ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 ZO DŇA 04.03.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 9.3.2016 o 18:00 hod. sa v DK Ružinov ( 1. poschodie miestnosť č. 271) uskutoční pre zástupcov FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  prednáška “Implementácia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe do praxe”.  Prednášajúci budú: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Miroslav Hlivák, JUDr. Jaroslav Rybánsky,JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Igor Šumichrast, Ing. Alica Fisterová. 

Sekretariát upozorňuje zástupcov FK, že táto prednáška bude jediná a opakovať sa nebude, preto je v záujme zástupcov FK sa na nej zúčastniť.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania konferencie BFZ na deň 14.4.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánky budú FK zaslané v zmysle stanov BFZ.

Sekretariát BFZ, oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu v FK Vajnory

Prezident FK Vajnory  – Richard Fekete tel: 0908/ 477 307 email: fkvajnory@fkvajnory.sk

Výbor FK Vajnory

Peter Belobrad, Pavol Miženko, Ivan Depeš, Marián Zeman, Radoslav Koprda, Milan Horník, Jaroslav Križan, Róbert Vajda, Boris Patkoš, Martin Meško

ISSF manager – Jaroslav Križan email: krizan@ajteam.sk

Športovo – technická komisia:

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční dňa 9.3.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov ( 1.poschodie, miestnosť č. 271)

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • Pohár BFZ 1.kolo SFC Kalinkovo – MŠK I.Petržalka v pôvodnom termíne 5.3.2016, ale o 10,30 hod. na umelej tráve MŠK I.Petržalka (pôvodne o 14,30 hod. v Kalinkove)
 • Pohár BFZ 1.kolo TJ Rovinka – FCL Lok. DNV v pôvodnom termíne 6.3.2016, ale o 11,00 hod. (pôvodne o 14,30 hod.)
 • S3BA 19.kolo ŠK Lozorno, FO – TJ Slovan Viničné 25.3.2016 o 14,00 hod.
 • S4BA 19.kolo FK Vajnory – TJ Čunovo 25.3.2016 o 13,00 hod.
 • SD3R 17.kolo OFK D.Lužná – PŠC Pezinok 12.3.2016 o 9,30 hod. (pôvodne o 15,00 hod.)
 • SD3R 21.kolo MŠK I.Petržalka – FK Jablonové 10.4.2016 o 13,00 hod. (pôvodne 9.4.) z dôvodu kolízie s S6A – opakovanie z predošlej ÚS

Neschvaľuje žiadosti:

 • SD3R FC Petržalka akadémia – Zamieta žiadosť o zmenu HĆ 17.kola – žiadosť nespĺňa podmienky RS čl.3.4.
 • SD3R ŠK Šenkvice – zamieta žiadosť o zmenu hracieho dňa 20.kola – žiadosť nespĺňa podmienky RS čl.3.4.
 • SD3R ŠK Šenkvice – zamieta žiadosť o zmenu hracieho dňa 24.kola – žiadosť nespĺňa podmienky RS čl.3.4.

Oznamy:

 • S4BA FK Stupava odohrá domáce stretnutia v jarnej časti ročníka 2015/2016 na ihrisku NMŠK 1922 Ba. Hrací čas NE UHČ.
 • SD3R ŠK Lozorno, FO – ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva dorastu ŠK Lozorno, FO zo súťaže SD3R, k 3.3.2016. Výsledky ŠK Lozorno budú anulované a družstvá vyžrebované s týmto mužstvom budú mať voľný žreb. ŠK Lozornu, FO bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.6. vo výške 600,- €.
 • Žiada všetky FK (FO), aby svoje žiadosti k stretnutiam podávali výlučne prostredníctvom ISSF systému

Disciplinárna komisia:

U.č.  278:DK začína disciplinárne konanie voči ŠK Báhoň, za HNS diváka Tomáša Bartka voči rozhodcovi  a následnú inzultáciu AR Borisa Pariláka po stretnutí finále pohára BFZ medzi družstvami FC Nový Život – ŠK Báhoň, dňa 28.2.2015. Uvedené skutočnosti rozhodca oznámil po stretnutí predstaviteľom klubu ŠK Báhoň. DK BFZ žiada prezidenta klubu Daniela Bartka o písomné vyjadrenie a stanovisko klubu, prípadné vyvodenie  dôsledkov voči divákovi za HNS po stretnutí v termíne do 9.3.2015.

č. 279: Peter Teraz/1229771/ (FK Lokomotíva Devínska Nová Ves- S3BA) Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – 1 stretnutie. DK BFZ z dôvodu prestupu hráča zo 4. ligy do 3. ligy odpúšťa jedno stretnutie na základe DP, čl. 17/9. Uvoľnená činnosť od 4.3.2015. Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

 Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ :

KM BFZ upozorňuje FK, aby žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí zasielali cez ISSF podaním na Komisiu mládeže BFZ a nie na ŠTK BFZ.

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ prípraviek U-11 /hráči narodení od 1.1. 2005 a mladší/ o Pohár predsedu BSK, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Komisia mládeže BFZ vyvrcholí v sobotu 5.3.2016 v športovej hale pri ZŠ Šenkvice stretnutiami o konečné umiestnenie.

Program  Zimnej halovej ligy BFZ prípraviek „U-11“  ,, O Pohár predsedu BSK”:

 Prípravka „U-11“ – športová hala pri ZŠ Šenkvice :

Skupina o 5. – 8. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 9.00 Blatné – Chorv. Grob, 9.45 CFK Cajla – Malinovo, 10.30 súboj porazených – o 7 miesto, 11.15 súboj víťazov – o 5.miesto

Finálová skupina o 1. – 4. miesto: 12.00 ŠK Senec – Kráľová p.Senci, 12.45 Modra – Šenkvice, 13.30 o 3. miesto /súboj porazených/, 14.15 finále o 1. miesto /súboj víťazov/, 14.50 vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk , www.futbalbfz.sk /správy/.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je len do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára rozhodcov 1.4.2016 o 17.00 na SFZ.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016.

Upozorňuje rozhodcov na zmenu v posielaní ospravedlnení (s výnimkou mimoriadnych situácií) na 14 dní pred termínom stretnutia.

Ospravedlnenia: Dobrovský 27.-28.2. (neakceptuje); Augustovič do prihlásenia; Hádek 12.3.; Hrazdira k dispozícii iba v nedeľu; Smolíková neobsadzovať v stredu; Ježík 19.-20.3.; Kachnič 15.-20.3.; Jablonický 13.3.; Ondrušek od 7.3.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie.

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

K 04.03.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení :

F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý, J. Piroška (štarty-1.liga), J. Prokop, O. Pénzeš, T. Čechovič (31)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie :  Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení :

P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková, J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota,  J. Grujbár, P. Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas, D. Zedníček, T. Madarász, B. Nagy, V. Csintalanová, P.Strapáč, F. Kurta, Ľ. Hanúsek, A. Košč, J. Hajdúch, Z. Ágh, M. Buček, M. Vadovič, P. Blaška (34)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002)  na tréningový zraz v pondelok 7.3.2016 o 12:00 hod. na štadióne ŠK Slovan – Pasienky.

Hráči:

Viliam Duffek             ŠK Slovan                  Juraj Lacko                            ŠK Slovan

Bruno Galovič            ŠK Slovan                  Max Matzenauer                   ŠK Slovan

Tomáš BENKE           FK Inter Bratislava    Ján BOLF                              FK Inter Bratislava

Oliver FANDEL         FK Inter Bratislava   Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Maroš KARDOŠ        FK Inter Bratislava   Branislav ŠTEVAŇÁK         FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN            FKM Karlova Ves      Timotej FOLTÝN                  FKM Karlova Ves

Matej KOLLÁTH       FKM Karlova Ves      Michal MATTA                     FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                  FKM Karlova Ves      Tomáš BUŠA                         ŠK Senec

Samuel ESCHER       ŠK Senec                    Patrik SOÓS                          ŠK Senec

Pavol ŠIMONČIČ     ŠK Senec                    Ľuboš ŠLÉZ                         ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 7.3.2016 o 12:00 hod. na štadióne

ŠK Slovan-Pasienky. Začiatok tréningovej jednotky je o 12:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák -0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                             Kategória

5.3.2016        Finále (1. – 8.miesto) – ZHL BFZ  ŠH Šenkvice                      U 11 FK

7.3.2016        TZ – ŠK Slovan, Pasienky – UT                                                  U 14 BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                               U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                 U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                    U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                  U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U13-14 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                 U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                                         U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                                         U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                              U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                                        U 14 BFZ

5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                                  U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                    U12-13 BA mes.

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.    BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                           U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                       U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  FŠ Dunajská Lužná             U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U12-13 BFZ

30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.     BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.       BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.         BFZ

20.-25.6.2016  LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                             U12-13 BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI