Zápisnica č. 28 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. apríla 2016

Zápisnica č. 28
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. apríla 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní: , Richtárik, Teleky

 PROGRAM:

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.4. 2016 – p. Jánošík
 4. informácia z pracovného stretnutia s predstaviteľmi ZsFZ – p. Farbula
 5. Informácia o priebehu súťaží – p. Richtárik
 6. Príprava konferencie BFZ, návrh pracovného predsedníctva – p. Farbula
 7. Schválenie spolupráce so spoločnosťou Futbalservis – p. Farbula
 8. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Podpredseda BFZ p. Baxa požiadal o zmenu programu a to bod 4 schválenie FK Stupava na zaradenie do programu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT a tým posunutie jednotlivých bodov programu, ako bolo navrhnuté

VV Schvaľuje požiadavku podpredsedu BFZ p. Baxu na zaradenie bodu 4 – schválenie FK Stupava na zaradenie do programu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT a tým posunutie jednotlivých bodov programu, ako bolo navrhnuté

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania

Za:  8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 16/2 trvá, 4/26 trvá, 5/26 trvá, 6/26 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia z VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 2  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT

Podpredseda BFZ p. Baxa predniesol uznesenie z VV ObFZ Bratislava – vidiek zo dňa 16.3.2016, kde VV ObFZ Bratislava – vidiek schválil  FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT miesto ŠK Tomášov, ktorý listom oznámil odstúpenie od projektu

Uznesenie 1/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o odstúpení ŠK Tomášov od projektu a schvaľuje FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT pri splnení podmienok voči SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Informácia s pracovného stretnutia predstaviteľov BFZ a ZsFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o stretnutí s predstaviteľmi ZsFZ, s ktorého je spracované komuniké

VV berie na vedomie komuniké s pracovného stretnutia predstaviteľov BFZ a ZsFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Informácia o priebehu súťaží

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predniesol informáciu o priebehu súťaží v jednotlivých kategóriach, informoval o neodohratých stretnutiach v kategórii žiakov a dorastu, ktoré boli odložené z dovôdu nepriaznivého počasia.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 Proti: 8  Zdržal sa: 8

K bodu 7 –  Príprava konferencie BFZ, návrh pracovného predsedníctva

Predseda BFZ predniesol návrh pracovného predsedníctva , predsedov mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice na konferenciu BFZ, konanú dňa 13.4.2016.

Uznesenie 2/28

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a odporúča ho konferencii schváliť

Pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Predseda Mandátovej komisie: Miroslav Bóc

Predseda návrhovej komisie : Boris Šimonič

Skrutátori konferencie: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ: Ján Farbula

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie spolupráce so spoločnosťou Futbalservis

Sekretár BFZ predniesol návrh spolupráce so spoločnosťou Futbal servis, ktorá vypracovala cenovú ponuku na nákup futbalových lôpt a v prípade spolupráce predložila marketingové plnenie voči BFZ

Uznesenie 3/28

VV berie na vedomie návrh spolupráce so spoločnosťou Futbal servis  a poveruje vedúceho sekretára spoločne s predsedom komisie marketingu a partnerov jednaním na úrovni sponzorov za účelom spolupráce so spoločnosťou Futbal servis.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu pripravovanom pracovnom stretnutí predstaviteľov BFZ a Pražského futbalového zväzu v Prahe v dňoch 14 – 15.4.2016

Informáciu o pripravovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov družobných futbalových zväzov v Bratislave v dňoch 11 – 12.5.2016

Informáciu o príprave Medzinárodného turnaja dorastencov v kategórii U17 „ DANUBE CUP 2016“

Informáciu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o riešení podnetov zo strany FK, ktoré boli na komisiu zaslané podaním na komisiu cez ISSF systém a elektronickou poštou.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2016

Bratislava, 11.04.2016                                                                          Zapísal: Ján Farbula                                                                                                                                                 Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI