Zápisnica č. 31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. júla 2016

Zápisnica č. 31
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. júla 2016 v Bratislave

 Prítomní:Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Ferík ,Farbula, Richtárik, Príkopa

Pozvaní : Richtárik, Teleky

Ospravedlnení: Teleky, Suchý

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik

4,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017  – p.Richtárik

5, Schválenie RS pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Kružliak

7, Informácia o marketingových partneroch BFZ  pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.7.2016 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý  program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016

Vyhodnotenie súťaží za súťažný ročník 2015/2016 predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží za súťažný ročník 2015/2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017

Návrh na zaradenie družstiev do súťaží predložil  predseda ŠTK BFZ p. Richtárik nasledovne:

TIPOS III. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev

TIPOS IV. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev –  TJ Borinka požiadala o výnimku s požiadaviek ŠTK BFZ z hľadiska infraštruktúry štadióna, FC Petržalka akadémia – ihrisko s umelou trávou.

III .liga Starší dorast – prihlásených 13 družstiev, O zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ  požiadali tieto družstvá MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo, FK Inter Bratislava „B“

III. liga mladší dorast – prihlásených 12 družstiev, ŠK Báhoň požiadal listom o povolenie hrať domáce majstrovské stretnutia na ihrisku v Pustých Úľanoch

II. liga starších a mladších žiakov – prihlásených 13 družstiev, o zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ požiadali tieto družstvá : PŠC Pezinok, MŠK Senec

I.liga žiačok BFZ – prihlásených 5 družstiev, štvorkolový systém, víťaz postupuje na MSR v kategórii žiačok za BFZ.

Súťaže prípraviek

PMA1, PMB1,PMC – Prihlásených 13 družstiev – o zaradenie požiadalo FC ŠTK 1914 Šamorín

PMA2,PMB2 – Prihlásených 11 družstiev

PMA3 – Prihlásených 7 družstiev

Pr SC – Prihlásených 15 družstiev

Pr MA – Prihlásených 12 družstiev

Pr PK – Prihlásených 15 družstiev

Uznesenie 1/31

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ o zaradení družstiev do súťaží s pripomienkami nasledovne:

III. liga –Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev nesplnil s vedomím predsedu ŠTK ŠK Báhoň, ktorý má iba dve mládežnícke družstvá. ŠK Báhoň deklaruje, že vytvorí spoločné družstvo mladšieho dorastu s FK Pusté Úľany a požiadal listom VV BFZ o odohratie domácich majstrovských stretnutí mladšieho dorastu na ihrisku FK Pusté Úľany.

VV BFZ nesúhlasí so žiadosťou ŠK Báhoň, aby družstvo mladšieho dorastu odohralo domáce stretnutia na ihrisku FK Pusté Úľany. Ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať ŠK Báhoň listom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

IV.liga – Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev splnili všetky družstvá. Z hľadiska infraštruktúry štadiónov má nedostatky štadión TJ Borinka, ktorý požiadali listom VV BFZ o udelenie výnimky pre nevyhovujúce požiadavky z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

Uznesenie 2/31

VV BFZ neschvaľuje výnimku pre TJ Borinka na odohratie majstrovských a súťažných stretnutí v kategórii seniorov v súťaži TIPOS IV. liga na ihrisku TJ Borinka. Klub TJ Borinka je povinný nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže a požiadať o schválenie  ihrisko pre domáce majstrovské stretnutia. VV ukladá vedúcemu sekretárovi informovať TJ Borinka o neschválení žiadosti a požiadať o nahlásenie ihriska pre domáce stretnutia

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ          Termín: 20.7.2016

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

III. liga starší dorast – O zaradenie do súťaží požiadali tri družstvá: MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“

Uznesenie 3/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže SD3R  podľa predloženého návrhu a rozhodol o  zaradení družstiev MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“ do súťaže SD3R.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Uznesenie 4/31

Starší a mladší žiaci – VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže II. ligy starších a mladších žiakov podľa predloženého návrhu a rozhodol o zaradení  MŠK Senec a PŠC Pezinok do súťaže II. Ligy starších a mladších žiakov.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Žiačky – VV súhlasí so zaradením  družstiev do súťaží I. ligy žiačok BFZ podľa navrhnutého  modelu súťaží štvorkolovým systémom. víťaz súťaže postupuje na M SR v kategórii žiačok.

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Prípravky – Okrem prihlásených družstiev cez elektronickú prihlášku do súťaží prípraviek  požiadalo zaradiť družstvo FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1,PMB1 a PMC, ktoré sídli na území ZsFZ. Spolu zo žiadosťou predložili aj súhlas ZsFZ na zaradenie do súťaží BFZ.

Uznesenie 5/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do všetkých súťaží  prípraviek podľa predloženého návrhu a súhlasí so  zaradením  FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1 PMB1 a PMC

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0 Proti : 0

KM BFZ požiadala VV BFZ  o rozhodnutie o udelení výnimky hracieho dňa vo štvrtok 16:00 a 17:30 pre družstvá prípravky FC Ružinov

Uznesenie 6/31

VV BFZ nesúhlasí zo žiadosťou KM BFZ o udelení výnimky pre družstvá FC Ružinov Bratislava hrať majstrovské futbalové stretnutia v kategórii prípraviek vo štvrtok, ako FC Ružinov Bratislava uviedol v elektronickej prihláške do súťaží a nariaďuje odohrať majstrovské stretnutia počas víkendu t.j. sobota alebo nedeľa. VV BFZ ukladá KM BFZ požiadať FC Ružinov Bratislava o nahlásenie hracieho dňa a času do 15.7.2016

Zodpovedný:  KM BFZ                                   Termín: 15.7.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5-  Schválenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 7/31

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ na znenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok a ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť tlač  rozpisu súťaží v náklade 300 ks.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ         Termín: Aktív klubov BFZ dňa 3.8.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 8/31

VV BFZ schvaľuje návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok tak, ako boli navrhnuté predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár BFZ predložil zoznam marketingových partnerov BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

VV BFZ  berie na vedomie predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

August 2016 – 8.8.2016

September 2016 – 5.9.2016

Október 2016 – 10.10.2016

November 2016 – 7.11.2016

December 2016 – 12.12.2016

Uznesenie 9/31

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na II.polrok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 06.07.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

Predseda ŠTK predložil návrh na zakúpenie lôpt zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá, zaradené do súťaží  TIPOS III. a IV.  liga v súťažnom ročníku 2016/2017

Uznesenie 10/31

VV BFZ schvaľuje zakúpenie po 4 ks. lôpt. Zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá zaradené do súťaží TIPOS III. a IV. liga v súťažnom ročníku 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil zoznam jubilantov a návrh na udelenie odznakov SFZ

Michal Salenka – Bronzový odznak

Alexander Marczell – Bronzový odznak

Rudolf Hupka – Bronzový odznak

Karol Beňo – Bronzový odznak

Gabriel Chládek – Bronzový odznak

Milan Bródy st. – Zlatý odznak

Mikuláš Bojko – Zlatý odznak

Uznesenie 11/31

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ na udelenie odznakov SFZ podľa predloženého zoznamu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a  ukladá predsedovi rokovať na úrovni obce Veľký Biel o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a následne informovať VV BFZ

Zodpovedný: Predseda BFZ         Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Informáciu o ponuke spoločnosti OMNIA 2000 o možnosti prenájmu priestorov pre BFZ.

Informáciu o zmene regionálneho trénera BFZ p. Nováka, ktorý končí dňa 15.7 a na jeho miesto nastúpi p. Michal Kováč

List p. Miroslava Chvílu a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať p. Chvílovi

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ            Termín: do 20.7.2016

V Bratislave 11.7.2016                                  Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI