ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 ZO DŇA 29.07.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré sú v stretnutiach 1.kola Slovnaft Cupu vyžrebované ako domáce, že odmeny  za delegované osoby im nebudú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém. FK je povinný R stretnutia podpísať a opečiatkovať tlačivo ” Odmeny delegovaných osôb”, ktoré im predloží R stretnutia, ktorý toto doručí na sekretariát BFZ do 48 hodín od skončenia stretnutia. Následne bude FK zaslaná faktúra za výkon delegovaných osôb od BFZ.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Aktív klubov pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.8.2016 od 17,30 hod. v priestoroch DK Ružinov.
 • Zaradenie jednotlivých FK (FO) do súťaží riadených ŠTK BFZ si môžu činovníci futbalu skontrolovať na stránke futbalbfz.sk, hracie dni a časy súťaží riadené ŠTK (S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL, MZRL) sú už aktualizované podľa požiadaviek z prihlášok. ŠTK žiada FK (FO) o kontrolu a nahlásenie prípadných nezrovnalostí.
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.

Schvaľuje:

 • S4BA – odohrať stretnutie 1.kola FK Borinka – TJ Čunovo 7.8.2016 o 17,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Čunove a v jarnej časti na ihrisku v Borinke
 • S4BA – odohrať stretnutie 7.kola SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Ba 10.9.2016 o 16,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku vo Vrakuni a v jarnej časti na ihrisku v Kalinkove
 • MD3R – ŠK Sv.Jur zmenu hracieho dňa a času domácich stretnutí na NE o 10,30 hod.

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ KM BFZ oznamuje FK hrajúcim súťaže PMA2 a PMB2, že družstvá prípraviek FK Dúbravka Bratislava z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie FŠ odohrá v jesennej časti súťažného ročníka všetky svoje stretnutia na ihriskách svojích súperov a v jarnej časti potom na domácom ihrisku.

b/  súťažný ročník 2016/2017 – súťaže BFZ prípravky

Vyžrebovanie  súťaží je  zverejnené na stránke www.futbalnet.sk  / BFZ /. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje vyžrebovania.

c/ úpravy hracích časov  – kolízie stretnutí SZM, MZM a PRSC

PRSC – 15.kolo: Š.Hamuliakovo – Kráľova – ŠT 1.9. o 11.00 hod.

PRSC – 15.kolo: Tomašov – Danubia – ŠT 1.9. o 11.00 hod.

PRSC – 13.kolo: Š.Hamuliakovo – Ivanka B – ŠT 15.9. o 13.00 hod.

PRSC – 7.kolo: Tomašov – Ch.Grob – NE 9.10. o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Malinovo – Rovinka – NE 23.10. o 10.00 hod.

PRSC – 11.kolo: Malinovo – Danubia – NE 6.11. o 11.00 hod.

d/  žiadosti o zmeny termínov stretnutí súťaží prípraviek musia byť zasielané cez elektronickú podateľňu na KM BFZ / nie ŠTK /. emailové a telefonické dohody nebudú akceptované. Z každej žiadosti o zmenu musí byť prijaté uznesenie, ktoré je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ – Komisia mládeže /

e/ Vložené kolá cez pracovný týždeň – súťaže PMA1, PMB1, PMC / 13. a 11.kolo /

stretnutia sa odohrajú v tomto poradí:

1. stretnutie – PMC

2.stretnutie – PMB1,

3.stretnutie – PMA1

Platí uznesenie VV BFZ č.2/27 zo dňa 8.3.2016

f/  stretnutia prípraviek stanovených na deň štátnych sviatkov / 1.9. a 15.9. / sa odohrajú v hracích časoch, tak ako si to FK uviedli v prihláškach do súťaží.

Zmeny sú už upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16,00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21,30) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bola pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.7. P. Gažiho a S. Polomského.

Ospravedlnenia: Bláha od 31.7. do prihlásenia; Maretta 13.8.; Lalo 4.-9.8.; Sabela 25.7.-17.8.; Hrazdira 6.-14.8.; Kica 6.-7.8.; Kocurek 28.7.-21.8.; Matejová 2.-12.8.; Ľupták 30.7.-13.8.; Slezák 6.-13.8.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA C Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko (15)

Trénerov, ktorí v apríli splnili všetky podmienky prihlásenia sa na školenie (zaplatili poplatok, ktorý im bol vrátený), budeme opätovne kontaktovať!

Školenie trénerov UEFA C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík  (10)

Vzdelávacíseminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016(predbežne).

Prihlásení : P. Birka (1)

TMK BFZ pripomína  FK povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale 2016/17) a to vo všetkých súťažiach riadených BFZ seniorov (III: a IV. liga – minimálne UEFA B licenia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – UEFA B licencie a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA B licencia).

Predloženie licencií trénera je možné osobne (na sektretariáte BFZ – M. Kováč), alebo elektornicky na email : michal.kovac@futbalsfz.sk

Predloženie trénerských licencií je nutné najneskôr do:

 • Družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov – 06.08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu – 20.08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu – 20.08.2016
 • Družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov – 20.08.2016

TMK BFZ upozorňuje kluby, že ak nesplnenia vyššie uvedené povinnosti v stanovenom termíne, budú odstúpené na doriešenie  DK BFZ.

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI