ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 ZO DŇA 01.04.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania riadnej konferencie BFZ na deň 13.4.2016 o 18:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánka je zverejnená na webe zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje: Zmenu štatutárneho zástupcu ŠK Bernolákovo

Prezident ŠK Bernolákovo – Radovan Balogh tel. 0903 828 871 email: balogh.radovan@gmail.com

Prezídium ŠK Bernolákovo

Milan Rajter, Pavol Lukáč, Martin Mery, Fridrich Kováč

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competition

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • Pohár BFZ 1.kolo FK Borinka – FK Lamač Ba 6.4.2016 o 17,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • Pohár BFZ 1.kolo TJ Rovinka – Lok. Devínska Nová Ves 6.4.2016 o 17,00 hod.- opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 20.kolo NMŠK 1922 Ba – OFK D.Lužná v pôvodnom termíne 3.4.2016, ale o 14:00 hod., z dôvodu kolízie zápasov
 • SD3R 22.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Slovan Modra v pôvodnom termíne 17.4.2016, ale o 14:00 hod., z dôvodu kolízie zápasov – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 13.kolo FC Petržalka akadémia – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 10.4.2016, ale o 13,30 hod. na ihrisku M.C.Sklodowskej – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 13.kolo TJ Veľké Leváre – Lok. Devínska Nová Ves 9.4.2016 o 14,00 hod. Klubu Lok. Dev. Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo v zmysle RS čl 3.4 vo výške 30,- €.
 • SZRL+MZRL 16.kolo SDM Domino Ba – PŠC Pezinok 3.4.2016 o 13,00 hod. + 14,30 hod. (v poradí SZRL+MZRL) z dôvodu kolízie s II.LSDZ – opakovanie z predošlej ÚS
 • SZRL+MZRL 18.kolo SDM Domino Ba – ŠK Šenkvice 17.4.2016 o 14,00 hod. + 15,30 hod. (v poradí SZRL+MZRL) z dôvodu kolízie s II.LSDZ – opakovanie z predošlej ÚS

Oznamy:

 • SZRL+MZRL FC Ružinov Ba odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia vždy v SO o 9,30 + 11,00 hod. v poradí starší žiaci – mladší žiaci
 • Hráči, ktorí nehrali na RP:
  • S3BA – FK Rača Ba – Maroš Schustrík – RP predložený
  • S4BA – FK Karpaty Limbach – Matej Čajkovič – RP predložený
  • SD3R – PŠC Pezinok – Michal Mlynek – RP predložený
  • SD3R – FK Jablonové – Kevin Chvála – RP predložený

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO) S3BA, S4BA – na zabezpečenie priestoru pre divákov nachádzajúceho sa v areáli štadióna. Priestory, do ktorých nemôžu vstupovať diváci, musia byť riadne označené a zabezpečené ÚS. V prípade nahlásenia hosťujúcich divákov vyhradiť pre nich priestor v zmysle zákona 1/2014.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 305: Roman Hvila/1286428/ (PŠCPezinokSD3R) – vylúčený za  kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DO – pozastavenie výkonu športovej činnostina 2 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl. 49/1a,2a  od 27.3.2016. / 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 306: Milan Kmeť/1120367/ (TJ Čunovo S4BA) od 26.3.2016 /10.-€/

U.č. 307: Vladimír Girman/1184877/ (SDM Domino S4BA) od 27.3.2016 /10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 308: Andrej Hrdlička/1227868/ (Lokomotíva D. N. Ves  S3BA). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 1 stretnutie ), do 30.6.2016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 309: FK Slovan Ivanka pri Dunaji /S3BA/. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neprijatiu  opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania na delegované osoby a funkcionára BFZ, počas a po stretnutí 19, kola FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl.71/1,2a,b,c  a 73/4 DP do 6.4.2016.

U.č. 310: FK Slovan Most pri Bratislave /S3BA/. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko a prijatie opatrení k  hrubému nešportovému správaniu fanúšika klubu p. Petra Švihela, ktorý sa dopustil urážlivého pokrikovania na delegované osoby a funkcionára BFZ, počas a po stretnutí 19. kola  FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl.71/1,2a,b,c  a 73/4 DP do 6.4.2016.

U.č. 311: Žiada delegáta stretnutia 19. kola  FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Bratislave o doplnenie správy k činnosti usporiadateľskej služby pri HNS diváka na delegované osoby do 6.4.2016.

U.č. 312:Prijala podanie klubu TJ Záhoran Jakubov. Po podrobnom prezretí video záznamu, DK konštatuje, že rozhodcovia postupovali v súlade s PF.

U.č. 313: Prijala podanie – vyjadrenie rozhodcu Jána Somošiho , ktoré berie na vedomie.

U.č. 314: Prijala podanie – vyjadrenie DS a PR Ľubomíra Mydlárika, ktoré berie na vedomie.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ Nahlásené zmeny hracích dní a časov

SDM Domino Bratislava: PMA1 – SO 14.30, PMB1 – SO 14.30, PMC – SO 15.30

MŠK Iskra Petržalka: PMA2 – SO 9.00, PMB2 – SO 9.00, PMA3 – NE 9.00

b/  Zmeny – úpravy hracích časov

    PMB2 – 12.kolo: MŠK Iskra – D.Lužná – SO 2.4. o 10.00

PMB2 – 13.kolo: MŠK Iskra – Stupava – SO 9.4. o 9.00 / súbežne s PMA2 /

PMA3 – 11.kolo: MŠK Iskra B – Domino B – NE 3.4. o 9.00

c/ predohrávka stretnutia

    PrPK – 18.kolo: Šenkvice – Modra – PI 28.4. o 17.00

d/ zmena termínu stretnutia

     PrPK – 14.kolo: Vištuk – Limbach – SO 2.4. o 15.00

Zmeny sú upravené v ISSF

  e/ KM BFZ upozorňuje FK, aby žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí zasielali cez ISSF podaním na  Komisiu mládeže BFZ  a nie na ŠTK BFZ.

f/ V období od 4.4. – 8.4.2016 budú prebiehať základné kolá ZŠ MC Donald´s CUP 2015/2016. Štartujú žiaci l. stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2005 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na prihlásené ZŠ v regióne bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016 a predbežný termín letného predsezónneho seminára v týždni od 1. do 5.8.2016.

Prijala uznesenia k podaniam FK Jablonové (ID 37263), TJ Čunovo (ID 37301) a ŠK Závod (ID 37631).

Berie na vedomie pochvalu FK Spartak Vráble rozhodcom M. Kardelisovi, J. Somošimu a K. Smolíkovej (II. LSDZ, FKM Karlova Ves – FK Spartak Vráble).

Limity pre fyzické previerky splnili (v rámci previerok rozhodcov SFZ): M. Ďurčo, A. Chromý, L. Lauer, B. Parilák, K. Smolíková, P. Pavlíková a R. Henček.

Ospravedlnenia: Martiška 9.-10.4.; Maretta 7.-11.4.; Bláha 9.-10.4.; Pavlíková k dispozícii od 29.3.; Dobrovský do 31.5.; Kachnič do prihlásenia; Orlický 22.-24.4., 30.4.; Somoši 9.4.; Martinkovič ml. 10.4.; Martinkovič st. 17.4.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie. Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

K 01.04.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur) :

Prihlášky sa ešte prijímajú do 03.4.2016  !!!

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení :

F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý, J. Piroška (štarty-1.liga), J. Prokop, O. Pénzeš, T. Čechovič (31)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie (predbežná cena cca 140,- eur)

Prihlášky sa ešte prijímajú do 05.4.2016  !!!

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení :

P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková,J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbar,P. Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas, D. Zedníček, T. Madarász, B. Nagy, V. Csintalanová,P. Strapáč, F. Kurta, Ľ. Hanúsek, A. Košč, J. Hajdúch, Z. Ágh, M. Buček, M. Vadovič, P. Blaška, M. Havrila, V. Měšťan, R. Féder, J. Urban, R. Kohút, P. Čapla, P. Ryšánek, F. Kiss, R. Pásztor (43)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14  (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 4. 4. 2016 o 16:00 hod. v TC v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Roman ČEREPKAI    ŠK Slovan                Gabriel HORNYÁK         ŠK Slovan

Branislav CHUDÍK    ŠK Slovan                Adam IGAZ                       ŠK Slovan

Dominik JANKOVIČ ŠK Slovan                Adam PALACKA              ŠK Slovan

Michal POLČIC         ŠK Slovan                 Oliver ŠOUC                      ŠK Slovan

Adam TUČNÝ           ŠK Slovan                  Adam ZBUDILA               ŠK Slovan

Dávid HEDERA       Inter Bratislava        Maroš KARDOŠ                FK Inter Bratislava

Andrej MAJTÁN FK Inter Bratislava       Dominik MARKOVIČ      FK Inter Bratislava

Matej KOLLÁTH      FKM Karlova Ves    Michal MATTA                 FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                FKM Karlova Ves     Patrik SOÓS                      ŠK Senec

Ľuboš ŠLÉZ              ŠK Senec                   Pavol ŠIMONČIČ             ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 4.4.2016 o 16:00 hod. na štadióne v Ivanke pri Dunaji. Začiatok tréningovej jednotky je o 16:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

 • 4.-8.4.16  MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2005 a ml.   základné školy – I. stupeň
  4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                       U12-13 BA mes.     4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                   U12-13 BA vid.
 • 4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                   U 14 BFZ
 • 7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                         U12-FK, výbery
 • 14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                            U11
 • 14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ
 • 18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.       18.4.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                         U13-14 BFZ
 • 20.4.2016      Družobné stretnutia  JmKFS  – BFZ                                   U13-14 BFZ
 • 25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.
 • 30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                               U14 BFZ
 • 2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                               U 14 BFZ
 • 3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                    U 14 BFZ
 • 4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                              U 14 BFZ
 • 5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.   BFZ
 • 5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                       U 14BFZ
 • 9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.
 • 11.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár chlapci- ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                  štadión NMŠK BA
  12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.    BFZ
 • 12.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                  štadión NMŠK BA
 • 16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U13 BFZ
 • 16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.
 • 17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi obvodných kôl štadión:                                                                                                               ŠCP Dúbravka
 • IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                U13 – školy
 • IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                            U12 – školy
 • 25.5.2016      Družobné stretnutie  BFZ – JmKFSFŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ
 • 30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BFZ
 • 30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ
 • 6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                          U12-13 BA mes.
 • 6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.
 • 12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ
 • 17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ
 • 20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                 U12-13 BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI