ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 ZO DŇA 19.02.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 9.3.2016 o 18:00 hod. sa v DK Ružinov ( 1. poschodie miestnosť č. 271) uskutoční pre zástupcov FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  prednáška “Implementácia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe do praxe”.  Prednášajúci budú: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Miroslav Hlivák, JUDr. Jaroslav Rybánsky,JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Igor Šumichrast, Ing. Alica Fisterová. 

Sekretariát BFZ žiada FK IV.ligy, aby do 29.2.2016 zaslali elektronickou poštou alebo telefonicky nahlásili vedúcemu sekretárovi číslo účtu v tvare IBAN.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania konferencie BFZ na deň 14.4.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánky budú FK zaslané v zmysle stanov BFZ.

Disciplinárna komisia:

U.č.  277: Jozef Valacsay (FA Bratislava).Berie na vedomie osobné a písomné vyjadrenie menovaného, kde vyjadril úprimnú ľútosť nad svojími formuláciami na sociálnych sieťach a ospravedlnil sa BFZ za svoje vyjadrenia. Menovaný bol dôrazne upozornený za nesprávnosť svojho konania , na dodržiavanie noriem a princípov športovej etiky a na možné dôsledky v prípade, ak sa bude podobný prípad opakovať. DK BFZ ukladá p. Jozefovi Valacsayovi – pokarhanie  v zmysle DP, čl. 11. Za prerokovanie zaplatí poplatok 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP

Organizačný výbor ZT

OV ZT oznamuje, že stretnutie 5.kola ZT dorastu medzi ŠK Vrakuňa a Žolíkom Malacky, ktoré sa malo hrať 21.2.2016, sa neuskutoční z dôvodu nedostatočného počtu hráčov ŠK Vrakuňa.

Športovo – technická komisia:

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční dňa 9.3.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov ( 1.poschodie, miestnosť č. 271)

Komisia mládeže  BFZ :

 1/ Predohrávky stretnutí

PMA2 – 16.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra – ŠT 14.4.2016 o 16.00

PMB2 – 16.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra – ŠT 14.4.2016 o 17.00

2/ Zmena termínov stretnutí

PMA2 – 14.kolo: FK Dúbravka – Š.Hamuliakovo – SO 16.4.2016 o 9.30

PMB2 – 14.kolo: FK Dúbravka – Š.Hamuliakovo – SO 16.4.2016 o 11.00

3/  Zmena hracieho času prípraviek SDM Domino  z dôvodov kolízii

    stretnutí / 2.liga SD a MD, SZRL a MZRL /

PMA1: nedeľa 11.45

PMB1: sobota 14.30

PMC : sobota 14.30

4/ Zmena hracieho dňa a času / prípravka PrPK /

ŠFK Prenaks Jablonec– hrací deň sobota, hrací čas 2,5 h.pUHČ / predzápasy seniorov S5V/

5/ Zmena hracieho dňa a času / prípravka PrPK – 24.kolo /

Jablonec – Viničné – NE 12.6.2016 o 14.30 hod. / predzápas seniorov S5V /

6/ Úprava hracích dní a časov – TJ Jakubov / prípravka PrMA – domáce    

    stretnutia /

13.kolo: Jakubov – Rohožník – SO 9.4.2016 o 10.30

16.kolo: Jakubov – Vysoká – NE 1.5. o 15.00

18.kolo: Jakubov – Závod – SO 14.5.2016 o 10.30

20.kolo: Jakubov – Láb – SO 28.5.2016 o 10.30

Zmeny sú upravené v ISSF.

 Program  Zimnej halovej ligy BFZ prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK”:

Prípravka – športová hala pri ZŠ Šenkvice :

Skupina o 5. – 8. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 9.00 Blatné – Chorv. Grob, 9.45 CFK Cajla – Malinovo, 10.30 súboj porazených – o 7 miesto, 11.15 súboj víťazov – o 5. miesto.                                Skupina o 1. – 4. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 12.00 ŠK Senec – Kráľová, 12.45 Modra – Šenkvice, 13.30 súboj porazených  o 3. miesto, 14.15 súboj víťazov – finale, 15.50 vyhodnotenie – odovzdanie cien.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk , www.futbalbfz.sk /správy/.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia). Pozvánka, program a organizačné pokyny oboch seminárov boli účastníkom poslané. Študijné materiály (pravidlá futbalu a súťažný poriadok) je možné stiahnuť si na stránke SFZ.

Oznamuje zmenu mailovej adresy Martina Orlického: orlicky.martin@gmail.com.

Ospravedlnenia: Olša 5.3.; Elefant – prerušenie činnosti do 30.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie.

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 19.02.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý (27)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie :  Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková, J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbar, P. Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas  (21)

Akcie výberov  mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

5.3.2016        Finále (1. – 8.miesto) – ZHL BFZ – prípravky – ŠH Šenkvice      U 11 FK

7.3.2016        TZ – ŠK Slovan, Tehelné pole – UT                                                    U 14 BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                         U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                            U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.        BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                         U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U13-14 BFZ

20.4./2016     Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                       U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                                                 U14 BFZ

5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.          BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                                          U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                            U12-13 BA mes.

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.            BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                        U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                        U12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                   U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                                U12 – školy

18.5.2016      Družobné stretnutie  BFZ – JmKFS FŠ Dunajská Lužná                     U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                         U12-13 BFZ

30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.             BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                               U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                           U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.               BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.     BFZ

20.-25.6.2016  LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                                     U12-13 BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI