Pozvánka na riadnu konferenciu BFZ

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariát BFZ oznamuje, že

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu v súlade so stanovami BFZ čl. 48 bod d zvoláva RIADNU KONFERENCIU BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU, ktorá sa uskutoční dňa 13.4.2016 ( STREDA) o 18:00 hod. v dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava s nasledovným programom

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Odovzdanie ocenení
 5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ
 7. Schválenie Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018
 8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2015
 9. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI