ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 47 ZO DŇA 30.06.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 30.5.2016 schválil štartovný nenávratný vklad do súťaží TIPOS III. liga a TIPOS IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 vo výške:

TIPOS III. liga 650€

TIPOS IV.liga 450€

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 4.7.2016 do 12:00 hod. výhradne vkladom na účet BFZ, vedený vo VÚB, číslo účtu: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 ,

Variabilný symbol: 222 ,

Správa pre adresáta: Názov FK, štartovný vklad príslušná súťaž a ročník

Príklad: FK XY, štartovný vklad III. liga 2016/2017.

Doklad o úhrade štartovného vkladu spoločne s čestným prehlásením o zabezpečením FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 4.7.2016 do 14:00 hod. Tlačivo o čestnom prehlásení nájdete na stránke www.futbalbfz.sk v sekcii ŠTK.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Zaradenie jednotlivých FK (FO) do súťaží riadených ŠTK BFZ si môžu činovníci futbalu skontrolovať na stránke futbalbfz.sk
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.
 • Do 4.7.2016 je nutné doručiť na sekretariát BFZ (p.Farbulovi) čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré je uverejnené na stránke BFZ v sekcii ŠTK/KM – “Čestné prehlásenie BFZ”
 • Stretnutie o Superpohár (víťaz Pohára BFZ – víťaz Juhomoravského pohára) ŠK Báhoň – TJ Slovan Bzenec sa uskutoční v sobotu 30.7.2016 o 17,30 hod. na ihrisku ŠK Báhoň.
 • Berie na vedomie dohodu o spoločných družstvách mládeže:
  • MŠK Senec – ŠK Igram do súťaže SD3R pod spoločným názvom MŠK Senec
  • ŠK Tomášov – MFK Pod. Biskupice do súťaže SZM pod spoločným názvom ŠK Tomášov,
  • FC Malacky – ŠK Žolík Malacky do súťaží MZV, PMA2, PMB2 pod spoločným názvom FC Malacky

ŠTK žiada o nahlásenie hracieho dňa resp. hracieho času do 7.7.2016, na emailovú adresu stk@futbalbfz.sk , keďže nižšie uvedené družstvá túto informáciu neuviedli v elektronickej prihláške:

 • S3BA – FC Rohožník, ŠK Lozorno, FK Vajnory, FC Malacky, OFK Dunajská Lužná
 • S4BA – TJ Čunovo, FK Karpaty Limbach, ŠK Šenkvice, FK Borinka
 • SD3R – NMŠK 1922 Ba, MŠK Kráľová pri Senci, FC Rohožník, TJ Dubová
 • SZRL+MZRL – ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka Ba

Vyžrebovanie Slovnaft cupu – 1.kolo:

 • ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok,
 • TJ Veľké Leváre – ŠK Lozorno,FO,
 • TJ Čunovo – Lok. Devínska Nová Ves,
 • FK Karpaty Limbach – FK Sl. Ivanka pri Dunaji,
 • FC Petržalka akadémia – FK Rača Bratislava
 • ŠK Závod – FC Malacky,
 • NMŠK 1922 Ba – FK Inter Bratislava
 • FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – FK Slovan Most pri Bratislave

Termín na odohratie 1.kola je 23.- 31.7.2016. Žiada vyžrebované dvojice, aby sa dohodli na im vyhovujúcom termíne a tento nahlásili ŠTK na emailovú adresu stk@futbalbfz.sk do 13.7.2016.

OFK Dunajská Lužná, ŠK Báhoň a FC Rohožník budú mať v 1.kole voľný žreb.

Matrika BFZ :

Matrika BFZ oznamuje, že v zmysle schváleného novelizovaného Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP),  je žiadosť o prestup amatéra možné podať v termíne od 1.7 do 31.8 bez obmedzenia podľa RaPP čl. 19/2a.

Žiadosti o dočasný prestup amatéra je možné podať v termíne od 1.9 do 30.9 s obmedzením podľa RaPP čl. 19/2 písm.b a čl. 19/8.

 Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér hráča začína pre profesionálov dňom 15.6. – 6.9. 2016 a pre amatérov od 1. 7. do 31.8. 2016 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1.9. do 30.9. 2016 dočasný transfér /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.00) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bude pozvaným účastníkom poslaná mailom po schválení nominačných listín Výkonným výborom BFZ. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Ospravedlnenia: Orlický do prihlásenia, Ďurčo 11.-29.7.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L.Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Novo prihlásený : M. Pokorný (1)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy,  V. Šinkovič, J. Kadnár  (3)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI