ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 ZO DŇA 22.07.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že k 15.7.2016 ukončil pracovnú činnosť odchodom do dôchodku regionálny tréner  mládeže SFZ pre BFZ p. Rudolf Novák. Vedenie BFZ ďakuje p. Novákovi za jeho dlhoročnú prácu na tejto pozícii. Novým regionálnym trénerom mládeže SFZ za BFZ je od 15.7.2016 p. Michal Kováč, tel. 0902 937 031, email: michal.kovac@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Sekretariát BFZ oznamuje informáciu ohľadne členských príspevkov SFZ listom prezidenta SFZ Jána Kováčika

Vážení členovia SFZ

Vyberanie ročného členského príspevku uplatňuje SFZ. v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a jeho zavedenie je odzrkadlením a prejavom dvoch základných ideí Zákona o športe,  a to:
• preverenie situácie aktívneho členstva v konkrétnej športovej organizácii
• vyberanie členského príspevku v športe ako kvalitatívna podmienka  uchádzania sa o verejné prostriedky — podmienka spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Jedným zo základných princípov. ktorý je zapracovaný do zákona o športe. je, že:
‘‘Každý, kto chce na svoju záujmovú činnosť,  vykonávanú v rámci občianskeho združenia  získať verejné prostriedky, musí preukázať. že aj sám prispieva na túto činnosť formou ročného členského príspevku.“
Členské príspevky  vyberajú  na základe svojich stanov napríklad aj naši futbaloví kolegovia z FAČR (Česká republika) a aj zväzy v Rakúsku, Chorvátsku a Poľsku. Na Slovensku od roku 2016 v zmysle zákona č. 440/201 Z. z. tak robia všetky športové organizácie. ktoré sa uchádzajú o verejné prostriedky. Slovenský futbal ako uznaný šport a SFZ  ako národný športový zväz má v zmysle zákona o športe spôsobilosť  prijímateľa verejných prostriedkov a každoročne na svoju činnosť žiada štát o ich poskytnutie. Uvítali sme, že výpočet výšky príspevku uznaným športom je po dlhých rokoch určený zákonom a nie lobizmom.

Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa podľa vzorca. na základe parametrov. ktoré vyjadrujú záujem o uznaný šport v Slovenskej
republike a v zahraničí. dosiahnuté športové výsledky športovcov týchto družstiev v kategórii dospelých  a v kategóriách mládeže a počet aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov. Tento výpočet priniesol slovenskému futbalu navýšenie príspevku o 3,5 milióna EUR od roku 2010.

Akceptujeme teda výber členských príspevkov ako zákonný a legitímny predpoklad uchádzania sa o verejné financie a tým prezentujeme, že naša členská základňa je zdravá, živá a v očiach občanov Slovenskej republiky dostatočne dôveryhodná. aby nám štát zo štátneho rozpočtu vyčlenil príslušnú
čiastku. Zákon o športe zároveň priamo ukladá národnému športovému zväzu aj povinnosť rozdeliť najmenej 10 % prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby.“

SFZ predpokladá,  že v roku 2017 by z vypočítanej výšky príspevku, ktorý SFZ dostane ako národný športový zväz  malo 10% predstavovať sumu cca 600.000 EUR. Keďže v zákone sa uvádza pojem „najmenej 10%“, schválili členovia konferencie SEZ priamo v stanovách navýšenie tejto sumy vytvorením fondu podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami budú okrem uvedených cca 600.000 EUR ešte naviac už spomínané príjmy z členského príspevku,  ďalej 5% z odmeny športovej reprezentácie a ešte aj prípadné iné príjmy podľa rozhodnutia konferencie alebo výkonného výboru. Znamená to. že prvýkrát v novodobej histórii SFZ, a to aj vďaka novým princípom v Zákone o športe  bude medzi kluby rozdelených cca 1.000.000 EUR.

Pripomínam, že VV SEZ sa na svojom najbližšom,teda septembrovom zasadnutí bude zaoberat‘ návrhom spôsobu a termínu prerozdelenia takto naakumulovaných finančných prostriedkov vo fonde podpory mládežníckeho futbalu jednotlivým klubom amatérskeho futbalu a tento návrh predloží výkonný výbor SFZ konferencii SFZ na schválenie na jej nadchádzajúcom zasadnutí.

Som presvedčený. že výber členského príspevku je dobrý krok, transparentný a zákonný, preto  verím. že si ho osvojíme všetci,  ktorým záleží na tom, aby slovenský futbal kráčal správnym smerom.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Aktív klubov pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.8.2016 od 17,30 hod. v priestoroch DK Ružinov.
 • Žiada MŠK Iskra Petržalka – predložiť ŠTK do 28.7.2016 podklady pre schválenie hracej plochy v zmysle smernice SFZ pre ihriská s umelým trávnatým povrchom.
 • Zaradenie jednotlivých FK (FO) do súťaží riadených ŠTK BFZ si môžu činovníci futbalu skontrolovať na stránke futbalbfz.sk, hracie dni a časy budú zaktualizované do 24.7.2016 a potom si to treba skontrolovať. Zatiaľ majú konečnú úpravu súťaže S3BA a S4BA.
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.
 • Stretnutie o Superpohár (víťaz Pohára BFZ – víťaz Juhomoravského pohára) ŠK Báhoň – TJ Slovan Bzenec sa uskutoční v sobotu 30.7.2016 o 17,30 hod. na ihrisku ŠK Báhoň.
 • Schvaľuje predloženú dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28/4 a 5:
  • MŠK Senec – ŠK Igram do súťaže SD3R pod spoločným názvom MŠK Senec
  • ŠK Tomášov – MFK Pod. Biskupice do súťaže SZM pod spoločným názvom ŠK Tomášov
  • FC Malacky – ŠK Žolík Malacky do súťaží MZV, PMA2, PMB2 pod spoločným názvom FC Malacky

Vyžrebovanie Slovnaft cupu – 1.kolo:

 • ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok 30.7.2016 o 17,30 hod.
 • TJ Veľké Leváre – ŠK Lozorno,FO 30.7.2016 o 17,30 hod.
 • TJ Čunovo – Lok. Devínska Nová Ves 31.7.2016 o 18,00 hod.
 • FK Karpaty Limbach – FK Sl. Ivanka pri Dunaji 30.7.2016 o 17,30 hod.
 • FC Petržalka akadémia – FK Rača Ba 31.7.2016 o 10,30 hod.
 • ŠK Závod – FC Malacky 30.7.2016 o 17,30 hod.
 • NMŠK 1922 Ba – FK Inter Ba 30.7.2016 o 10,00 hod.
 • FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – FK Sl. Most pri Ba 30.7.2016 o 18,00 hod.

OFK Dunajská Lužná, ŠK Báhoň a FC Rohožník budú mať v 1.kole voľný žreb.

Disciplinárna komisia:

U.č.  1: Richard Kačenák/1293932/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves, SD3R). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (10 € + 5 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  2: Lukáš Zeman/1155774/  (FK Vajnory, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  3: Igor Malý/1122465/  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  4: Tomáš Gramblička/1174002/  (TJ Čunovo, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  5: FK Slovan Most pri Bratislave. DK BFZ rozhodla o zrušení disciplinárnej sankcii, ohľadom  zabezpečenia vlastnej US na stretnutí u súpera od 15.7.2016.

U.č.  6: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorý platí pre všetky súťaže BFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U.č.  7: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/17.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ KM berie na vedomie oznámenie FC Ružinov o odhlásení družstiev prípraviek zo súťaží PMA1, PMB1, PMC. Dôvod: neschválenie výnimky hracieho dňa a času.

b/ Vyžrebovanie súťaží prípraviek je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ /

c/ Začiatok jesennej časti súťaží prípraviek je stanovený nasledovne:

súťaže PMA1, PMB1, PMC:  3.- 4.9.2016

súťaže PMA2, PMB2: 3.- 4.9.2016

súťaž PMA3 : 3.- 4.9.2016

súťaže PRMA, PRPK, PRSC: 27.- 28.8.2016

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.30) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bola pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Ospravedlnenia: Martiška 15.-31.7.; Bohun 22.-31.7.; Tanglmayer 29.7.-6.8.; Matejová 28.-31.7.; Polomský do prihlásenia; Dujava 7.8.; Ruc 12.-13.8.; Truchlý od 25.7. , Chládek 22.7 – 31.7,

Pozýva na zasadnutie KRaD dňa 29.7. o 17:30 hod. v sídle BFZ R P. Gažiho

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA C Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 5.-8.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajčovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas(14)

Školenie trénerov UEFA C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy, V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík  (10)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne v termíne 04.02.2016(predbežne).

Prihlásení : P. Birka (1)

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI