Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje

Slovenský futbalový zväz, ako právoplatný a rešpektovaný člen FIFA, má povinnosť zosúladiť svoje predpisy s predpismi svetovej futbalovej federácie.

Týka sa to všetkých relevantných noriem a predpisov, ktorými sa vykonáva zákonnosť, právo, systém a funkčnosť futbalovej organizácie a hry plošne na celom svete, v jednotlivých členských krajinách FIFA, teda vrátane predpisov týkajúcich sa statusu a prestupov hráčov, ktorí sa registrujú na medzinárodnej úrovni podľa FIFA RSTP a v podmienkach SFZ na národnej úrovni podľa RaPP. V praxi to znamená, že niektoré ustanovenia FIFA presne označené v záväznom predpise FIFA (čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP) musia byť doslovne prevzaté do RaPP SFZ, a všetky musia byť aplikované a obsahovo rešpektujúce záväzné predpisy FIFA.

Slovenský futbalový zväz predložil znenie RaPP SFZ, schválené výkonným výborom SFZ dňa 10. februára 2015, na posúdenie kompetentným orgánom FIFA, pretože podľa čl. 1 ods. 2 FIFA RSTP musí RaPP schváliť FIFA.

Nové znenie RaPP bolo FIFA doručené 9. apríla 2015 a 27. októbra 2015 bol na SFZ doručený posudok k predpisu, ktorý možno chápať ako záväzné stanovisko svetovej federácie.

FIFA v posudku na 8. strane doslova uvádza, že „ďalej sme zaznamenali, že hosťovanie hráčov je upravené vo vašich čl. 18 ods. 5, 18 ods. 14 a 18 ods. 16, ako aj v čl. 19 ods. 7 až 10. V tejto veci zdôrazňujeme, že hosťovať môžu výhradne profesionáli. Hosťovanie amatéra nie je možné, pretože klub, ktorý hráča na hosťovanie uvoľňuje, musí mať s hráčom uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu v čase, keď hráč odchádza na hosťovanie (sem dať link na definíciu amatér resp. profesionál). Úctivo Vás žiadame, aby ste vyššie uvedené zapracovali do citovaných článkov.“

(celé znenie posudku v anglickom jazyku):http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20160405_FIFA_stanovisko_RaPP_ENG.pdf

a v slovenskom jazyku http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20160405_FIFA_stanovisko_RaPP_SVK.pdf)

V tejto súvislosti treba zdôrazniť znenie článku 10 FIFA RSTP Hosťovanie profesionálov

1. Profesionál môže hosťovať v druhom klube na základe písomnej dohody medzi ním a príslušnými klubmi. Každé hosťovanie sa rieši podľa rovnakých pravidiel, aké sa vzťahujú na prestup hráčov, vrátane ustanovení o tréningovej kompenzácii a mechanizme solidarity.

2. S prihladnutím na článok 5 odsek 3 je minimálnym obdobím hosťovania obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.

3. Klub, ktorý získal hráča na hosťovanie, nie je oprávnený uvoľniť tohto hráča do tretieho klubu bez písomného súhlasu klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil, a dotknutého hráča.

Na vysvetlenie článku 10 FIFA RSTP prikladáme sprievodný oficiálny komentár FIFA k článku v anglickom jazyku (link: (http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer_commentary_06_en_1843.pdf) a slovenský preklad:

Hosťovanie hráča z jedného klubu do druhého klubu znamená jeho presun na vopred určené obdobie.

Hosťovať môžu len profesionáli.

Hosťovanie amatérov nie je možné, nakoľko klub, ktorý hráča uvoľňuje na hosťovanie, musí mať s hráčom v čase, keď ten odchádza na hosťovanie, platnú pracovnú zmluvu.

Podmienky upravujúce hosťovanie profesionála – trvanie hosťovania a povinnosti, vyplývajúce z hosťovania – musia byť upravené v samostatnej písomnej zmluve, resp. zmluve o hosťovaní. Zmluvu o hosťovaní uzatvárajú medzi sebou kluby, hráč podpisuje zmluvu o hosťovaní, čím vyjadruje súhlas s hosťovaním. V prípade, že hráč zmluvu nepodpíše, musí s materským klubom uzatvoriť osobitnú zmluvu, na základe ktorej bude dočasne prerušená účinnosť pracovnej zmluvy. Kluby a hráč môžu uzavrieť trojstrannú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky hosťovania a pracovný pomer.

Hráč a nový klub uzatvoria pracovný pomer na stanovenú dobu hosťovania, minimálna dĺžka trvania je doba medzi dvoma registračnými obdobiami.”

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že amatéri hosťovať nemôžu. V súčasnosti kompetentné zložky SFZ, aj vzhľadom k pripravovanej novele RaPP SFZ, ktorou majú byť odstránené nedostatky, ktoré označila vo svojom posudku FIFA, hľadajú riešenia v rámci RaPP tak, aby bol v súlade s predpismi FIFA na jednej strane, ale zároveň umožnil zmierniť následky tohto opatrenia pre kluby aj hráčov. Jedným z informačných kanálov by po vyhodnotení mohli byť poznatky z Rakúska, kde v súčasnosti existuje určitá forma časovo obmedzeného prestupu hráčov do iného klubu, pričom hráč sa po ukončení doby, na ktorú bol prestup dohodnutý, vracia automaticky naspäť do materského klubu. Hoci tento inštitút v základných rysoch pripomína inštitút hosťovania, v Rakúsku tento systém zatiaľ FIFA nezakázala a aj preto je predmetom testovania a diskusie aj na Slovensku.

Zákon o športe v § 5 ods. 1 garantuje slobodu športovca bez zmluvy pri rozhodovaní sa o tom, za aký klub bude súťažiť, pričom toto právo športovca je možno obmedziť iba v záujme ochrany integrity súťaženia výlučne na základe predpisu športového zväzu (SFZ), v prípade futbalu je to RaPP SFZ.

Zdroj : www.futbalsfz.sk


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI