ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 ZO DŇA 12.02.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 9.3.2016 o 18:00 hod. sa v DK Ružinov ( 1. poschodie miestnosť č. 271) uskutoční pre zástupcov FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  prednáška “Implementácia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe do praxe”.  Prednášajúci budú: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Miroslav Hlivák, JUDr. Jaroslav Rybánsky,JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Igor Šumichrast, Ing. Alica Fisterová. 

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny v adresári FK

FKM Karlova Ves Bratislava

Karloveská 3

841 04 Bratislava,IČO: 31803164

P: Peter Bulla M: 0908 715 838

PP: Mgr. Richard Savčinský  M: 0905422 740

ŠR: Ing. Anton Valovič M: 0905 609 188  E-mail: valovic.anton@gmail.com

ISSF M: Bc. Peter Marienka M: 0904 468 787  Email:  marienka.peter@gmail.com

Č. účtu: 0177675548/0900

Web stránka: www.fkmkv.sk

Organizačný výbor ZT

Disciplinárne opatrenia:

Tomáš Porázik ( OŠK Slovenský Grob) vylúčený po 2 ŽK – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Štefan Kalmán (ŠTK Šamorín) vylúčený za HNS – urážka R – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne v  ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Peter Šalkovič ( MŠK Kráľová pri Senci) vylúčený za HNS – urážka R – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Daniel Pastrnek ( MŠK Kráľová pri Senci) vylúčený za HNS – urážka R – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne v  ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Erik Haník (OFK Dunajská Lužná) vylúčený po 2 ŽK – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

OV ZT oznamuje zmeny termínov stretnutí ZT dorastu

5.kolo

OFK D. Lužná – NMŠK 1922 Bratislava 20. 2. 2016 o 15:00 hod. ( pôvodne o 9:00 hod.)

PŠC Pezinok – FK Jablonové  20.2.2016 o 17:00 hod. ( pôvodne o 11:00 hod.)

Disciplinárna komisia:

U.č.  271: Jozef Valacsay (FA Bratislava) – začína disciplinárne konanie na základe podnetu VV BFZ a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 18.02. 2016 o 16:30 v sídle BFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční dňa 9.3.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov ( 1.poschodie, miestnosť č. 271)

Komisia mládeže  BFZ :

a/ predohrávky stretnutí

  PMA2 – 16.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra – ŠT 14.4.2016 o 16.00

PMB2 – 16.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra – ŠT 14.4.2016 o 17.00

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA2 – 14.kolo: FK Dúbravka – Š.Hamuliakovo – SO 16.4.2016 o 9.30

PMB2 – 14.kolo: FK Dúbravka – Š.Hamuliakovo – SO 16.4.2016 o 11.00

Zmeny sú upravené v ISSF.

Program  Zimnej halovej ligy BFZ mladších, starších žiakov a prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK”:

 MLADŠÍ ŽIACI – Finálová časť – 14. 2. 2016 (nedeľa) – hala Domu Športu, Junácka ul., Bratislava:

9.00 1. semifinále: FK Scorpions Bratislava – ŠK Bernolákovo

9.50 2. semifinále: FKP Dúbravka – ŠK Žolík Malacky

10.40 stretnutie o 3. miesto

11.30 finále o 1. miesto

12.20 vyhodnotenie – odovzdanie cien.

STARŠÍ ŽIACI – Finálová časť – 14. 2. 2016 (nedeľa) – hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava:

12.30 1. semifinále: ŠK Šenkvice – Lok. Dev. N. Ves

13.20 2. semifinále: ŠK Žolík Malacky – SDM Domino Bratislava

14.10 stretnutie o 3. miesto

15.00 finále o 1. miesto

15.50 vyhodnotenie – odovzdanie cien.

 Prípravka – športová hala pri ZŠ Šenkvice

 Skupina o 13. – 16. miesto

 13. 2. 2016 /sobota/: 9.00 N. Dedinka – Viničné, 9.45 Šenkvice B – Čataj, 10.30 súboj porazených, 11.15 súboj víťazov

Skupina o 9. – 12. miesto

 13. 2. 2016 /sobota/: 12.00 Vištuk – MŠK Senec, 12.45 Sološnica – Limbach 13.30 súboj porazených, 14.15 súboj víťazov.

Skupina o 5. – 8. miesto

 5. 3. 2016 /sobota/: 9.00 Blatné – Chorv. Grob, 9.45 CFK Cajla – Malinovo, 10.30 súboj porazených – o 7 miesto, 11.15 súboj víťazov – o 5. miesto.

Skupina o 1. – 4. miesto

 5. 3. 2016 /sobota/: 12.00 ŠK Senec – Kráľová, 12.45 Modra – Šenkvice, 13.30 súboj o 3. miesto, 14.15 súboj víťazov – finále.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk , www.futbalbfz.sk /správy/.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP). Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je od 1.1. – 15.3.2016. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia). Pozvánka, program a organizačné pokyny oboch seminárov boli účastníkom poslané. Študijné materiály (pravidlá futbalu a súťažný poriadok) je možné stiahnuť si na stránke SFZ.

Oznamuje zmenu mailovej adresy Martina Orlického: orlicky.martin@gmail.com.

Ospravedlnenia: Hádek 20.2.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 12.02.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M.Orlický, M. Moravec, M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva,A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga) (25)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie :  Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková,J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbár, P. Troják, P. Wolák (19)

Akcie výberov  mládeže BFZ

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                        Kategória

14.2.2016      Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci      U 13, 15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                   U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                    U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                       U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.    BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U13-14 BFZ

20.4./2016     Družobné stretnutia  JmKFS  – BFZ                             U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U12-13 BA vid.

5.-8.5.2016        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ

5.-8.5.2016        MT – Belehrad – výbery regiónov                             U 14BFZ

8.-11.5.2016      RT – Senec a okolie                                                      U14 BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                   U12-13 BA mes.

12.-15.5.2016    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U12-13 BA vid.

IV.-VI./2016     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                  U13 – školy

IV.-VI./2016     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                               U12 – školy

18.5.2016      Družobné stretnutia BFZ – JmKFS                               U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                             U12-13 BFZ

30.5.-1.6.2016   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                  U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                             U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

20.-25.6.2016  LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                        U12-13 BFZ

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI