ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 ZO DŇA 26.02.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 9.3.2016 o 18:00 hod. sa v DK Ružinov ( 1. poschodie miestnosť č. 271) uskutoční pre zástupcov FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  prednáška “Implementácia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe do praxe”.  Prednášajúci budú: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Miroslav Hlivák, JUDr. Jaroslav Rybánsky,JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Igor Šumichrast, Ing. Alica Fisterová. 

Sekretariát BFZ žiada FK IV.ligy, aby do 29.2.2016 zaslali elektronickou poštou alebo telefonicky nahlásili vedúcemu sekretárovi číslo účtu v tvare IBAN.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania konferencie BFZ na deň 14.4.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánky budú FK zaslané v zmysle stanov BFZ.

Sekretariát BFZ, oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu v OŠK Slovenský Grob

Predseda OŠK Slovenský Grob

Ľuboš Zápražný  tel: +421 905 627 035, email: l.zaprazny@gmail.com

Výbor OŠK Slovenský Grob

Miroslav Zápražný, Jaroslav Mikulec, Anton Galovič, Ing. František Bednárik, Ing. Rudolf Čech, Daniel Matula, Ivan Štulajter, Ľubomír Libič

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu výkonného výboru ŠK Svätý Jur

Predseda ŠK Svätý Jur – Ing. Peter Kučerka tel: 0905/ 496 499, email: kupex@post.sk

Podpredseda ŠK Svätý Jur – Ing. Kamil Kyselica

Tajomník ŠK Svätý Jur – Anton Herhonek

Členovia výboru ŠK Svätý Jur – Rudolf Baďura, Monika Pucherová, Ján Ščepánek st., Róbert Tomaškovič

Organizačný výbor ZT

FINÁLE ZT BFZ SENIOROV

FC Nový Život – ŠK Báhoň 28.2.2016 o 14:00 hod. – ihrisko UT NTC Senec

FINÁLE ZT BFZ DORASTU

o 3. miesto – SDM Domino Bratislava – FC ŠTK Šamorín 28.2.2016 o 9:00 hod. ihrisko UT NTC Dunajská Lužná

o 1. miesto – PŠC Pezinok – ŠK Žolík Malacky 28.2.2016 o 11:00 hod. ihrisko UT NTC Dunajská Lužná

Športovo – technická komisia:

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční dňa 9.3.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov ( 1.poschodie, miestnosť č. 271)

Komisia mládeže  BFZ :

 a/ Zmena hracieho času

    PrPK – 19.kolo: Budmerice – Modra   NE 8.5.2016 o 15.00

Zmena je upravená v ISSF.

b/ Program  Zimnej halovej ligy BFZ prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK”:

 Prípravka – športová hala pri ZŠ Šenkvice :

Skupina o 5. – 8. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 9.00 Blatné – Chorv. Grob, 9.45 CFK Cajla – Malinovo, 10.30 súboj porazených – o 7 miesto, 11.15 súboj víťazov – o 5. miesto.

Skupina o 1. – 4. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 12.00 ŠK Senec – Kráľová, 12.45 Modra – Šenkvice, 13.30 súboj porazených  o 3. miesto, 14.15 súboj víťazov – finale, 15.50 vyhodnotenie – odovzdanie cien.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk , www.futbalbfz.sk /správy/.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je len do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Ospravedlnení zo zimného seminára rozhodcov: Brody, Hajnala, Pavlíková, Zálesňák, Brejcha, Černý, Dávid, Samko. Uvedení rozhodcovia (ak nejde o dlhodobo ospravedlnených) budú delegovaní v súlade so svojím zaradením na nominačných listinách až po absolvovaní náhradného termínu.

Ospravedlnenia: Lauer 2.-6.3., 25.-29.3.; Brejcha od 27.2.; Samko 25.-29.2.; Hajnala od 25.2.; Beňo 4.-13.3., 25.-28.3.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie.

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

K 26.02.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení :                                                                                                                                                          F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M.Orlický,M.Moravec, M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý, J. Piroška (štarty-1.liga), J. Prokop, O. Pénzeš (30)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie :  Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková, J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbar, P.Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas, D. Zedníček, T. Madarász, B. Nagy, V. Csintalanová, P.Strapáč, F. Kurta (27)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002)  na tréningový zraz v pondelok 7.3.2016 o 12:00 hod. na štadióne ŠK Slovan – Pasienky.

Hráči:

Viliam Duffek             ŠK Slovan                  Juraj Lacko                           ŠK Slovan

Bruno Galovič            ŠK Slovan                  Max Matzenauer                  ŠK Slovan

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Ján BOLF                             FK Inter Bratislava

Oliver FANDEL        FK Inter Bratislava   Dominik MARKOVIČ         FK Inter Bratislava

Maroš KARDOŠ       FK Inter Bratislava   Branislav ŠTEVAŇÁK        FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Timotej FOLTÝN                FKM Karlova Ves

Matej KOLLÁTH      FKM Karlova Ves      Michal MATTA                   FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                FKM Karlova Ves      Tomáš BUŠA                         ŠK Senec

Samuel ESCHER       ŠK Senec                    Patrik SOÓS                          ŠK Senec

Pavol ŠIMONČIČ     ŠK Senec                    Ľuboš ŠLÉZ                         ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK                   Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK                             Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 7.3.2016 o 12:00 hod. na štadióne

ŠK Slovan-Pasienky. Začiatok tréningovej jednotky je o 12:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák -0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

5.3.2016        Finále (1. – 8.miesto) – ZHL BFZ – prípravky – ŠH Šenkvice      U 11 FK

7.3.2016        TZ – ŠK Slovan, Tehelné pole – UT                                                   U 14 BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                    U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                        U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                           U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.      BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13-14 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                    U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                                              U14 BFZ

5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.      BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                                     U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.      BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                    U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                                U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS – FŠ Dunajská Lužná           U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BFZ

30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.           BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.                     BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.     BFZ

20.-25.6.2016  LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                                 U12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI