Zápisnica č.26 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16.02.2016

Zápisnica č. 26
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 16. februára 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Lônčík, Kružliak, Badinský, Farbula, Trnovský, Richtárik

Pozvaní: Chvíľa, Roman, Richtárik, Marko, Trnovský

Ospravedlnení: Baxa, Ferik, Chvíľa, Roman, Marko

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o pláne výberu BFZ seniorov – amatérov na rok 2016 – Marko

4, Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015- Chvíľa

5,Informácia z VV SFZ – Jánošík

6,Schválenie termínu aktívu ŠTK a prednášky o zákone o športe – Jánošík, Farbula

7,Informácia o príprave termínovej listiny na ročník 2016/2017 – Richtárik

8, Schválenie termínu superpohára – Richtárik

9,Schválenie termínu konferencie BFZ – Farbula

10,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016 – Trnovský

11, Schválenie na ocenenie pre jubilantov – Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 11/23 trvá, Uznesenie 4/ 25 je bodom programu zasadnutia, Uznesenie 5/25 trvá, Uznesenie 16/2 trvá, Ostatné uznesenia boli splnené.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Uznesenie 1/26

VV ukladá vedúcemu sekretárovi urgovať stanovisko na list GS SFZ zo dňa 18.11.2015 ( uznesenie 11/23) a požiadať, aby sa zasadil váhou svojej osobnosti o zmiernenie tvrdosti predmetnej normy, regulujúcej vylúčenia mužstiev zo súťaží z dôvodu akýchkoľvek 3 vyhlásení kontumačného výsledku ( SP čl. 84).                                         Termín: 18.2.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o pláne činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov

Vedúci sekretár predniesol návrh plánu o činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov. Realizačný tím bude počas jarnej časti sledovať vytipovaných hráčov pre výber seniorov – amatérov, v prípade potreby a záujmu zo strany FS Belehrad odohrá prípravné stretnutie s FS Belehrad. Od augusta 2016 bude vytvorená širšia nominácia, ktorá absolvuje tréningové jednotky v mesiacoch september a október a v mesiaci november by sa mali odohrať amatérske Majstrovstvá Slovenska. Termín bude určený neskôr.

Uznesenie 2/26

VV schvaľuje predložený návrh o pláne činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov okrem stretnutia s FS Belehrad a výber sa začne pripravovať od mesiaca august 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015

Vedúci sekretár BFZ predložil finančné plnenie partnerov za rok 2015.

VV BFZ berie na vedomie finančné plnenie partnerov za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Informácia s VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu aktívu ŠTK a prednášky o zákone o športe

Vedúci sekretár spoločne s predsedom predniesli návrh o termíne aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 spoločne  s prednáškou o implementácii zákona o športe v praxi na deň 9.3.2016

Uznesenie 3/26

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh sekretára BFZ a predsedu ŠTK o termíne konania aktívu ŠTK a prednáške o implementácii zákona o športe v praxi  a to 9.3.2016 o 17:00 hod. Aktív ŠTK a o 18:00 hod. prednášku o implementácii zákona o športe v praxi v DK Ružinov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –   Informácia o príprave termínovej listiny na ročník 2016/2017

Predseda ŠTK predložil návrh termínovej listiny na súťažný ročník 2016/2017. Predbežný začiatok seniorských súťaží TIPOS III. a TIPOS IV. ligy sk. Bratislava, III. ligy st. dorastu  je stanovený na termín 6-7.8.2016, Súťaž SZRL a MZRL je stanovená na termín 20-21.8.2016.

VV berie na vedomie predloženú termínovú listinu na súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie termínu superpohára

Predseda ŠTK predložil návrh termínu superpohára na termín 6.8.2016 na území BFZ. S týmto termínom súhlasia aj zástupcovia JmKFS.

Uznesenie 4/26

 VV BFZ schvaľuje termín superpohára dňa 6.8.2016 o 17:00 hod. na území BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 –  Schválenie termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár predniesol návrh termínu zvolania hodnotiacej konferencie na termín 14.4.2016 o 18:00 hod.

Uznesenie 5/26

 VV schvaľuje predložený termín 14.4.2016 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 –  Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016

Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ predložili dopracovaný rozpočet na rok 2016 ku schváleniu

Uznesenie 6/26

VV súhlasí s  rozpočtom BFZ na rok 2016, predloženým  predsedom EK BFZ a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11  – Schválenie na ocenenie pre jubilantov

Vedúci sekretár predložil zoznam jubilantov, ktorý v jednotlivých FK dovŕšili životné jubileum

VV berie na vedomie predložený zoznam jubilantov a ukladá vedúcemu sekretárovi prerozdeliť jednotlivých ocenených podľa klubovej príslušnosti na jednotlivé ObFZ.  Termín: 29.2.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 –  Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o vyhodnotení plesu BFZ a 11-ky roka 2015

Informáciu o mládežníckych družstvách FK III. a IV. ligy,

List FC Malacky a ŠK Žolík Malacky a ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať listom T: 29.2.2016

Informáciu o úhradách ZHL, ZT seniorov a dorastu,

Informáciu o projekte turnaja U17 – 6 družstiev

Termín  pracovného stretnutia BFZ – Budapest (17.2.2016 Györ)

Termín stretnutia BFZ – JmKFS na Morave 19.2.2016 ( Pasohlávky 13:00 hod.)

Vyhodnotenie turnaja Attract Kerobaj 2016

Informáciu o zaradení ŠK Tomášov do projektu HatRick IV  namiesto PŠC Pezinok

List FK Inter Bratislava a ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať listom  T: 29.2.2016

List p. Romana Smirnova a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom  T: 29.2.2016

 

Bratislava, 16.2.2016                                                                             Zapísal: Ján Farbula                                                                                                                                                Vedúci sekretár BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI