ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 ZO DŇA 16.09.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Športovo – technická komisia:

 

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 končí dňom 30.9.2016.
 • V žiackych kategóriach môžu štartovať aj dievčatá, pokiaľ spĺňajú vekový limit. Podľa platného SP bola zmenená kategória žiačok na U15 (SP čl.29), kde môžu štartovať dievčatá po 1.1.2002. Dievčatá narodené po 1.1.2001 môžu štartovať len za družstvo junioriek (U16). Predposledná veta RS čl.5.1 sa ruší.
 • Berie na vedomie list FC Petržalka akadémia (S4BA) k nevyveseniu zástavy BFZ počas majstrovského stretnutia 6. kola. Zdôvodnenie akceptuje.

Schvaľuje:

 • SZRL+MZRL 2.kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Sv. Jur v pôvodnom termíne 21.9.2016, ale o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod. starší žiaci.

Nariaďuje:

 • SD3R 2.kolo PŠC Pezinok – Lok. DNV 20.9.2016 o 16,00 hod. z dôvodu kolízie so SZRL+MZRL 21.9.2016
 • SD3R 10.kolo MŠK I.Petržalka – FC Rohožník v pôvodnom termíne 1.10.2016, ale o 13,30 hod. z dôvodu kolízie s S5M
 • SZRL+MZRL 2.kolo SDM Domino – FC Ružinov 22.9.2016 o 14,30 hod. mladší žiaci + 16,00 starší žiaci, z dôvodu kolízie s II.LSDZ 21.9.2016

Zamieta:

 • MD3R žiadosť FK Lamač Ba o zmenu hracieho dňa 6.kola. Žiadosť nespĺňa náležitosti RS 3.4. odsek 2.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S3BA 7.kolo

ŠK Bernolákovo – Adrián Ujhelyi – RP vo vyžiadaní od 9.9.2016

 • S4BA 7.kolo

FC Petržalka akadémia – Martin Walla – RP predložený

 • SD3R 7.kolo

MŠK Kráľová pri Senci – Adrián Juríček – RP predložený

 • MD3R 5.kolo

MŠK Senec – Benjamín Síleš – RP vo vyžiadaní od 10.9.2016

Odstupuje na DK:

 • FK Karpaty Limbach (2.krát) a ŠK Vrakuňa Ba, na základe SD zo 7. kola, za porušenie RS čl. 9.6 (nezabezpečenie 2 zberačov lôpt na majstrovské stretnutie riadené ŠTK BFZ)

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO), aby na stretnutiach, kde je počet divákov viac ako 300 mali počet US v zmysle zákona 1/2014. DS-PR sú povinní túto skutočnosť skontrolovať, upozorniť HU a uviesť pravdivý počet usporiadateľov.
 • Všetky FK (FO) na dodržiavanie RS čl.5.9.1, aby mali uzatvorené súpisky hráčov k majstrovskému stretnutiu 30 min. pred stretnutím, inak budú odstúpené na DK.

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 71: Martin Juraško/1188112/ (FK Most pri Bratislave S3BA), vylúčený za  HNS voči delegovanej osobe –(hrubá urážka rozhodcu).  Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c,2bod 12.9.2016./10.-€/

U.č. 72: Tomáš Rigo/1211839/ (MŠK Kráľová pri Senci S3BA),  vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou štupľami kopačiek na členok hráča súpera, ktorý stretnutie nedohral pre podozrenie zo zlomeniny ľavého členka. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa  DP čl. 45/1,2b od 11.9.2016. /10.-€/

U.č. 73: Michal Kučera /1168258/ (ŠK Báhoň S3BA),  vylúčený za  HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 46/1a,od 12.9.2016. /10.-€/

U.č. 74: Patrik Sekot /1298039/ (FC Ružinov SD3R),  vylúčený za  HNS –  zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou v neprerušenej hre, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie DP čl. 46/1a,2 od 12.9.2016. / 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športuna 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii  DP  a čl.37/3:

 U.č. 75: Peter Jaborek /1310517/ (MŠK Kráľová pri Senci –S3BA)  od 11.9.2016.  /10.-€/

Pozastavenie výkonu športu po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 76: Michal Lörinczi /1310001/ ( FC Rohožník –S3BA)  od 12.9.2016. /10.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 77: TJ Jablonové (S4BA). Berie na vedomie stanovisko klubu a Tomáša Adámka k U.č.66 a ukladá DS – finančnú pokutu 50.- €, podľa čl. 57/1a, čl. 58/2a,čl. 58/3a 12/1 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 78:FC Malacky /S3BA/. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.67 a pokračuje v šetrení veci.

U.č. 79:  Vladimír Ronec/1312663/ (ŠK Lozorno, FO – S3BA). Berie na vedomie správu delegáta a zápis rozhodcu zo stretnutia 6. kola S3BA ŠK Lozorno,FO –FK Slovan Most pri Bratislave, odohraného dňa 11.9.2016 a dňom 16.9.2016 zastavuje menovanému športovú činnosť za NS po stretnutí, za ktoré mal dostať 2 ŽK a následne ČK. DK žiada Vladimíra Roneca o písomné vyjadrenie k nešportovému správaniu v termíne do 21.9.2016, DP čl. 71/5.

U.č. 80:OŠK Slovenský Grob /S4BA/. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  klubu za viac násobné porušovanie RS čl.9.7.( nezabezpečenie 2 zberačov lôpt v majstrovských stretnutiach) a predvoláva štatutárneho zástupcu klubu OŠK Slovenský Grob na svoje zasadnutie dňa 22.9.2016 o 16,30 hod., podľa čl. 74/2 DP.

U.č. 81:FK Karpaty Limbach /S4BA/.DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  klubu za porušenie RS čl.9.7.( nezabezpečenie 2 zberačov lôpt v majstrovských stretnutiach). DK žiada klub FK Karpaty Limbach o doručenie písomného vyjadrenia do 21.9.2016.

U.č. 82:  TJ Čunovo/S4BA/ Doručené vyjadrenie klubu. DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie RS, čl.2 – nedostatočný počet US v domácom súťažnom stretnutí. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu a udeľuje klubu TJ Čunovo –UPOZORNENIE, podľa čl. 10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 83: Silvester Ersek /1252158/(MŠK Kráľová pri Senci, S3BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie, DK zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 84: Marek Habai /1148390/(FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie, DK zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 85: Matúš Baďanský /1346138/(OFK Dunajská Lužná, žiak SZRL). DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DS  ( 12 dní  ), do 30.12.2016.  Poplatok za prerokovanie / 5.-€/.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

 1. a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
 2. b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);
 3. c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);
 4. d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Dňom 31.8.2016 skončili podania žiadosti o transfér hráča /prestup bez obmedzenia/

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

a/ zmeny – zamietnutá žiadosť

PrPK – 13.kolo: Šenkvice – PŠC Pezinok (RS čl.3.4. lehota kratšia ako 10 dní )

b/ zmena ihriska

PMA2 – 3.kolo:Domino – FA Bratislava, 18.9. o 9.30 hod (ihr. Bieloruská ul.)

PMB2 – 3.kolo:Domino – FA Bratislava, 18.9. o 11.00 hod. (ihr.Bieloruská ul.)

c/ úprava stretnutí SDM Domino Bratislava / súťaž PMA2, PMB2 /

KM upravuje stretnutia družstiev SDM Domino Bratislava / PMA2 a PMB2 / z pondelka na nedeľu nasledovne – stretnutia sa hrajú súbežne:

4.kolo: Domino – FK Dúbravka 25.9. o 16.00 hod.

5.kolo: Domino – FC Malacky 2.10. o 15.30 hod.

6.kolo: Domino – ŠK Hargašova 9.10. o 15.30 hod.

8.kolo: Domino – MŠK Iskra 23.10. o 13.00 hod.

10.kolo: Domino – Ivanka 6.11. o 13.30 hod.

d/ KM upozorňuje FK hrajúce súťaž PMA3, že družstvo SDM Domino Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na ihrisku Mamateyova 4 v Petržalke , hrací deň je nedeľa o 15.00 hod. Je to uvedené aj v RS BFZ.

Zmeny termínov stretnutí sú  upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok určila na 10.10.2016. Pozvánku, program a limity pošle rozhodcom, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu, resp. nesplnili limity.

Podnetom MŠK Kráľová pri Senci sa v tej podobe, v akej bol podaný, nebude zaoberať.

Berie na vedomie pochvalu FK Inter Bratislava za výkon M. Bohuna (R) v stretnutí II.LSD U19 ZSFZ FC Petržalka akadémia – FK Inter.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (10.-11.9.):

Martiška, Kalmár a Franek – nedôslednosť pri kontrole úplnosti údajov členov realizačného tímu;

Vasilenko – nedostatočný popis štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii; Ježík – dôrazne upozorňuje menovaného, že zápis o stretnutí je úradný dokument a nemieni mu tolerovať podobné poznámky ako v stretnutí SZRL Šenkvice – FK Dúbravka.

Pozýva na zasadnutie dňa 23.9. R. Kicu, M. Lala, J. Triskala a Š. Vasilenka.

Ospravedlnenia: Bohun 23.-26.9.; Olša 24.9.; Sabela 26.9.-2.10. (do 12.00); Matejová 7.-9.10.; Hádek 24.9.; Ralbovský 25.9. do 13.00; Polomský od 25.9. k dispozícii.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že v rámci Grassroots programu SFZ organizuje pre družstvá 1. a 2 žiackej ligy v sezóne 2016/17 v príslušnom RFZ celoslovenský turnaj „“MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2016″  pre chlapcov U12 narodených po 1.1.2015 a dievčatá U15 po 1.1.2002.

Krajské kolo: termín 22.9.2016 v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze za účasti tímov ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, FKM Karlova Ves, FC Petržalka akadémia, SDM Domino Bratislava a FK VW Lokomotíva Devínska Nová Ves.

Celoslovenské finále:termín 4.-5.10. 2016 (určený pre víťazov krajských kôl) v Nemšovej.

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch;poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch;poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu:michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajčovič, P. Baláž, A. Lépes, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok,M. Jánoš, M. Terlanda, F. Bodics, M. Pipíška, R. Nosko, P. Hroudný, T. Kučera, J. Piroska, M. Dobrotka, M. Mesároš, M. Tholt, K. Zelenka, M. Dragijský, J. Hullman, A. Horváth, C. Gábriš (33).

Školenie trénerov UEFA C licencie(7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkaš, Ľ. Trudič,  M. Varga, A. Hýll, D. Randuch, S. Fitos, M. Šimkovič, D. Nurhardt, R. Labuda, P. Hejtmann, P. Martiška, M. Poliak,P. Čapla, M. Baďanský, V. Juščák (26).

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister,  Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát(5)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14(nar. po 1.1.2003)
na Regionálny turnaj  v dňoch 18 – 21.9.2016  v Senci a okolí.

Hráči:

Maxim BODNÁR   ŠK Slovan BA       Jakub LAURO   ŠK Slovan BA

Richard HEČKO    ŠK Slovan BA       Samuel HAPL     ŠK Slovan BA

TimotejMURCKO  ŠK Slovan BA      Matúš Tobias VICIAN  ŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK   ŠK Slovan BA      Rudolf BOŽIK   ŠK Slovan BA

William VESELÍK  ŠK Slovan BA     Tobias ČONGRÁDY  FK Inter BA

Stanislav TURČÁNIK FK Inter BA    Samuel  HASOŇ  FK Inter BA

MatejNEMEC  FK Inter BA                 Richard LICHNER      FKM Karlova Ves

Matúš  KOSEČEK  FKM Karlova Ves    Filip BIELEK   FC Petržalka akad.

Peter KRUTIL FKM Karlova Ves           Róbert SZITÁS  FC Petržalka akad

Marco DANIEL FC Petržalka akad.   Sebastián ČERVIENKAFC Petržalka akad.

RT :               

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu dňa 17.9.2016 o 14:30 hod.na štadióne NMŠK Bratislava, kde sa uskutoční iba TJ. Tréningova jednotka prebieha v čase od 15:00 – 16:30. Ďalší zraz hráčov bude v nedeľu 18.9.2016 o 9:30 na štadióne v Ivanke pri Dunaji, kde absolvujeme tréning od 10:00 – 11:30. Po tréningu bude spoločný obed a po obede odchod autobusom do Senca (hotel Bat). Ukončenie zrazu je v stredu 21.9.2016 o 14:00 v Senci (hotel Bat).

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A   

hráčov  nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 19. 09. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Karovič Matúš  Domino BA              Strapek Jakub     FKP Dúbravka

Osvald Antonín FK Rača BA             Šabo Michal               Domino BA

Vlašič Adam      FCL DNV                  Lorenc Anton             Domino BA

Kouřil Kamil     FCL DNV                  Kusyn Branislav         Domino BA

Vavro Samuel   ŠK Vrakuňa              Vlčák Viktor              FK Rača

Fratrič Peter     NMŠK BA                 Knapp Matúš             FK Rača

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:   Ján Hullman

Asistent trénera:  Peter Baláž

Vedúci výpravy:  Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 19. 09. 2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny,brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dníod ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

 

N O M I N Á C I A   

hráčov  nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 19.09.2016 v Bratislave.

Hráči:  

Peter Gabura  FK Rača                     Dávid Šmilňak   SDM Domino

Viktor Drozd FK Rača                     Jean-Michel Andok   SDM Domino

Jozef Lorenc  SDM Domino            Marián Fendek           Iskra Petržalka

Tomáš Turlík    SDM Domino         Samuel Tóth     FK Scorpions BA

Samuel Markócsy   NMŠK 1922      Filip Murgáč    MFK Rusovce

Alan Kubaský    MFK Z. Bystrica    Anton Malík     ŠK Vrakuňa BA

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:  Lukáš Hargaš

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 19.09.2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny,brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dníod ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                              Akcia                     Kategória

September:

19-21.9.2016              RT –Senec a okolie       U14 BFZ

19.9.2016                   TZ/TC – NŠK Bratislava  U12-13 BA mes.

19.9.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji   U13 BFZ

22.9.2016 Mini Champ. Liga 2016 – Krajské kolo (Rapid BA) U12 – FK

26.9.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji   U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016                   TZ/TC – NŠK Bratislava    U12-13 BA mes.

3.10.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji  U13 BFZ

4.-5.10.2016  Mini Champions Liga 2016 – Finále (Nemšová)   U12 – FK

5.-8.10.2016   1. Blok školenia UEFA B licencie     BFZ

10.10.2016                 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji   U12-13 BA vid.

17.10.2016                 TZ/TC – NŠK Bratislava    U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016     1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie    BFZ

24.10.2016                 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji   U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016     2. Blok školenia UEFA B licencie      BFZ

November:

6.-8.11.2016   2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie    BFZ

14.-16.11.2016    3. Blok školenia UEFA B licencie    BFZ

December:

3 -4 .12.2016              HT – Bratislava Cup       U13 – výbery

8.12.2016                   4. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI