

VV Berie na vedomie informáciu predsedu KM BFZ o uskutočnených turnajoch a o dlhodobom turnaji – Zimnej halovej ligy žiakov a prípraviek o pohár predsedu BSK

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7- Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1. Polrok 2016

Predseda BFZ  predložil návrh zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2016

Uznesenie 3/24

VV Schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2016

Január  -18.1.2016

Február – 8.2.2016

Marec – 7.3.2016

Apríl – 11.4.2016

Máj – 9.5.2016

Jún – 6.6.2016

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Prípravu 2. Reprezentačného plesu a 11- ky roka

Informáciu k MHT Bratislava cup 2015

Informáciu o vstupe spoločnosti TIPOS ako partnera IV. ligy Bratislava

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2016

Žiadosť TJ Malinovo o finančný príspevok na vybudovanie ihriska pre mládež

Informáciu o potrebnej zmene termínu Superpohára na júl 2016.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 18.1.2016.

 

Budmerice 11.12.2015                                                                    Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI