Zápisnica z riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Zápisnica

S riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Prítomní: viď prezenčná listina

Program konferencie

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Odovzdanie ocenení
 5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ
 7. Schválenie Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018
 8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2015
 9. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ previedol predsedajúci konferencie p. Milan Lônčík.

K bodu 2 – Predsedajúci predniesol návrh VV BFZ, ktorý odporúča schváliť konferencii pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú komisiu, skrutátorov a overovateľov zápisnice

K bodu 3 – Predsedajúci predniesol návrh schválenia programu konferencie

K bodu 4 – Predseda BFZ p. Juraj Jánošík a GS SFZ p. Jozef Kliment odovzdali ocenenia zástupcom FK, ktorý sa dožili životného jubilea:

Strieborný odznak SFZ – p. Ondrej Trnovský  65 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ján Sabo  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Milan Bombala  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Anton Herhonek  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Rudolf Kovár  60 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ivan Kolembus  50 rokov

Ocenenia BFZ

Milan Lodnánek         OFK Dunajská Lužná            60 r.

Peter Kučerka             ŠK Svätý Jur                     60 r.

Jaroslav Ferík              FC Rohožník                      50 r.

Bohuslav Lopoš         TJ Slovan Viničné              85 r.

Ján Kováč                  FK Slovan Most p/BA         60 r.

Vladimír Báchor       FC Rohožník                        50 r.

Štefan Slezák             PŠC Pezinok                         75 r.

Jozef Minarovič        Rozhodca BFZ                      70 r.

Štefan Ľupták           Rozhodca BFZ                      60 r.

Rudolf  Lehuta          Rozhodca BFZ                      60 r.

Ivan Brhel                  OFK Dunajská Lužná         50 r .

Ladislav Mittuch      TJ Rovinka                            50 r.

Michal Zachar          TJ Rovinka                            50 r.

Vladimír Wänke       Funkcionár BFZ                   70r.

K bodu 5 – Správu o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ predniesol predseda BFZ p. Juraj Jánošík, ktorý zhrnul prácu predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od poslednej konferencie.

 

K bodu 6 – Správu revíznej komisie BFZ predniesol predseda RK BFZ p. Dušan Badinský. Poznamenal, že komisia nemusela počas obdobia od poslednej konferencie riešiť žiaden podnet.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015

K bodu 7 –  Predsedajúci konferencie BFZ p. Lônčík predložil konferencii informáciu s VV BFZ, ktorý zobral na vedomie návrh strategického plánu rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 a odporúča konferencii strategický plán rozvoja futbal v BFZ na roky 2016 – 2018 schváliť.

K bodu 8 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol konferenciii správu o hospodárení BFZ za rok 2015

Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok

K bodu 9 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predložil konferencii rozpočet BFZ na rok 2016, ktorý VV BFZ na svojom zasadnutí zobral na vedomie a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

K bodu 10 – V diskusných príspevkoch vystúpili

GS SFZ p. Jozef Kliment – Pozdravil všetkých delegátov od prezidenta SFZ p. Jána Kováčika. Informoval delegátov o rekonštrukcii štadiónov na Slovensku, Pripomenul úspech reprezentačného družstva seniorov, ktoré sa prebojovalo na záverečný šampionát ME do Francúzska, Informoval o finančnej podpore zo strany SFZ vo výške 2.000 000 € na výstavbu ihrísk s umelou trávou v rámci projektu HATT RICK IV. Informoval delegátov o pripravovaných novelizáciach noriem SFZ – stanovy, registračný a prestupový poriadok.

 1. Rendek ( Slovan Most pri Bratislave) – Zaujímal sa , ako bola prešetrená žiadosť FK Slovan Most pri Bratislave na činnosť delegáta stretnutia v stretnutí III. ligy Lokomotíva D. N. Ves – FK Slovan Most pri Bratislave
 2. Kostolanský ( Slovan Ivanka pri Dunaji) – Požiadal vedenie BFZ, aby sa väčšou mierov zúčastňovali predstavitelia BFZ na stretnutiach mládeže a akým spôsobom sú koordinované výbery BFZ v jednotlivých kategóriach.
 3. Badinský – Požiadal o vysvetlenie, ako má postupovať samospráva mesta Senec, keď rozhodnutím vedenia ŠK Senec a.s bolo toto preregistrované v zmysle OR na ŠK Gabčíkovo so zmenou sídla spoločnosti mimo územie nielen mesta Senec ale aj mimo Bratislavský kraj a čo sa stane shráčmi, ktorý bývajú v Senci a okolí a nemajú záujem dochádzať do Gabčíkova a v prípade prestupu do MŠK Senec alebo daľších klubov bude musieť byť vyplatené výchovné v zmysle RaPP SFZ.
 4. Salenka – Odpovedal p. Kostolanskému a vysvetlil princípy výberov BFZ
 5. Suchý – Vyslovil spokojnosť s reorganizáciou súťaží v kategórii seniorov od súťažného ročníka 2015/2016, keď sa jednotlivé stupne súťaží, najmä však IV. liga na úrovni BFZ a V. ligy na úrovni ObFZ mesto aj vidiek skvalitnili. Taktiež spomenul pripravovanú reorganizáciu súťaží SFZ, kde poznamenal že prioritu by mal mať návrh SFZ a RFZ by si nemali dokazovať svoju silu zasahovaním do reorganizácie súťaží SFZ. Samozrejme, môžu prísť rôzne návrhy, na ktorých sa nie vždy všetci zhodnú ,ale najdôležitejšie je dodržiavať stanovy SFZ , dodržiavať územné členenie RFZ a je potrebný byť v týchto veciach konzistentný. Poďakoval SFZ za umožnenie prednášky o implementácii zákona o športe v praxi na území BFZ, ktorú futbalová verejnosť v BFZ prijala s veľkým záujmom.

Pripomenul tiež, že aj zástupcovia BFZ a on bol jedným z nich sa podieľali na novelizácii noriem a predpisov a mrzí ho , že nie všetky pripomienky boli vypočuté najmä tie, ktoré vyplývajú s praxe a trpia nimi družstvá v najnižších súťažiach na úrovni ObFZ a napriek tomu sa schváli aj nezmysel,aj keď vieme ,že to nie je dobré už na začiatku. BFZ mal, má a bude mať pevné miesto v Slovenskom futbale a musí byť rešpektovaný.

Pred plénom konferencie požiadal GS SFZ, aby váhou svojej osobnosti prispel k čo najlepšej príprave noriem a aby tieto boli jasné a vyhovujúce aj pre FK na úrovni ObFZ.

 1. Straka – Predseda matričnej komisie BFZ poznamenal, že pri zostavovaní nového RaPP SFZ neboli vypočuté všetky pripomienky najmä zo strany FK, napriek tomu táto dôležitá norma bola prijatá konferenciou SFZ v júni 2015 a ukázala sa ako nedopracovaná a nevyhovujúca a po pripomienkach zo strany FIFA musí byť dopracovaná. Požiadal o prehodnotenie zrušenia hosťovania hráčov – amatérov, len v BFZ bolo v prestupovom období 1.7.2015 – 30.9.2015 a 1.1.2016 – 15.3.2016 vykonaných 1063 žiadostí o hosťovanie a v  prípade zrušenia môže mať likvidačné následky najmä na menšie FK. Predložil príklad prestupového poriadku Rakúskeho futbalového zväzu, s ktorého by si tvorcovia tejto normy mali vziať príklad. Takúto dôležitú normu je potrebné pripraviť, nechaj ju potrebný čas pripomienkovať a najlepšiu verziu prijať.

GS SFZ p. Kliment – K reorganizácii súťaží SFZ povedal, že sú zhromaždené návrhy ÚLK, RFZ a po prehodnotení bude to najlepšie navrhnuté na schválenie konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční 3.6.2016 v Bratislave.Na prípravách noriem sa podieľajú ľudia s právnym vzdelaním, každá takáto norma musí byť pripomienkovaná a relavantné pripomienky musia byť zapracované do normy.

 1. Balog ( ŠK Bernolákovo) – Vystúpil s požiadavkou, aby bola zjemnená norma v pripade neskorej úhrady mesačnej zbernej faktúry, na čo doplatil aj klub ŠK Bernolákovo, keď oneskorene uhradil mesačnú zbernú faktúru a boli mu odpočítané body v tabuľke.
 2. Mesároš ( FK Lamač) – Navrhol, aby študentské hosťovania nahradil v prípade zrušenia hosťovania v novom RaPP študentský prestup bez finančného vyrovnania medzi klubmi po dobu štúdia.
 3. Wänke ( FK ŠK Danubia – Hrubý Šúr) – Pripomenul , že norma FIFA sa vzťahuje na hráčov – profesionálov a normu pre amatérov si môže upraviť každý republikový futbalový zväz podľa seba.

Bod 11 –  Predseda mandátovaj komisie predniesol správu mandátovej komisie . Celkovo bolo na konferenciu BFZ pozvaných 89 osôb, z toho 65 delegátov s právom hlasovať a 24 hostí.

Prítomných delegátov s právom hlasovať je 46 t.j 70,77%

Prítomných hostí je 16 t.j 66,67%

Mandátová komisia konštatuje, že konferencia BFZ je uznášania schopná

Bod 12 – Predseda návrhovej komisie p. Šimonič  predložil delegátom konferencie návrh uznesenia:

Konferencia BFZ schvaľuje:

Uznesenie č. 1

Pracovné predsedníctvo konferencie BFZ : Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Mandátová komisia konferencie BFZ: Miroslav Bóc – predseda, Tomáš Straka – člen, Ľubomír Zápražný – člen

Návrhová komisia konferencie BFZ: Boris Šimonič – predseda, Tomáš Žiak – člen, Ľuboš Pavlovič – člen

Skrutátori konferencie BFZ: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ konferencie: Ján Farbula

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje predložený návrh programu konferencie bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3  

Konferencia BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 45 , Proti – 1, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2016, predložený predsedom ekonomickej komisie BFZ p. Ondrejom Trnovským bez pripomienok.

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Konferencia BFZ berie na vedomie

 1. Informáciu, že konferencia BFZ bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Konferencia berie na vedomie správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ od poslednej konferencie
 3. Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015
 4. Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok
 5. Správnu mandátovej komisie, že konferencia BFZ je uznášaniaschopná

Konferencia BFZ ukladá:

Vyhodnotiť priebeh konferencie, diskusné príspevky a priajť k nim prípadné uznesenia

Terrmín: najbližšie zasadnutie VV BFZ                 Zodpovední : Predseda BFZ a VV BFZ

Bratislava , 21.4.2016

Zapísal: Ján Farbula

Overovatelia zápisnice:       Ivan Kružliak:                                              Dušan Paška:


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI